Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Shodashi Shatanama Stotram Lyrics in Oriya | Durga Slokam

Shri Shodashishatanama Stotram Oriya Lyrics:

॥ ଶ୍ରୀଷୋଡଶୀଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଭୃଗୁରୁଵାଚ –
ଚତୁର୍ଵକ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଵଦ ମୟି ପ୍ରଭୋ ।
ୟସ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନମାତ୍ରେଣ ନରୋ ଭକ୍ତିମଵାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୧ ॥

ବ୍ରହ୍ମୋଵାଚ –
ସହସ୍ରନାମ୍ନାମାକୃଷ୍ୟ ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ଶତମ୍ ।
ଗୁହ୍ୟାଦ୍ଗୁହ୍ୟତରଂ ଗୁହ୍ୟଂ ସୁନ୍ଦର୍ୟାଃ ପରିକୀର୍ତିତମ୍ ॥ ୨ ॥

ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଷୋଡଶ୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ ଶମ୍ଭୁରୃଷିଃ
ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦଃ ଶ୍ରୀଷୋଡଶୀ ଦେଵତା ଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷସିଦ୍ଧୟେ
ଵିନିୟୋଗଃ ॥

ଓଂ ତ୍ରିପୁରା ଷୋଡଶୀ ମାତା ତ୍ର୍ୟକ୍ଷରା ତ୍ରିତୟା ତ୍ରୟୀ ।
ସୁନ୍ଦରୀ ସୁମୁଖୀ ସେଵ୍ୟା ସାମଵେଦପରାୟଣା ॥ ୩ ॥

ଶାରଦା ଶବ୍ଦନିଲୟା ସାଗରା ସରିଦମ୍ବରା ।
ଶୁଦ୍ଧା ଶୁଦ୍ଧତନୁସ୍ସାଧ୍ଵୀ ଶିଵଧ୍ୟାନପରାୟଣା ॥ ୪ ॥

ସ୍ଵାମିନୀ ଶମ୍ଭୁଵନିତା ଶାମ୍ଭଵୀ ଚ ସରସ୍ଵତୀ ।
ସମୁଦ୍ରମଥିନୀ ଶୀଘ୍ରଗାମିନୀ ଶୀଘ୍ରସିଦ୍ଧିଦା ॥ ୫ ॥

ସାଧୁସେଵ୍ୟା ସାଧୁଗମ୍ୟା ସାଧୁସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନସା ।
ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗଧାରିଣୀ ଖର୍ଵା ଖଡ୍ଗଖର୍ପରଧାରିଣୀ ॥ ୬ ॥

ଷଡ୍ଵର୍ଗଭାଵରହିତା ଷଡ୍ଵର୍ଗପରିଚାରିକା ।
ଷଡ୍ଵର୍ଗା ଚ ଷଡଙ୍ଗା ଚ ଷୋଢା ଷୋଡଶଵାର୍ଷିକୀ ॥ ୭ ॥

କ୍ରତୁରୂପା କ୍ରତୁମୟୀ ଋଭୁକ୍ଷକ୍ରତୁମଣ୍ଡିତା ।
କଵର୍ଗାଦି ପଵର୍ଗାନ୍ତା ଅନ୍ତସ୍ଥାନନ୍ତରୂପିଣୀ ॥ ୮ ॥

ଅକାରାକାରରହିତା କାଲମୃତ୍ୟୁଜରାପହା ।
ତନ୍ଵୀ ତତ୍ତ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ତାରା ତ୍ରିଵର୍ଷା ଜ୍ଞାନରୂପିଣୀ ॥ ୯ ॥

କାଲୀ କରାଲୀ କାମେଶୀ ଛାୟା ସଂଜ୍ଞାପ୍ୟରୁନ୍ଧତୀ ।
ନିର୍ଵିକଲ୍ପା ମହାଵେଗା ମହୋତ୍ସାହା ମହୋଦରୀ ॥ ୧୦ ॥

ମେଘା ବଲାକା ଵିମଲା ଵିମଲଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ।
ଗୌରୀ ଵସୁନ୍ଧରା ଗୋପ୍ତ୍ରୀ ଗଵାମ୍ପତିନିଷେଵିତା ॥ ୧୧ ॥

ଭଗାଙ୍ଗା ଭଗରୂପା ଚ ଭକ୍ତିଭାଵପରାୟଣା ।
ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମହାଧୂମା ତଥା ଧୂମ୍ରଵିଭୂଷଣା ॥ ୧୨ ॥

ଧର୍ମକର୍ମାଦି ରହିତା ଧର୍ମକର୍ମପରାୟଣା ।
ସୀତା ମାତଙ୍ଗିନୀ ମେଧା ମଧୁଦୈତ୍ୟଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୩ ॥

ଭୈରଵୀ ଭୁଵନା ମାତାଽଭୟଦା ଭଵସୁନ୍ଦରୀ ।
ଭାଵୁକା ବଗଲା କୃତ୍ୟା ବାଲା ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୧୪ ॥

ରୋହିଣୀ ରେଵତୀ ରମ୍ୟା ରମ୍ଭା ରାଵଣଵନ୍ଦିତା ।
ଶତୟଜ୍ଞମୟୀ ସତ୍ତ୍ଵା ଶତକ୍ରତୁଵରପ୍ରଦା ॥ ୧୫ ॥

ଶତଚନ୍ଦ୍ରାନନା ଦେଵୀ ସହସ୍ରାଦିତ୍ୟସନ୍ନିଭା ।
ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିନୟନା ଵ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମାମ୍ବରାଵୃତା ॥ ୧୬ ॥

ଅର୍ଧେନ୍ଦୁଧାରିଣୀ ମତ୍ତା ମଦିରା ମଦିରେକ୍ଷଣା ।
ଇତି ତେ କଥିତଂ ଗୋପ୍ୟଂ ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ଶତମ୍ ॥ ୧୭ ॥

ସୁନ୍ଦର୍ୟାଃ ସର୍ଵଦଂ ସେଵ୍ୟଂ ମହାପାତକନାଶନମ୍ ।
ଗୋପନୀୟଂ ଗୋପନୀୟଂ ଗୋପନୀୟଂ କଲୌ ୟୁଗେ ॥ ୧୮ ॥

ସହସ୍ରନାମପାଠସ୍ୟ ଫଲଂ ୟଦ୍ଵୈ ପ୍ରକୀର୍ତିତମ୍ ।
ତସ୍ମାତ୍କୋଟିଗୁଣଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସ୍ତଵସ୍ୟାସ୍ୟ ପ୍ରକୀର୍ତନାତ୍ ॥ ୧୯ ॥

ପଠେତ୍ସଦା ଭକ୍ତିୟୁତୋ ନରୋ ୟୋ ନିଶୀଥକାଲେଽପ୍ୟରୁଣୋଦୟେ ଵା ।
ପ୍ରଦୋଷକାଲେ ନଵମୀଦିନେଽଥଵା ଲଭେତ ଭୋଗାନ୍ପରମାଦ୍ଭୁତାନ୍ପ୍ରିୟାନ୍ ॥ ୨୦ ॥

ଇତି ବ୍ରହ୍ମୟାମଲେ ପୂର୍ଵଖଣ୍ଡେ ଷୋଡଶ୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମାପ୍ତମ୍ ॥

Also Read:

Shri Shodashi Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Shodashi Shatanama Stotram Lyrics in Oriya | Durga Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top