Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Shankara Stotram 2 Lyrics in Malayalam

Shri Shankara Stotram 2 in Malayalam:

॥ ശ്രീശങ്കരസ്തോത്രം 2 ॥
ഓം കാരവാച്യ സകലാർചിതപാദപദ്മ
ന ഷ്ടസ്വകഷ്ട തവ നൗമി സുഭദ്രസദ്മ ॥

മ ത്താരിഹന്തൃചരണം ശരണം സദാപ്താ-
സ്തേ ഭൂയ ഈശ ജനനീജഠരം ന ചാപ്താഃ ॥ 1 ॥

അ ഹം ത്വദർചാവിധിം ന ജാനേ
സ്തു ത ച ഗിരിജാസൂനു ജാനേ ॥

ഭ ക്തിസ്ത്വയീശേ ന ദൃഢാ മമാസ്തി
ഗ രിഷ്ഠസത്സംഗ ഉതാപി നാസ്തി ॥ 2 ॥

വന ദേ പദേ തേ ഭുവനാധിരാജ
വി ദ്യാധിരാജാപ്യമൃതാധിരാജ ॥

ശ്വേ തദ്യുതേ ഭക്തപതേ നമസ്തേ
ശ്വ ഭ്രാഝ്ഝടിത്യുദ്ധര മാം ഭവാഖ്യാത് ॥ 3 ॥

രാ ജാസുരാണാം ത്വമഭീഷ്ടദാതാ
യ ദ്യപ്യഹോ സിദ്ധനിധിപ്രദാതാ ॥

മ ഹാശ്മശാനേ നൃകരോടിമാലാം
ഹാ ര്ദേന ധൃത്വാ പ്രകരോഷി ലീലാം ॥ 4 ॥

ദേ വാംഗലേപനമുതാപി ചിതാവിഭൂതിർ
വാ ഹോ വൃഷഃ സഹചരാസ്തവ ഭൂതവാരാഃ
യ സ്യാങ്കുശം ത്വഗശിവാപി ശിവാപി തേഽസ്തി
ത്രി ഷ്വീശിതഃ പിതൃവനേ സവനേഽപി വാസഃ ॥ 5 ॥

യം താഖിലസ്യേദൃശ ഈശ തേഽപി
ബ ലാരിമുഖ്യാ അമരാ ഹി തേഽപി
കാ ശീശ ജാനന്തി പരം ന തത്ത്വം
യ സ്യേശ മാം ചാനുഗൃഹാണ സ ത്വം ॥ 6 ॥

ത്രി വിക്രമോഽപ്യബ്ജഭ്ജഭവശ്ച ലിംഗം
പു രാ പരിച്ഛേത്തുമനീശ്വരൗ തേ ॥

രു ദ്രേദൃശസ്തേ ഗുണവർണനായ
ഷാ ണ്മാതുരേ ഭാസ്യ ഗുരോ പ്രഭുഃ കഃ ॥ 7 ॥

യ സ്ത ഈശ പരികീർതയേദ്ഗുണാൻ
ത്രി ഷ്വപീഹ സവനേഷു ഭക്തിമാൻ ॥

പു ണ്യവാനിഹ ഭവേത്തഥാ നരോ
രാം കവാംബരധരോഽപി നാപരഃ ॥ 8 ॥

ത പോ ജപോ യജ്ഞമുഖാ ക്രിയാ യാ
കാ ചിത്പ്രമാദാദ്വികലാ യദി സ്യാത് ॥

യ ന്നാമസങ്കീർതനതഃ സുപൂർണാ
ത്രി ദൃഗ്ഭവേത്ത്വാം തമജം ഗൃണാമി ॥ 9 ॥

കാ ലോ മൃകണ്ഡാത്മജമർകചന്ദ്രമോഽ-
ഗ്നി നേത്രം നേതും സമുപാഗതസ്തദാ ॥

കാ ലാന്തകാഗച്ഛശിവേത്യഹോ തദാഽഽ-
ലാ പശ്രുതേസ്ത്വം തമു മുക്തവാനസി ॥ 10 ॥

യ സ്മൈ സകൃന്നമശ്ചക്രേ ബാണരാവണ ആസുരഃ .
കാ മപൂർതിസ്തയോരാസീത്സമ്പദ്ദേവശ്രിയോഽധികാ ॥ 11 ॥

ലാ ഭോഽപരോ നശ്വര ഏവ കാമോഽ-
ഗ്നി വദ്ഘൃതേനേശ ന കാമഭോഗൈഃ ॥

രു ദ്രോപ്രശാമ്യത്യത ഏവ ദേഹി
ദ്രാ ക്ശാന്തിദാം ത്വയ്യചലാം സുഭക്തിം ॥ 12 ॥

യ ത്നം വിനാ ദുഃഖമപൈതി യദ്വത്
നീ രാഗമപ്യേതി സുഖം ച തദ്വത് ॥

ല ബ്ധും യതേ തന്ന വൃണോമി ചാർഥം
കം ചിത്ത്വയീശാർപയ ഭക്തിമേകാം ॥ 13 ॥

ഠാ യേ വിദാ താനപി ഭക്തിയോഗോ
യ ഥാനുഗൃഹ്ണാതി തഥാ പരോ നോ ॥

സ ര്വേഽപി യസ്മാദിഹ പാവനാഃ സ്യു-
ര്വേ ദാഃ പ്രമാണം ത്വിഹ സംശയോ നോ ॥ 14 ॥

ശ്വ പാകമുഖ്യാ അപി യസ്യ ഭക്ത്യാ
രാ ജന്ത ഈശാന തവൈവ ലോകേ ॥

യ ജ്ഞേശ ചണ്ഡാലസുതാപി യാതാ
സ തീം ഗതിം വിശ്രുതമേതദസ്തി ॥ 15 ॥

ദാ രാത്മജാഗാരധനാദി സർവം
ശി വേഹ സന്ന്യസ്യ സദാ ഭജന്തി ॥

വാ മം പരം ത്വാം മുഹുരത്ര തേ കിം
യ മീശ മൃത്യൂദ്ഭവദുഃഖഭാജഃ ॥ 16 ॥

ശ്രീ കണ്ഠ സൂര്യേന്ദുപയോനഭോഽഗ്നി-
മ രുദ്ധരാത്മാന ഇമാസ്തനൂസ്തേ ॥

ഹാ ലാഹലാദാനിശമാനതോഽസ്മി
ദേ വാധിദേവേശ്വര മേ പ്രസീദ ॥ 17 ॥

വാ താശനോപവീതോ
യ ഉ പഞ്ചാസ്യസ്ത്രിലോചനോ നഗ്നഃ ॥

ന ന്ദിഗതോ ദശഹസ്തോ
മഃ കേസ്യ സ പാതു മുന്മഗ്നഃ ॥ 18 ॥

ഇതി ശ്രീവാസുദേവാനന്ദസരസ്വതീവിരചിതം ശ്രീശങ്കരസ്തോത്രം സമ്പൂർണം .

Also Read:

Shri Shankara Stotram 2 Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top