Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Vishnu Slokam

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ,ವೇದವ್ಯಾಸೋ
ಭಗವಾನೃಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ದೇವತಾ ।
ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯೀತಿ ಬೀಜಮ್, ಶ್ರೀಕಾನ್ತ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಶ್ರೀಪ್ರದ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್,
ಮಮ ಸಮಸ್ತಪಾಪನಾಶಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಧೌಮ್ಯ ಉವಾಚ –
ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯೀ ಶ್ರೀಕಾನ್ತಃ ಶ್ರೀಪ್ರದಃ ಶ್ರಿತವತ್ಸಲಃ ।
ಅನನ್ತೋ ಮಾಧವೋ ಜೇತಾ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ 1 ॥

ಸುರವರ್ಯಃ ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಸುರರಾಜಾನುಜಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಹರಿರ್ಹತಾರಿರ್ವಿಶ್ವೇಶಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಮ್ಭುರವ್ಯಯಃ ॥ 2 ॥

ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನೋ ವಾಗ್ಮೀ ವೀರೋ ವಿಖ್ಯಾತಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ।
ಭಾಸ್ಕರಃ ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ದೈತ್ಯಶಾಸ್ತಾಽಮರೇಶ್ವರಃ ॥ 3 ॥

ನಾರಾಯಣೋ ನರಹರಿರ್ನೀರಜಾಕ್ಷೋ ನರಪ್ರಿಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಕೃದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಗೋ ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಃ ॥ 4 ॥

ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃತಜ್ಞೋ ಗೋವಿನ್ದೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋಽಘನಾಶನಃ ।
ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ಜಿತಾರಾತಿಃ ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯ ಈಶ್ವರಃ ॥ 5 ॥

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶಸ್ತ್ರಯ್ಯರ್ಥಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ ।
ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಕಮಲಾಕಾನ್ತಃ ಕಾಲಿಯೋರಗಮರ್ದನಃ ॥ 6 ॥

ಕಾಲಾಮ್ಬುದಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಃ ಕೇಶವಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶನಃ ।
ಕೇಶಿಪ್ರಭಂಜನಃ ಕಾನ್ತೋ ನನ್ದಸೂನುರರಿನ್ದಮಃ ॥ 7 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಃ ಶೌರಿರ್ಬಲಭದ್ರೋ ಬಲಾನುಜಃ ।
ದಾಮೋದರೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ವಾಮನೋ ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 8 ॥

ಪೂತಃ ಪುಣ್ಯಜನಧ್ವಂಸೀ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಶಿಖಾಮಣಿಃ ।
ಆದಿಮೂರ್ತಿರ್ದಯಾಮೂರ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಮೂರ್ತಿರಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ॥ 9 ॥

ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪಾವನಃ ಪವನೋ ವಿಭುಃ ।
ಚನ್ದ್ರಶ್ಛನ್ದೋಮಯೋ ರಾಮಃ ಸಂಸಾರಾಮ್ಬುಧಿತಾರಕಃ ॥ 10 ॥

ಆದಿತೇಯೋಽಚ್ಯುತೋ ಭಾನುಃ ಶಂಕರಃ ಶಿವ ಊರ್ಜಿತಃ ।
ಮಹೇಶ್ವರೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹತ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ 11 ॥

ದುರ್ಜನಧ್ವಂಸಕೋಽಶೇಷಸಜ್ಜನೋಪಾಸ್ತಸತ್ಫಲಮ್ ।
ಪಕ್ಷೀನ್ದ್ರವಾಹನೋಽಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನೋ ವಿಧುಃ ॥ 12 ॥

ಜನಾರ್ದನೋ ಜಗದ್ಧೇತುರ್ಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಃ ।
ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಶಂಖಧಾರೀ ಶಾರ್ಂಗೀ ಖಡ್ಗೀ ಗದಾಧರಃ ॥ 13 ॥

ಏವಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಶತಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಮಿಹೇರಿತಮ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಮುತ್ತಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ನಾಮರತ್ನಸ್ತವಾಭಿಧಮ್ ॥ 14 ॥

ಸರ್ವಥಾ ಸರ್ವರೋಗಘ್ನಂ ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ತ್ವಂ ತು ಶೀಘ್ರಂ ಮಹಾರಾಜ ಗಚ್ಛ ರಂಗಸ್ಥಲಂ ಶುಭಮ್ ॥ 15 ॥

ಸ್ನಾತ್ವಾ ತುಲಾರ್ಕೇ ಕಾವೇರ್ಯಾಂ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಶ್ರವಣಂ ಕುರು ।
ಗವಾಶ್ವವಸ್ತ್ರಧಾನ್ಯಾನ್ನಭೂಮಿಕನ್ಯಾಪ್ರದೋ ಭವ ॥ 16 ॥

ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಪಾಯಸಾನ್ನೇನ ಸಹಸ್ರಂ ದಶ ಭೋಜಯ ।
ನಾಮರತ್ನಸ್ತವಾಖ್ಯೇನ ವಿಷ್ಣೋರಷ್ಟಶತೇನ ಚ ।
ಸ್ತುತ್ವಾ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಂ ತ್ವಮಭೀಷ್ಟಫಲಮಾಪ್ನುಹಿ ॥ 17 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Vishnu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top