Gita - Geetaa

Sri Ganesha Gita Sara Stotram Lyrics in Telugu

Shri Ganesha Gita Sara Stotram in Telugu:

॥ శ్రీగణేశగీతాసారస్తోత్రం ॥
శ్రీ గణేశాయ నమః ।
శివ ఉవాచ ।
గణేశవచనం శ్రుత్వా ప్రణతా భక్తిభావతః ।
పప్రచ్ఛుస్తం పునః శాంతా జ్ఞానం బ్రూహి గజానన ॥ 1 ॥

గణేశ ఉవాచ ।
దేహశ్చతుర్విధః ప్రోక్తస్త్వంపదం బ్రహ్మభిన్నతః ।
సోఽహం దేహి చతుర్ధా తత్పదం బ్రహ్మ సదైకతః ॥ 2 ॥

సంయోగ ఉభయోర్యచ్చాసిపదం బ్రహ్మ కథ్యతే ।
స్వత ఉత్థానకం దేవా వికల్పకరణాత్రిధా ॥ 3 ॥

సదా స్వసుఖనిష్ఠం యద్బ్రహ్మ సాంఖ్యం ప్రకీర్తితం ।
పరతశ్చోత్థానకం తత్ క్రీడాహీనతయా పరం ॥ 4 ॥

స్వతః పరత ఉత్థానహీనం యద్బ్రహ్మ కథ్యతే ।
స్వానందః సకలాభేదరూపః సంయోగకారకః ॥ 5 ॥

తదేవ పంచధా జాతం తన్నిబోధత ఈశ్వరాః ।
స్వతశ్చ పరతో బ్రహ్మోత్థానం యత్రివిధం స్మృతం ॥ 6 ॥

బ్రహ్మణో నామ తద్వేదే కథ్యతే భిన్నభావతః ।
తయోరనుభవో యశ్చ యోగినాం హృది జాయతే ॥ 7 ॥

రూపం తదేవ జ్ఞాతవ్యమసద్వేదేషు కథ్యతే ।
సా శక్తిరియమాఖ్యాతా బ్రహ్మరూపా హ్యసన్మయీ ॥ 8 ॥

తత్రామృతమయాధారః సూర్య ఆత్మా ప్రకథ్యతే ।
శక్తిసూర్యమయో విష్ణుశ్చిదానందాత్మకో హి సః ॥ 9 ॥

త్రివిధేషు తదాకారస్తత్క్రియాహీనరూపకః ।
నేతి శివశ్చతుర్థోఽయం త్రినేతి కారకాత్పరః ॥ 10 ॥

త్రివిధం మోహమాత్రం యన్నిర్మోహస్తు సదాశివః ।
తేషామభేదే యద్బ్రహ్మ స్వానందః సర్వయోగకః ॥ 11 ॥

పంచానాం బ్రహ్మణాం యచ్చ బింబం మాయామయం స్మృతం ।
బ్రహ్మా తదేవ విజ్ఞేయః సర్వాదిః సర్వభావతః ॥ 12 ॥

బింబేన సకలం సృష్టం తేనాయం ప్రపితామహః ।
అసత్సత్సదసచ్చేతి స్వానందరూపా వయం స్మృతాః ॥ 13 ॥

స్వానందాద్యత్పరం బ్రహ్మయోగాఖ్యం బ్రహ్మణాం భవేత్ ।
కేషామపి ప్రవేశో న తత్ర తస్యాపి కుత్రచిత్ ॥ 14 ॥

మదీయం దర్శనం తత్ర యోగేన యోగినాం భవేత్ ।
స్వానందే దర్శనం ప్రాప్తం స్వసంవేద్యాత్మకం చ మే ॥ 15 ॥

తేన స్వానంద ఆసీనం వేదేషు ప్రవదంతి మాం ।
చతుర్ణాం బ్రహ్మణాం యోగాత్సంయోగాభేదయోగతః ॥ 16 ॥

సంయోగశ్చ హ్యయోగశ్చ తయోః పరతయోర్మతః ।
పూర్ణశాంతిప్రదో యోగశ్చిత్తవృత్తినిరోధతః ॥ 17 ॥

క్షిప్తం మూఢం చ విక్షిప్తమేకాగ్రం చ నిరోధకం ।
పంచభూమిమయం చిత్తం తత్ర చింతామణిః స్థితః ॥ 18 ॥

పంచభూతనిరోధేన ప్రాప్యతే యోగిభిర్హృది ।
శాంతిరూపాత్మయోగేన తతః శాంతిర్మదాత్మికా ॥ 19 ॥

ఏతద్యోగాత్మకం జ్ఞానం గాణేశం కథితం మయా ।
నిత్యం యుంజంత యోగేన నైవ మోహం ప్రగచ్ఛత ॥ 20 ॥

చిత్తరూపా స్వయం బుద్ధిః సిద్ధిర్మోహమయీ స్మృతా ।
నానాబ్రహ్మవిభేదేన తాభ్యాం క్రీడతి తత్పతిః ॥ 21 ॥

త్యక్త్వా చింతాభిమానం యే గణేశోఽహంసమాధినా ।
భవిష్యథ భవంతోఽపి మద్రూపా మోహవర్జితాః ॥ 22 ॥

శివ ఉవాచ ।
ఇత్యుక్త్వా విరరామాథ గణేశో భక్తవత్సలః ।
తేఽపి భేదం పరిత్యజ్య శాంతిం ప్రాప్తాశ్చ తత్క్షణాత్ ॥ 23 ॥

ఏకవింశతిశ్లోకైస్తైర్గణేశేన ప్రకీర్తితం ।
గీతాసారం సుశాంతేభ్యః శాంతిదం యోగసాధనైః ॥ 24 ॥

గణేశగీతాసారం చ యః పఠిష్యతి భావతః ।
శ్రోష్యతి శ్రద్దధానశ్చేద్బ్రహ్మభూతసమో భవేత్ ॥ 25 ॥

ఇహ భుక్త్వాఽఖిలాన్భోగానంతే యోగమయో భవేత్ ।
దర్శనాత్తస్య లోకానాం సర్వపాపం లయం వ్రజేత్ ॥ 26 ॥

ఇతి ముద్గలపురాణోక్తం గణేశగీతాసారస్తోత్రం సమాప్తం ।

Also Read:

Sri Ganesha Gita Sara Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment