Ashtottara Shatanama

Shri Radha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Shri Radha Slokam

Sri Radha AshtottaraShatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀರಾಧಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಅಥಾಸ್ಯಾಃ ಸಮ್ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಯಸ್ಯ ಸಂಕೀರ್ತನಾದೇವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ವಶಯೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ॥ 1 ॥

ರಾಧಿಕಾ ಸುನ್ದರೀ ಗೋಪೀ ಕೃಷ್ಣಸಂಗಮಕಾರಿಣೀ ।
ಚಂಚಲಾಕ್ಷೀ ಕುರಂಗಾಕ್ಷೀ ಗಾನ್ಧರ್ವೀ ವೃಷಭಾನುಜಾ ॥ 2 ॥

ವೀಣಾಪಾಣಿಃ ಸ್ಮಿತಮುಖೀ ರಕ್ತಾಶೋಕಲತಾಲಯಾ ।
ಗೋವರ್ಧನಚರೀ ಗೋಪೀ ಗೋಪೀವೇಷಮನೋಹರಾ ॥ 3 ॥

ಚನ್ದ್ರಾವಲೀ-ಸಪತ್ನೀ ಚ ದರ್ಪಣಸ್ಥಾ ಕಲಾವತೀ ।
ಕೃಪಾವತೀ ಸುಪ್ರತೀಕಾ ತರುಣೀ ಹೃದಯಂಗಮಾ ॥ 4 ॥

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾ ಕೃಷ್ಣಸಖೀ ವಿಪರೀತರತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಪ್ರವೀಣಾ ಸುರತಪ್ರೀತಾ ಚನ್ದ್ರಾಸ್ಯಾ ಚಾರುವಿಗ್ರಹಾ ॥ 5 ॥

ಕೇಕರಾಕ್ಷಾ ಹರೇಃ ಕಾನ್ತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುಕೇಶಿನೀ ।
ಸಂಕೇತವಟಸಂಸ್ಥಾನಾ ಕಮನೀಯಾ ಚ ಕಾಮಿನೀ ॥ 6 ॥

ವೃಷಭಾನುಸುತಾ ರಾಧಾ ಕಿಶೋರೀ ಲಲಿತಾ ಲತಾ ।
ವಿದ್ಯುದ್ವಲ್ಲೀ ಕಾಂಚನಾಭಾ ಕುಮಾರೀ ಮುಗ್ಧವೇಶಿನೀ ॥ 7 ॥

ಕೇಶಿನೀ ಕೇಶವಸಖೀ ನವನೀತೈಕವಿಕ್ರಯಾ ।
ಷೋಡಶಾಬ್ದಾ ಕಲಾಪೂರ್ಣಾ ಜಾರಿಣೀ ಜಾರಸಂಗಿನೀ ॥ 8 ॥

ಹರ್ಷಿಣೀ ವರ್ಷಿಣೀ ವೀರಾ ಧೀರಾ ಧಾರಾಧರಾ ಧೃತಿಃ ।
ಯೌವನಸ್ಥಾ ವನಸ್ಥಾ ಚ ಮಧುರಾ ಮಧುರಾಕೃತಿ ॥ 9 ॥

ವೃಷಭಾನುಪುರಾವಾಸಾ ಮಾನಲೀಲಾವಿಶಾರದಾ ।
ದಾನಲೀಲಾ ದಾನದಾತ್ರೀ ದಂಡಹಸ್ತಾ ಭ್ರುವೋನ್ನತಾ ॥ 10 ॥

ಸುಸ್ತನೀ ಮಧುರಾಸ್ಯಾ ಚ ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠೀ ಪಂಚಮಸ್ವರಾ ।
ಸಂಗೀತಕುಶಲಾ ಸೇವ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣವಶ್ಯತ್ವಕಾರಿಣೀ ॥ 11 ॥

ತಾರಿಣೀ ಹಾರಿಣೀ ಹ್ರೀಲಾ ಶೀಲಾ ಲೀಲಾ ಲಲಾಮಿಕಾ ।
ಗೋಪಾಲೀ ದಧಿವಿಕ್ರೇತ್ರೀ ಪ್ರೌಢಾ ಮುಗ್ಧಾ ಚ ಮಧ್ಯಕಾ ॥ 12 ॥

ಸ್ವಾಧೀನಪಕಾ ಚೋಕ್ತಾ ಖಂಡಿತಾ ಯಾಽಭಿಸಾರಿಕಾ ।
ರಸಿಕಾ ರಸಿನೀ ರಸ್ಯಾ ರಸನಾಸ್ತ್ರೈಕಶೇವಧಿಃ ॥ 13 ॥

ಪಾಲಿಕಾ ಲಾಲಿಕಾ ಲಜ್ಜಾ ಲಾಲಸಾ ಲಲನಾಮಣಿಃ ।
ಬಹುರೂಪಾ ಸುರೂಪಾ ಚ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಮಹಾಮತಿಃ ॥ 14 ॥

ಮರಾಲಗಮನಾ ಮತ್ತಾ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ಮನ್ತ್ರನಾಯಿಕಾ ।
ಮನ್ತ್ರರಾಜೈಕಸಂಸೇವ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರರಾಜೈಕಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 15 ॥

ಅಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷರಫಲಾ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರನಿಷೇವಿತಾ ।
ಇತ್ಯೇತದ್ರಾಧಿಕಾದೇವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಮ್ ॥ 16 ॥

ಕೀರ್ತಯೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಕೃಷ್ಣವಶ್ಯತ್ವಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಏಕೈಕನಾಮೋಚ್ಚಾರೇಣ ವಶೀ ಭವತಿ ಕೇಶವಃ ॥ 17 ॥

ವದನೇ ಚೈವ ಕಂಠೇ ಚ ಬಾಹ್ವೋರುರಸಿ ಚೋದರೇ ।
ಪಾದಯೋಶ್ಚ ಕ್ರಮೇಣಾಸ್ಯಾ ನ್ಯಸೇನ್ಮನ್ತ್ರಾನ್ಪೃಥಕ್ಪೃಥಕ್ ॥ 18 ॥

॥ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ॥

ಇತ್ಯೂರ್ಧ್ವಾಮ್ನಾಯೇ ರಾಧಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಕಥನಂ ನಾಮ ಪ್ರಥಮಃ ಪಟಲಃ ॥

Also Read:

Shri Radha Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil