Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Kasi Viswanatha Suprabhatam Kannada Lyrics

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Kannada

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in : ॥ ಶ್ರೀಕಾಶೀವಿಶ್ವನಾಥಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ ॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಮಾಧವಂ ಧುಂಡಿಂ ದಂಡಪಾಣಿಂ ಚ ಭೈರವಂ । ವಂದೇ ಕಾಶೀಂ ಗುಹಾಂ ಗಂಗಾಂ ಭವಾನೀಂ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಂ ॥ 1 ॥ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಾಶಿ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಭುವಿಶ್ವನಾಥೋ ಗಂಗೋರ್ಮಿ-ಸಂಗತಿ-ಶುಭೈಃ ಪರಿಭೂಷಿತೋಽಬ್ಜೈಃ । ಶ್ರೀಧುಂಡಿ-ಭೈರವ-ಮುಖೈಃ ಸಹಿತಾಽಽನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಾತಾ ಚ ವಾಂಛತಿ ಮುದಾ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 2 ॥ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮುರಾರಿಸ್ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾರಿಃ ಭಾನುಃ ಶಶೀ ಭೂಮಿಸುತೋ ಬುಧಶ್ಚ । ಗುರುಶ್ಚ […]

Scroll to top