Ashtottara Shatanama

Shri Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sree Vishnu Slokam

Lord Narasimha is the fourth incarnation of Lord Vishnu to save his devotee Prahalada from the clutches of his demon father Hiranyakashipu. Lord Narasimha swamys head is lion and body is of a man. Lord Narasimha is also spelled as Narasingh, Narsingh and Narasingha. Mostly the Vaishnava followers worship Lord Narasimha Swamy.

The birth of Lord Narasimha is celebrated with faith and joy on the 14th day of Vaishakha’s bright half month. There are countless temples throughout the world where Lord Nrusimha is worshiped in different forms, such as Ugra-Narasimha, Yoga-Narasimha and Lakshmi-Narasimha. Many also worship Lord Narasimha as family Deity and Ishta devata.

Sri Laxmi Narayana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

srilaksminarayanastottarasatanamastotram
srirvisnuh kamala sarngi laksmirvaikunthanayakah ।
padmalaya caturbahuh ksirabdhitanaya’cyutah ॥ 1 ॥

indira pundarikaksa rama garudavahanah ।
bhargavi sesaparyanko visalaksi janardanah ॥ 2 ॥

svarnangi varado devi haririndumukhi prabhuh ।
sundari narakadhvamsi lokamata murantakah ॥ 3 ॥

bhaktapriya danavarih ambika madhusudanah ।
vaisnavi devakiputro rukmini kesimardanah ॥ 4 ॥

varalaksmi jagannathah kiravani halayudhah ।
nitya satyavrato gauri saurih kanta suresvarah ॥ 5 ॥

narayani hṛsikesah padmahasta trivikramah ।
madhavi padmanabhasca svarnavarna nirisvarah ॥ 6 ॥

sati pitambarah santa vanamali ksama’naghah ।
jayaprada balidhvamsi vasudha purusottamah ॥ 7 ॥

rajyaprada’khiladharo maya kamsavidaranah ।
mahesvari mahadevo parama punyavigrahah ॥ 8 ॥

rama mukundah sumukhi mucukundavarapradah ।
vedavedya’bdhi-jamata surupa’rkendulocanah ॥ 9 ॥

punyangana punyapado pavani punyakirtanah ।
visvapriya visvanatho vagrupi vasavanujah ॥ 10 ॥

sarasvati svarnagarbho gayatri gopikapriyah ।
yajnarupa yajnabhokta bhaktabhistaprada guruh ॥ 11 ॥

stotrakriya stotrakarah sukumari savarnakah ।
manini mandaradharo savitri janmavarjitah ॥ 12 ॥

mantragoptri mahesvaso yogini yogavallabhah ।
jayaprada jayakarah raksitri sarvaraksakah ॥ 13 ॥

astottarasatam namnam laksmya narayanasya ca ।
yah pathet pratarutthaya sarvada vijayi bhavet ॥ 14 ॥

iti sri laksminarayanastottarasatanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil