Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shata Namavali Lyrics in Tamil

Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீவாஸவீகந்யகாபரமேஶ்வர்யஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ॥
ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத் ஸர்வவிக்⁴நோபஶாந்தயே ॥

வக்ரதுண்ட³ மஹாகாய ஸூர்யகோடிஸமப்ரப⁴ ।
நிர்விக்⁴நம் குரு மே தே³வ ஸர்வகார்யேஷு ஸர்வதா³ ॥

ந்யாஸ: –
அஸ்ய ஶ்ரீவாஸவீகந்யகாபரமேஶ்வரீ அஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரமாலாமந்த்ரஸ்ய
ஸமாதி⁴ ருʼஷி: । ஶ்ரீகந்யகாபரமேஶ்வரீ தே³வதா । அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³
வம் பீ³ஜம் । ஸ்வாஹா ஶக்தி: । ஸௌபா⁴க்³யமிதி கீலகம் ।
மம ஸகலஸித்³தி⁴ப்ராப்தயே ஜபே விநியோக:³ ॥

த்⁴யாநம் –
வந்தே³ குஸுமாம்பா³ஸத்புத்ரீம் வந்தே³ குஸுமஶ்ரேஷ்ட²தநயாம் ।
வந்தே³ விரூபாக்ஷஸஹோத³ரீம் வந்தே³ கந்யகாபரமேஶ்வரீம் ॥

வந்தே³ பா⁴ஸ்கராசார்யவித்³யார்தி²நீம் வந்தே³ நக³ரேஶ்வரஸ்ய ப்ரியாம் ।
வந்தே³ விஷ்ணுவர்த⁴நமர்தி³நீம் வந்தே³ பேநுகோண்டா³புரவாஸிநீம் ॥

வந்தே³ ஆர்யவைஶ்யகுலதே³வீம் வாஸவீம் ப⁴க்தாநாமபீ⁴ஷ்டப²லதா³யிநீம் ।
வந்தே³ அந்நபூர்ணாஸ்வரூபிணீம் வாஸவீம் ப⁴க்தாநாம் மநாலயநிவாஸிநீம் ॥

அத² அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ।
ௐ ஸௌபா⁴க்³யஜநந்யை மாத்ரே நம:
மாங்க³ல்யாயை
மாநவர்தி⁴ந்யை
மஹாகீர்திப்ரஸாரிண்யை
மஹாபா⁴க்³யப்ரதா³யிந்யை
வாஸவாம்பா³யை
காமாக்ஷ்யை
விஷ்ணுவர்த⁴நமர்தி³ந்யை
வைஶ்யவம்ஶோத்³ப⁴வாயை
கந்யகாசித்ஸ்வரூபிண்யை
குலகீர்திப்ரவர்த்³தி⁴ந்யை ॥ 10 ॥

குமார்யை
குலவர்தி⁴ந்யை
கந்யகாயை
காம்யதா³யை
கருணாயை
கந்யகாபரமேஶ்வர்யை
விசித்ரரூபாயை பா³லாயை
விஶேஷப²லதா³யிந்யை
ஸத்யகீர்த்யை
ஸத்யவத்யை ॥ 20 ॥

ஸர்வாவயவஶோபி⁴ந்யை
த்³ருʼட⁴சித்தமஹாமூர்த்யை
ஜ்ஞாநாக்³நிகுண்ட³நிவாஸிந்யை
த்ரிவர்ணநிலயாயை
வைஶ்யவம்ஶாப்³தி⁴சந்த்³ரிகாயை
பேநுகோண்டா³புரவாஸாயை
ஸாம்ராஜ்யஸுக²தா³யிந்யை
விஶ்வக்²யாதாயை
விமாநஸ்தா²யை
விரூபாக்ஷஸஹோத³ர்யை ॥ 30 ॥

வைவாஹமண்ட³பஸ்தா²யை
மஹோத்ஸவவிலாஸிந்யை
பா³லநக³ரஸுப்ரீதாயை
மஹாவிப⁴வஶாலிந்யை
ஸௌக³ந்த⁴குஸுமப்ரீதாயை
ஸதா³ஸௌக³ந்த⁴லேபிந்யை
ஸத்யப்ரமாணநிலயாயை
பத்³மபாண்யை
க்ஷமாவத்யை
ப்³ரஹ்மப்ரதிஷ்டா²யை ॥ 40 ॥

ஸுப்ரீதாயை
வ்யாஸோக்தவிதி⁴வர்தி⁴ந்யை
ஸர்வப்ராணஹிதே ரதாயை
காந்தாயை
கமலக³ந்தி⁴ந்யை
மல்லிகாகுஸுமப்ரீதாயை
காமிதார்த²ப்ரதா³யிந்யை
சித்ரரூபாயை
சித்ரவேஷாயை
முநிகாருண்யதோஷிண்யை ॥ 50 ॥

சித்ரகீர்திப்ரஸாரிண்யை
நமிதாயை
ஜநபோஷிண்யை
விசித்ரமஹிமாமாத்ரே
நிரஞ்ஜநாயை
நாராயண்யை
கீ³தகாநந்த³காரிண்யை
புஷ்பமாலாவிபூ⁴ஷிண்யை
ஸ்வர்ணப்ரபா⁴யை
புண்யகீர்தி?ஸ்வார்திகாலாத³?காரிண்யை ॥ 60 ॥

ஸ்வர்ணகாந்த்யை
கலாயை
கந்யாயை
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திலயகாரணாயை
கல்மஷாரண்யவஹ்ந்யை
பாவந்யை
புண்யசாரிண்யை
வாணிஜ்யவித்³யாத⁴ர்மஜ்ஞாயை
ப⁴வப³ந்த⁴விநாஶிந்யை
ஸதா³ஸத்³த⁴ர்மபூ⁴ஷண்யை ॥ 70 ॥

பி³ந்து³நாத³கலாத்மிகாயை
த⁴ர்மப்ரதா³யை
த⁴ர்மசித்தாயை
கலாயை
ஷோட³ஶஸம்யுதாயை
நக³ரஸ்தா²யை
நாயக்யை
கல்யாண்யை
லாப⁴காரிண்யை
?ம்ருʼடா³தா⁴ராயை? ॥ 80 ॥

கு³ஹ்யாயை
நாநாரத்நவிபூ⁴ஷணாயை
கோமலாங்க்³யை
தே³விகாயை
ஸுகு³ணாயை
ஶுப⁴தா³யிந்யை
ஸுமுக்²யை
ஜாஹ்நவ்யை
தே³வது³ர்கா³யை
தா³க்ஷாயண்யை ॥ 90 ॥

த்ரைலோக்யஜநந்யை
கந்யாயை
பஞ்சபூ⁴தாத்மிகாயை
பராயை
ஸுபா⁴ஷிண்யை
ஸுவாஸிந்யை
ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரதா³யிந்யை
ஸர்வமந்த்ரப²லப்ரதா³யை
வைஶ்யஜநப்ரபூஜிதாயை
கரவீரநிவாஸிந்யை ॥ 100 ॥

ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²பே⁴தி³ந்யை
ஸத்³ப⁴க்திஶாலிந்யை மாத்ரே
ஶ்ரீமத்கந்யாஶிரோமண்யை
ஸர்வஸம்மோஹகாரிண்யை
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மிகாயை
வேத³ஶாஸ்த்ரப்ரமாணாயை
விஶாலாக்ஷ்யை
ஶுப⁴ப்ரதா³யை
ஸௌந்த³ர்யபீட²நிலயாயை
ஸர்வோபத்³ரவநாஶிந்யை ॥ 110 ॥

ஸௌமங்க³ல்யாதி³தே³வதாயை
ஶ்ரீமந்த்ரபுரவாஸிந்யை
வாஸவீகந்யகாமாத்ரே
நக³ரேஶ்வரமாநிதாயை
வைஶ்யகுலநந்தி³ந்யை
வாஸவ்யை
ஸர்வமங்க³ளாயை ॥ 117 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவாஸவீகந்யகாபரமேஶ்வர்யஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ஸமாப்தா ॥

ஸமர்பணம் –
யத³க்ஷரபத³ப்⁴ரஷ்டம் மாத்ராஹீநம் து யத்³ப⁴வேத் ।
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தே³வி வாஸவாம்பா³ நமோঽஸ்துதே ॥ 1 ॥

விஸர்க³பி³ந்து³மாத்ராணி பத³பாதா³க்ஷராணி ச ।
ந்யூநாநி சாதிரிக்தாநி க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரி ॥ 2 ॥

அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்யபா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ மஹேஶ்வரீ ॥ 3 ॥

Also Read 108 Names of Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shata Namavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shata Namavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top