Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Shukra Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Shukra Slokam

Sri Shukra Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶುಕ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶುಕ್ರ ಬೀಜ ಮನ್ತ್ರ – ಓಂ ದ್ರಾँ ದ್ರೀಂ ದ್ರೌಂ ಸಃ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ ॥

ಶುಕ್ರಃ ಶುಚಿಃ ಶುಭಗುಣಃ ಶುಭದಃ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ ।
ಶೋಭನಾಕ್ಷಃ ಶುಭ್ರರೂಪಃ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಭಾಸ್ವರಃ ॥ 1 ॥

ದೀನಾರ್ತಿಹಾರಕೋ ದೈತ್ಯಗುರುಃ ದೇವಾಭಿವನ್ದಿತಃ ।
ಕಾವ್ಯಾಸಕ್ತಃ ಕಾಮಪಾಲಃ ಕವಿಃ ಕಳ್ಯಾಣದಾಯಕಃ ॥ 2 ॥

ಭದ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಭದ್ರಗುಣೋ ಭಾರ್ಗವೋ ಭಕ್ತಪಾಲನಃ ।
ಭೋಗದೋ ಭುವನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಃ ॥ 3 ॥

ಚಾರುಶೀಲಶ್ಚಾರುರೂಪಶ್ಚಾರುಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಃ ।
ನಿಧಿರ್ನಿಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋ ನೀತಿವಿದ್ಯಾಧುರನ್ಧರಃ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನಃ ಸರ್ವಾಪದ್ಗುಣವರ್ಜಿತಃ ।
ಸಮಾನಾಧಿಕನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸಕಲಾಗಮಪಾರಗಃ ॥ 5 ॥

ಭೃಗುರ್ಭೋಗಕರೋ ಭೂಮಿಸುರಪಾಲನತತ್ಪರಃ ।
ಮನಸ್ವೀ ಮಾನದೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮಾಯಾತೀತೋ ಮಹಾಷಯಃ ॥ 6 ॥

ಬಲಿಪ್ರಸನ್ನೋಽಭಯದೋ ಬಲೀ ಬಲಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಭವಪಾಶಪರಿತ್ಯಾಗೋ ಬಲಿಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಃ ॥ 7 ॥

ಘನಾಶಯೋ ಘನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಃ ಕಳಾಧರಃ ।
ಕಾರುಣ್ಯರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ಕಳ್ಯಾಣಗುಣವರ್ಧನಃ ॥ 8 ॥

ಶ್ವೇತಾಮ್ಬರಃ ಶ್ವೇತವಪುಃ ಚತುರ್ಭುಜಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರೋಽಚಿನ್ತ್ಯಃ ಅಕ್ಷೀಣಗುಣಭಾಸುರಃ ॥ 9 ॥

ನಕ್ಷತ್ರಗಣಸಂಚಾರೋ ನಯದೋ ನೀತಿಮಾರ್ಗದಃ ।
ವರ್ಷಪ್ರದೋ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶಕರಃ ಕವಿಃ ॥ 10 ॥

ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥಪ್ರದಃ ಶಾನ್ತಮತಿಃ ಚಿತ್ತಸಮಾಧಿಕೃತ್ ।
ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಹರೋ ಭೂರಿವಿಕ್ರಮಃ ಪುಣ್ಯದಾಯಕಃ ॥ 11 ॥

ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಪುರುಹೂತಾದಿಸನ್ನುತಃ ।
ಅಜೇಯೋ ವಿಜಿತಾರಾತಿರ್ವಿವಿಧಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 12 ॥

ಕುನ್ದಪುಷ್ಪಪ್ರತೀಕಾಶೋ ಮನ್ದಹಾಸೋ ಮಹಾಮತಿಃ ।
ಮುಕ್ತಾಫಲಸಮಾನಾಭೋ ಮುಕ್ತಿದೋ ಮುನಿಸನ್ನುತಃ ॥ 13 ॥

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢೋ ರಥಸ್ಥೋ ರಜತಪ್ರಭಃ ।
ಸೂರ್ಯಪ್ರಾಗ್ದೇಶಸಂಚಾರಃ ಸುರಶತ್ರುಸುಹೃತ್ ಕವಿಃ ॥ 14 ॥

ತುಲಾವೃಷಭರಾಶೀಶೋ ದುರ್ಧರೋ ಧರ್ಮಪಾಲಕಃ ।
ಭಾಗ್ಯದೋ ಭವ್ಯಚಾರಿತ್ರೋ ಭವಪಾಶವಿಮೋಚಕಃ ॥ 15 ॥

ಗೌಡದೇಶೇಶ್ವರೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗುಣೀ ಗುಣವಿಭೂಷಣಃ ।
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾನಕ್ಷತ್ರಸಮ್ಭೂತೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಃ ॥ 16 ॥

ಅಪವರ್ಗಪ್ರದೋಽನನ್ತಃ ಸನ್ತಾನಫಲದಾಯಕಃ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಃ ಸರ್ವಗೀರ್ವಾಣಗಣಸನ್ನುತಃ ॥ 17 ॥

ಏವಂ ಶುಕ್ರಗ್ರಹಸ್ಯೈವ ಕ್ರಮಾದಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಮ್ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 18 ॥

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛ್ರುಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 19 ॥

Also Read:

Shri Shukra Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Shukra Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Shukra Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top