Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Shodashi Shatanama Stotram Lyrics in English | Durga Slokam

Shri Shodashishatanama Stotram English Lyrics:

॥ srisodasisatanamastotram ॥

bhrguruvaca –
caturvaktra jagannatha stotram vada mayi prabho ।
yasyanusthanamatrena naro bhaktimavapnuyat ॥ 1 ॥

brahmovaca –
sahasranamnamakrsya namnamastottaram satam ।
guhyadguhyataram guhyam sundaryah parikirtitam ॥ 2 ॥

asya srisodasyastottarasatanamastotrasya sambhurrsih
anustup chandah srisodasi devata dharmarthakamamoksasiddhaye
viniyogah ॥

Om̃ tripura sodasi mata tryaksara tritaya trayi ।
sundari sumukhi sevya samavedaparayana ॥ 3 ॥

sarada sabdanilaya sagara saridambara ।
suddha suddhatanussadhvi sivadhyanaparayana ॥ 4 ॥

svamini sambhuvanita sambhavi ca sarasvati ।
samudramathini sighragamini sighrasiddhida ॥ 5 ॥

sadhusevya sadhugamya sadhusantustamanasa ।
khatvangadharini kharva khadgakharparadharini ॥ 6 ॥

sadvargabhavarahita sadvargaparicarika ।
sadvarga ca sadanga ca sodha sodasavarsiki ॥ 7 ॥

kraturupa kratumayi rbhuksakratumandita ।
kavargadi pavarganta antasthanantarupini ॥ 8 ॥

akarakararahita kalamrtyujarapaha ।
tanvi tattvesvari tara trivarsa jnanarupini ॥ 9 ॥

kali karali kamesi chaya samjnapyarundhati ।
nirvikalpa mahavega mahotsaha mahodari ॥ 10 ॥

megha balaka vimala vimalajnanadayini ।
gauri vasundhara goptri gavampatinisevita ॥ 11 ॥

bhaganga bhagarupa ca bhaktibhavaparayana ।
chinnamasta mahadhuma tatha dhumravibhusana ॥ 12 ॥

dharmakarmadi rahita dharmakarmaparayana ।
sita matangini medha madhudaityavinasini ॥ 13 ॥

bhairavi bhuvana mata’bhayada bhavasundari ।
bhavuka bagala krtya bala tripurasundari ॥ 14 ॥

rohini revati ramya rambha ravanavandita ।
satayajnamayi sattva satakratuvaraprada ॥ 15 ॥

satacandranana devi sahasradityasannibha ।
somasuryagninayana vyaghracarmambaravrta ॥ 16 ॥

ardhendudharini matta madira madireksana ।
iti te kathitam gopyam namnamastottaram satam ॥ 17 ॥

sundaryah sarvadam sevyam mahapatakanasanam ।
gopaniyam gopaniyam gopaniyam kalau yuge ॥ 18 ॥

sahasranamapathasya phalam yadvai prakirtitam ।
tasmatkotigunam punyam stavasyasya prakirtanat ॥ 19 ॥

pathetsada bhaktiyuto naro yo nisithakale’pyarunodaye va ।
pradosakale navamidine’thava labheta bhoganparamadbhutanpriyan ॥ 20 ॥

iti brahmayamale purvakhande sodasyastottarasatanamastotram samaptam ॥

Also Read:

Shri Shodashi Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Shodashi Shatanama Stotram Lyrics in English | Durga Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top