Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

sriranganathasṭottarasatanamastotram

asya sriranganathasṭottarasatanamastotramahamantrasya,vedavyaso
bhagavanrsih, anusṭupchandah, bhagavan srimahavisnurdevata ।
srirangasayiti bijam, srikanta iti saktih, sriprada iti kilakam,
mama samastapapanasarthe jape viniyogah ।
dhaumya uvaca –
srirangasayi srikantah sripradah sritavatsalah ।
ananto madhavo jeta jagannatho jagadguruh ॥ 1 ॥

suravaryah suraradhyah surarajanujah prabhuh ।
harirhatarirvisvesah sasvatah sambhuravyayah ॥ 2 ॥

bhaktartibhanjano vagmi viro vikhyatakirtiman ।
bhaskarah sastratattvajno daityasasta’maresvarah ॥ 3 ॥

narayano naraharirnirajakso narapriyah ।
brahmanyo brahmakrdbrahma brahmango brahmapujitah ॥ 4 ॥

krsnah krtajno govindo hrsikeso’ghanasanah ।
visnurjisnurjitaratih sajjanapriya isvarah ॥ 5 ॥

trivikramastrilokesastrayyarthastrigunatmakah ।
kakutsthah kamalakantah kaliyoragamardanah ॥ 6 ॥

kalambudasyamalangah kesavah klesanasanah ।
kesiprabhanjanah kanto nandasunurarindamah ॥ 7 ॥

rukminivallabhah saurirbalabhadro balanujah ।
damodaro hrsikeso vamano madhusudanah ॥ 8 ॥

putah punyajanadhvamsi punyaslokasikhamanih ।
adimurtirdayamurtih santamurtiramurtiman ॥ 9 ॥

param brahma param dhama pavanah pavano vibhuh ।
candraschandomayo ramah samsarambudhitarakah ॥ 10 ॥

aditeyo’cyuto bhanuh sankarah siva urjitah ।
mahesvaro mahayogi mahasaktirmahatpriyah ॥ 11 ॥

durjanadhvamsako’sesasajjanopastasatphalam ।
paksindravahano’ksobhyah ksirabdhisayano vidhuh ॥ 12 ॥

janardano jagaddheturjitamanmathavigrahah ।
cakrapanih sankhadhari sarngi khaḍgi gadadharah ॥ 13 ॥

evam visnoh satam namnamasṭottaramiheritam ।
stotranamuttamam guhyam namaratnastavabhidham ॥ 14 ॥

sarvatha sarvarogaghnam cintitarthaphalapradam ।
tvam tu sighram maharaja gaccha rangasthalam subham ॥ 15 ॥

snatva tularke kaveryam mahatmyasravanam kuru ।
gavasvavastradhanyannabhumikanyaprado bhava ॥ 16 ॥

dvadasyam payasannena sahasram dasa bhojaya ।
namaratnastavakhyena visnorasṭasatena ca ।
stutva sriranganatham tvamabhisṭaphalamapnuhi ॥ 17 ॥

iti sriranganathasṭottarasatanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top