108 - Shatanamavali

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shata Namavali Lyrics in Kannada

Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ ॥

ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭ ।
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ॥

ನ್ಯಾಸಃ –
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಸಮಾಧಿ ಋಷಿಃ । ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ
ವಂ ಬೀಜಮ್ । ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ । ಸೌಭಾಗ್ಯಮಿತಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಮಮ ಸಕಲಸಿದ್ಧಿಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ವನ್ದೇ ಕುಸುಮಾಮ್ಬಾಸತ್ಪುತ್ರೀಂ ವನ್ದೇ ಕುಸುಮಶ್ರೇಷ್ಠತನಯಾಮ್ ।
ವನ್ದೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸಹೋದರೀಂ ವನ್ದೇ ಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥

ವನ್ದೇ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀಂ ವನ್ದೇ ನಗರೇಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಮ್ ।
ವನ್ದೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಮರ್ದಿನೀಂ ವನ್ದೇ ಪೇನುಕೋಂಡಾಪುರವಾಸಿನೀಮ್ ॥

ವನ್ದೇ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯಕುಲದೇವೀಂ ವಾಸವೀಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯಿನೀಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ ವಾಸವೀಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮನಾಲಯನಿವಾಸಿನೀಮ್ ॥

ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಜನನ್ಯೈ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಮಾಂಗಲ್ಯಾಯೈ
ಮಾನವರ್ಧಿನ್ಯೈ
ಮಹಾಕೀರ್ತಿಪ್ರಸಾರಿಣ್ಯೈ
ಮಹಾಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ
ವಾಸವಾಮ್ಬಾಯೈ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಮರ್ದಿನ್ಯೈ
ವೈಶ್ಯವಂಶೋದ್ಭವಾಯೈ
ಕನ್ಯಕಾಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ
ಕುಲಕೀರ್ತಿಪ್ರವರ್ದ್ಧಿನ್ಯೈ ॥ 10 ॥

ಕುಮಾರ್ಯೈ
ಕುಲವರ್ಧಿನ್ಯೈ
ಕನ್ಯಕಾಯೈ
ಕಾಮ್ಯದಾಯೈ
ಕರುಣಾಯೈ
ಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ
ವಿಚಿತ್ರರೂಪಾಯೈ ಬಾಲಾಯೈ
ವಿಶೇಷಫಲದಾಯಿನ್ಯೈ
ಸತ್ಯಕೀರ್ತ್ಯೈ
ಸತ್ಯವತ್ಯೈ ॥ 20 ॥

ಸರ್ವಾವಯವಶೋಭಿನ್ಯೈ
ದೃಢಚಿತ್ತಮಹಾಮೂರ್ತ್ಯೈ
ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಕುಂಡನಿವಾಸಿನ್ಯೈ
ತ್ರಿವರ್ಣನಿಲಯಾಯೈ
ವೈಶ್ಯವಂಶಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ
ಪೇನುಕೋಂಡಾಪುರವಾಸಾಯೈ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯಿನ್ಯೈ
ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಾಯೈ
ವಿಮಾನಸ್ಥಾಯೈ
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸಹೋದರ್ಯೈ ॥ 30 ॥

ವೈವಾಹಮಂಡಪಸ್ಥಾಯೈ
ಮಹೋತ್ಸವವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ
ಬಾಲನಗರಸುಪ್ರೀತಾಯೈ
ಮಹಾವಿಭವಶಾಲಿನ್ಯೈ
ಸೌಗನ್ಧಕುಸುಮಪ್ರೀತಾಯೈ
ಸದಾಸೌಗನ್ಧಲೇಪಿನ್ಯೈ
ಸತ್ಯಪ್ರಮಾಣನಿಲಯಾಯೈ
ಪದ್ಮಪಾಣ್ಯೈ
ಕ್ಷಮಾವತ್ಯೈ
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ॥ 40 ॥

ಸುಪ್ರೀತಾಯೈ
ವ್ಯಾಸೋಕ್ತವಿಧಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ
ಸರ್ವಪ್ರಾಣಹಿತೇ ರತಾಯೈ
ಕಾನ್ತಾಯೈ
ಕಮಲಗನ್ಧಿನ್ಯೈ
ಮಲ್ಲಿಕಾಕುಸುಮಪ್ರೀತಾಯೈ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ
ಚಿತ್ರರೂಪಾಯೈ
ಚಿತ್ರವೇಷಾಯೈ
ಮುನಿಕಾರುಣ್ಯತೋಷಿಣ್ಯೈ ॥ 50 ॥

ಚಿತ್ರಕೀರ್ತಿಪ್ರಸಾರಿಣ್ಯೈ
ನಮಿತಾಯೈ
ಜನಪೋಷಿಣ್ಯೈ
ವಿಚಿತ್ರಮಹಿಮಾಮಾತ್ರೇ
ನಿರಂಜನಾಯೈ
ನಾರಾಯಣ್ಯೈ
ಗೀತಕಾನನ್ದಕಾರಿಣ್ಯೈ
ಪುಷ್ಪಮಾಲಾವಿಭೂಷಿಣ್ಯೈ
ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಭಾಯೈ
ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ?ಸ್ವಾರ್ತಿಕಾಲಾದ?ಕಾರಿಣ್ಯೈ ॥ 60 ॥

ಸ್ವರ್ಣಕಾನ್ತ್ಯೈ
ಕಲಾಯೈ
ಕನ್ಯಾಯೈ
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕಾರಣಾಯೈ
ಕಲ್ಮಷಾರಣ್ಯವಹ್ನ್ಯೈ
ಪಾವನ್ಯೈ
ಪುಣ್ಯಚಾರಿಣ್ಯೈ
ವಾಣಿಜ್ಯವಿದ್ಯಾಧರ್ಮಜ್ಞಾಯೈ
ಭವಬನ್ಧವಿನಾಶಿನ್ಯೈ
ಸದಾಸದ್ಧರ್ಮಭೂಷಣ್ಯೈ ॥ 70 ॥

ಬಿನ್ದುನಾದಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ
ಧರ್ಮಪ್ರದಾಯೈ
ಧರ್ಮಚಿತ್ತಾಯೈ
ಕಲಾಯೈ
ಷೋಡಶಸಮ್ಯುತಾಯೈ
ನಗರಸ್ಥಾಯೈ
ನಾಯಕ್ಯೈ
ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ
ಲಾಭಕಾರಿಣ್ಯೈ
?ಮೃಡಾಧಾರಾಯೈ? ॥ 80 ॥

ಗುಹ್ಯಾಯೈ
ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಣಾಯೈ
ಕೋಮಲಾಂಗ್ಯೈ
ದೇವಿಕಾಯೈ
ಸುಗುಣಾಯೈ
ಶುಭದಾಯಿನ್ಯೈ
ಸುಮುಖ್ಯೈ
ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ
ದೇವದುರ್ಗಾಯೈ
ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ॥ 90 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನ್ಯೈ
ಕನ್ಯಾಯೈ
ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ
ಪರಾಯೈ
ಸುಭಾಷಿಣ್ಯೈ
ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಾಯೈ
ವೈಶ್ಯಜನಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ
ಕರವೀರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ॥ 100 ॥

ಹೃದಯಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಿನ್ಯೈ
ಸದ್ಭಕ್ತಿಶಾಲಿನ್ಯೈ ಮಾತ್ರೇ
ಶ್ರೀಮತ್ಕನ್ಯಾಶಿರೋಮಣ್ಯೈ
ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಕಾರಿಣ್ಯೈ
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣಾಯೈ
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ
ಶುಭಪ್ರದಾಯೈ
ಸೌನ್ದರ್ಯಪೀಠನಿಲಯಾಯೈ
ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ ॥ 110 ॥

ಸೌಮಂಗಲ್ಯಾದಿದೇವತಾಯೈ
ಶ್ರೀಮನ್ತ್ರಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ
ವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಮಾತ್ರೇ
ನಗರೇಶ್ವರಮಾನಿತಾಯೈ
ವೈಶ್ಯಕುಲನನ್ದಿನ್ಯೈ
ವಾಸವ್ಯೈ
ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ॥ 117 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

ಸಮರ್ಪಣಮ್ –
ಯದಕ್ಷರಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ತು ಯದ್ಭವೇತ್ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವಿ ವಾಸವಾಮ್ಬಾ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥ 1 ॥

ವಿಸರ್ಗಬಿನ್ದುಮಾತ್ರಾಣಿ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ।
ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥ 2 ॥

ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 3 ॥

Also Read 108 Names of Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shata Namavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment