Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Nrisimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Narasimha Slokas

Sri Nrisinha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಃ ॥

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹೋ ಮಹಾಸಿಂಹೋ ದಿವ್ಯಸಿಂಹೋ ಮಹಾಬಲಃ ।
ಉಗ್ರಸಿಂಹೋ ಮಹಾದೇವ ಉಪೇನ್ದ್ರಶ್ಚಾಽಗ್ನಿಲೋಚನಃ ॥ 1 ॥

ರೌದ್ರಶ್ಶೌರಿರ್ಮಹಾವೀರಸ್ಸುವಿಕ್ರಮ-ಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಹರಿಕೋಲಾಹಲಶ್ಚಕ್ರೀ ವಿಜಯಶ್ಚಾಜಯೋಽವ್ಯಯಃ ॥ 2 ॥

ದೈತ್ಯಾನ್ತಕಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯಘೋರೋ ಘೋರವಿಕ್ರಮಃ ।
ಜ್ವಾಲಾಮುಖೋ ಜ್ವಾಲಮಾಲೀ ಮಹಾಜ್ವಾಲೋ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ ॥ 3 ॥

ನಿಟಿಲಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಃ ಪ್ರತಾಪನಃ ।
ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಹಿರಣ್ಯಕನಿಷೂಧನಃ ॥ 4 ॥

ಚಂಡಕೋಪೀ ಸುರಾರಿಘ್ನಸ್ಸದಾರ್ತಿಘ್ನ-ಸದಾಶಿವಃ ।
ಗುಣಭದ್ರೋ ಮಹಾಭದ್ರೋ ಬಲಭದ್ರಸ್ಸುಭದ್ರಕಃ ॥ 5 ॥

ಕರಾಳೋ ವಿಕರಾಳಶ್ಚ ಗತಾಯುಸ್ಸರ್ವಕರ್ತೃಕಃ ।
ಭೈರವಾಡಂಬರೋ ದಿವ್ಯಶ್ಚಾಗಮ್ಯಸ್ಸರ್ವಶತ್ರುಜಿತ್ ॥ 6 ॥

ಅಮೋಘಾಸ್ತ್ರಶ್ಶಸ್ತ್ರಧರಃ ಸವ್ಯಜೂಟಸ್ಸುರೇಶ್ವರಃ ।
ಸಹಸ್ರಬಾಹುರ್ವಜ್ರನಖಸ್ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ॥ 7 ॥

ಅನನ್ತೋ ಭಗವಾನ್ ಸ್ಥೂಲಶ್ಚಾಗಮ್ಯಶ್ಚ ಪರಾವರಃ ।
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರೈಕರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವಯನ್ತ್ರವಿಧಾರಣಃ ॥ 8 ॥

ಅವ್ಯಯಃ ಪರಮಾನನ್ದಃ ಕಾಲಜಿತ್ ಖಗವಾಹನಃ ।
ಭಕ್ತಾತಿವತ್ಸಲೋಽವ್ಯಕ್ತಸ್ಸುವ್ಯಕ್ತಸ್ಸುಲಭಶ್ಶುಚಿಃ ॥ 9 ॥

ಲೋಕೈಕನಾಯಕಸ್ಸರ್ವಶ್ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ ।
ಧೀರೋ ಧರಶ್ಚ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 10 ॥

ದೇವಪ್ರಿಯೋ ನುತಃ ಪೂಜ್ಯೋ ಭವಹೃತ್ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಾಃ ಶ್ರೀವಾಸೋ ವಿಭುಸ್ಸಂಕರ್ಷಣಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 11 ॥

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ಕಾಮಸ್ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ।
ವಿಶ್ವಂಭರಃ ಸ್ಥಿರಾಭಶ್ಚಾಽಚ್ಯುತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 12 ॥

ಅಧೋಕ್ಷಜೋಽಕ್ಷಯಸ್ಸೇವ್ಯೋ ವನಮಾಲೀ ಪ್ರಕಂಪನಃ ।
ಗುರುರ್ಲೋಕಗುರುಸ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾಯಣಃ ॥ 13 ॥

ಜ್ವಾಲಾಹೋಬಿಲಮಾಲೋಲ-ಕ್ರೋಡಾಕಾರಂಜಭಾರ್ಗವಾಃ ।
ಯೋಗನನ್ದಶ್ಚತ್ರವಟಃ ಪಾವನೋ ನವಮೂರ್ತಯಃ ॥ 14 ॥

॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Also Read:

Shri Nrisimha Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Nrisimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Narasimha Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top