Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Shukra Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Shukra Slokam

Sri Shukra Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ srisukrastottarasatanamastotram ॥

sukra bija mantra – Om̃ dra~ drim draum sah sukraya namah ॥

sukrah sucih subhagunah subhadah subhalaksanah ।
sobhanaksah subhrarupah suddhasphatikabhasvarah ॥ 1 ॥

dinartiharako daityaguruh devabhivanditah ।
kavyasaktah kamapalah kavih kalyanadayakah ॥ 2 ॥

bhadramurtirbhadraguno bhargavo bhaktapalanah ।
bhogado bhuvanadhyakso bhuktimuktiphalapradah ॥ 3 ॥

carusilascarurupascarucandranibhananah ।
nidhirnikhilasastrajno nitividyadhurandharah ॥ 4 ॥

sarvalaksanasampannah sarvapadgunavarjitah ।
samanadhikanirmuktah sakalagamaparagah ॥ 5 ॥

bhrgurbhogakaro bhumisurapalanatatparah ।
manasvi manado manyo mayatito mahasayah ॥ 6 ॥

baliprasanno’bhayado bali balaparakramah ।
bhavapasaparityago balibandhavimocakah ॥ 7 ॥

ghanasayo ghanadhyakso kambugrivah kaladharah ।
karunyarasasampurnah kalyanagunavardhanah ॥ 8 ॥

svetambarah svetavapuh caturbhujasamanvitah ।
aksamaladharo’cintyah aksinagunabhasurah ॥ 9 ॥

naksatraganasancaro nayado nitimargadah ।
varsaprado hrsikesah klesanasakarah kavih ॥ 10 ॥

cintitarthapradah santamatih cittasamadhikrt ।
adhivyadhiharo bhurivikramah punyadayakah ॥ 11 ॥

puranapurusah pujyah puruhutadisannutah ।
ajeyo vijitaratirvividhabharanojjvalah ॥ 12 ॥

kundapuspapratikaso mandahaso mahamatih ।
muktaphalasamanabho muktido munisannutah ॥ 13 ॥

ratnasimhasanarudho rathastho rajataprabhah ।
suryapragdesasancarah surasatrusuhrt kavih ॥ 14 ॥

tulavrsabharasiso durdharo dharmapalakah ।
bhagyado bhavyacaritro bhavapasavimocakah ॥ 15 ॥

gaudadesesvaro gopta guni gunavibhusanah ।
jyesthanaksatrasambhuto jyesthah sresthah sucismitah ॥ 16 ॥

apavargaprado’nantah santanaphaladayakah ।
sarvaisvaryapradah sarvagirvanaganasannutah ॥ 17 ॥

evam sukragrahasyaiva kramadastottaram satam ।
sarvapapaprasamanam sarvapunyaphalapradam ॥ 18 ॥

yah pathecchrunuyadvapi sarvankamanavapnuyat ॥ 19 ॥

Also Read:

Shri Shukra Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Shukra Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Shukra Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top