Ganesh Stotram

Sri Ekadanta Stotram Lyrics in Tamil

Sri Ekadanta Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ஏகதந்த ஸ்தோத்ரம் ॥
மதா³ஸுரம் ஸுஶாந்தம் வை த்³ருஷ்ட்வா விஷ்ணுமுகா²꞉ ஸுரா꞉ ।
ப்⁴ருக்³வாத³யஶ்ச முனய ஏகத³ந்தம் ஸமாயயு꞉ ॥ 1 ॥

ப்ரணம்ய தம் ப்ரபூஜ்யாதௌ³ புனஸ்தம் நேமுராத³ராத் ।
துஷ்டுவுர்ஹர்ஷஸம்யுக்தா ஏகத³ந்தம் க³ணேஶ்வரம் ॥ 2 ॥

தே³வர்ஷய ஊசு꞉
ஸதா³த்மரூபம் ஸகலாதி³பூ⁴த
-மமாயினம் ஸோ(அ)ஹமசிந்த்யபோ³த⁴ம் ।
அனாதி³மத்⁴யாந்தவிஹீனமேகம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 3 ॥

அனந்தசித்³ரூபமயம் க³ணேஶம்
ஹ்யபே⁴த³பே⁴தா³தி³விஹீனமாத்³யம் ।
ஹ்ருதி³ ப்ரகாஶஸ்ய த⁴ரம் ஸ்வதீ⁴ஸ்த²ம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 4 ॥

விஶ்வாதி³பூ⁴தம் ஹ்ருதி³ யோகி³னாம் வை
ப்ரத்யக்ஷரூபேண விபா⁴ந்தமேகம் ।
ஸதா³ நிராலம்ப³-ஸமாதி⁴க³ம்யம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 5 ॥

ஸ்வபி³ம்ப³பா⁴வேன விலாஸயுக்தம்
பி³ந்து³ஸ்வரூபா ரசிதா ஸ்வமாயா ।
தஸ்யாம் ஸ்வவீர்யம் ப்ரத³தா³தி யோ வை
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 6 ॥

த்வதீ³ய-வீர்யேண ஸமஸ்தபூ⁴தா
மாயா தயா ஸம்ரசிதம் ச விஶ்வம் ।
நாதா³த்மகம் ஹ்யாத்மதயா ப்ரதீதம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 7 ॥

த்வதீ³ய-ஸத்தாத⁴ரமேகத³ந்தம்
க³ணேஶமேகம் த்ரயபோ³தி⁴தாரம் ।
ஸேவந்த ஆபூர்யமஜம் த்ரிஸம்ஸ்தா²-
ஸ்தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 8 ॥

ததஸ்த்வயா ப்ரேரித ஏவ நாத³-
ஸ்தேனேத³மேவம் ரசிதம் ஜக³த்³வை ।
ஆனந்த³ரூபம் ஸமபா⁴வஸம்ஸ்த²ம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 9 ॥

ததே³வ விஶ்வம் க்ருபயா தவைவ
ஸம்பூ⁴தமாத்³யம் தமஸா விபா⁴தம் ।
அனேகரூபம் ஹ்யஜமேகபூ⁴தம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 10 ॥

ததஸ்த்வயா ப்ரேரிதமேவ தேன
ஸ்ருஷ்டம் ஸுஸூக்ஷ்மம் ஜக³தே³கஸம்ஸ்த²ம் ।
ஸத்த்வாத்மகம் ஶ்வேதமனந்தமாத்³யம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 11 ॥

ததே³வ ஸ்வப்னம் தபஸா க³ணேஶம்
ஸம்ஸித்³தி⁴ரூபம் விவித⁴ம் ப³பூ⁴வ ।
ஸதே³கரூபம் க்ருபயா தவா(அ)பி
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 12 ॥

ஸம்ப்ரேரிதம் தச்ச த்வயா ஹ்ருதி³ஸ்த²ம்
ததா² ஸுத்³ருஷ்டம் ஜக³த³ம்ஶரூபம் ।
தேனைவ ஜாக்³ரன்மயமப்ரமேயம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 13 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வரூபம் ரஜஸா விபா⁴தம்
விலோகிதம் தத்க்ருபயா ததை²வ ।
ததா³ விபி⁴ன்னம் ப⁴வதே³கரூபம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 14 ॥

ஏவம் ச ஸ்ருஷ்ட்வா ப்ரக்ருதிஸ்வபா⁴வா-
த்தத³ந்தரே த்வம் ச விபா⁴ஸி நித்யம் ।
பு³த்³தி⁴ப்ரதா³தா க³ணனாத² ஏக-
ஸ்தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 15 ॥

த்வதா³ஜ்ஞயா பா⁴ந்தி க்³ரஹாஶ்ச ஸர்வே
நக்ஷத்ரரூபாணி விபா⁴ந்தி கே² வை ।
ஆதா⁴ரஹீனானி த்வயா த்⁴ருதானி
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 16 ॥

த்வதா³ஜ்ஞயா ஸ்ருஷ்டிகரோ விதா⁴தா
த்வதா³ஜ்ஞயா பாலக ஏவ விஷ்ணு꞉ ।
த்வதா³ஜ்ஞயா ஸம்ஹரகோ ஹரோ(அ)பி
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 17 ॥

யதா³ஜ்ஞயா பூ⁴ர்ஜலமத்⁴யஸம்ஸ்தா²
யதா³ஜ்ஞயா(அ)ப꞉ ப்ரவஹந்தி நத்³ய꞉ ।
ஸீமாம் ஸதா³ ரக்ஷதி வை ஸமுத்³ர-
ஸ்தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 18 ॥

யதா³ஜ்ஞயா தே³வக³ணோ தி³விஸ்தோ²
த³தா³தி வை கர்மப²லானி நித்யம் ।
யதா³ஜ்ஞயா ஶைலக³ணோ(அ)சலோ வை
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 19 ॥

யதா³ஜ்ஞயா ஶேஷ இலாத⁴ரோ வை
யதா³ஜ்ஞயா மோஹகரஶ்ச காம꞉ ।
யதா³ஜ்ஞயா காலத⁴ரோ(அ)ர்யமா ச
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 20 ॥

யதா³ஜ்ஞயா வாதி விபா⁴தி வாயு-
ர்யதா³ஜ்ஞயா(அ)க்³னிர்ஜட²ராதி³ஸம்ஸ்த²꞉ ।
யதா³ஜ்ஞயா வை ஸசரா(அ)சரம் ச
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 21 ॥

ஸர்வாந்தரே ஸம்ஸ்தி²தமேககூ³ட⁴ம்
யதா³ஜ்ஞயா ஸர்வமித³ம் விபா⁴தி ।
அனந்தரூபம் ஹ்ருதி³ போ³த⁴கம் வை
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 22 ॥

யம் யோகி³னோ யோக³ப³லேன ஸாத்⁴யம்
குர்வந்தி தம் க꞉ ஸ்தவனேன ஸ்தௌதி ।
அத꞉ ப்ரமாணேன ஸுஸித்³தி⁴தோ³(அ)ஸ்து
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 23 ॥

க்³ருத்ஸமத³ உவாச –
ஏவம் ஸ்துத்வா ச ப்ரஹ்லாத³ தே³வா꞉ ஸமுனயஶ்ச வை ।
தூஷ்ணீம் பா⁴வம் ப்ரபத்³யைவ நன்ருதுர்ஹர்ஷஸம்யுதா꞉ ॥ 24 ॥

ஸ தானுவாச ப்ரீதாத்மா ஹ்யேகத³ந்த꞉ ஸ்தவேன வை ।
ஜகா³த³ தான்மஹாபா⁴கா³ந்தே³வர்ஷீன்ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ॥ 25 ॥

ஏகத³ந்த உவாச –
ப்ரஸன்னோ(அ)ஸ்மி ச ஸ்தோத்ரேண ஸுரா꞉ ஸர்ஷிக³ணா꞉ கில ।
ஶ்ருணு த்வம் வரதோ³(அ)ஹம் வோ தா³ஸ்யாமி மனஸீப்ஸிதம் ॥ 26 ॥

ப⁴வத்க்ருதம் மதீ³யம் வை ஸ்தோத்ரம் ப்ரீதிப்ரத³ம் மம ।
ப⁴விஷ்யதி ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யகம் ॥ 27 ॥

யம் யமிச்ச²தி தம் தம் வை தா³ஸ்யாமி ஸ்தோத்ர பாட²த꞉ ।
புத்ரபௌத்ராதி³கம் ஸர்வம் லப⁴தே த⁴னதா⁴ன்யகம் ॥ 28 ॥

க³ஜாஶ்வாதி³கமத்யந்தம் ராஜ்யபோ⁴க³ம் லபே⁴த்³த்⁴ருவம் ।
பு⁴க்திம் முக்திம் ச யோக³ம் வை லப⁴தே ஶாந்திதா³யகம் ॥ 29 ॥

மாரணோச்சாடனாதீ³னி ராஜ்யப³ந்தா⁴தி³கம் ச யத் ।
பட²தாம் ஶ்ருண்வதாம் ந்ருணாம் ப⁴வேச்ச ப³ந்த⁴ஹீனதா ॥ 30 ॥

ஏகவிம்ஶதிவாரம் ச ஶ்லோகாம்ஶ்சைவைகவிம்ஶதிம் ।
பட²தே நித்யமேவம் ச தி³னானி த்வேகவிம்ஶதிம் ॥ 31 ॥

ந தஸ்ய து³ர்லப⁴ம் கிஞ்சித்த்ரிஷு லோகேஷு வை ப⁴வேத் ।
அஸாத்⁴யம் ஸாத⁴யேன்மர்த்ய꞉ ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத் ॥ 32 ॥

நித்யம் ய꞉ பட²தே ஸ்தோத்ரம் ப்³ரஹ்மபூ⁴த꞉ ஸ வை நர꞉ ।
தஸ்ய த³ர்ஶனத꞉ ஸர்வே தே³வா꞉ பூதா ப⁴வந்தி வை ॥ 33 ॥

ஏவம் தஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ப்ரஹ்ருஷ்டா தே³வதர்ஷய꞉ ।
ஊசு꞉ கரபுடா꞉ ஸர்வே ப⁴க்தியுக்தா க³ஜானநம் ॥ 34 ॥

இதீ ஶ்ரீ ஏகத³ந்தஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Sri Ekadanta Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Ads