Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sree Vishnu Slokam

Lord Narasimha is the fourth incarnation of Lord Vishnu to save his devotee Prahalada from the clutches of his demon father Hiranyakashipu. Lord Narasimha swamys head is lion and body is of a man. Lord Narasimha is also spelled as Narasingh, Narsingh and Narasingha. Mostly the Vaishnava followers worship Lord Narasimha Swamy.

The birth of Lord Narasimha is celebrated with faith and joy on the 14th day of Vaishakha’s bright half month. There are countless temples throughout the world where Lord Nrusimha is worshiped in different forms, such as Ugra-Narasimha, Yoga-Narasimha and Lakshmi-Narasimha. Many also worship Lord Narasimha as family Deity and Ishta devata.

Sri Laxmi Narayana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಶ್ರೀರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಕಮಲಾ ಶಾರ್ಂಗೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವೈಕುಂಠನಾಯಕಃ ।
ಪದ್ಮಾಲಯಾ ಚತುರ್ಬಾಹುಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾಽಚ್ಯುತಃ ॥ 1 ॥

ಇನ್ದಿರಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾ ರಮಾ ಗರುಡವಾಹನಃ ।
ಭಾರ್ಗವೀ ಶೇಷಪರ್ಯಂಕೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಜನಾರ್ದನಃ ॥ 2 ॥

ಸ್ವರ್ಣಾಂಗೀ ವರದೋ ದೇವೀ ಹರಿರಿನ್ದುಮುಖೀ ಪ್ರಭುಃ ।
ಸುನ್ದರೀ ನರಕಧ್ವಂಸೀ ಲೋಕಮಾತಾ ಮುರಾನ್ತಕಃ ॥ 3 ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ದಾನವಾರಿಃ ಅಮ್ಬಿಕಾ ಮಧುಸೂದನಃ ।
ವೈಷ್ಣವೀ ದೇವಕೀಪುತ್ರೋ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಶಿಮರ್ದನಃ ॥ 4 ॥

ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಕೀರವಾಣೀ ಹಲಾಯುಧಃ ।
ನಿತ್ಯಾ ಸತ್ಯವ್ರತೋ ಗೌರೀ ಶೌರಿಃ ಕಾನ್ತಾ ಸುರೇಶ್ವರಃ ॥ 5 ॥

ನಾರಾಯಣೀ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ।
ಮಾಧವೀ ಪದ್ಮನಾಭಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾ ನಿರೀಶ್ವರಃ ॥ 6 ॥

ಸತೀ ಪೀತಾಮ್ಬರಃ ಶಾನ್ತಾ ವನಮಾಲೀ ಕ್ಷಮಾಽನಘಃ ।
ಜಯಪ್ರದಾ ಬಲಿಧ್ವಂಸೀ ವಸುಧಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 7 ॥

ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಽಖಿಲಾಧಾರೋ ಮಾಯಾ ಕಂಸವಿದಾರಣಃ ।
ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾದೇವೋ ಪರಮಾ ಪುಣ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ॥ 8 ॥

ರಮಾ ಮುಕುನ್ದಃ ಸುಮುಖೀ ಮುಚುಕುನ್ದವರಪ್ರದಃ ।
ವೇದವೇದ್ಯಾಽಬ್ಧಿ-ಜಾಮಾತಾ ಸುರೂಪಾಽರ್ಕೇನ್ದುಲೋಚನಃ ॥ 9 ॥

ಪುಣ್ಯಾಂಗನಾ ಪುಣ್ಯಪಾದೋ ಪಾವನೀ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತನಃ ।
ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯಾ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ವಾಗ್ರೂಪೀ ವಾಸವಾನುಜಃ ॥ 10 ॥

ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭೋ ಗಾಯತ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾ ಗುರುಃ ॥ 11 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಕಾರಃ ಸುಕುಮಾರೀ ಸವರ್ಣಕಃ ।
ಮಾನಿನೀ ಮನ್ದರಧರೋ ಸಾವಿತ್ರೀ ಜನ್ಮವರ್ಜಿತಃ ॥ 12 ॥

ಮನ್ತ್ರಗೋಪ್ತ್ರೀ ಮಹೇಷ್ವಾಸೋ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗವಲ್ಲಭಃ ।
ಜಯಪ್ರದಾ ಜಯಕರಃ ರಕ್ಷಿತ್ರೀ ಸರ್ವರಕ್ಷಕಃ ॥ 13 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಚ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವದಾ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ 14 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sree Vishnu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top