Slokas

Sri Danvantri Arogya Peedam Sagala Devatha Gayathri Manthram

SREE GANAPATHI GAYATHRI:

Om Tatpurushaaya Vidhmahe’ Vakra tundaaya Dheemahi
Thanno Danthih Pracho Dhayaath

Om ekadantaaya Vidhmahe’ vakratundaaya Dheemahi
Thanno Danthih Pracho Dhayaath

SREE ANNAPOORNA DEVI GAYATHRI:

Om Bhagavatyaih Vidhmahe’ Maheswaryaih Dheemahi
Thanno Annapoorna Pracho Dhayaath

SREE AYYAPPA GAYATHRI:

Om Bhootanaadhaaya Vidhmahe’ Mahaadevaaya Dheemahi
Thanno Saastah Pracho Dhayaath

Om Bhootanaadhaaya Vidhmahe’ Vaasudevaaya Dheemahi
Thanno Saastah Pracho Dhayaath

NARASIMHASWAMI GAYATHRI:

Om Vajranakhaaya Vidhmahe’ teekshnadanshtraayaDheemahi
Thanno narasimhah Pracho Dhayaath

MAHAA VISHNU GAYATHRI:

Om Naaraayanaaya Vidhmahe’ Vaasudevaaya Dheemahi
Thanno Vishnuh Pracho Dhayaath

MAHISHAASURAMARDHINI GAYATHRI:

Om MahishamardhinyaiVidhmahe’ Durgaa devyai cha Dheemahi
Thanno Devi Pracho Dhayaath

SRI RAMA GAYATHRI:

Om Daasaradhaaya Vidhmahe’ Sita vallabhaaya Dheemahi
Thanno Ramah Pracho Dhayaath

SRIRUDHRA GAYATHRI:

Om Tatpurushaaya Vidhmahe’ Mahaadevaaya Dheemahi
Thanno Rudhrah Pracho Dhayaath

SHREE LAKSHMI GAYATHRI:

Om Mahalakshmyaicha Vidhmahe’ vishnu patnyei cha Dheemahi
Tannah Lakshmeeh Pracho Dhayaath

SREE VAASAVIDEVI GAYATHRI:

Om Vaasavyeicha Vidhmahe’ Kusumaputryeicha Dheemahi
Thanno Kanyakaa Pracho Dhayaath