Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Shankara Stotram 2 Lyrics in English

Shri Shankara Stotram 2 in English:

॥ shreeshankarastotram 2 ॥
om kaaravaachya sakalaarchitapaadapadma
na sht’asvakasht’a tava naumi subhadrasadma ॥

ma ttaarihantri’charanam sharanam sadaaptaa-
ste bhooya eesha jananeejat’haram na chaaptaah’ ॥ 1 ॥

a ham tvadarchaavidhim na jaane
stu ta cha girijaasoonu jaane ॥

bha ktistvayeeshe na dri’d’haa mamaasti
ga risht’hasatsanga utaapi naasti ॥ 2 ॥

vana de pade te bhuvanaadhiraaja
vi dyaadhiraajaapyamri’taadhiraaja ॥

shve tadyute bhaktapate namaste
shva bhraajhjhat’ityuddhara maam bhavaakhyaat ॥ 3 ॥

raa jaasuraanaam tvamabheesht’adaataa
ya dyapyaho siddhanidhipradaataa ॥

ma haashmashaane nri’karot’imaalaam
haa rdena dhri’tvaa prakaroshi leelaam ॥ 4 ॥

de vaangalepanamutaapi chitaavibhootir
vaa ho vri’shah’ sahacharaastava bhootavaaraah’
ya syaankusham tvagashivaapi shivaapi te’sti
tri shveeshitah’ pitri’vane savane’pi vaasah’ ॥ 5 ॥

yam taakhilasyedri’sha eesha te’pi
ba laarimukhyaa amaraa hi te’pi
kaa sheesha jaananti param na tattvam
ya syesha maam chaanugri’haana sa tvam ॥ 6 ॥

tri vikramo’pyabjabhjabhavashcha lingam
pu raa parichchhettumaneeshvarau te ॥

ru dredri’shaste gunavarnanaaya
shaa nmaature bhaasya guro prabhuh’ kah’ ॥ 7 ॥

ya sta eesha parikeertayedgunaan
tri shvapeeha savaneshu bhaktimaan ॥

pu nyavaaniha bhavettathaa naro
raam kavaambaradharo’pi naaparah’ ॥ 8 ॥

ta po japo yajnyamukhaa kriyaa yaa
kaa chitpramaadaadvikalaa yadi syaat ॥

ya nnaamasankeertanatah’ supoornaa
tri dri’gbhavettvaam tamajam gri’naami ॥ 9 ॥

kaa lo mri’kand’aatmajamarkachandramo’-
gni netram netum samupaagatastadaa ॥

kaa laantakaagachchhashivetyaho tadaa”-
laa pashrutestvam tamu muktavaanasi ॥ 10 ॥

ya smai sakri’nnamashchakre baanaraavana aasurah’ .
kaa mapoortistayoraaseetsampaddevashriyo’dhikaa ॥ 11 ॥

laa bho’paro nashvara eva kaamo’-
gni vadghri’tenesha na kaamabhogaih’ ॥

ru droprashaamyatyata eva dehi
draa kshaantidaam tvayyachalaam subhaktim ॥ 12 ॥

ya tnam vinaa duh’khamapaiti yadvat
nee raagamapyeti sukham cha tadvat ॥

la bdhum yate tanna vri’nomi chaartham
kam chittvayeeshaarpaya bhaktimekaam ॥ 13 ॥

t’haa ye vidaa taanapi bhaktiyogo
ya thaanugri’hnaati tathaa paro no ॥

sa rve’pi yasmaadiha paavanaah’ syu-
rve daah’ pramaanam tviha samshayo no ॥ 14 ॥

shva paakamukhyaa api yasya bhaktyaa
raa janta eeshaana tavaiva loke ॥

ya jnyesha chand’aalasutaapi yaataa
sa teem gatim vishrutametadasti ॥ 15 ॥

daa raatmajaagaaradhanaadi sarvam
shi veha sannyasya sadaa bhajanti ॥

vaa mam param tvaam muhuratra te kim
ya meesha mri’tyoodbhavaduh’khabhaajah’ ॥ 16 ॥

shree kant’ha sooryendupayonabho’gni-
ma ruddharaatmaana imaastanooste ॥

haa laahalaadaanishamaanato’smi
de vaadhideveshvara me praseeda ॥ 17 ॥

vaa taashanopaveeto
ya u panchaasyastrilochano nagnah’ ॥

na ndigato dashahasto
mah’ kesya sa paatu munmagnah’ ॥ 18 ॥

iti shreevaasudevaanandasarasvateevirachitam shreeshankarastotram sampoornam |

Also Read:

Shri Shankara Stotram 2 Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top