Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shata Namavali Lyrics in Malayalam

Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottarashata Namavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീവാസവീകന്യകാപരമേശ്വര്യഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ॥
ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്‍ണം ചതുര്‍ഭുജം ।
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സര്‍വവിഘ്നോപശാന്തയേ ॥

വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ സൂര്യകോടിസമപ്രഭ ।
നിര്‍വിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സര്‍വകാര്യേഷു സര്‍വദാ ॥

ന്യാസഃ –
അസ്യ ശ്രീവാസവീകന്യകാപരമേശ്വരീ അഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമാലാമന്ത്രസ്യ
സമാധി ഋഷിഃ । ശ്രീകന്യകാപരമേശ്വരീ ദേവതാ । അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ
വം ബീജം । സ്വാഹാ ശക്തിഃ । സൌഭാഗ്യമിതി കീലകം ।
മമ സകലസിദ്ധിപ്രാപ്തയേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ധ്യാനം –
വന്ദേ കുസുമാംബാസത്പുത്രീം വന്ദേ കുസുമശ്രേഷ്ഠതനയാം ।
വന്ദേ വിരൂപാക്ഷസഹോദരീം വന്ദേ കന്യകാപരമേശ്വരീം ॥

വന്ദേ ഭാസ്കരാചാര്യവിദ്യാര്‍ഥിനീം വന്ദേ നഗരേശ്വരസ്യ പ്രിയാം ।
വന്ദേ വിഷ്ണുവര്‍ധനമര്‍ദിനീം വന്ദേ പേനുകോണ്ഡാപുരവാസിനീം ॥

വന്ദേ ആര്യവൈശ്യകുലദേവീം വാസവീം ഭക്താനാമഭീഷ്ടഫലദായിനീം ।
വന്ദേ അന്നപൂര്‍ണാസ്വരൂപിണീം വാസവീം ഭക്താനാം മനാലയനിവാസിനീം ॥

അഥ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ।
ഓം സൌഭാഗ്യജനന്യൈ മാത്രേ നമഃ
മാങ്ഗല്യായൈ
മാനവര്‍ധിന്യൈ
മഹാകീര്‍തിപ്രസാരിണ്യൈ
മഹാഭാഗ്യപ്രദായിന്യൈ
വാസവാംബായൈ
കാമാക്ഷ്യൈ
വിഷ്ണുവര്‍ധനമര്‍ദിന്യൈ
വൈശ്യവംശോദ്ഭവായൈ
കന്യകാചിത്സ്വരൂപിണ്യൈ
കുലകീര്‍തിപ്രവര്‍ദ്ധിന്യൈ ॥ 10 ॥

കുമാര്യൈ
കുലവര്‍ധിന്യൈ
കന്യകായൈ
കാംയദായൈ
കരുണായൈ
കന്യകാപരമേശ്വര്യൈ
വിചിത്രരൂപായൈ ബാലായൈ
വിശേഷഫലദായിന്യൈ
സത്യകീര്‍ത്യൈ
സത്യവത്യൈ ॥ 20 ॥

സര്‍വാവയവശോഭിന്യൈ
ദൃഢചിത്തമഹാമൂര്‍ത്യൈ
ജ്ഞാനാഗ്നികുണ്ഡനിവാസിന്യൈ
ത്രിവര്‍ണനിലയായൈ
വൈശ്യവംശാബ്ധിചന്ദ്രികായൈ
പേനുകോണ്ഡാപുരവാസായൈ
സാംരാജ്യസുഖദായിന്യൈ
വിശ്വഖ്യാതായൈ
വിമാനസ്ഥായൈ
വിരൂപാക്ഷസഹോദര്യൈ ॥ 30 ॥

വൈവാഹമണ്ഡപസ്ഥായൈ
മഹോത്സവവിലാസിന്യൈ
ബാലനഗരസുപ്രീതായൈ
മഹാവിഭവശാലിന്യൈ
സൌഗന്ധകുസുമപ്രീതായൈ
സദാസൌഗന്ധലേപിന്യൈ
സത്യപ്രമാണനിലയായൈ
പദ്മപാണ്യൈ
ക്ഷമാവത്യൈ
ബ്രഹ്മപ്രതിഷ്ഠായൈ ॥ 40 ॥

സുപ്രീതായൈ
വ്യാസോക്തവിധിവര്‍ധിന്യൈ
സര്‍വപ്രാണഹിതേ രതായൈ
കാന്തായൈ
കമലഗന്ധിന്യൈ
മല്ലികാകുസുമപ്രീതായൈ
കാമിതാര്‍ഥപ്രദായിന്യൈ
ചിത്രരൂപായൈ
ചിത്രവേഷായൈ
മുനികാരുണ്യതോഷിണ്യൈ ॥ 50 ॥

ചിത്രകീര്‍തിപ്രസാരിണ്യൈ
നമിതായൈ
ജനപോഷിണ്യൈ
വിചിത്രമഹിമാമാത്രേ
നിരഞ്ജനായൈ
നാരായണ്യൈ
ഗീതകാനന്ദകാരിണ്യൈ
പുഷ്പമാലാവിഭൂഷിണ്യൈ
സ്വര്‍ണപ്രഭായൈ
പുണ്യകീര്‍തി?സ്വാര്‍തികാലാദ?കാരിണ്യൈ ॥ 60 ॥

സ്വര്‍ണകാന്ത്യൈ
കലായൈ
കന്യായൈ
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയകാരണായൈ
കല്‍മഷാരണ്യവഹ്ന്യൈ
പാവന്യൈ
പുണ്യചാരിണ്യൈ
വാണിജ്യവിദ്യാധര്‍മജ്ഞായൈ
ഭവബന്ധവിനാശിന്യൈ
സദാസദ്ധര്‍മഭൂഷണ്യൈ ॥ 70 ॥

ബിന്ദുനാദകലാത്മികായൈ
ധര്‍മപ്രദായൈ
ധര്‍മചിത്തായൈ
കലായൈ
ഷോഡശസംയുതായൈ
നഗരസ്ഥായൈ
നായക്യൈ
കല്യാണ്യൈ
ലാഭകാരിണ്യൈ
?മൃഡാധാരായൈ? ॥ 80 ॥

ഗുഹ്യായൈ
നാനാരത്നവിഭൂഷണായൈ
കോമലാങ്ഗ്യൈ
ദേവികായൈ
സുഗുണായൈ
ശുഭദായിന്യൈ
സുമുഖ്യൈ
ജാഹ്നവ്യൈ
ദേവദുര്‍ഗായൈ
ദാക്ഷായണ്യൈ ॥ 90 ॥

ത്രൈലോക്യജനന്യൈ
കന്യായൈ
പഞ്ചഭൂതാത്മികായൈ
പരായൈ
സുഭാഷിണ്യൈ
സുവാസിന്യൈ
ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രദായിന്യൈ
സര്‍വമന്ത്രഫലപ്രദായൈ
വൈശ്യജനപ്രപൂജിതായൈ ॥ 100 ॥

കരവീരനിവാസിന്യൈ
ഹൃദയഗ്രന്ഥിഭേദിന്യൈ
സദ്ഭക്തിശാലിന്യൈ മാത്രേ
ശ്രീമത്കന്യാശിരോമണ്യൈ
സര്‍വസമ്മോഹകാരിണ്യൈ
ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികായൈ
വേദശാസ്ത്രപ്രമാണായൈ
വിശാലാക്ഷ്യൈ
ശുഭപ്രദായൈ
സൌന്ദര്യപീഠനിലയായൈ
സര്‍വോപദ്രവനാശിന്യൈ ॥ 110 ॥

സൌമങ്ഗല്യാദിദേവതായൈ
ശ്രീമന്ത്രപുരവാസിന്യൈ
വാസവീകന്യകാമാത്രേ
നഗരേശ്വരമാനിതായൈ
വൈശ്യകുലനന്ദിന്യൈ
വാസവ്യൈ
സര്‍വമങ്ഗലായൈ ॥ 117 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവാസവീകന്യകാപരമേശ്വര്യഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമാപ്താ ॥

സമര്‍പണം –
യദക്ഷരപദഭ്രഷ്ടം മാത്രാഹീനം തു യദ്ഭവേത് ।
തത്സര്‍വം ക്ഷംയതാം ദേവി വാസവാംബാ നമോഽസ്തുതേ ॥ 1 ॥

വിസര്‍ഗബിന്ദുമാത്രാണി പദപാദാക്ഷരാണി ച ।
ന്യൂനാനി ചാതിരിക്താനി ക്ഷമസ്വ പരമേശ്വരി ॥ 2 ॥

അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ ।
തസ്മാത്കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വരീ ॥ 3 ॥

Also Read 108 Names of Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shata Namavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shata Namavali Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top