Ashtottara Shatanama

Shri Shodashi Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Durga Slokam

Shri Shodashishatanama Stotram Kannada Lyrics:

॥ ಶ್ರೀಷೋಡಶೀಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಭೃಗುರುವಾಚ –
ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವದ ಮಯಿ ಪ್ರಭೋ ।
ಯಸ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾತ್ರೇಣ ನರೋ ಭಕ್ತಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 1 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ –
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಮಾಕೃಷ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಗುಹ್ಯಂ ಸುನ್ದರ್ಯಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ 2 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಷೋಡಶ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಶಮ್ಭುರೃಷಿಃ
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀಷೋಡಶೀ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧಯೇ
ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾ ಷೋಡಶೀ ಮಾತಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾ ತ್ರಿತಯಾ ತ್ರಯೀ ।
ಸುನ್ದರೀ ಸುಮುಖೀ ಸೇವ್ಯಾ ಸಾಮವೇದಪರಾಯಣಾ ॥ 3 ॥

ಶಾರದಾ ಶಬ್ದನಿಲಯಾ ಸಾಗರಾ ಸರಿದಮ್ಬರಾ ।
ಶುದ್ಧಾ ಶುದ್ಧತನುಸ್ಸಾಧ್ವೀ ಶಿವಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾ ॥ 4 ॥

ಸ್ವಾಮಿನೀ ಶಮ್ಭುವನಿತಾ ಶಾಮ್ಭವೀ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಸಮುದ್ರಮಥಿನೀ ಶೀಘ್ರಗಾಮಿನೀ ಶೀಘ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 5 ॥

ಸಾಧುಸೇವ್ಯಾ ಸಾಧುಗಮ್ಯಾ ಸಾಧುಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ಖರ್ವಾ ಖಡ್ಗಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ ॥ 6 ॥

ಷಡ್ವರ್ಗಭಾವರಹಿತಾ ಷಡ್ವರ್ಗಪರಿಚಾರಿಕಾ ।
ಷಡ್ವರ್ಗಾ ಚ ಷಡಂಗಾ ಚ ಷೋಢಾ ಷೋಡಶವಾರ್ಷಿಕೀ ॥ 7 ॥

ಕ್ರತುರೂಪಾ ಕ್ರತುಮಯೀ ಋಭುಕ್ಷಕ್ರತುಮಂಡಿತಾ ।
ಕವರ್ಗಾದಿ ಪವರ್ಗಾನ್ತಾ ಅನ್ತಸ್ಥಾನನ್ತರೂಪಿಣೀ ॥ 8 ॥

ಅಕಾರಾಕಾರರಹಿತಾ ಕಾಲಮೃತ್ಯುಜರಾಪಹಾ ।
ತನ್ವೀ ತತ್ತ್ವೇಶ್ವರೀ ತಾರಾ ತ್ರಿವರ್ಷಾ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ ॥ 9 ॥

ಕಾಲೀ ಕರಾಲೀ ಕಾಮೇಶೀ ಛಾಯಾ ಸಂಜ್ಞಾಪ್ಯರುನ್ಧತೀ ।
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ಮಹಾವೇಗಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ಮಹೋದರೀ ॥ 10 ॥

ಮೇಘಾ ಬಲಾಕಾ ವಿಮಲಾ ವಿಮಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ ।
ಗೌರೀ ವಸುನ್ಧರಾ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗವಾಮ್ಪತಿನಿಷೇವಿತಾ ॥ 11 ॥

ಭಗಾಂಗಾ ಭಗರೂಪಾ ಚ ಭಕ್ತಿಭಾವಪರಾಯಣಾ ।
ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಮಹಾಧೂಮಾ ತಥಾ ಧೂಮ್ರವಿಭೂಷಣಾ ॥ 12 ॥

ಧರ್ಮಕರ್ಮಾದಿ ರಹಿತಾ ಧರ್ಮಕರ್ಮಪರಾಯಣಾ ।
ಸೀತಾ ಮಾತಂಗಿನೀ ಮೇಧಾ ಮಧುದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 13 ॥

ಭೈರವೀ ಭುವನಾ ಮಾತಾಽಭಯದಾ ಭವಸುನ್ದರೀ ।
ಭಾವುಕಾ ಬಗಲಾ ಕೃತ್ಯಾ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 14 ॥

ರೋಹಿಣೀ ರೇವತೀ ರಮ್ಯಾ ರಮ್ಭಾ ರಾವಣವನ್ದಿತಾ ।
ಶತಯಜ್ಞಮಯೀ ಸತ್ತ್ವಾ ಶತಕ್ರತುವರಪ್ರದಾ ॥ 15 ॥

ಶತಚನ್ದ್ರಾನನಾ ದೇವೀ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭಾ ।
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನಾ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾವೃತಾ ॥ 16 ॥

ಅರ್ಧೇನ್ದುಧಾರಿಣೀ ಮತ್ತಾ ಮದಿರಾ ಮದಿರೇಕ್ಷಣಾ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಗೋಪ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ 17 ॥

ಸುನ್ದರ್ಯಾಃ ಸರ್ವದಂ ಸೇವ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಕಲೌ ಯುಗೇ ॥ 18 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠಸ್ಯ ಫಲಂ ಯದ್ವೈ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕೋಟಿಗುಣಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಕೀರ್ತನಾತ್ ॥ 19 ॥

ಪಠೇತ್ಸದಾ ಭಕ್ತಿಯುತೋ ನರೋ ಯೋ ನಿಶೀಥಕಾಲೇಽಪ್ಯರುಣೋದಯೇ ವಾ ।
ಪ್ರದೋಷಕಾಲೇ ನವಮೀದಿನೇಽಥವಾ ಲಭೇತ ಭೋಗಾನ್ಪರಮಾದ್ಭುತಾನ್ಪ್ರಿಯಾನ್ ॥ 20 ॥

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲೇ ಪೂರ್ವಖಂಡೇ ಷೋಡಶ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Also Read:

Shri Shodashi Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil