Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Tamil

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in Tamil:

॥ ஶ்ரீகாஶீவிஶ்வநாத²ஸுப்ரபா⁴தம் ॥
॥ ஶ்ரீகு³ருப்⁴யோ நம꞉ ॥

விஶ்வேஶம்ʼ மாத⁴வம்ʼ து⁴ண்டி³ம்ʼ த³ண்ட³பாணிம்ʼ ச பை⁴ரவம் ।
வந்தே³ காஶீம்ʼ கு³ஹாம்ʼ க³ங்கா³ம்ʼ ப⁴வானீம்ʼ மணிகர்ணிகாம் ॥ 1 ॥

உத்திஷ்ட² காஶி ப⁴க³வான் ப்ரபு⁴விஶ்வநாதோ²
க³ங்கோ³ர்மி-ஸங்க³தி-ஶுபை⁴꞉ பரிபூ⁴ஷிதோ(அ)ப்³ஜை꞉ ।
ஶ்ரீது⁴ண்டி³-பை⁴ரவ-முகை²꞉ ஸஹிதா(ஆ)ந்னபூர்ணா
மாதா ச வாஞ்ச²தி முதா³ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 2 ॥

ப்³ரஹ்மா முராரிஸ்த்ரிபுராந்தகாரி꞉
பா⁴னு꞉ ஶஶீ பூ⁴மிஸுதோ பு³த⁴ஶ்ச ।
கு³ருஶ்ச ஶுக்ர꞉ ஶனி-ராஹு-கேதவ꞉
குர்வந்து ஸர்வே பு⁴வி ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 3 ॥

வாராணஸீ-ஸ்தி²த-க³ஜானன-து⁴ண்டி³ராஜ
தாபத்ரயாபஹரணே ப்ரதி²த-ப்ரபா⁴வ ।
ஆனந்த³-கந்த³லகுல-ப்ரஸவைகபூ⁴மே
நித்யம்ʼ ஸமஸ்த-ஜக³த꞉ குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 4 ॥

ப்³ரஹ்மத்³ரவோபமித-கா³ங்க³-பய꞉-ப்ரவாஹை꞉
புண்யை꞉ ஸதை³வ பரிசும்பி³த-பாத³பத்³மே ।
மத்⁴யே-(அ)கி²லாமரக³ணை꞉ பரிஸேவ்யமானே
ஶ்ரீகாஶிகே குரு ஸதா³ பு⁴வி ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 5 ॥

ப்ரத்னைரஸங்க்²ய-மட²-மந்தி³ர-தீர்த²-குண்ட³-
ப்ராஸாத³-க⁴ட்ட-நிவஹை꞉ விது³ஷாம்ʼ வரைஶ்ச
ஆவர்ஜயஸ்யகி²ல-விஶ்வ-மனாம்ʼஸி நித்யம்ʼ
ஶ்ரீகாஶிகே குரு ஸதா³ பு⁴வி ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 6 ॥ ।

கே வா நரா நு ஸுதி⁴ய꞉ குதி⁴யோ ।அதி⁴யோ வா
வாஞ்ச²ந்தி நாந்தஸமயே ஶரணம்ʼ ப⁴வத்யா꞉ ।
ஹே கோடி-கோடி-ஜன-முக்தி-விதா⁴ன-த³க்ஷே
ஶ்ரீகாஶிகே குரு ஸதா³ பு⁴வி ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 7 ॥

யா தே³வைரஸுரைர்முனீந்த்³ரதனயைர்க³ந்த⁴ர்வ-யக்ஷோரகை³꞉
நாகை³ர்பூ⁴தலவாஸிபி⁴ர்த்³விஜவரைஸ்ஸம்ʼஸேவிதா ஸித்³த⁴யே ।
யா க³ங்கோ³த்தரவாஹினீ-பரிஸரே தீர்தை²ரஸங்க்²யைர்வ்ருʼதா
ஸா காஶீ த்ரிபுராரிராஜ-நக³ரீ தே³யாத் ஸதா³ மங்க³லம் ॥ 8 ॥

தீர்தா²னாம்ʼ ப்ரவரா மனோரத²கரீ ஸம்ʼஸார-பாராபரா
நந்தா³-நந்தி³-க³ணேஶ்வரைருபஹிதா தே³வைரஶேஷை꞉-ஸ்துதா ।
யா ஶம்போ⁴ர்மணி-குண்ட³லைக-கணிகா விஷ்ணோஸ்தபோ-தீ³ர்கி⁴கா
ஸேயம்ʼ ஶ்ரீமணிகர்ணிகா ப⁴க³வதீ தே³யாத் ஸதா³ மங்க³லம் ॥ 9 ॥

அபி⁴னவ-பி³ஸ-வல்லீ பாத³-பத்³மஸ்ய விஷ்ணோ꞉
மத³ன-மத²ன-மௌலேர்மாலதீ புஷ்பமாலா ।
ஜயதி ஜய-பதாகா காப்யஸௌ மோக்ஷலக்ஷ்ம்யா꞉
க்ஷபித-கலி-கலங்கா ஜாஹ்னவீ ந꞉ புனாது ॥ 10 ॥

கா³ங்க³ம்ʼ வாரி மனோஹாரி முராரி-சரணச்யுதம் ।
த்ரிபுராரி-ஶிரஶ்சாரி பாபஹாரி புனாது மாம் ॥ 11 ॥

விக்⁴னாவாஸ-நிவாஸகாரண-மஹாக³ண்ட³ஸ்த²லாலம்பி³த꞉
ஸிந்தூ³ராருண-புஞ்ஜ-சந்த்³ரகிரண-ப்ரச்சா²தி³-நாக³ச்ச²வி꞉ ।
ஶ்ரீவிக்⁴னேஶ்வர-வல்லபோ⁴ கி³ரிஜயா ஸானந்த³மானந்தி³த꞉ (பாட²பே⁴த³ விஶ்வேஶ்வர)
ஸ்மேராஸ்யஸ்தவ து⁴ண்டி³ராஜ-முதி³தோ தே³யாத் ஸதா³ மங்க³லம் ॥ 12 ॥

கண்டே² யஸ்ய லஸத்கரால-க³ரலம்ʼ க³ங்கா³ஜலம்ʼ மஸ்தகே
வாமாங்கே³ கி³ரிராஜராஜ-தனயா ஜாயா ப⁴வானீ ஸதீ ।
நந்தி³-ஸ்கந்த³-க³ணாதி⁴ராஜ-ஸஹித꞉ ஶ்ரீவிஶ்வநாத²ப்ரபு⁴꞉
காஶீ-மந்தி³ர-ஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)கி²லகு³ரு꞉ தே³யாத் ஸதா³ மங்க³லம் ॥ 13 ॥

ஶ்ரீவிஶ்வநாத² கருணாம்ருʼத-பூர்ண-ஸிந்தோ⁴
ஶீதாம்ʼஶு-க²ண்ட³-ஸமலங்க்ருʼத-ப⁴வ்யசூட³ ।
உத்திஷ்ட² விஶ்வஜன-மங்க³ல-ஸாத⁴னாய
நித்யம்ʼ ஸர்வஜக³த꞉ குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 14 ॥

ஶ்ரீவிஶ்வநாத² வ்ருʼஷப⁴-த்⁴வஜ விஶ்வவந்த்³ய
ஸ்ருʼஷ்டி-ஸ்தி²தி-ப்ரலய-காரக தே³வதே³வ ।
வாசாமகோ³சர மஹர்ஷி-நுதாங்க்⁴ரி-பத்³ம
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 15 ॥

ஶ்ரீவிஶ்வநாத² ப⁴வப⁴ஞ்ஜன தி³வ்யபா⁴வ
க³ங்கா³த⁴ர ப்ரமத²-வந்தி³த ஸுந்த³ராங்க³ ।
நாகே³ந்த்³ர-ஹார நத-ப⁴க்த-ப⁴யாபஹார
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 16 ॥

ஶ்ரீவிஶ்வநாத² தவ பாத³யுக³ம்ʼ நமாமி
நித்யம்ʼ தவைவ ஶிவ நாம ஹ்ருʼதா³ ஸ்மராமி ।
வாசம்ʼ தவைவ யஶஸா(அ)னக⁴ பூ⁴ஷயாமி
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 17 ॥

காஶீ-நிவாஸ-முனி-ஸேவித-பாத³-பத்³ம
க³ங்கா³-ஜலௌக⁴-பரிஷிக்த-ஜடாகலாப ।
அஸ்யாகி²லஸ்ய ஜக³த꞉ ஸசராசரஸ்ய
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 18 ॥

க³ங்கா³த⁴ராத்³ரிதனயா-ப்ரிய ஶாந்தமூர்தே
வேதா³ந்த-வேத்³ய ஸகலேஶ்வர விஶ்வமூர்தே ।
கூடஸ்த² நித்ய நிகி²லாக³ம-கீ³த-கீர்தே
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 19 ॥

விஶ்வம்ʼ ஸமஸ்தமித³மத்³ய க⁴னாந்த⁴காரே
மோஹாத்மகே நிபதிதம்ʼ ஜட³தாமுபேதம் ।
பா⁴ஸா விபா⁴ஸ்ய பரயா தத³மோக⁴-ஶக்தே
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 20 ॥

ஸூனு꞉ ஸமஸ்த-ஜன-விக்⁴ன-வினாஸ-த³க்ஷோ
பா⁴ர்யா(அ)ன்னதா³ன-நிரதா-(அ)விரதம்ʼ ஜனேப்⁴ய꞉ ।
க்²யாத꞉ ஸ்வயம்ʼ ச ஶிவக்ருʼத் ஸகலார்தி²-பா⁴ஜாம்ʼ
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 21 ॥

யே நோ நமந்தி ந ஜபந்தி ந சாமனந்தி
நோ வா லபந்தி விலபந்தி நிவேத³யந்தி ।
தேஷாமபோ³த⁴-ஶிஶு-துல்ய-தி⁴யாம்ʼ நராணாம்ʼ
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 22 ॥

ஶ்ரீகண்ட² கண்ட²-த்⁴ருʼத-பன்னக³ நீலகண்ட²
ஸோத்கண்ட²-ப⁴க்த-நிவஹோபஹிதோப-கண்ட² ।
ப⁴ஸ்மாங்க³ராக³-பரிஶோபி⁴த-ஸர்வதே³ஹ
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 23 ॥

ஶ்ரீபார்வதீ-ஹ்ருʼத³ய-வல்லப⁴ பஞ்ச-வக்த்ர
ஶ்ரீநீல-கண்ட² ந்ருʼ-கபால-கலாப-மால ।
ஶ்ரீவிஶ்வநாத² ம்ருʼது³-பங்கஜ-மஞ்ஜு-பாத³
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 24 ॥

து³க்³த⁴-ப்ரவாஹ-கமனீய-தரங்க³-ப⁴ங்கே³
புண்ய-ப்ரவாஹ-பரிபாவித-ப⁴க்த-ஸங்கே³ ।
நித்யம்ʼ தபஸ்வி-ஜன-ஸேவித-பாத³-பத்³மே
க³ங்கே³ ஶரண்ய-ஶிவதே³ குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 25 ॥

ஸானந்த³மானந்த³-வனே வஸந்தம்ʼ ஆனந்த³-கந்த³ம்ʼ ஹத-பாப-வ்ருʼந்த³ம் ।
வாராணஸீ-நாத²மநாத²-நாத²ம்ʼ ஶ்ரீவிஶ்வநாத²ம்ʼ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்³யே ॥ 26 ॥

Also Read:

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Marathi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top