Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shata Namavali Lyrics in Punjabi

Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਵੀਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥
ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਮ੍ਬਰਧਰਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਸ਼ਸ਼ਿਵਰ੍ਣਂ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਮ੍ ।
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨੋਪਸ਼ਾਨ੍ਤਯੇ ॥

ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡ ਮਹਾਕਾਯ ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਸਮਪ੍ਰਭ ।
ਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਦੇਵ ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥

ਨ੍ਯਾਸਃ –
ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਵੀਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਾਲਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਸਮਾਧਿ ऋਸ਼ਿਃ । ਸ਼੍ਰੀਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਦੇਵਤਾ । ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ
ਵਂ ਬੀਜਮ੍ । ਸ੍ਵਾਹਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਸੌਭਾਗ੍ਯਮਿਤਿ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਮਮ ਸਕਲਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ –
ਵਨ੍ਦੇ ਕੁਸੁਮਾਮ੍ਬਾਸਤ੍ਪੁਤ੍ਰੀਂ ਵਨ੍ਦੇ ਕੁਸੁਮਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਤਨਯਾਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਸਹੋਦਰੀਂ ਵਨ੍ਦੇ ਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ॥

ਵਨ੍ਦੇ ਭਾਸ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥਿਨੀਂ ਵਨ੍ਦੇ ਨਗਰੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਯਾਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਰ੍ਧਨਮਰ੍ਦਿਨੀਂ ਵਨ੍ਦੇ ਪੇਨੁਕੋਣ੍ਡਾਪੁਰਵਾਸਿਨੀਮ੍ ॥

ਵਨ੍ਦੇ ਆਰ੍ਯਵੈਸ਼੍ਯਕੁਲਦੇਵੀਂ ਵਾਸਵੀਂ ਭਕ੍ਤਾਨਾਮਭੀਸ਼੍ਟਫਲਦਾਯਿਨੀਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀਂ ਵਾਸਵੀਂ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਮਨਾਲਯਨਿਵਾਸਿਨੀਮ੍ ॥

ਅਥ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ।
ॐ ਸੌਭਾਗ੍ਯਜਨਨ੍ਯੈ ਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ
ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਾਯੈ
ਮਾਨਵਰ੍ਧਿਨ੍ਯੈ
ਮਹਾਕੀਰ੍ਤਿਪ੍ਰਸਾਰਿਣ੍ਯੈ
ਮਹਾਭਾਗ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ
ਵਾਸਵਾਮ੍ਬਾਯੈ
ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ
ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਰ੍ਧਨਮਰ੍ਦਿਨ੍ਯੈ
ਵੈਸ਼੍ਯਵਂਸ਼ੋਦ੍ਭਵਾਯੈ
ਕਨ੍ਯਕਾਚਿਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ
ਕੁਲਕੀਰ੍ਤਿਪ੍ਰਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ॥ 10 ॥

ਕੁਮਾਰ੍ਯੈ
ਕੁਲਵਰ੍ਧਿਨ੍ਯੈ
ਕਨ੍ਯਕਾਯੈ
ਕਾਮ੍ਯਦਾਯੈ
ਕਰੁਣਾਯੈ
ਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ
ਵਿਚਿਤ੍ਰਰੂਪਾਯੈ ਬਾਲਾਯੈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਫਲਦਾਯਿਨ੍ਯੈ
ਸਤ੍ਯਕੀਰ੍ਤ੍ਯੈ
ਸਤ੍ਯਵਤ੍ਯੈ ॥ 20 ॥

ਸਰ੍ਵਾਵਯਵਸ਼ੋਭਿਨ੍ਯੈ
ਦਢਚਿਤ੍ਤਮਹਾਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ
ਜ੍ਞਾਨਾਗ੍ਨਿਕੁਣ੍ਡਨਿਵਾਸਿਨ੍ਯੈ
ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਣਨਿਲਯਾਯੈ
ਵੈਸ਼੍ਯਵਂਸ਼ਾਬ੍ਧਿਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਯੈ
ਪੇਨੁਕੋਣ੍ਡਾਪੁਰਵਾਸਾਯੈ
ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਸੁਖਦਾਯਿਨ੍ਯੈ
ਵਿਸ਼੍ਵਖ੍ਯਾਤਾਯੈ
ਵਿਮਾਨਸ੍ਥਾਯੈ
ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਸਹੋਦਰ੍ਯੈ ॥ 30 ॥

ਵੈਵਾਹਮਣ੍ਡਪਸ੍ਥਾਯੈ
ਮਹੋਤ੍ਸਵਵਿਲਾਸਿਨ੍ਯੈ
ਬਾਲਨਗਰਸੁਪ੍ਰੀਤਾਯੈ
ਮਹਾਵਿਭਵਸ਼ਾਲਿਨ੍ਯੈ
ਸੌਗਨ੍ਧਕੁਸੁਮਪ੍ਰੀਤਾਯੈ
ਸਦਾਸੌਗਨ੍ਧਲੇਪਿਨ੍ਯੈ
ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਮਾਣਨਿਲਯਾਯੈ
ਪਦ੍ਮਪਾਣ੍ਯੈ
ਕ੍ਸ਼ਮਾਵਤ੍ਯੈ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਯੈ ॥ 40 ॥

ਸੁਪ੍ਰੀਤਾਯੈ
ਵ੍ਯਾਸੋਕ੍ਤਵਿਧਿਵਰ੍ਧਿਨ੍ਯੈ
ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਾਣਹਿਤੇ ਰਤਾਯੈ
ਕਾਨ੍ਤਾਯੈ
ਕਮਲਗਨ੍ਧਿਨ੍ਯੈ
ਮਲ੍ਲਿਕਾਕੁਸੁਮਪ੍ਰੀਤਾਯੈ
ਕਾਮਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ
ਚਿਤ੍ਰਰੂਪਾਯੈ
ਚਿਤ੍ਰਵੇਸ਼ਾਯੈ
ਮੁਨਿਕਾਰੁਣ੍ਯਤੋਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ॥ 50 ॥

ਚਿਤ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਪ੍ਰਸਾਰਿਣ੍ਯੈ
ਨਮਿਤਾਯੈ
ਜਨਪੋਸ਼ਿਣ੍ਯੈ
ਵਿਚਿਤ੍ਰਮਹਿਮਾਮਾਤ੍ਰੇ
ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯੈ
ਨਾਰਾਯਣ੍ਯੈ
ਗੀਤਕਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣ੍ਯੈ
ਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਿਣ੍ਯੈ
ਸ੍ਵਰ੍ਣਪ੍ਰਭਾਯੈ
ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਿ?ਸ੍ਵਾਰ੍ਤਿਕਾਲਾਦ?ਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ॥ 60 ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਣਕਾਨ੍ਤ੍ਯੈ
ਕਲਾਯੈ
ਕਨ੍ਯਾਯੈ
ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਲਯਕਾਰਣਾਯੈ
ਕਲ੍ਮਸ਼ਾਰਣ੍ਯਵਹ੍ਨ੍ਯੈ
ਪਾਵਨ੍ਯੈ
ਪੁਣ੍ਯਚਾਰਿਣ੍ਯੈ
ਵਾਣਿਜ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਧਰ੍ਮਜ੍ਞਾਯੈ
ਭਵਬਨ੍ਧਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ
ਸਦਾਸਦ੍ਧਰ੍ਮਭੂਸ਼ਣ੍ਯੈ ॥ 70 ॥

ਬਿਨ੍ਦੁਨਾਦਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ
ਧਰ੍ਮਪ੍ਰਦਾਯੈ
ਧਰ੍ਮਚਿਤ੍ਤਾਯੈ
ਕਲਾਯੈ
ਸ਼ੋਡਸ਼ਸਮ੍ਯੁਤਾਯੈ
ਨਗਰਸ੍ਥਾਯੈ
ਨਾਯਕ੍ਯੈ
ਕਲ੍ਯਾਣ੍ਯੈ
ਲਾਭਕਾਰਿਣ੍ਯੈ
?ਮਡਾਧਾਰਾਯੈ? ॥ 80 ॥

ਗੁਹ੍ਯਾਯੈ
ਨਾਨਾਰਤ੍ਨਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯੈ
ਕੋਮਲਾਙ੍ਗ੍ਯੈ
ਦੇਵਿਕਾਯੈ
ਸੁਗੁਣਾਯੈ
ਸ਼ੁਭਦਾਯਿਨ੍ਯੈ
ਸੁਮੁਖ੍ਯੈ
ਜਾਹ੍ਨਵ੍ਯੈ
ਦੇਵਦੁਰ੍ਗਾਯੈ
ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣ੍ਯੈ ॥ 90 ॥

ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਜਨਨ੍ਯੈ
ਕਨ੍ਯਾਯੈ
ਪਞ੍ਚਭੂਤਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ
ਪਰਾਯੈ
ਸੁਭਾਸ਼ਿਣ੍ਯੈ
ਸੁਵਾਸਿਨ੍ਯੈ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ
ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਫਲਪ੍ਰਦਾਯੈ
ਵੈਸ਼੍ਯਜਨਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯੈ
ਕਰਵੀਰਨਿਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ॥ 100 ॥

ਹਦਯਗ੍ਰਨ੍ਥਿਭੇਦਿਨ੍ਯੈ
ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਿਸ਼ਾਲਿਨ੍ਯੈ ਮਾਤ੍ਰੇ
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਕਨ੍ਯਾਸ਼ਿਰੋਮਣ੍ਯੈ
ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਮੋਹਕਾਰਿਣ੍ਯੈ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ
ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਮਾਣਾਯੈ
ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ
ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਾਯੈ
ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਪੀਠਨਿਲਯਾਯੈ
ਸਰ੍ਵੋਪਦ੍ਰਵਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ॥ 110 ॥

ਸੌਮਙ੍ਗਲ੍ਯਾਦਿਦੇਵਤਾਯੈ
ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਪੁਰਵਾਸਿਨ੍ਯੈ
ਵਾਸਵੀਕਨ੍ਯਕਾਮਾਤ੍ਰੇ
ਨਗਰੇਸ਼੍ਵਰਮਾਨਿਤਾਯੈ
ਵੈਸ਼੍ਯਕੁਲਨਨ੍ਦਿਨ੍ਯੈ
ਵਾਸਵ੍ਯੈ
ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾਯੈ ॥ 117 ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਵੀਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ॥

ਸਮਰ੍ਪਣਮ੍ –
ਯਦਕ੍ਸ਼ਰਪਦਭ੍ਰਸ਼੍ਟਂ ਮਾਤ੍ਰਾਹੀਨਂ ਤੁ ਯਦ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਤਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਕ੍ਸ਼ਮ੍ਯਤਾਂ ਦੇਵਿ ਵਾਸਵਾਮ੍ਬਾ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ॥ 1 ॥

ਵਿਸਰ੍ਗਬਿਨ੍ਦੁਮਾਤ੍ਰਾਣਿ ਪਦਪਾਦਾਕ੍ਸ਼ਰਾਣਿ ਚ ।
ਨ੍ਯੂਨਾਨਿ ਚਾਤਿਰਿਕ੍ਤਾਨਿ ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਵ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ 2 ॥

ਅਨ੍ਯਥਾ ਸ਼ਰਣਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ।
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਕਾਰੁਣ੍ਯਭਾਵੇਨ ਰਕ੍ਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ 3 ॥

Also Read 108 Names of Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shata Namavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shata Namavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top