Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Ganesha Gita Sara Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Ganesha Gita Sara Stotram in Malayalam:

॥ ശ്രീഗണേശഗീതാസാരസ്തോത്രം ॥
ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ।
ശിവ ഉവാച ।
ഗണേശവചനം ശ്രുത്വാ പ്രണതാ ഭക്തിഭാവതഃ ।
പപ്രച്ഛുസ്തം പുനഃ ശാന്താ ജ്ഞാനം ബ്രൂഹി ഗജാനന ॥ 1 ॥

ഗണേശ ഉവാച ।
ദേഹശ്ചതുർവിധഃ പ്രോക്തസ്ത്വമ്പദം ബ്രഹ്മഭിന്നതഃ ।
സോഽഹം ദേഹി ചതുർധാ തത്പദം ബ്രഹ്മ സദൈകതഃ ॥ 2 ॥

സംയോഗ ഉഭയോര്യച്ചാസിപദം ബ്രഹ്മ കഥ്യതേ ।
സ്വത ഉത്ഥാനകം ദേവാ വികൽപകരണാത്രിധാ ॥ 3 ॥

സദാ സ്വസുഖനിഷ്ഠം യദ്ബ്രഹ്മ സാംഖ്യം പ്രകീർതിതം ।
പരതശ്ചോത്ഥാനകം തത് ക്രീഡാഹീനതയാ പരം ॥ 4 ॥

സ്വതഃ പരത ഉത്ഥാനഹീനം യദ്ബ്രഹ്മ കഥ്യതേ ।
സ്വാനന്ദഃ സകലാഭേദരൂപഃ സംയോഗകാരകഃ ॥ 5 ॥

തദേവ പഞ്ചധാ ജാതം തന്നിബോധത ഈശ്വരാഃ ।
സ്വതശ്ച പരതോ ബ്രഹ്മോത്ഥാനം യത്രിവിധം സ്മൃതം ॥ 6 ॥

ബ്രഹ്മണോ നാമ തദ്വേദേ കഥ്യതേ ഭിന്നഭാവതഃ ।
തയോരനുഭവോ യശ്ച യോഗിനാം ഹൃദി ജായതേ ॥ 7 ॥

രൂപം തദേവ ജ്ഞാതവ്യമസദ്വേദേഷു കഥ്യതേ ।
സാ ശക്തിരിയമാഖ്യാതാ ബ്രഹ്മരൂപാ ഹ്യസന്മയീ ॥ 8 ॥

തത്രാമൃതമയാധാരഃ സൂര്യ ആത്മാ പ്രകഥ്യതേ ।
ശക്തിസൂര്യമയോ വിഷ്ണുശ്ചിദാനന്ദാത്മകോ ഹി സഃ ॥ 9 ॥

ത്രിവിധേഷു തദാകാരസ്തത്ക്രിയാഹീനരൂപകഃ ।
നേതി ശിവശ്ചതുർഥോഽയം ത്രിനേതി കാരകാത്പരഃ ॥ 10 ॥

ത്രിവിധം മോഹമാത്രം യന്നിർമോഹസ്തു സദാശിവഃ ।
തേഷാമഭേദേ യദ്ബ്രഹ്മ സ്വാനന്ദഃ സർവയോഗകഃ ॥ 11 ॥

പഞ്ചാനാം ബ്രഹ്മണാം യച്ച ബിംബം മായാമയം സ്മൃതം ।
ബ്രഹ്മാ തദേവ വിജ്ഞേയഃ സർവാദിഃ സർവഭാവതഃ ॥ 12 ॥

ബിംബേന സകലം സൃഷ്ടം തേനായം പ്രപിതാമഹഃ ।
അസത്സത്സദസച്ചേതി സ്വാനന്ദരൂപാ വയം സ്മൃതാഃ ॥ 13 ॥

സ്വാനന്ദാദ്യത്പരം ബ്രഹ്മയോഗാഖ്യം ബ്രഹ്മണാം ഭവേത് ।
കേഷാമപി പ്രവേശോ ന തത്ര തസ്യാപി കുത്രചിത് ॥ 14 ॥

മദീയം ദർശനം തത്ര യോഗേന യോഗിനാം ഭവേത് ।
സ്വാനന്ദേ ദർശനം പ്രാപ്തം സ്വസംവേദ്യാത്മകം ച മേ ॥ 15 ॥

തേന സ്വാനന്ദ ആസീനം വേദേഷു പ്രവദന്തി മാം ।
ചതുർണാം ബ്രഹ്മണാം യോഗാത്സംയോഗാഭേദയോഗതഃ ॥ 16 ॥

സംയോഗശ്ച ഹ്യയോഗശ്ച തയോഃ പരതയോർമതഃ ।
പൂർണശാന്തിപ്രദോ യോഗശ്ചിത്തവൃത്തിനിരോധതഃ ॥ 17 ॥

ക്ഷിപ്തം മൂഢം ച വിക്ഷിപ്തമേകാഗ്രം ച നിരോധകം ।
പഞ്ചഭൂമിമയം ചിത്തം തത്ര ചിന്താമണിഃ സ്ഥിതഃ ॥ 18 ॥

പഞ്ചഭൂതനിരോധേന പ്രാപ്യതേ യോഗിഭിർഹൃദി ।
ശാന്തിരൂപാത്മയോഗേന തതഃ ശാന്തിർമദാത്മികാ ॥ 19 ॥

ഏതദ്യോഗാത്മകം ജ്ഞാനം ഗാണേശം കഥിതം മയാ ।
നിത്യം യുഞ്ജന്ത യോഗേന നൈവ മോഹം പ്രഗച്ഛത ॥ 20 ॥

ചിത്തരൂപാ സ്വയം ബുദ്ധിഃ സിദ്ധിർമോഹമയീ സ്മൃതാ ।
നാനാബ്രഹ്മവിഭേദേന താഭ്യാം ക്രീഡതി തത്പതിഃ ॥ 21 ॥

ത്യക്ത്വാ ചിന്താഭിമാനം യേ ഗണേശോഽഹംസമാധിനാ ।
ഭവിഷ്യഥ ഭവന്തോഽപി മദ്രൂപാ മോഹവർജിതാഃ ॥ 22 ॥

ശിവ ഉവാച ।
ഇത്യുക്ത്വാ വിരരാമാഥ ഗണേശോ ഭക്തവത്സലഃ ।
തേഽപി ഭേദം പരിത്യജ്യ ശാന്തിം പ്രാപ്താശ്ച തത്ക്ഷണാത് ॥ 23 ॥

ഏകവിംശതിശ്ലോകൈസ്തൈർഗണേശേന പ്രകീർതിതം ।
ഗീതാസാരം സുശാന്തേഭ്യഃ ശാന്തിദം യോഗസാധനൈഃ ॥ 24 ॥

ഗണേശഗീതാസാരം ച യഃ പഠിഷ്യതി ഭാവതഃ ।
ശ്രോഷ്യതി ശ്രദ്ദധാനശ്ചേദ്ബ്രഹ്മഭൂതസമോ ഭവേത് ॥ 25 ॥

ഇഹ ഭുക്ത്വാഽഖിലാൻഭോഗാനന്തേ യോഗമയോ ഭവേത് ।
ദർശനാത്തസ്യ ലോകാനാം സർവപാപം ലയം വ്രജേത് ॥ 26 ॥

ഇതി മുദ്ഗലപുരാണോക്തം ഗണേശഗീതാസാരസ്തോത്രം സമാപ്തം ।

Also Read:

Sri Ganesha Gita Sara Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Ganesha Gita Sara Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top