Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Ekadanta Stotram Lyrics in Kannada

Sri Ekadanta Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಏಕದನ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಮದಾಸುರಂ ಸುಶಾನ್ತಂ ವೈ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಷ್ಣುಮುಖಾಃ ಸುರಾಃ |
ಭೃಗ್ವಾದಯಶ್ಚ ಮುನಯ ಏಕದನ್ತಂ ಸಮಾಯಯುಃ || ೧ ||

ಪ್ರಣಮ್ಯ ತಂ ಪ್ರಪೂಜ್ಯಾದೌ ಪುನಸ್ತಂ ನೇಮುರಾದರಾತ್ |
ತುಷ್ಟುವುರ್ಹರ್ಷಸಮ್ಯುಕ್ತಾ ಏಕದನ್ತಂ ಗಣೇಶ್ವರಮ್ || ೨ ||

ದೇವರ್ಷಯ ಊಚುಃ
ಸದಾತ್ಮರೂಪಂ ಸಕಲಾದಿಭೂತ
-ಮಮಾಯಿನಂ ಸೋಽಹಮಚಿನ್ತ್ಯಬೋಧಮ್ |
ಅನಾದಿಮಧ್ಯಾನ್ತವಿಹೀನಮೇಕಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೩ ||

ಅನನ್ತಚಿದ್ರೂಪಮಯಂ ಗಣೇಶಂ
ಹ್ಯಭೇದಭೇದಾದಿವಿಹೀನಮಾದ್ಯಮ್ |
ಹೃದಿ ಪ್ರಕಾಶಸ್ಯ ಧರಂ ಸ್ವಧೀಸ್ಥಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೪ ||

ವಿಶ್ವಾದಿಭೂತಂ ಹೃದಿ ಯೋಗಿನಾಂ ವೈ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರೂಪೇಣ ವಿಭಾನ್ತಮೇಕಮ್ |
ಸದಾ ನಿರಾಲಮ್ಬ-ಸಮಾಧಿಗಮ್ಯಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೫ ||

ಸ್ವಬಿಮ್ಬಭಾವೇನ ವಿಲಾಸಯುಕ್ತಂ
ಬಿನ್ದುಸ್ವರೂಪಾ ರಚಿತಾ ಸ್ವಮಾಯಾ |
ತಸ್ಯಾಂ ಸ್ವವೀರ್ಯಂ ಪ್ರದದಾತಿ ಯೋ ವೈ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೬ ||

ತ್ವದೀಯ-ವೀರ್ಯೇಣ ಸಮಸ್ತಭೂತಾ
ಮಾಯಾ ತಯಾ ಸಂರಚಿತಂ ಚ ವಿಶ್ವಮ್ |
ನಾದಾತ್ಮಕಂ ಹ್ಯಾತ್ಮತಯಾ ಪ್ರತೀತಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೭ ||

ತ್ವದೀಯ-ಸತ್ತಾಧರಮೇಕದನ್ತಂ
ಗಣೇಶಮೇಕಂ ತ್ರಯಬೋಧಿತಾರಮ್ |
ಸೇವನ್ತ ಆಪೂರ್ಯಮಜಂ ತ್ರಿಸಂಸ್ಥಾ-
ಸ್ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೮ ||

ತತಸ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತ ಏವ ನಾದ-
ಸ್ತೇನೇದಮೇವಂ ರಚಿತಂ ಜಗದ್ವೈ |
ಆನನ್ದರೂಪಂ ಸಮಭಾವಸಂಸ್ಥಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೯ ||

ತದೇವ ವಿಶ್ವಂ ಕೃಪಯಾ ತವೈವ
ಸಮ್ಭೂತಮಾದ್ಯಂ ತಮಸಾ ವಿಭಾತಮ್ |
ಅನೇಕರೂಪಂ ಹ್ಯಜಮೇಕಭೂತಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೦ ||

ತತಸ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತಮೇವ ತೇನ
ಸೃಷ್ಟಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಜಗದೇಕಸಂಸ್ಥಮ್ |
ಸತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಶ್ವೇತಮನನ್ತಮಾದ್ಯಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೧ ||

ತದೇವ ಸ್ವಪ್ನಂ ತಪಸಾ ಗಣೇಶಂ
ಸಂಸಿದ್ಧಿರೂಪಂ ವಿವಿಧಂ ಬಭೂವ |
ಸದೇಕರೂಪಂ ಕೃಪಯಾ ತವಾಽಪಿ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೨ ||

ಸಮ್ಪ್ರೇರಿತಂ ತಚ್ಚ ತ್ವಯಾ ಹೃದಿಸ್ಥಂ
ತಥಾ ಸುದೃಷ್ಟಂ ಜಗದಂಶರೂಪಮ್ |
ತೇನೈವ ಜಾಗ್ರನ್ಮಯಮಪ್ರಮೇಯಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೩ ||

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವರೂಪಂ ರಜಸಾ ವಿಭಾತಂ
ವಿಲೋಕಿತಂ ತತ್ಕೃಪಯಾ ತಥೈವ |
ತದಾ ವಿಭಿನ್ನಂ ಭವದೇಕರೂಪಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೪ ||

ಏವಂ ಚ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವಭಾವಾ-
ತ್ತದನ್ತರೇ ತ್ವಂ ಚ ವಿಭಾಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ |
ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾತಾ ಗಣನಾಥ ಏಕ-
ಸ್ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೫ ||

ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಭಾನ್ತಿ ಗ್ರಹಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ
ನಕ್ಷತ್ರರೂಪಾಣಿ ವಿಭಾನ್ತಿ ಖೇ ವೈ |
ಆಧಾರಹೀನಾನಿ ತ್ವಯಾ ಧೃತಾನಿ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೬ ||

ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರೋ ವಿಧಾತಾ
ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಪಾಲಕ ಏವ ವಿಷ್ಣುಃ |
ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಸಂಹರಕೋ ಹರೋಽಪಿ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೭ ||

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಭೂರ್ಜಲಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಾ
ಯದಾಜ್ಞಯಾಽಪಃ ಪ್ರವಹನ್ತಿ ನದ್ಯಃ |
ಸೀಮಾಂ ಸದಾ ರಕ್ಷತಿ ವೈ ಸಮುದ್ರ-
ಸ್ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೮ ||

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ದೇವಗಣೋ ದಿವಿಸ್ಥೋ
ದದಾತಿ ವೈ ಕರ್ಮಫಲಾನಿ ನಿತ್ಯಮ್ |
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಶೈಲಗಣೋಽಚಲೋ ವೈ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೯ ||

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಶೇಷ ಇಲಾಧರೋ ವೈ
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಮೋಹಕರಶ್ಚ ಕಾಮಃ |
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಕಾಲಧರೋಽರ್ಯಮಾ ಚ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೨೦ ||

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ವಾತಿ ವಿಭಾತಿ ವಾಯು-
ರ್ಯದಾಜ್ಞಯಾಽಗ್ನಿರ್ಜಠರಾದಿಸಂಸ್ಥಃ |
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ವೈ ಸಚರಾಽಚರಂ ಚ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೨೧ ||

ಸರ್ವಾನ್ತರೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮೇಕಗೂಢಂ
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ |
ಅನನ್ತರೂಪಂ ಹೃದಿ ಬೋಧಕಂ ವೈ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೨೨ ||

ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಯೋಗಬಲೇನ ಸಾಧ್ಯಂ
ಕುರ್ವನ್ತಿ ತಂ ಕಃ ಸ್ತವನೇನ ಸ್ತೌತಿ |
ಅತಃ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಸುಸಿದ್ಧಿದೋಽಸ್ತು
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೨೩ ||

ಗೃತ್ಸಮದ ಉವಾಚ –
ಏವಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಚ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದೇವಾಃ ಸಮುನಯಶ್ಚ ವೈ |
ತೂಷ್ಣೀಂ ಭಾವಂ ಪ್ರಪದ್ಯೈವ ನನೃತುರ್ಹರ್ಷಸಮ್ಯುತಾಃ || ೨೪ ||

ಸ ತಾನುವಾಚ ಪ್ರೀತಾತ್ಮಾ ಹ್ಯೇಕದನ್ತಃ ಸ್ತವೇನ ವೈ |
ಜಗಾದ ತಾನ್ಮಹಾಭಾಗಾನ್ದೇವರ್ಷೀನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೨೫ ||

ಏಕದನ್ತ ಉವಾಚ –
ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಚ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಸುರಾಃ ಸರ್ಷಿಗಣಾಃ ಕಿಲ |
ಶೃಣು ತ್ವಂ ವರದೋಽಹಂ ವೋ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಮನಸೀಪ್ಸಿತಮ್ || ೨೬ ||

ಭವತ್ಕೃತಂ ಮದೀಯಂ ವೈ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರೀತಿಪ್ರದಂ ಮಮ |
ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸನ್ದೇಹಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೨೭ ||

ಯಂ ಯಮಿಚ್ಛತಿ ತಂ ತಂ ವೈ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠತಃ |
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಧನಧಾನ್ಯಕಮ್ || ೨೮ ||

ಗಜಾಶ್ವಾದಿಕಮತ್ಯನ್ತಂ ರಾಜ್ಯಭೋಗಂ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಯೋಗಂ ವೈ ಲಭತೇ ಶಾನ್ತಿದಾಯಕಮ್ || ೨೯ ||

ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾದೀನಿ ರಾಜ್ಯಬನ್ಧಾದಿಕಂ ಚ ಯತ್ |
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ನೃಣಾಂ ಭವೇಚ್ಚ ಬನ್ಧಹೀನತಾ || ೩೦ ||

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ಚ ಶ್ಲೋಕಾಂಶ್ಚೈವೈಕವಿಂಶತಿಮ್ |
ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಮೇವಂ ಚ ದಿನಾನಿ ತ್ವೇಕವಿಂಶತಿಮ್ || ೩೧ ||

ನ ತಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಂ ಕಿಞ್ಚಿತ್ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವೈ ಭವೇತ್ |
ಅಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಧಯೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೩೨ ||

ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪಠತೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಸ ವೈ ನರಃ |
ತಸ್ಯ ದರ್ಶನತಃ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಃ ಪೂತಾ ಭವನ್ತಿ ವೈ || ೩೩ ||

ಏವಂ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ದೇವತರ್ಷಯಃ |
ಊಚುಃ ಕರಪುಟಾಃ ಸರ್ವೇ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾ ಗಜಾನನಮ್ || ೩೪ ||

ಇತೀ ಶ್ರೀ ಏಕದನ್ತಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Sri Ekadanta Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Ekadanta Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top