Puja Vidhi

Sri Durga Devi Shodashopachara Puja Lyrics in Kannada

Sri Durga Devi Shodashopachara Pooja in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ॥
ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಜಗದಮ್ಬಾ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವಾಪನ್ನಿವೃತ್ಯರ್ಥಂ ಮನೋವಾಞ್ಛಾಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಮಮ ವ್ಯಾಧಿನಾಶಪೂರ್ವಕಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇವಾರೋಗ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿದ್ವಾರಾ ಗ್ರಹಪೀಡಾನಿವಾರಣ ಪೀಶಾಚೋಪದ್ರವಾದಿ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ನಿವಾರಣಪೂರ್ವಕಂ ಕ್ಷೇಮಾಯುಃ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಸಂಭವದ್ಭಿಃ ದ್ರವ್ಯೈಃ ಸಂಭವದ್ಭಿಃ ಉಪಚಾರೈಶ್ಚ ಸಂಭವತಾ ನಿಯಮೇನ ಸಂಭವಿತಾ ಪ್ರಾಕಾರೇಣ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನೇನ ಯಥಾ ಸಂಭವ ಕುಙ್ಕುಮಾರ್ಚನ ಪೂರ್ವಕ ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾ –
ರಕ್ತಾಮ್ಭೋಧಿಸ್ಥಪೋತೋಲ್ಲಸದರುಣಸರೋಜಾದಿರೂಢಾ ಕರಾಬ್ಜೈಃ
ಪಾಶಂ ಕೋದಣ್ಡಮಿಕ್ಷೂದ್ಭವಮಲಿಗುಣಮಪ್ಯಙ್ಕುಶಂ ಪಞ್ಚಬಾಣಾನ್ ।
ಬಿಭ್ರಾಣಾಸೃಕ್ಕಪಾಲಂ ತ್ರಿಣಯನಲಸಿತಾ ಪೀನವಕ್ಷೋರುಹಾಢ್ಯಾ
ದೇವೀ ಬಾಲಾರ್ಕವರ್ಣಾ ಭವತು ಸುಖಕರೀ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಃ ಪರಾ ನಃ ॥

ಓಂ ಆಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಹಂಸಸ್ಸೋಹಮ್ ।

ಓಂ ಅಸು॑ನೀತೇ॒ ಪುನ॑ರ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ಚಕ್ಷು॒:
ಪುನ॑: ಪ್ರಾ॒ಣಮಿ॒ಹ ನೋ᳚ ಧೇಹಿ॒ ಭೋಗಮ್᳚ ।
ಜ್ಯೋಕ್ಪ॑ಶ್ಯೇಮ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮು॒ಚ್ಚರ᳚ನ್ತ॒
ಮನು॑ಮತೇ ಮೃ॒ಡಯಾ᳚ ನಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ॥

ಅ॒ಮೃತಂ॒ ವೈ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಅ॒ಮೃತ॒ಮಾಪ॑:
ಪ್ರಾ॒ಣಾನೇ॒ವ ಯ॑ಥಾಸ್ಥಾ॒ನಮುಪ॑ಹ್ವಯತೇ ॥

ಸಾಙ್ಗಾಂ ಸಾಯುಧಾಂ ಸವಾಹನಾಂ ಸಶಕ್ತಿಂ ಪತಿ ಪುತ್ರ ಪರಿವಾರಸಮೇತಾಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವೀ ಆವಾಹಿತಾ ಭವ ಸ್ಥಾಪಿತಾ ಭವ । ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ವರದಾ ಭವ । ಸ್ಥಿರಾಸನಂ ಕುರು ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ॥

ಸ್ವಾಮಿನಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಯಾವತ್ಪೂಜಾವಸಾನಕಮ್ ।
ತಾವತ್ತ್ವಂ ಪ್ರೀತಿಭಾವೇನ ಯನ್ತ್ರೇ(ಬಿಮ್ಬೇ)ಽಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರದಾನ ಸಮಯೇ ನವವಿದ್ರುಮಾಭಾಮ್
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾನ ಸಮಯೇ ಶರದಿನ್ದುಶುಭ್ರಾಮ್ ।
ವಿದ್ವೇಷಿ ವರ್ಗವಿಜಯೇತು ತಮಾಲನೀಲಾಮ್
ದೇವೀಂ ತ್ರಿಲೋಕಜನನೀಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥

ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರಗದೇಷು ಚಾಪಪರಿಘಾನ್ ಶೂಲಂ ಭುಶುಣ್ಡಿಂ ಶಿರಃ ।
ಶಙ್ಖಂ ಸನ್ದಧತೀಂ ಕರೈಃ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಸರ್ವಾಙ್ಗಭೂಷಾಭೃತಾಮ್ ॥
ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿ ಮಾಸ್ಯಪಾದದಶಕಾಂ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಲಿಕಾಮ್ ।
ಯಾಮಸ್ತೌತ್ ಸ್ವಪಿತೇಹರೌ ಕಮಲಜೋ ಹನ್ತುಂ ಮಧುಂ ಕೈಟಭಮ್ ॥

ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ ಪರಶೂ ಗದೇಷು ಕುಲಿಶಾನ್ ಪದ್ಮಂ ಧನುಃ ಕುಣ್ಡಿಕಾಮ್ ।
ದಣ್ಡಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಚರ್ಮ ಜಲಜಂ ಘಣ್ಟಾಂ ಸುರಾಭಾಜನಮ್ ॥
ಶೂಲಂ ಪಾಶ ಸುದರ್ಶನೇ ಚ ದಧತೀಂ ಹಸ್ತೈಃ ಪ್ರವಾಲ ಪ್ರಭಾಮ್ ।
ಸೇವೇಸೈರಿಭಮರ್ದಿನೀಮಿಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರೋಜಸ್ಥಿತಾಮ್ ॥

ಘಣ್ಟಾ ಶೂಲ ಹಲಾನಿ ಶಙ್ಖ ಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಸ್ಸಾಯಕಾನ್ ।
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈಃ ದಧತೀಂ ಘನಾನ್ತ ವಿಲಸತ್ ಶೀತಾಂಶುತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್ ॥
ಗೌರೀ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ ।
ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಂಭಾದಿದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಮ್ ॥

ಯಾ ದೇವೀ ಮಧುಕೈಟಭ ಪ್ರಶಮನೀ ಯಾ ಮಾಹಿಷೋನ್ಮೂಲಿನೀ
ಯ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷಣ ಚಣ್ಡಮುಣ್ಡದಮನೀ ಯಾ ರಕ್ತಬೀಜಾಶಿನೀ ।
ಯಾ ಶುಮ್ಭಾದಿ ನಿಶುಂಭ ದೈತ್ಯಶಮನೀ ಯಾ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪರಾ
ಸಾ ಚಣ್ಡೀ ನವಕೋಟಿಶಕ್ತಿ ಸಹಿತಾ ಮಾಂ ಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ॥

ಏಣಾಂಕಾನಲ ಭಾನುಮಣ್ಡಲ ಲಸತ್ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಾಮ್
ಬಾಲಾರ್ಕ ದ್ಯುತಿ ಭಾಸುರಾಂ ಕರತಲೈಃ ಪಾಶಾಙ್ಕುಶೌ ಬಿಭ್ರತೀಮ್ ।
ಚಾಪಂ ಬಾಣಮಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಾಂ ಕೌಸ್ತುಂಭ ವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತಾಂ
ತಾಂ ತ್ವಾಂ ಚನ್ದ್ರ ಕಲಾವತಂಸ ಮಕುಟಾಂ ಚಾರುಸ್ಮಿತಾಂ ಭಾವಯೇ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।

ಆವಾಹನಮ್ –
ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥
ಆಗಚ್ಛ ವರದೇ ದೇವಿ ದೈತ್ಯದರ್ಪವಿನಾಶಿನಿ ।
ಪೂಜಾಂ ಗೃಹಾಣ ಸುಮುಖಿ ನಮಸ್ತೇ ಶಙ್ಕರಪ್ರಿಯೇ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮಿಹ ಕಲ್ಪಯ ।
ಬಲಿಂ ಪೂಜಾಂ ಗೃಹಾಣತ್ವಮಷ್ಟಾಭಿಃ ಶಕ್ತಿಭಿಸ್ಸಹ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನವರತ್ನಖಚಿತ ಸುವರ್ಣ ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಅ॒ಶ್ವ॒ಪೂ॒ರ್ವಾಂ ರ॑ಥಮ॒ಧ್ಯಾಂ ಹ॒ಸ್ತಿನಾ॑ದಪ್ರ॒ಬೋಧಿ॑ನೀಮ್ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ದೇ॒ವೀಮುಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರೀರ್ಮಾ॑ದೇ॒ವೀರ್ಜು॑ಷತಾಮ್ ॥
ಸರ್ವಮಙ್ಗಲ ಮಾಙ್ಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೇ ।
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಮ್ಬಕೇ ಗೌರೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಕಾಂ॒ ಸೋ᳚ಸ್ಮಿ॒ತಾಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯಪ್ರಾ॒ಕಾರಾ॑ಮಾ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ ತೃ॒ಪ್ತಾಂ ತ॒ರ್ಪಯ॑ನ್ತೀಮ್ ।
ಪ॒ದ್ಮೇ॒ ಸ್ಥಿ॒ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮವ॑ರ್ಣಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಜಯನ್ತೀ ಮಙ್ಗಲಾ ಕಾಲೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನೀ ।
ದುರ್ಗಾ ಕ್ಷಮಾ ಶಿವಾ ಧಾತ್ರೀ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಪ್ರ॑ಭಾ॒ಸಾಂ ಯ॒ಶಸಾ॒ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ಲೋ॒ಕೇ ದೇ॒ವಜು॑ಷ್ಟಾಮುದಾ॒ರಾಮ್ ।
ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮಿನೀ॑ಮೀಂ॒ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇಽಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ॑ ನಶ್ಯತಾಂ॒ ತ್ವಾಂ ವೃ॑ಣೇ ॥
ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣೇ ।
ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಞ್ಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಕ್ಷೀರಮ್ –
ಆಪ್ಯಾ॑ಯಸ್ವ॒ ಸಮೇ॑ತು ತೇ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಸೋಮ॒ ವೃಷ್ಣಿ॑ಯಮ್ ।
ಭವಾ॒ ವಾಜ॑ಸ್ಯ ಸಙ್ಗ॒ಥೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ದಧಿ –
ದ॒ಧಿ॒ಕ್ರಾವ್ಣೋ॑ಅಕಾರಿಷಂ ಜಿ॒ಷ್ಣೋರಶ್ವ॑ಸ್ಯ ವಾ॒ಜಿನ॑: ।
ಸು॒ರ॒ಭಿ ನೋ॒ ಮುಖಾ॑ ಕರ॒ತ್ಪ್ರಾಣ॒ ಆಯೂಗ್॑ಮ್ಷಿ ತಾರಿಷತ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ದಧ್ನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಆಜ್ಯಂ –
ಶು॒ಕ್ರಮ॑ಸಿ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರಸಿ॒ ತೇಜೋ॑ಸಿ ದೇ॒ವೋವ॑ಸ್ಸವಿ॒ತೋತ್ಪು॑ನಾ॒ತು
ಅಚ್ಛಿ॑ದ್ರೇಣ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ॒ ವಸೋ॒ಸ್ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ರ॒ಶ್ಮಿಭಿ॑: ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಮಧು –
ಮಧು॒ವಾತಾ॑ ಋತಾಯ॒ತೇ ಮಧು॑ಕ್ಷರನ್ತಿ॒ ಸಿನ್ಧ॑ವಃ ।
ಮಾಧ್ವೀ᳚ರ್ನಃ ಸ॒ನ್ತ್ವೌಷ॑ಧೀಃ ।
ಮಧು॒ ನಕ್ತ॑ಮು॒ತೋಷ॑ಸಿ॒ ಮಧು॑ಮ॒ತ್ಪಾರ್ಥಿ॑ವಗ್ಂ ರಜ॑: ।
ಮಧು॒ದ್ಯೌರ॑ಸ್ತು ನಃ ಪಿ॒ತಾ ।
ಮಧು॑ಮಾನ್ನೋ॒ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ಮಧು॑ಮಾಗ್ಂ ಅಸ್ತು॒ ಸೂರ್ಯ॑: ।
ಮಾಧ್ವೀ॒ರ್ಗಾವೋ॑ ಭವನ್ತು ನಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಧುನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಶರ್ಕರಾ –
ಸ್ವಾ॒ದುಃ ಪ॑ವಸ್ವ ದಿ॒ವ್ಯಾಯ॒ ಜನ್ಮ॑ನೇ ।
ಸ್ವಾ॒ದುರಿನ್ದ್ರಾ᳚ಯ ಸು॒ಹವೀ᳚ತು ನಾಮ್ನೇ ।
ಸ್ವಾ॒ದುರ್ಮಿ॒ತ್ರಾಯ॒ ವರು॑ಣಾಯ ವಾ॒ಯವೇ॒ ।
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತ॑ಯೇ॒ ಮಧು॑ಮಾಂ॒ ಅದಾ᳚ಭ್ಯಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಶರ್ಕರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಫಲೋದಕಮ್ –
ಯಾಃ ಫ॒ಲಿನೀ॒ರ್ಯಾ ಅ॑ಫ॒ಲಾ ಅ॑ಪು॒ಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ॑ ಪು॒ಷ್ಪಿಣೀ॑: ।
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ ಪ್ರಸೂತಾ॒ಸ್ತಾನೋ॑ ಮುನ್ಚ॒ನ್ತ್ವಗ್ಂ ಹ॑ಸಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಫಲೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಔಪಚಾರಿಕ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ ।
ಭಯೇಭ್ಯಃ ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಔಪಚಾರಿಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಜಲ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣೇ॒ ತಪ॒ಸೋಽಧಿ॑ಜಾ॒ತೋ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ಸ್ತವ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೋಽಥ ಬಿ॒ಲ್ವಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಫಲಾ॑ನಿ॒ ತಪ॒ಸಾ ನು॑ದನ್ತು ಮಾ॒ಯಾನ್ತ॑ರಾ॒ಯಾಶ್ಚ॑ ಬಾ॒ಹ್ಯಾ ಅ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥
ಸುಗನ್ಧಿ ವಿಷ್ಣುತೈಲಂ ಚ ಸುಗನ್ಧಾಮಲಕೀಜಲಮ್ ।
ದೇಹ ಸೌನ್ದರ್ಯ ಬೀಜಂ ಚ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಶ್ರೀಹರಪ್ರಿಯೇ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಉಪೈ॑ತು॒ ಮಾಂ ದೇ॑ವಸ॒ಖಃ ಕೀ॒ರ್ತಿಶ್ಚ॒ ಮಣಿ॑ನಾ ಸ॒ಹ ।
ಪ್ರಾ॒ದು॒ರ್ಭೂ॒ತೋಽಸ್ಮಿ॑ ರಾಷ್ಟ್ರೇ॒ಽಸ್ಮಿನ್ ಕೀ॒ರ್ತಿಮೃ॑ದ್ಧಿಂ ದ॒ದಾತು॑ ಮೇ ॥
ಅ॒ಭಿ ವಸ್ತ್ರಾ॑ ಸುವಸ॒ನಾನ್ಯ॑ರ್ಷಾ॒ಭಿ ಧೇ॒ನೂಃ ಸು॒ದುಘಾ॑: ಪೂ॒ಯಮಾ॑ನಃ ।
ಅ॒ಭಿ ಚ॒ನ್ದ್ರಾ ಭರ್ತ॑ವೇ ನೋ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಾ॒ಭ್ಯಶ್ವಾ॑ನ್ರ॒ಥಿನೋ॑ ದೇವ ಸೋಮ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಉಪವೀತಮ್ –
ಕ್ಷುತ್ಪಿ॑ಪಾ॒ಸಾಮ॑ಲಾಂ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾ॑ಶಯಾ॒ಮ್ಯಹಮ್ ।
ಅಭೂ॑ತಿ॒ಮಸ॑ಮೃದ್ಧಿಂ॒ ಚ ಸರ್ವಾಂ॒ ನಿರ್ಣು॑ದ ಮೇ॒ ಗೃಹಾ॑ತ್ ॥

ಓಂ ಯ॒ಜ್ಞೋ॒ಪ॒ವೀ॒ತಂ ಪ॒ರಮಂ॑ ಪವಿ॒ತ್ರಂ
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತೇ॒ರ್ಯತ್ಸ॒ಹಜಂ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಆಯು॑ಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ॒ ಪ್ರ॒ತಿ ಮು॑ಞ್ಚ ಶು॒ಭ್ರಂ
ಯ॑ಜ್ಞೋಪವೀ॒ತಂ ಬ॒ಲಮ॑ಸ್ತು॒ ತೇಜ॑: ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಂ –
ಗ॒ನ್ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀ॑ಗ್ಂ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಮಲಯಾಚಲ ಸಂಭೂತಂ ವೃಕ್ಷಸಾರಂ ಮನೋಹರಮ್ ।
ಸುಗನ್ಧಯುಕ್ತಂ ಸುಖದಂ ಚನ್ದನಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ದನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸುಗನ್ಧ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ –
ಓಂ ಅಹಿ॑ರಿವ ಭೋ॒ಗೈಃ ಪರ್ಯೇ॑ತಿ ಬಾ॒ಹುಂ
ಜ್ಯಾಯಾ॑ ಹೇ॒ತಿಂ ಪ॑ರಿ॒ಬಾಧ॑ಮಾನಃ ॥
ಹ॒ಸ್ತ॒ಧ್ನೋ ವಿಶ್ವಾ॑ ವ॒ಯುನಾ॑ನಿ
ವಿ॒ದ್ವಾನ್ಪುಮಾ॒ನ್ಪುಮಾಂ॑ಸಂ॒ ಪರಿ॑ ಪಾತು ವಿ॒ಶ್ವತ॑: ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಹರಿದ್ರಾ ಕುಙ್ಕುಮ ಕಜ್ಜಲ ಕಸ್ತೂರಿ ಗೋರೋಚನಾದಿ ಸುಗನ್ಧ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಭರಣಮ್ –
ಮನ॑ಸ॒: ಕಾಮ॒ಮಾಕೂ॑ತಿಂ ವಾ॒ಚಃ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಶೀಮಹಿ ।
ಪ॒ಶೂ॒ನಾಂ ರೂ॒ಪಮನ್ನ॑ಸ್ಯ॒ ಮಯಿ॒ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ॑ಯತಾಂ॒ ಯಶ॑: ॥
ಓಂ ಆಯ॑ನೇ ತೇ ಪ॒ರಾಯ॑ಣೇ॒ ದೂರ್ವಾ॑ ರೋಹನ್ತು ಪು॒ಷ್ಪಿಣೀ॑: ।
ಹ್ರ॒ದಾಶ್ಚ॑ ಪು॒ಣ್ಡರೀ॑ಕಾಣಿ ಸಮು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ಗೃ॒ಹಾ ಇ॒ಮೇ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವಾಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಮ್ –
ಕ॒ರ್ದಮೇ॑ನ ಪ್ರ॑ಜಾಭೂ॒ತಾ॒ ಮ॒ಯಿ॒ ಸಮ್ಭ॑ವ ಕ॒ರ್ದಮ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪದ್ಮ॒ಮಾಲಿ॑ನೀಮ್ ॥ ೧೧ ॥
ಚಾಮನ್ತಿಕಾ ವಕುಲ ಚಮ್ಪಕ ಪಾಟಲಾಬ್ಜೈಃ
ಪುನ್ನಾಗ ಜಾಜಿ ಕರವೀರ ರಸಾಲ ಪುಷ್ಪೈಃ ।
ಬಿಲ್ವ ಪ್ರವಾಲ ತುಲಸೀ ದಲ ಮಲ್ಲಿಕಾಭಿಃ
ತ್ವಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಜಗದೀಶ್ವರೀ ದೇವಿ ಮಾತಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಲ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಥಾಙ್ಗ ಪೂಜಾ –
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ – ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಗಿರಿಜಾಯೈ ನಮಃ – ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ – ಜಾನೂನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ – ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ – ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ – ನಾಭಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ – ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಙ್ಗಲಾಯೈ ನಮಃ – ಕುಕ್ಷಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ – ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ – ಕಣ್ಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ – ಸ್ಕನ್ಧೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ – ಬಾಹೂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಆದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ – ಹಸ್ತೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ – ಮುಖಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸುವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ – ನಾಸಿಕಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ – ನೇತ್ರೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ – ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ – ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ –

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ।

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನಾಣಾವಿಧ ಪರಿಮಲ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಧೂಪಮ್ –
ಆಪ॑: ಸೃ॒ಜನ್ತು॑ ಸ್ನಿ॒ಗ್ಧಾ॒ನಿ॒ ಚಿ॒ಕ್ಲೀ॒ತ ವ॑ಸ ಮೇ॒ ಗೃಹೇ ।
ನಿ ಚ॑ ದೇ॒ವೀಂ ಮಾ॒ತರಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ॥
ಓಂ ಧೂರಸಿ ಧೂರ್ವ ಧೂರ್ವನ್ತಂ ಧೂರ್ವ ತಂ ಯೋಸ್ಮನ್ಧೂರ್ವತಿ
ತಂ ಧೂರ್ವ ಯಂ ವಯಂ ಧೂರ್ವಾಮೈಃ ।
ದೇವಾ ನಮಸಿ ವಹ್ನಿತಮಗ್ಂ ಸಾಸ್ತ್ರಿತಮಾಮ್
ಪಪ್ರಿತಮಮ್ ಜುಷ್ಟತಮೇ ದೇವಹೂತಮಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಪು॒ಷ್ಕರಿ॑ಣೀಂ ಪು॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಪಿ॒ಙ್ಗ॒ಲಾಂ ಪ॑ದ್ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥
ಓಂ ಉದ್ದೀಪ್ಯಸ್ವ ಜಾತವೇದೋಽಪಘ್ನಂ ನಿರೃತಿಂ ಮಮ ।
ಪಶೂಗ್ಂಶ್ಚ ಮಹ್ಯಮಾವಹ ಜೀವನಂ ಚ ದಿಶೋದಿಶ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಧೂಪ ದೀಪಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಯ॒: ಕರಿ॑ಣೀಂ ಯ॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಸು॒ವ॒ರ್ಣಾಂ ಹೇ॑ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವಹ ॥
ನಾನೋಪಹಾರ ರೂಪಂ ಚ ನಾನಾ ರಸಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ನಾನಾ ಸ್ವಾದುಕರಂ ಚೈವ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॑ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ । ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ (ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ ।
ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ ।
ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕರಃ ಉದ್ವರ್ತನಾರ್ಥೇ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಚನ್ದನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿ॑ರಣ್ಯಂ॒ ಪ್ರಭೂ॑ತಂ॒ ಗಾವೋ॑ ದಾ॒ಸ್ಯೋಽಶ್ವಾ᳚ನ್ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಚ ವರಂ ರಮ್ಯಂ ಕರ್ಪೂರಾದಿ ಸುವಾಸಿತಮ್ ।
ಜಿಹ್ವಾಜಾಡ್ಯಚ್ಛೇದಕರಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ಯಃ ಶುಚಿ॒: ಪ್ರಯ॑ತೋ ಭೂ॒ತ್ವಾ ಜು॒ಹುಯಾ᳚ದಾಜ್ಯ॒ ಮನ್ವ॑ಹಮ್ ।
ಶ್ರಿಯ॑: ಪ॒ಞ್ಚದ॑ಶರ್ಚಂ॒ ಚ ಶ್ರೀ॒ಕಾಮ॑: ಸತ॒ತಂ ಜ॑ಪೇತ್ ॥
ಸಂಮ್ರಾಜಂ ಚ ವಿರಾಜಞ್ಚಭಿಶ್ರೀಃ ಯಾಚನೋಗೃಹೇ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಯಾಮುಖೇ ತಯಾಮಾ ಸಗ್ಂಸೃಜಾಮಪಿ ॥

ಕರ್ಪೂರ ದೀಪತೇಜಸ್ತ್ವಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಪಹ ।
ದೇವೀ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಚೈವ ಮಮ ಸೌಖ್ಯಂ ವಿವರ್ಥಯ ॥
ಸನ್ತತ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಸಮಸ್ತ ಮಙ್ಗಲಾನಿ ಭವನ್ತು
ನಿತ್ಯಶ್ರೀರಸ್ತು ನಿತ್ಯಮಙ್ಗಲಾನಿ ಭವನ್ತು ।

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –
ಆನ॑ನ್ದ॒: ಕರ್ದ॑ಮಶ್ಚೈವ ಚಿ॒ಕ್ಲೀತ॑ ಇತಿ॒ ವಿಶ್ರು॑ತಾಃ ।
ಋಷ॑ಯ॒ಸ್ತೇ ತ್ರಯಃ ಪುತ್ರಾಃ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇವತಾ ॥
ಸದ್ಭಾವಪುಷ್ಪಾಣ್ಯಾದಾಯ ಸಹಜ ಪ್ರೇಮರೂಪಿಣೇ ।
ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ದದಾಮ್ಯದ್ಯ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸಂಗೃಹ್ಯತಾಂ ಸದಾ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಮ್ ಪಶ್ಯತು ।

ಓಂ ಮ॒ಹಾ॒ದೇ॒ವ್ಯೈ ಚ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಿಷ್ಣುಪ॒ತ್ನೀ ಚ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥
ಓಂ ಕಾ॒ತ್ಯಾ॒ಯ॒ನಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಕನ್ಯಕು॒ಮಾರಿ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ದುರ್ಗಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸುವರ್ಣ ದಿವ್ಯ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಯಾನಿಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ।
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವಃ ।
ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವೀ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲೇ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ವರೀ ।

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸಾಷ್ಟಾಙ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಉರಸಾ ಶಿರಸಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಮನಸಾ ವಚಸಾ ತಥಾ ।
ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಣಾಮೋಷ್ಟಾಙ್ಗಮುಚ್ಯತೇ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಙ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸರ್ವೋಪಚಾರಾಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಛತ್ರಂ ಆಚ್ಛಾದಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆನ್ದೋಲಿಕಾನ್ನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಅಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।

ಯದ್ಯದ್ದ್ರವ್ಯಮಪೂರ್ವಂ ಚ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮತಿದುರ್ಲಭಮ್ ।
ದೇವಭೂಪಾರ್ಹಭೋಗ್ಯಂ ಚ ತದ್ದ್ರವ್ಯಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಞೀಯೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವ್ಯೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ।
ಪುತ್ರೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಮ್ ।
ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವೀ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ತೇ ।

ಅನಯಾ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನೇನ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜನೇನ ಭಗವತೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವೀ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವನ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಣ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವೀ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ॥

ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಶೀರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।

ಶಾನ್ತಿಃ –
ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು ।
ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಸ್ವಸ್ತಿ ।

Also Read:

Sri Durga Devi Shodashopachara Puja Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment