108 - Shatanamavali

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shata Namavali Lyrics in English

Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ srivasavikanyakaparamesvaryastottarasatanamavalih ॥
suklambaradharam visnum sasivarnam caturbhujam ।
prasannavadanam dhyayet sarvavighnopasantaye ॥

vakratunda mahakaya suryakotisamaprabha ।
nirvighnam kuru me deva sarvakaryesu sarvada ॥

nyasah –
asya srivasavikanyakaparamesvari astottarasatanamastotramalamantrasya
samadhi ssih । srikanyakaparamesvari devata । anustupchandah
vam bijam । svaha saktih । saubhagyamiti kilakam ।
mama sakalasiddhipraptaye jape viniyogah ॥

dhyanam –
vande kusumambasatputrim vande kusumasresthatanayam ।
vande virupaksasahodarim vande kanyakaparamesvarim ॥

vande bhaskaracaryavidyarthinim vande nagaresvarasya priyam ।
vande visnuvardhanamardinim vande penukondapuravasinim ॥

vande aryavaisyakuladevim vasavim bhaktanamabhistaphaladayinim ।
vande annapurnasvarupinim vasavim bhaktanam manalayanivasinim ॥

atha astottarasatanamavalih ।
Om saubhagyajananyai matre namah
mangalyayai
manavardhinyai
mahakirtiprasarinyai
mahabhagyapradayinyai
vasavambayai
kamaksyai
visnuvardhanamardinyai
vaisyavamsodbhavayai
kanyakacitsvarupinyai
kulakirtipravarddhinyai ॥ 10 ॥

kumaryai
kulavardhinyai
kanyakayai
kamyadayai
karunayai
kanyakaparamesvaryai
vicitrarupayai balayai
visesaphaladayinyai
satyakirtyai
satyavatyai ॥ 20 ॥

sarvavayavasobhinyai
dsdhacittamahamurtyai
jnanagnikundanivasinyai
trivarnanilayayai
vaisyavamsabdhicandrikayai
penukondapuravasayai
samrajyasukhadayinyai
visvakhyatayai
vimanasthayai
virupaksasahodaryai ॥ 30 ॥

vaivahamandapasthayai
mahotsavavilasinyai
balanagarasupritayai
mahavibhavasalinyai
saugandhakusumapritayai
sadasaugandhalepinyai
satyapramananilayayai
padmapanyai
ksamavatyai
brahmapratisthayai ॥ 40 ॥

supritayai
vyasoktavidhivardhinyai
sarvapranahite ratayai
kantayai
kamalagandhinyai
mallikakusumapritayai
kamitarthapradayinyai
citrarupayai
citravesayai
munikarunyatosinyai ॥ 50 ॥

citrakirtiprasarinyai
namitayai
janaposinyai
vicitramahimamatre
niranjanayai
narayanyai
gitakanandakarinyai
puspamalavibhusinyai
svarnaprabhayai
punyakirti?svartikalada?karinyai ॥ 60 ॥

svarnakantyai
kalayai
kanyayai
ssstisthitilayakaranayai
kalmasaranyavahnyai
pavanyai
punyacarinyai
vanijyavidyadharmajnayai
bhavabandhavinasinyai
sadasaddharmabhusanyai ॥ 70 ॥

bindunadakalatmikayai
dharmapradayai
dharmacittayai
kalayai
sodasasamyutayai
nagarasthayai
nayakyai
kalyanyai
labhakarinyai
?msdadharayai? ॥ 80 ॥

guhyayai
nanaratnavibhusanayai
komalangyai
devikayai
sugunayai
subhadayinyai
sumukhyai
jahnavyai
devadurgayai
daksayanyai ॥ 90 ॥

trailokyajananyai
kanyayai
pancabhutatmikayai
parayai
subhasinyai
suvasinyai
brahmavidyapradayinyai
sarvamantraphalapradayai
vaisyajanaprapujitayai
karaviranivasinyai ॥ 100 ॥

hsdayagranthibhedinyai
sadbhaktisalinyai matre
srimatkanyasiromanyai
sarvasammohakarinyai
brahmavisnusivatmikayai
vedasastrapramanayai
visalaksyai
subhapradayai
saundaryapithanilayayai
sarvopadravanasinyai ॥ 110 ॥

saumangalyadidevatayai
srimantrapuravasinyai
vasavikanyakamatre
nagaresvaramanitayai
vaisyakulanandinyai
vasavyai
sarvamangalayai ॥ 117 ॥

॥ iti srivasavikanyakaparamesvaryastottarasatanamavalih samapta ॥

samarpanam –
yadaksarapadabhrastam matrahinam tu yadbhavet ।
tatsarvam ksamyatam devi vasavamba namo’stute ॥ 1 ॥

visargabindumatrani padapadaksarani ca ।
nyunani catiriktani ksamasva paramesvari ॥ 2 ॥

anyatha saranam nasti tvameva saranam mama ।
tasmatkarunyabhavena raksa raksa mahesvari ॥ 3 ॥

Also Read 108 Names of Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shata Namavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment