Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Gayatri Stuti Lyrics in Tamil

Sri Gayatri Stuti in Tamil:

॥ ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ஸ்துதி ॥
நாரத³ உவாச |
ப⁴க்தானுகம்பின் ஸர்வஜ்ஞ ஹ்ருத³யம் பாபனாஶனம் |
கா³யத்ர்யா꞉ கதி²தம் தஸ்மாத்³ கா³யத்ர்யா꞉ ஸ்தோத்ரமீரத² || 1 ||

ஶ்ரீ நாராயண உவாச |
ஆதி³ஶக்தே ஜக³ன்மாதர்ப⁴க்தானுக்³ரஹகாரிணீ |
ஸர்வத்ர வ்யாபிகே(அ)னந்தே ஶ்ரீ ஸந்த்⁴யே தே நாமோ(அ)ஸ்துதே || 2 ||

த்வமேவ ஸந்த்⁴யா கா³யத்ரீ ஸாவித்ரீ ச ஸரஸ்வதீ |
ப்³ராஹ்மீ ச வைஷ்ணவீ ரௌத்³ரீ ரக்தா ஶ்வேதா ஸிதேதரா || 3 ||

ப்ராதர்பா³லா ச மத்⁴யாஹ்னே யௌவனஸ்தா² ப⁴வேத்புன꞉ |
வ்ருத்³தா⁴ ஸாயம் ப⁴க³வதீ சிந்த்யதே முனிபி⁴ஸ்ஸதா³ || 4 ||

ஹம்ஸஸ்தா² க³ருடா³ரூடா⁴ ததா² வ்ருஷப⁴வாஹனீ |
ருக்³வேதா³த்⁴யாயினீ பூ⁴மௌ த்³ருஶ்யதே யா தபஸ்விபி⁴꞉ || 5 ||

யஜுர்வேத³ம் பட²ந்தீ ச அந்தரிக்ஷே விராஜிதே |
ஸா ஸாமகா³பி ஸர்வேஷு ப்⁴ராம்யமாணா ததா² பு⁴வி || 6 ||

ருத்³ரலோகம் க³தா த்வம் ஹி விஷ்ணுலோகனிவாஸினீ |
த்வமேவ ப்³ராஹ்மணோ லோகே மர்த்யானுக்³ரஹகாரிணீ || 7 ||

ஸப்தர்ஷிப்ரீதி ஜனநீ மாயா ப³ஹுவரப்ரதா³ |
ஶிவயோ꞉ கரனேத்ரோத்தா² ஹ்ய ஶ்ருஸ்வேத³ஸமுத்³ப⁴வா || 8 ||

ஆனந்த³ஜனநீ து³ர்கா³ த³ஶதா² பரிபட்²யதே |
வரேண்யா வரதா³ சைவ வரிஷ்டா² வரவர்ணினீ || 9 ||

க³ரிஷ்டா² வாராஹீ ச வராரோஹா ச ஸப்தமீ |
நீலக³ங்கா³ ததா² ஸந்த்⁴யா ஸர்வதா³ போ⁴க³மோக்ஷதா³ || 10 ||

பா⁴கீ³ரதீ⁴ மர்த்யலோகே பாதாளே போ⁴க³வத்யபி |
த்ரிலோகவாஸினீ தே³வீ ஸ்தா²னத்ரயனிவாஸினீ || 11 ||

பூ⁴ர்லோகஸ்தா² த்வமேவா(அ)ஸி த⁴ரித்ரீ ஶோகதா⁴ரிணீ |
பு⁴வோ லோகே வாயுஶக்தி꞉ ஸ்வர்லோகே தேஜஸாம் நிதி⁴꞉ || 12 ||

மஹர்லோகே மஹாஸித்³தி⁴ர்ஜனலோகே ஜனந்யபி |
தபஸ்வினீ தபோலோகே ஸத்யலோகே து ஸத்யவாக் || 13 ||

கமலா விஷ்ணுலோகே ச கா³யத்ரீ ப்³ரஹ்மலோககா³ |
ருத்³ரலோகே ஸ்தி²தா கௌ³ரீ ஹரார்தா⁴ங்க³னிவாஸினீ || 14 ||

அஹமேவ மஹதஶ்சைவ ப்ரக்ருதிஸ்த்வம் ஹி கீ³யஸே |
ஸாம்யவஸ்தா²த்மிகா த்வம் ஹி ஶப³லப்³ரஹ்மரூபிணீ || 15 ||

தத꞉ பரா(அ)பராஶக்தி பரமா த்வம் ஹி கீ³யஸே |
இச்சா²ஶக்தி க்ரியாஶக்தி꞉ ஜ்ஞானஶக்தி꞉ த்ரிஶக்திதா³ || 16 ||

க³ங்கா³ ச யமுனா சைவ விபாஶா ச ஸரஸ்வதீ |
ஸுரயூர்தே⁴விகா ஸிந்து⁴ர்னர்மதே³ராவதீ ததா² || 17 ||

கோ³தா³வரீ ஶதத்³ருஶ்ச காவேரீ தே³வலோககா³ |
கௌஶிகீ சந்த்³ரபா⁴கா³ ச விதஸ்தா ச ஸரஸ்வதீ || 18 ||

க³ண்ட³கீ தாபினீ தோயா கோ³மதீ வேத்ரவத்யபி |
இடா³ ச பிங்க³ளீ சைவ ஸுஷும்னா ச த்ருதீயகா || 19 ||

கா³ந்தா⁴ரீ ஹஸ்திஜிஹ்வா ச பூஷாபூஷா ததை²வ ச |
அலம் பு³ஷா குஹூஶ்சைவ ஶங்கி²னீ ப்ராணவாஹினீ || 20 ||

நாடீ³ ச தம் ஶரீரஸ்தா² கீ³யஸே ப்ராக்தனைர்பு³தை⁴꞉ |
ஹ்ருத்பத்³மஸ்தா² ப்ராணஶக்தி꞉ கண்ட²ஸ்தா² ஸ்வப்னநாயிகா || 21 ||

தாலுஸ்தா² த்வம் ஸதா³தா⁴ர பி³ந்து³ஸ்தா² பி³ந்து³மாலினீ |
மூலே து குண்ட³லீ ஶக்தி꞉ வ்யாபினீ கேஶமூலகா³ || 22 ||

ஶிகா²மத்⁴யாஸனா த்வம் ஹி ஶிகா²க்³ரேது மனோன்மனீ |
கிமன்யத்³ப³ஹுனோக்தேன யத்கிஞ்சிஜ்ஜக³தீத்ரயே || 23 ||

தத்ஸர்வே த்வம் மஹாதே³வி ஶ்ரியே ஸந்த்⁴யே நமோஸ்துதே |
இதீத³ம் கீர்திதம் ஸ்தோத்ரம் ஸந்த்⁴யாயாம் ப³ஹுபுண்யத³ம் || 24 ||

மஹாபாபப்ரஶமனம் மஹாஸித்³தி⁴ விதா⁴யகம் |
ய இத³ம் கீர்தயேத் ஸ்தோத்ரம் ஸந்த்⁴யாகாலே ஸமாஹித꞉ || 25 ||

அபுத்ர꞉ ப்ராப்னுயாத் புத்ரம் த⁴னார்தீ² த⁴னமாப்னுயாத் |
ஸர்வதீர்த²தபோதா³னயஜ்ஞயோக³ப²லம் லபே⁴த் || 26 ||

போ⁴கா³ன் பு⁴ங்க்த்வா சிரம் காலமந்தே மோக்ஷமவாப்னுயாத் |
தபஸ்விபி⁴꞉ க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் ஸ்னானகாலே து ய꞉ படே²த் || 27 ||

யத்ர யத்ர ஜலே மக்³ன꞉ ஸந்த்⁴யாமஜ்ஜனஜம் ப²லம் |
லப⁴தே நாத்ர ஸந்தே³ஹ꞉ ஸத்யம் ஸத்யம் ச நாரத³ || 28 ||

ஶ்ருணுயாத்³யோபி தத்³ப⁴க்த்யா ஸ து பாபாத் ப்ரமுச்யதே |
பீயூஷஸத்³ருஶம் வாக்யம் ஸந்த்⁴யோக்தம் நாரதே³ரிதம் || 29 ||

Also Read:

Sri Gayatri Stuti Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top