Ashtottara Shatanama Vishnu Stotram

Shri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu | Sri Vishnu Slokam

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu:

శ్రీరఙ్గనాథాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

అస్య శ్రీరఙ్గనాథాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య,వేదవ్యాసో
భగవానృషిః, అనుష్టుప్ఛన్దః, భగవాన్ శ్రీమహావిష్ణుర్దేవతా ।
శ్రీరఙ్గశాయీతి బీజమ్, శ్రీకాన్త ఇతి శక్తిః, శ్రీప్రద ఇతి కీలకమ్,
మమ సమస్తపాపనాశార్థే జపే వినియోగః ।
ధౌమ్య ఉవాచ –
శ్రీరఙ్గశాయీ శ్రీకాన్తః శ్రీప్రదః శ్రితవత్సలః ।
అనన్తో మాధవో జేతా జగన్నాథో జగద్గురుః ॥ ౧ ॥

సురవర్యః సురారాధ్యః సురరాజానుజః ప్రభుః ।
హరిర్హతారిర్విశ్వేశః శాశ్వతః శమ్భురవ్యయః ॥ ౨ ॥

భక్తార్తిభఞ్జనో వాగ్మీ వీరో విఖ్యాతకీర్తిమాన్ ।
భాస్కరః శాస్త్రతత్త్వజ్ఞో దైత్యశాస్తాఽమరేశ్వరః ॥ ౩ ॥

నారాయణో నరహరిర్నీరజాక్షో నరప్రియః ।
బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్బ్రహ్మా బ్రహ్మాఙ్గో బ్రహ్మపూజితః ॥ ౪ ॥

కృష్ణః కృతజ్ఞో గోవిన్దో హృషీకేశోఽఘనాశనః ।
విష్ణుర్జిష్ణుర్జితారాతిః సజ్జనప్రియ ఈశ్వరః ॥ ౫ ॥

త్రివిక్రమస్త్రిలోకేశస్త్రయ్యర్థస్త్రిగుణాత్మకః ।
కాకుత్స్థః కమలాకాన్తః కాలియోరగమర్దనః ॥ ౬ ॥

కాలామ్బుదశ్యామలాఙ్గః కేశవః క్లేశనాశనః ।
కేశిప్రభఞ్జనః కాన్తో నన్దసూనురరిన్దమః ॥ ౭ ॥

రుక్మిణీవల్లభః శౌరిర్బలభద్రో బలానుజః ।
దామోదరో హృషీకేశో వామనో మధుసూదనః ॥ ౮ ॥

పూతః పుణ్యజనధ్వంసీ పుణ్యశ్లోకశిఖామణిః ।
ఆదిమూర్తిర్దయామూర్తిః శాన్తమూర్తిరమూర్తిమాన్ ॥ ౯ ॥

పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పావనః పవనో విభుః ।
చన్ద్రశ్ఛన్దోమయో రామః సంసారామ్బుధితారకః ॥ ౧౦ ॥

ఆదితేయోఽచ్యుతో భానుః శఙ్కరః శివ ఊర్జితః ।
మహేశ్వరో మహాయోగీ మహాశక్తిర్మహత్ప్రియః ॥ ౧౧ ॥

దుర్జనధ్వంసకోఽశేషసజ్జనోపాస్తసత్ఫలమ్ ।
పక్షీన్ద్రవాహనోఽక్షోభ్యః క్షీరాబ్ధిశయనో విధుః ॥ ౧౨ ॥

జనార్దనో జగద్ధేతుర్జితమన్మథవిగ్రహః ।
చక్రపాణిః శఙ్ఖధారీ శార్ఙ్గీ ఖడ్గీ గదాధరః ॥ ౧౩ ॥

ఏవం విష్ణోః శతం నామ్నామష్టోత్తరమిహేరితమ్ ।
స్తోత్రాణాముత్తమం గుహ్యం నామరత్నస్తవాభిధమ్ ॥ ౧౪ ॥

సర్వథా సర్వరోగఘ్నం చిన్తితార్థఫలప్రదమ్ ।
త్వం తు శీఘ్రం మహారాజ గచ్ఛ రఙ్గస్థలం శుభమ్ ॥ ౧౫ ॥

స్నాత్వా తులార్కే కావేర్యాం మాహాత్మ్యశ్రవణం కురు ।
గవాశ్వవస్త్రధాన్యాన్నభూమికన్యాప్రదో భవ ॥ ౧౬ ॥

ద్వాదశ్యాం పాయసాన్నేన సహస్రం దశ భోజయ ।
నామరత్నస్తవాఖ్యేన విష్ణోరష్టశతేన చ ।
స్తుత్వా శ్రీరఙ్గనాథం త్వమభీష్టఫలమాప్నుహి ॥ ౧౭ ॥

ఇతి శ్రీరఙ్గనాథాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read:

Shri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment