Gita - Geetaa

Sri Ganesha Gita Sara Stotram Lyrics in Tamil

Shri Ganesha Gita Sara Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீக³ணேஶகீ³தாஸாரஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம꞉ ।
ஶிவ உவாச ।
க³ணேஶவசனம்ʼ ஶ்ருத்வா ப்ரணதா ப⁴க்திபா⁴வத꞉ ।
பப்ரச்சு²ஸ்தம்ʼ புன꞉ ஶாந்தா ஜ்ஞானம்ʼ ப்³ரூஹி க³ஜானன ॥ 1 ॥

க³ணேஶ உவாச ।
தே³ஹஶ்சதுர்வித⁴꞉ ப்ரோக்தஸ்த்வம்பத³ம்ʼ ப்³ரஹ்மபி⁴ன்னத꞉ ।
ஸோ(அ)ஹம்ʼ தே³ஹி சதுர்தா⁴ தத்பத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸதை³கத꞉ ॥ 2 ॥

ஸம்ʼயோக³ உப⁴யோர்யச்சாஸிபத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம கத்²யதே ।
ஸ்வத உத்தா²னகம்ʼ தே³வா விகல்பகரணாத்ரிதா⁴ ॥ 3 ॥

ஸதா³ ஸ்வஸுக²நிஷ்ட²ம்ʼ யத்³ப்³ரஹ்ம ஸாங்க்²யம்ʼ ப்ரகீர்திதம் ।
பரதஶ்சோத்தா²னகம்ʼ தத் க்ரீடா³ஹீனதயா பரம் ॥ 4 ॥

ஸ்வத꞉ பரத உத்தா²னஹீனம்ʼ யத்³ப்³ரஹ்ம கத்²யதே ।
ஸ்வானந்த³꞉ ஸகலாபே⁴த³ரூப꞉ ஸம்ʼயோக³காரக꞉ ॥ 5 ॥

ததே³வ பஞ்சதா⁴ ஜாதம்ʼ தந்நிபோ³த⁴த ஈஶ்வரா꞉ ।
ஸ்வதஶ்ச பரதோ ப்³ரஹ்மோத்தா²னம்ʼ யத்ரிவித⁴ம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 6 ॥

ப்³ரஹ்மணோ நாம தத்³வேதே³ கத்²யதே பி⁴ன்னபா⁴வத꞉ ।
தயோரனுப⁴வோ யஶ்ச யோகி³னாம்ʼ ஹ்ருʼதி³ ஜாயதே ॥ 7 ॥

ரூபம்ʼ ததே³வ ஜ்ஞாதவ்யமஸத்³வேதே³ஷு கத்²யதே ।
ஸா ஶக்திரியமாக்²யாதா ப்³ரஹ்மரூபா ஹ்யஸன்மயீ ॥ 8 ॥

தத்ராம்ருʼதமயாதா⁴ர꞉ ஸூர்ய ஆத்மா ப்ரகத்²யதே ।
ஶக்திஸூர்யமயோ விஷ்ணுஶ்சிதா³னந்தா³த்மகோ ஹி ஸ꞉ ॥ 9 ॥

த்ரிவிதே⁴ஷு ததா³காரஸ்தத்க்ரியாஹீனரூபக꞉ ।
நேதி ஶிவஶ்சதுர்தோ²(அ)யம்ʼ த்ரினேதி காரகாத்பர꞉ ॥ 10 ॥

த்ரிவித⁴ம்ʼ மோஹமாத்ரம்ʼ யந்நிர்மோஹஸ்து ஸதா³ஶிவ꞉ ।
தேஷாமபே⁴தே³ யத்³ப்³ரஹ்ம ஸ்வானந்த³꞉ ஸர்வயோக³க꞉ ॥ 11 ॥

பஞ்சானாம்ʼ ப்³ரஹ்மணாம்ʼ யச்ச பி³ம்ப³ம்ʼ மாயாமயம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
ப்³ரஹ்மா ததே³வ விஜ்ஞேய꞉ ஸர்வாதி³꞉ ஸர்வபா⁴வத꞉ ॥ 12 ॥

பி³ம்பே³ன ஸகலம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ தேனாயம்ʼ ப்ரபிதாமஹ꞉ ।
அஸத்ஸத்ஸத³ஸச்சேதி ஸ்வானந்த³ரூபா வயம்ʼ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ॥ 13 ॥

ஸ்வானந்தா³த்³யத்பரம்ʼ ப்³ரஹ்மயோகா³க்²யம்ʼ ப்³ரஹ்மணாம்ʼ ப⁴வேத் ।
கேஷாமபி ப்ரவேஶோ ந தத்ர தஸ்யாபி குத்ரசித் ॥ 14 ॥

மதீ³யம்ʼ த³ர்ஶனம்ʼ தத்ர யோகே³ன யோகி³னாம்ʼ ப⁴வேத் ।
ஸ்வானந்தே³ த³ர்ஶனம்ʼ ப்ராப்தம்ʼ ஸ்வஸம்ʼவேத்³யாத்மகம்ʼ ச மே ॥ 15 ॥

தேன ஸ்வானந்த³ ஆஸீனம்ʼ வேதே³ஷு ப்ரவத³ந்தி மாம் ।
சதுர்ணாம்ʼ ப்³ரஹ்மணாம்ʼ யோகா³த்ஸம்ʼயோகா³பே⁴த³யோக³த꞉ ॥ 16 ॥

ஸம்ʼயோக³ஶ்ச ஹ்யயோக³ஶ்ச தயோ꞉ பரதயோர்மத꞉ ।
பூர்ணஶாந்திப்ரதோ³ யோக³ஶ்சித்தவ்ருʼத்திநிரோத⁴த꞉ ॥ 17 ॥

க்ஷிப்தம்ʼ மூட⁴ம்ʼ ச விக்ஷிப்தமேகாக்³ரம்ʼ ச நிரோத⁴கம்ʼ ।
பஞ்சபூ⁴மிமயம்ʼ சித்தம்ʼ தத்ர சிந்தாமணி꞉ ஸ்தி²த꞉ ॥ 18 ॥

பஞ்சபூ⁴தநிரோதே⁴ன ப்ராப்யதே யோகி³பி⁴ர்ஹ்ருʼதி³ ।
ஶாந்திரூபாத்மயோகே³ன தத꞉ ஶாந்திர்மதா³த்மிகா ॥ 19 ॥

ஏதத்³யோகா³த்மகம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ கா³ணேஶம்ʼ கதி²தம்ʼ மயா ।
நித்யம்ʼ யுஞ்ஜந்த யோகே³ன நைவ மோஹம்ʼ ப்ரக³ச்ச²த ॥ 20 ॥

சித்தரூபா ஸ்வயம்ʼ பு³த்³தி⁴꞉ ஸித்³தி⁴ர்மோஹமயீ ஸ்ம்ருʼதா ।
நானாப்³ரஹ்மவிபே⁴தே³ன தாப்⁴யாம்ʼ க்ரீட³தி தத்பதி꞉ ॥ 21 ॥

த்யக்த்வா சிந்தாபி⁴மானம்ʼ யே க³ணேஶோ(அ)ஹம்ʼஸமாதி⁴னா ।
ப⁴விஷ்யத² ப⁴வந்தோ(அ)பி மத்³ரூபா மோஹவர்ஜிதா꞉ ॥ 22 ॥

ஶிவ உவாச ।
இத்யுக்த்வா விரராமாத² க³ணேஶோ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ।
தே(அ)பி பே⁴த³ம்ʼ பரித்யஜ்ய ஶாந்திம்ʼ ப்ராப்தாஶ்ச தத்க்ஷணாத் ॥ 23 ॥

ஏகவிம்ʼஶதிஶ்லோகைஸ்தைர்க³ணேஶேன ப்ரகீர்திதம் ।
கீ³தாஸாரம்ʼ ஸுஶாந்தேப்⁴ய꞉ ஶாந்தித³ம்ʼ யோக³ஸாத⁴னை꞉ ॥ 24 ॥

க³ணேஶகீ³தாஸாரம்ʼ ச ய꞉ படி²ஷ்யதி பா⁴வத꞉ ।
ஶ்ரோஷ்யதி ஶ்ரத்³த³தா⁴னஶ்சேத்³ப்³ரஹ்மபூ⁴தஸமோ ப⁴வேத் ॥ 25 ॥

இஹ பு⁴க்த்வா(அ)கி²லான்போ⁴கா³னந்தே யோக³மயோ ப⁴வேத் ।
த³ர்ஶனாத்தஸ்ய லோகானாம்ʼ ஸர்வபாபம்ʼ லயம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 26 ॥

இதி முத்³க³லபுராணோக்தம்ʼ க³ணேஶகீ³தாஸாரஸ்தோத்ரம்ʼ ஸமாப்தம் ।

Also Read:

Sri Ganesha Gita Sara Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment