Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Gujarati

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in Gujarati:

॥ શ્રીકાશીવિશ્વનાથસુપ્રભાતમ્ ॥
॥ શ્રીગુરુભ્યો નમઃ ॥

વિશ્વેશં માધવં ધુણ્ડિં દણ્ડપાણિં ચ ભૈરવમ્ ।
વન્દે કાશીં ગુહાં ગઙ્ગાં ભવાનીં મણિકર્ણિકામ્ ॥ ૧ ॥

ઉત્તિષ્ઠ કાશિ ભગવાન્ પ્રભુવિશ્વનાથો
ગઙ્ગોર્મિ-સંગતિ-શુભૈઃ પરિભૂષિતોઽબ્જૈઃ ।
શ્રીધુણ્ડિ-ભૈરવ-મુખૈઃ સહિતાઽઽન્નપૂર્ણા
માતા ચ વાઞ્છતિ મુદા તવ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨ ॥

બ્રહ્મા મુરારિસ્ત્રિપુરાન્તકારિઃ
ભાનુઃ શશી ભૂમિસુતો બુધશ્ચ ।
ગુરુશ્ચ શુક્રઃ શનિ-રાહુ-કેતવઃ
કુર્વન્તુ સર્વે ભુવિ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૩ ॥

વારાણસી-સ્થિત-ગજાનન-ધુણ્ડિરાજ
તાપત્રયાપહરણે પ્રથિત-પ્રભાવ ।
આનન્દ-કન્દલકુલ-પ્રસવૈકભૂમે
નિત્યં સમસ્ત-જગતઃ કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૪ ॥

બ્રહ્મદ્રવોપમિત-ગાઙ્ગ-પયઃ-પ્રવાહૈઃ
પુણ્યૈઃ સદૈવ પરિચુંબિત-પાદપદ્મે ।
મધ્યે-ઽખિલામરગણૈઃ પરિસેવ્યમાને
શ્રીકાશિકે કુરુ સદા ભુવિ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૫ ॥

પ્રત્નૈરસંખ્ય-મઠ-મન્દિર-તીર્થ-કુણ્ડ-
પ્રાસાદ-ઘટ્ટ-નિવહૈઃ વિદુષાં વરૈશ્ચ
આવર્જયસ્યખિલ-વિશ્વ-મનાંસિ નિત્યં
શ્રીકાશિકે કુરુ સદા ભુવિ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૬ ॥ ।

કે વા નરા નુ સુધિયઃ કુધિયો ।અધિયો વા
વાઞ્છન્તિ નાન્તસમયે શરણં ભવત્યાઃ ।
હે કોટિ-કોટિ-જન-મુક્તિ-વિધાન-દક્ષે
શ્રીકાશિકે કુરુ સદા ભુવિ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૭ ॥

યા દેવૈરસુરૈર્મુનીન્દ્રતનયૈર્ગન્ધર્વ-યક્ષોરગૈઃ
નાગૈર્ભૂતલવાસિભિર્દ્વિજવરૈસ્સંસેવિતા સિદ્ધયે ।
યા ગઙ્ગોત્તરવાહિની-પરિસરે તીર્થૈરસંખ્યૈર્વૃતા
સા કાશી ત્રિપુરારિરાજ-નગરી દેયાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૮ ॥

તીર્થાનાં પ્રવરા મનોરથકરી સંસાર-પારાપરા
નન્દા-નન્દિ-ગણેશ્વરૈરુપહિતા દેવૈરશેષૈઃ-સ્તુતા ।
યા શંભોર્મણિ-કુણ્ડલૈક-કણિકા વિષ્ણોસ્તપો-દીર્ઘિકા
સેયં શ્રીમણિકર્ણિકા ભગવતી દેયાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૯ ॥

અભિનવ-બિસ-વલ્લી પાદ-પદ્મસ્ય વિષ્ણોઃ
મદન-મથન-મૌલેર્માલતી પુષ્પમાલા ।
જયતિ જય-પતાકા કાપ્યસૌ મોક્ષલક્ષ્મ્યાઃ
ક્ષપિત-કલિ-કલઙ્કા જાહ્નવી નઃ પુનાતુ ॥ ૧૦ ॥

ગાઙ્ગં વારિ મનોહારિ મુરારિ-ચરણચ્યુતમ્ ।
ત્રિપુરારિ-શિરશ્ચારિ પાપહારિ પુનાતુ મામ્ ॥ ૧૧ ॥

વિઘ્નાવાસ-નિવાસકારણ-મહાગણ્ડસ્થલાલંબિતઃ
સિન્દૂરારુણ-પુઞ્જ-ચન્દ્રકિરણ-પ્રચ્છાદિ-નાગચ્છવિઃ ।
શ્રીવિઘ્નેશ્વર-વલ્લભો ગિરિજયા સાનન્દમાનન્દિતઃ (પાઠભેદ વિશ્વેશ્વર)
સ્મેરાસ્યસ્તવ ધુણ્ડિરાજ-મુદિતો દેયાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૧૨ ॥

કણ્ઠે યસ્ય લસત્કરાલ-ગરલં ગઙ્ગાજલં મસ્તકે
વામાઙ્ગે ગિરિરાજરાજ-તનયા જાયા ભવાની સતી ।
નન્દિ-સ્કન્દ-ગણાધિરાજ-સહિતઃ શ્રીવિશ્વનાથપ્રભુઃ
કાશી-મન્દિર-સંસ્થિતોઽખિલગુરુઃ દેયાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૧૩ ॥

શ્રીવિશ્વનાથ કરુણામૃત-પૂર્ણ-સિન્ધો
શીતાંશુ-ખણ્ડ-સમલંકૃત-ભવ્યચૂડ ।
ઉત્તિષ્ઠ વિશ્વજન-મઙ્ગલ-સાધનાય
નિત્યં સર્વજગતઃ કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૧૪ ॥

શ્રીવિશ્વનાથ વૃષભ-ધ્વજ વિશ્વવન્દ્ય
સૃષ્ટિ-સ્થિતિ-પ્રલય-કારક દેવદેવ ।
વાચામગોચર મહર્ષિ-નુતાઙ્ઘ્રિ-પદ્મ
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૧૫ ॥

શ્રીવિશ્વનાથ ભવભઞ્જન દિવ્યભાવ
ગઙ્ગાધર પ્રમથ-વન્દિત સુન્દરાઙ્ગ ।
નાગેન્દ્ર-હાર નત-ભક્ત-ભયાપહાર
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૧૬ ॥

શ્રીવિશ્વનાથ તવ પાદયુગં નમામિ
નિત્યં તવૈવ શિવ નામ હૃદા સ્મરામિ ।
વાચં તવૈવ યશસાઽનઘ ભૂષયામિ
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૧૭ ॥

કાશી-નિવાસ-મુનિ-સેવિત-પાદ-પદ્મ
ગઙ્ગા-જલૌઘ-પરિષિક્ત-જટાકલાપ ।
અસ્યાખિલસ્ય જગતઃ સચરાચરસ્ય
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૧૮ ॥

ગઙ્ગાધરાદ્રિતનયા-પ્રિય શાન્તમૂર્તે
વેદાન્ત-વેદ્ય સકલેશ્વર વિશ્વમૂર્તે ।
કૂટસ્થ નિત્ય નિખિલાગમ-ગીત-કીર્તે
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૧૯ ॥

વિશ્વં સમસ્તમિદમદ્ય ઘનાન્ધકારે
મોહાત્મકે નિપતિતં જડતામુપેતમ્ ।
ભાસા વિભાસ્ય પરયા તદમોઘ-શક્તે
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨૦ ॥

સૂનુઃ સમસ્ત-જન-વિઘ્ન-વિનાસ-દક્ષો
ભાર્યાઽન્નદાન-નિરતા-ઽવિરતં જનેભ્યઃ ।
ખ્યાતઃ સ્વયં ચ શિવકૃત્ સકલાર્થિ-ભાજાં
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨૧ ॥

યે નો નમન્તિ ન જપન્તિ ન ચામનન્તિ
નો વા લપન્તિ વિલપન્તિ નિવેદયન્તિ ।
તેષામબોધ-શિશુ-તુલ્ય-ધિયાં નરાણાં
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨૨ ॥

શ્રીકણ્ઠ કણ્ઠ-ધૃત-પન્નગ નીલકણ્ઠ
સોત્કણ્ઠ-ભક્ત-નિવહોપહિતોપ-કણ્ઠ ।
ભસ્માઙ્ગરાગ-પરિશોભિત-સર્વદેહ
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨૩ ॥

શ્રીપાર્વતી-હૃદય-વલ્લભ પઞ્ચ-વક્ત્ર
શ્રીનીલ-કણ્ઠ નૃ-કપાલ-કલાપ-માલ ।
શ્રીવિશ્વનાથ મૃદુ-પઙ્કજ-મઞ્જુ-પાદ
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨૪ ॥

દુગ્ધ-પ્રવાહ-કમનીય-તરઙ્ગ-ભઙ્ગે
પુણ્ય-પ્રવાહ-પરિપાવિત-ભક્ત-સઙ્ગે ।
નિત્યં તપસ્વિ-જન-સેવિત-પાદ-પદ્મે
ગઙ્ગે શરણ્ય-શિવદે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨૫ ॥

સાનન્દમાનન્દ-વને વસન્તં આનન્દ-કન્દં હત-પાપ-વૃન્દમ્ ।
વારાણસી-નાથમનાથ-નાથં શ્રીવિશ્વનાથં શરણં પ્રપદ્યે ॥ ૨૬ ॥

Also Read:

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Marathi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top