Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Ganesha Gita Sara Stotram Lyrics in Kannada

Shri Ganesha Gita Sara Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಗೀತಾಸಾರಸ್ತೋತ್ರಂ॥
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶಿವ ಉವಾಚ ।
ಗಣೇಶವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಣತಾ ಭಕ್ತಿಭಾವತಃ ।
ಪಪ್ರಚ್ಛುಸ್ತಂ ಪುನಃ ಶಾಂತಾ ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರೂಹಿ ಗಜಾನನ ॥ 1 ॥

ಗಣೇಶ ಉವಾಚ ।
ದೇಹಶ್ಚತುರ್ವಿಧಃ ಪ್ರೋಕ್ತಸ್ತ್ವಂಪದಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಿನ್ನತಃ ।
ಸೋಽಹಂ ದೇಹಿ ಚತುರ್ಧಾ ತತ್ಪದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದೈಕತಃ ॥ 2 ॥

ಸಂಯೋಗ ಉಭಯೋರ್ಯಚ್ಚಾಸಿಪದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಥ್ಯತೇ ।
ಸ್ವತ ಉತ್ಥಾನಕಂ ದೇವಾ ವಿಕಲ್ಪಕರಣಾತ್ರಿಧಾ ॥ 3 ॥

ಸದಾ ಸ್ವಸುಖನಿಷ್ಠಂ ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ।
ಪರತಶ್ಚೋತ್ಥಾನಕಂ ತತ್ ಕ್ರೀಡಾಹೀನತಯಾ ಪರಂ ॥ 4 ॥

ಸ್ವತಃ ಪರತ ಉತ್ಥಾನಹೀನಂ ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಕಥ್ಯತೇ ।
ಸ್ವಾನಂದಃ ಸಕಲಾಭೇದರೂಪಃ ಸಂಯೋಗಕಾರಕಃ ॥ 5 ॥

ತದೇವ ಪಂಚಧಾ ಜಾತಂ ತನ್ನಿಬೋಧತ ಈಶ್ವರಾಃ ।
ಸ್ವತಶ್ಚ ಪರತೋ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಥಾನಂ ಯತ್ರಿವಿಧಂ ಸ್ಮೃತಂ ॥ 6 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಾಮ ತದ್ವೇದೇ ಕಥ್ಯತೇ ಭಿನ್ನಭಾವತಃ ।
ತಯೋರನುಭವೋ ಯಶ್ಚ ಯೋಗಿನಾಂ ಹೃದಿ ಜಾಯತೇ ॥ 7 ॥

ರೂಪಂ ತದೇವ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮಸದ್ವೇದೇಷು ಕಥ್ಯತೇ ।
ಸಾ ಶಕ್ತಿರಿಯಮಾಖ್ಯಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಹ್ಯಸನ್ಮಯೀ ॥ 8 ॥

ತತ್ರಾಮೃತಮಯಾಧಾರಃ ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಕಥ್ಯತೇ ।
ಶಕ್ತಿಸೂರ್ಯಮಯೋ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಕೋ ಹಿ ಸಃ ॥ 9 ॥

ತ್ರಿವಿಧೇಷು ತದಾಕಾರಸ್ತತ್ಕ್ರಿಯಾಹೀನರೂಪಕಃ ।
ನೇತಿ ಶಿವಶ್ಚತುರ್ಥೋಽಯಂ ತ್ರಿನೇತಿ ಕಾರಕಾತ್ಪರಃ ॥ 10 ॥

ತ್ರಿವಿಧಂ ಮೋಹಮಾತ್ರಂ ಯನ್ನಿರ್ಮೋಹಸ್ತು ಸದಾಶಿವಃ ।
ತೇಷಾಮಭೇದೇ ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಾನಂದಃ ಸರ್ವಯೋಗಕಃ ॥ 11 ॥

ಪಂಚಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಯಚ್ಚ ಬಿಂಬಂ ಮಾಯಾಮಯಂ ಸ್ಮೃತಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ತದೇವ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಸರ್ವಾದಿಃ ಸರ್ವಭಾವತಃ ॥ 12 ॥

ಬಿಂಬೇನ ಸಕಲಂ ಸೃಷ್ಟಂ ತೇನಾಯಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ ।
ಅಸತ್ಸತ್ಸದಸಚ್ಚೇತಿ ಸ್ವಾನಂದರೂಪಾ ವಯಂ ಸ್ಮೃತಾಃ ॥ 13 ॥

ಸ್ವಾನಂದಾದ್ಯತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಾಖ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಭವೇತ್ ।
ಕೇಷಾಮಪಿ ಪ್ರವೇಶೋ ನ ತತ್ರ ತಸ್ಯಾಪಿ ಕುತ್ರಚಿತ್ ॥ 14 ॥

ಮದೀಯಂ ದರ್ಶನಂ ತತ್ರ ಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ ಭವೇತ್ ।
ಸ್ವಾನಂದೇ ದರ್ಶನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಚ ಮೇ ॥ 15 ॥

ತೇನ ಸ್ವಾನಂದ ಆಸೀನಂ ವೇದೇಷು ಪ್ರವದಂತಿ ಮಾಂ ।
ಚತುರ್ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಯೋಗಾತ್ಸಂಯೋಗಾಭೇದಯೋಗತಃ ॥ 16 ॥

ಸಂಯೋಗಶ್ಚ ಹ್ಯಯೋಗಶ್ಚ ತಯೋಃ ಪರತಯೋರ್ಮತಃ ।
ಪೂರ್ಣಶಾಂತಿಪ್ರದೋ ಯೋಗಶ್ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿನಿರೋಧತಃ ॥ 17 ॥

ಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಮೂಢಂ ಚ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತಮೇಕಾಗ್ರಂ ಚ ನಿರೋಧಕಂ ।
ಪಂಚಭೂಮಿಮಯಂ ಚಿತ್ತಂ ತತ್ರ ಚಿಂತಾಮಣಿಃ ಸ್ಥಿತಃ ॥ 18 ॥

ಪಂಚಭೂತನಿರೋಧೇನ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಯೋಗಿಭಿರ್ಹೃದಿ ।
ಶಾಂತಿರೂಪಾತ್ಮಯೋಗೇನ ತತಃ ಶಾಂತಿರ್ಮದಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 19 ॥

ಏತದ್ಯೋಗಾತ್ಮಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ಗಾಣೇಶಂ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ ।
ನಿತ್ಯಂ ಯುಂಜಂತ ಯೋಗೇನ ನೈವ ಮೋಹಂ ಪ್ರಗಚ್ಛತ ॥ 20 ॥

ಚಿತ್ತರೂಪಾ ಸ್ವಯಂ ಬುದ್ಧಿಃ ಸಿದ್ಧಿರ್ಮೋಹಮಯೀ ಸ್ಮೃತಾ ।
ನಾನಾಬ್ರಹ್ಮವಿಭೇದೇನ ತಾಭ್ಯಾಂ ಕ್ರೀಡತಿ ತತ್ಪತಿಃ ॥ 21 ॥

ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಚಿಂತಾಭಿಮಾನಂ ಯೇ ಗಣೇಶೋಽಹಂಸಮಾಧಿನಾ ।
ಭವಿಷ್ಯಥ ಭವಂತೋಽಪಿ ಮದ್ರೂಪಾ ಮೋಹವರ್ಜಿತಾಃ ॥ 22 ॥

ಶಿವ ಉವಾಚ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ವಿರರಾಮಾಥ ಗಣೇಶೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ತೇಽಪಿ ಭೇದಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಶ್ಚ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 23 ॥

ಏಕವಿಂಶತಿಶ್ಲೋಕೈಸ್ತೈರ್ಗಣೇಶೇನ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ।
ಗೀತಾಸಾರಂ ಸುಶಾಂತೇಭ್ಯಃ ಶಾಂತಿದಂ ಯೋಗಸಾಧನೈಃ ॥ 24 ॥

ಗಣೇಶಗೀತಾಸಾರಂ ಚ ಯಃ ಪಠಿಷ್ಯತಿ ಭಾವತಃ ।
ಶ್ರೋಷ್ಯತಿ ಶ್ರದ್ದಧಾನಶ್ಚೇದ್ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಸಮೋ ಭವೇತ್ ॥ 25 ॥

ಇಹ ಭುಕ್ತ್ವಾಽಖಿಲಾನ್ಭೋಗಾನಂತೇ ಯೋಗಮಯೋ ಭವೇತ್ ।
ದರ್ಶನಾತ್ತಸ್ಯ ಲೋಕಾನಾಂ ಸರ್ವಪಾಪಂ ಲಯಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 26 ॥

ಇತಿ ಮುದ್ಗಲಪುರಾಣೋಕ್ತಂ ಗಣೇಶಗೀತಾಸಾರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ।

Also Read:

Sri Ganesha Gita Sara Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Ganesha Gita Sara Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top