Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Kannada

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in :

॥ ಶ್ರೀಕಾಶೀವಿಶ್ವನಾಥಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥
॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ವಿಶ್ವೇಶಂ ಮಾಧವಂ ಧುಂಡಿಂ ದಂಡಪಾಣಿಂ ಚ ಭೈರವಂ ।
ವಂದೇ ಕಾಶೀಂ ಗುಹಾಂ ಗಂಗಾಂ ಭವಾನೀಂ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಂ ॥ 1 ॥

ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಾಶಿ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಭುವಿಶ್ವನಾಥೋ
ಗಂಗೋರ್ಮಿ-ಸಂಗತಿ-ಶುಭೈಃ ಪರಿಭೂಷಿತೋಽಬ್ಜೈಃ ।
ಶ್ರೀಧುಂಡಿ-ಭೈರವ-ಮುಖೈಃ ಸಹಿತಾಽಽನ್ನಪೂರ್ಣಾ
ಮಾತಾ ಚ ವಾಂಛತಿ ಮುದಾ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 2 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮುರಾರಿಸ್ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾರಿಃ
ಭಾನುಃ ಶಶೀ ಭೂಮಿಸುತೋ ಬುಧಶ್ಚ ।
ಗುರುಶ್ಚ ಶುಕ್ರಃ ಶನಿ-ರಾಹು-ಕೇತವಃ
ಕುರ್ವಂತು ಸರ್ವೇ ಭುವಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 3 ॥

ವಾರಾಣಸೀ-ಸ್ಥಿತ-ಗಜಾನನ-ಧುಂಡಿರಾಜ
ತಾಪತ್ರಯಾಪಹರಣೇ ಪ್ರಥಿತ-ಪ್ರಭಾವ ।
ಆನಂದ-ಕಂದಲಕುಲ-ಪ್ರಸವೈಕಭೂಮೇ
ನಿತ್ಯಂ ಸಮಸ್ತ-ಜಗತಃ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 4 ॥

ಬ್ರಹ್ಮದ್ರವೋಪಮಿತ-ಗಾಂಗ-ಪಯಃ-ಪ್ರವಾಹೈಃ
ಪುಣ್ಯೈಃ ಸದೈವ ಪರಿಚುಂಬಿತ-ಪಾದಪದ್ಮೇ ।
ಮಧ್ಯೇ-ಽಖಿಲಾಮರಗಣೈಃ ಪರಿಸೇವ್ಯಮಾನೇ
ಶ್ರೀಕಾಶಿಕೇ ಕುರು ಸದಾ ಭುವಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 5 ॥

ಪ್ರತ್ನೈರಸಂಖ್ಯ-ಮಠ-ಮಂದಿರ-ತೀರ್ಥ-ಕುಂಡ-
ಪ್ರಾಸಾದ-ಘಟ್ಟ-ನಿವಹೈಃ ವಿದುಷಾಂ ವರೈಶ್ಚ
ಆವರ್ಜಯಸ್ಯಖಿಲ-ವಿಶ್ವ-ಮನಾಂಸಿ ನಿತ್ಯಂ
ಶ್ರೀಕಾಶಿಕೇ ಕುರು ಸದಾ ಭುವಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 6 ॥ ।

ಕೇ ವಾ ನರಾ ನು ಸುಧಿಯಃ ಕುಧಿಯೋ ।ಅಧಿಯೋ ವಾ
ವಾಂಛಂತಿ ನಾಂತಸಮಯೇ ಶರಣಂ ಭವತ್ಯಾಃ ।
ಹೇ ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ-ಜನ-ಮುಕ್ತಿ-ವಿಧಾನ-ದಕ್ಷೇ
ಶ್ರೀಕಾಶಿಕೇ ಕುರು ಸದಾ ಭುವಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 7 ॥

ಯಾ ದೇವೈರಸುರೈರ್ಮುನೀಂದ್ರತನಯೈರ್ಗಂಧರ್ವ-ಯಕ್ಷೋರಗೈಃ
ನಾಗೈರ್ಭೂತಲವಾಸಿಭಿರ್ದ್ವಿಜವರೈಸ್ಸಂಸೇವಿತಾ ಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಯಾ ಗಂಗೋತ್ತರವಾಹಿನೀ-ಪರಿಸರೇ ತೀರ್ಥೈರಸಂಖ್ಯೈರ್ವೃತಾ
ಸಾ ಕಾಶೀ ತ್ರಿಪುರಾರಿರಾಜ-ನಗರೀ ದೇಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ ॥ 8 ॥

ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಪ್ರವರಾ ಮನೋರಥಕರೀ ಸಂಸಾರ-ಪಾರಾಪರಾ
ನಂದಾ-ನಂದಿ-ಗಣೇಶ್ವರೈರುಪಹಿತಾ ದೇವೈರಶೇಷೈಃ-ಸ್ತುತಾ ।
ಯಾ ಶಂಭೋರ್ಮಣಿ-ಕುಂಡಲೈಕ-ಕಣಿಕಾ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತಪೋ-ದೀರ್ಘಿಕಾ
ಸೇಯಂ ಶ್ರೀಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಭಗವತೀ ದೇಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ ॥ 9 ॥

ಅಭಿನವ-ಬಿಸ-ವಲ್ಲೀ ಪಾದ-ಪದ್ಮಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ
ಮದನ-ಮಥನ-ಮೌಲೇರ್ಮಾಲತೀ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ।
ಜಯತಿ ಜಯ-ಪತಾಕಾ ಕಾಪ್ಯಸೌ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ
ಕ್ಷಪಿತ-ಕಲಿ-ಕಲಂಕಾ ಜಾಹ್ನವೀ ನಃ ಪುನಾತು ॥ 10 ॥

ಗಾಂಗಂ ವಾರಿ ಮನೋಹಾರಿ ಮುರಾರಿ-ಚರಣಚ್ಯುತಂ ।
ತ್ರಿಪುರಾರಿ-ಶಿರಶ್ಚಾರಿ ಪಾಪಹಾರಿ ಪುನಾತು ಮಾಂ ॥ 11 ॥

ವಿಘ್ನಾವಾಸ-ನಿವಾಸಕಾರಣ-ಮಹಾಗಂಡಸ್ಥಲಾಲಂಬಿತಃ
ಸಿಂದೂರಾರುಣ-ಪುಂಜ-ಚಂದ್ರಕಿರಣ-ಪ್ರಚ್ಛಾದಿ-ನಾಗಚ್ಛವಿಃ ।
ಶ್ರೀವಿಘ್ನೇಶ್ವರ-ವಲ್ಲಭೋ ಗಿರಿಜಯಾ ಸಾನಂದಮಾನಂದಿತಃ (ಪಾಠಭೇದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ)
ಸ್ಮೇರಾಸ್ಯಸ್ತವ ಧುಂಡಿರಾಜ-ಮುದಿತೋ ದೇಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ ॥ 12 ॥

ಕಂಠೇ ಯಸ್ಯ ಲಸತ್ಕರಾಲ-ಗರಲಂ ಗಂಗಾಜಲಂ ಮಸ್ತಕೇ
ವಾಮಾಂಗೇ ಗಿರಿರಾಜರಾಜ-ತನಯಾ ಜಾಯಾ ಭವಾನೀ ಸತೀ ।
ನಂದಿ-ಸ್ಕಂದ-ಗಣಾಧಿರಾಜ-ಸಹಿತಃ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಪ್ರಭುಃ
ಕಾಶೀ-ಮಂದಿರ-ಸಂಸ್ಥಿತೋಽಖಿಲಗುರುಃ ದೇಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ ॥ 13 ॥

ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥ ಕರುಣಾಮೃತ-ಪೂರ್ಣ-ಸಿಂಧೋ
ಶೀತಾಂಶು-ಖಂಡ-ಸಮಲಂಕೃತ-ಭವ್ಯಚೂಡ ।
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಜನ-ಮಂಗಲ-ಸಾಧನಾಯ
ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಜಗತಃ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 14 ॥

ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥ ವೃಷಭ-ಧ್ವಜ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ
ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಪ್ರಲಯ-ಕಾರಕ ದೇವದೇವ ।
ವಾಚಾಮಗೋಚರ ಮಹರ್ಷಿ-ನುತಾಂಘ್ರಿ-ಪದ್ಮ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 15 ॥

ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥ ಭವಭಂಜನ ದಿವ್ಯಭಾವ
ಗಂಗಾಧರ ಪ್ರಮಥ-ವಂದಿತ ಸುಂದರಾಂಗ ।
ನಾಗೇಂದ್ರ-ಹಾರ ನತ-ಭಕ್ತ-ಭಯಾಪಹಾರ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 16 ॥

ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥ ತವ ಪಾದಯುಗಂ ನಮಾಮಿ
ನಿತ್ಯಂ ತವೈವ ಶಿವ ನಾಮ ಹೃದಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ।
ವಾಚಂ ತವೈವ ಯಶಸಾಽನಘ ಭೂಷಯಾಮಿ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 17 ॥

ಕಾಶೀ-ನಿವಾಸ-ಮುನಿ-ಸೇವಿತ-ಪಾದ-ಪದ್ಮ
ಗಂಗಾ-ಜಲೌಘ-ಪರಿಷಿಕ್ತ-ಜಟಾಕಲಾಪ ।
ಅಸ್ಯಾಖಿಲಸ್ಯ ಜಗತಃ ಸಚರಾಚರಸ್ಯ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 18 ॥

ಗಂಗಾಧರಾದ್ರಿತನಯಾ-ಪ್ರಿಯ ಶಾಂತಮೂರ್ತೇ
ವೇದಾಂತ-ವೇದ್ಯ ಸಕಲೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ।
ಕೂಟಸ್ಥ ನಿತ್ಯ ನಿಖಿಲಾಗಮ-ಗೀತ-ಕೀರ್ತೇ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 19 ॥

ವಿಶ್ವಂ ಸಮಸ್ತಮಿದಮದ್ಯ ಘನಾಂಧಕಾರೇ
ಮೋಹಾತ್ಮಕೇ ನಿಪತಿತಂ ಜಡತಾಮುಪೇತಂ ।
ಭಾಸಾ ವಿಭಾಸ್ಯ ಪರಯಾ ತದಮೋಘ-ಶಕ್ತೇ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 20 ॥

ಸೂನುಃ ಸಮಸ್ತ-ಜನ-ವಿಘ್ನ-ವಿನಾಸ-ದಕ್ಷೋ
ಭಾರ್ಯಾಽನ್ನದಾನ-ನಿರತಾ-ಽವಿರತಂ ಜನೇಭ್ಯಃ ।
ಖ್ಯಾತಃ ಸ್ವಯಂ ಚ ಶಿವಕೃತ್ ಸಕಲಾರ್ಥಿ-ಭಾಜಾಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 21 ॥

ಯೇ ನೋ ನಮಂತಿ ನ ಜಪಂತಿ ನ ಚಾಮನಂತಿ
ನೋ ವಾ ಲಪಂತಿ ವಿಲಪಂತಿ ನಿವೇದಯಂತಿ ।
ತೇಷಾಮಬೋಧ-ಶಿಶು-ತುಲ್ಯ-ಧಿಯಾಂ ನರಾಣಾಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 22 ॥

ಶ್ರೀಕಂಠ ಕಂಠ-ಧೃತ-ಪನ್ನಗ ನೀಲಕಂಠ
ಸೋತ್ಕಂಠ-ಭಕ್ತ-ನಿವಹೋಪಹಿತೋಪ-ಕಂಠ ।
ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗ-ಪರಿಶೋಭಿತ-ಸರ್ವದೇಹ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 23 ॥

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀ-ಹೃದಯ-ವಲ್ಲಭ ಪಂಚ-ವಕ್ತ್ರ
ಶ್ರೀನೀಲ-ಕಂಠ ನೃ-ಕಪಾಲ-ಕಲಾಪ-ಮಾಲ ।
ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥ ಮೃದು-ಪಂಕಜ-ಮಂಜು-ಪಾದ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 24 ॥

ದುಗ್ಧ-ಪ್ರವಾಹ-ಕಮನೀಯ-ತರಂಗ-ಭಂಗೇ
ಪುಣ್ಯ-ಪ್ರವಾಹ-ಪರಿಪಾವಿತ-ಭಕ್ತ-ಸಂಗೇ ।
ನಿತ್ಯಂ ತಪಸ್ವಿ-ಜನ-ಸೇವಿತ-ಪಾದ-ಪದ್ಮೇ
ಗಂಗೇ ಶರಣ್ಯ-ಶಿವದೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 25 ॥

ಸಾನಂದಮಾನಂದ-ವನೇ ವಸಂತಂ ಆನಂದ-ಕಂದಂ ಹತ-ಪಾಪ-ವೃಂದಂ ।
ವಾರಾಣಸೀ-ನಾಥಮನಾಥ-ನಾಥಂ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 26 ॥

Also Read:

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Marathi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top