Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Ganesha Gita Sara Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Ganesha Gita Sara Stotram in Gujarati:

॥ શ્રીગણેશગીતાસારસ્તોત્રમ્ ॥
શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
શિવ ઉવાચ ।
ગણેશવચનં શ્રુત્વા પ્રણતા ભક્તિભાવતઃ ।
પપ્રચ્છુસ્તં પુનઃ શાન્તા જ્ઞાનં બ્રૂહિ ગજાનન ॥ ૧ ॥

ગણેશ ઉવાચ ।
દેહશ્ચતુર્વિધઃ પ્રોક્તસ્ત્વંપદં બ્રહ્મભિન્નતઃ ।
સોઽહં દેહિ ચતુર્ધા તત્પદં બ્રહ્મ સદૈકતઃ ॥ ૨ ॥

સંયોગ ઉભયોર્યચ્ચાસિપદં બ્રહ્મ કથ્યતે ।
સ્વત ઉત્થાનકં દેવા વિકલ્પકરણાત્રિધા ॥ ૩ ॥

સદા સ્વસુખનિષ્ઠં યદ્બ્રહ્મ સાંખ્યં પ્રકીર્તિતમ્ ।
પરતશ્ચોત્થાનકં તત્ ક્રીડાહીનતયા પરમ્ ॥ ૪ ॥

સ્વતઃ પરત ઉત્થાનહીનં યદ્બ્રહ્મ કથ્યતે ।
સ્વાનન્દઃ સકલાભેદરૂપઃ સંયોગકારકઃ ॥ ૫ ॥

તદેવ પઞ્ચધા જાતં તન્નિબોધત ઈશ્વરાઃ ।
સ્વતશ્ચ પરતો બ્રહ્મોત્થાનં યત્રિવિધં સ્મૃતમ્ ॥ ૬ ॥

બ્રહ્મણો નામ તદ્વેદે કથ્યતે ભિન્નભાવતઃ ।
તયોરનુભવો યશ્ચ યોગિનાં હૃદિ જાયતે ॥ ૭ ॥

રૂપં તદેવ જ્ઞાતવ્યમસદ્વેદેષુ કથ્યતે ।
સા શક્તિરિયમાખ્યાતા બ્રહ્મરૂપા હ્યસન્મયી ॥ ૮ ॥

તત્રામૃતમયાધારઃ સૂર્ય આત્મા પ્રકથ્યતે ।
શક્તિસૂર્યમયો વિષ્ણુશ્ચિદાનન્દાત્મકો હિ સઃ ॥ ૯ ॥

ત્રિવિધેષુ તદાકારસ્તત્ક્રિયાહીનરૂપકઃ ।
નેતિ શિવશ્ચતુર્થોઽયં ત્રિનેતિ કારકાત્પરઃ ॥ ૧૦ ॥

ત્રિવિધં મોહમાત્રં યન્નિર્મોહસ્તુ સદાશિવઃ ।
તેષામભેદે યદ્બ્રહ્મ સ્વાનન્દઃ સર્વયોગકઃ ॥ ૧૧ ॥

પઞ્ચાનાં બ્રહ્મણાં યચ્ચ બિમ્બં માયામયં સ્મૃતમ્ ।
બ્રહ્મા તદેવ વિજ્ઞેયઃ સર્વાદિઃ સર્વભાવતઃ ॥ ૧૨ ॥

બિમ્બેન સકલં સૃષ્ટં તેનાયં પ્રપિતામહઃ ।
અસત્સત્સદસચ્ચેતિ સ્વાનન્દરૂપા વયં સ્મૃતાઃ ॥ ૧૩ ॥

સ્વાનન્દાદ્યત્પરં બ્રહ્મયોગાખ્યં બ્રહ્મણાં ભવેત્ ।
કેષામપિ પ્રવેશો ન તત્ર તસ્યાપિ કુત્રચિત્ ॥ ૧૪ ॥

મદીયં દર્શનં તત્ર યોગેન યોગિનાં ભવેત્ ।
સ્વાનન્દે દર્શનં પ્રાપ્તં સ્વસંવેદ્યાત્મકં ચ મે ॥ ૧૫ ॥

તેન સ્વાનન્દ આસીનં વેદેષુ પ્રવદન્તિ મામ્ ।
ચતુર્ણાં બ્રહ્મણાં યોગાત્સંયોગાભેદયોગતઃ ॥ ૧૬ ॥

સંયોગશ્ચ હ્યયોગશ્ચ તયોઃ પરતયોર્મતઃ ।
પૂર્ણશાન્તિપ્રદો યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધતઃ ॥ ૧૭ ॥

ક્ષિપ્તં મૂઢં ચ વિક્ષિપ્તમેકાગ્રં ચ નિરોધકં ।
પઞ્ચભૂમિમયં ચિત્તં તત્ર ચિન્તામણિઃ સ્થિતઃ ॥ ૧૮ ॥

પઞ્ચભૂતનિરોધેન પ્રાપ્યતે યોગિભિર્હૃદિ ।
શાન્તિરૂપાત્મયોગેન તતઃ શાન્તિર્મદાત્મિકા ॥ ૧૯ ॥

એતદ્યોગાત્મકં જ્ઞાનં ગાણેશં કથિતં મયા ।
નિત્યં યુઞ્જન્ત યોગેન નૈવ મોહં પ્રગચ્છત ॥ ૨૦ ॥

ચિત્તરૂપા સ્વયં બુદ્ધિઃ સિદ્ધિર્મોહમયી સ્મૃતા ।
નાનાબ્રહ્મવિભેદેન તાભ્યાં ક્રીડતિ તત્પતિઃ ॥ ૨૧ ॥

ત્યક્ત્વા ચિન્તાભિમાનં યે ગણેશોઽહંસમાધિના ।
ભવિષ્યથ ભવન્તોઽપિ મદ્રૂપા મોહવર્જિતાઃ ॥ ૨૨ ॥

શિવ ઉવાચ ।
ઇત્યુક્ત્વા વિરરામાથ ગણેશો ભક્તવત્સલઃ ।
તેઽપિ ભેદં પરિત્યજ્ય શાન્તિં પ્રાપ્તાશ્ચ તત્ક્ષણાત્ ॥ ૨૩ ॥

એકવિંશતિશ્લોકૈસ્તૈર્ગણેશેન પ્રકીર્તિતમ્ ।
ગીતાસારં સુશાન્તેભ્યઃ શાન્તિદં યોગસાધનૈઃ ॥ ૨૪ ॥

ગણેશગીતાસારં ચ યઃ પઠિષ્યતિ ભાવતઃ ।
શ્રોષ્યતિ શ્રદ્દધાનશ્ચેદ્બ્રહ્મભૂતસમો ભવેત્ ॥ ૨૫ ॥

ઇહ ભુક્ત્વાઽખિલાન્ભોગાનન્તે યોગમયો ભવેત્ ।
દર્શનાત્તસ્ય લોકાનાં સર્વપાપં લયં વ્રજેત્ ॥ ૨૬ ॥

ઇતિ મુદ્ગલપુરાણોક્તં ગણેશગીતાસારસ્તોત્રં સમાપ્તમ્ ।

Also Read:

Sri Ganesha Gita Sara Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Ganesha Gita Sara Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top