Ashtottara Shatanama

Sri Kiratashastuh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Kiratashastuh Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਕਿਰਾਤਸ਼ਾਸ੍ਤੁਃ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਕਿਰਾਤਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਿਵਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਿਵਨਨ੍ਦਨਃ ।
ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ੋਧਨ੍ਵੀ ਪੁਰੁਹੁਤ ਸਹਾਯਕਤ੍ ॥ ੧ ॥

ਨੀਲਾਮ੍ਬਰੋ ਮਹਾਬਾਹੁਰ੍ਵੀਰ੍ਯਵਾਨ੍ ਵਿਜਯਪ੍ਰਦਃ ।
ਵਿਧੁਮੌਲਿ ਰ੍ਵਿਰਾਡਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਵੀਰ੍ਯਮੋਹਨਃ ॥ ੨ ॥

ਵਰਦੋ ਵਾਮਦੇਵਸ਼੍ਚ ਵਾਸੁਦੇਵਪ੍ਰਿਯੋ ਵਿਭੁਃ ।
ਕੇਯੂਰਵਾਨ੍ ਪਿਞ੍ਛਮੌਲਿਃ ਪਿਙ੍ਗਲਾਕ੍ਸ਼ਃ ਕਪਾਣਵਾਨ੍ ॥ ੩ ॥

ਸ਼ਾਸ੍ਵਤਃ ਸ਼ਰਕੋਦਣ੍ਡੀ ਸ਼ਰਣਾਗਤਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਸ਼੍ਯਾਮਲਾਙ੍ਗਃ ਸ਼ਰਧੀਮਾਨ੍ ਸ਼ਰਦਿਨ੍ਦੁ ਨਿਭਾਨਨਃ ॥ ੪ ॥

ਪੀਨਕਣ੍ਠੋ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਃ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਹਾ ਕ੍ਸ਼ੁਰਿਕਾਯੁਧਃ ।
ਧਾਰਾਧਰ ਵਪੁਰ੍ਧੀਮਾਨ੍ ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਃ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ੍ ॥ ੫ ॥

ਕੈਰਾਤਪਤਿਰਾਖੇਟਪ੍ਰਿਯਃ ਪ੍ਰੀਤਿਪ੍ਰਦਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਰੇਣੁਕਾਤ੍ਮਜ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਚਿਤ੍ਤਪਤ੍ਮਾਲਯੋ ਬਲੀ ॥ ੬ ॥

ਵ੍ਯਾਧਰੂਪਧਰੋ ਵ੍ਯਾਧਿਨਾਸ਼ਨਃ ਕਾਲਸ਼ਾਸਨਃ ।
ਕਾਮਦੇਵਸਮੋ ਦੇਵਃ ਕਾਮਿਤਾਰ੍ਥ ਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੭ ॥

ਅਭਤਃ ਸ੍ਵਭਤੋ ਧੀਰਃ ਸਾਰਃ ਸਾਤ੍ਵਿਕਸਤ੍ਤਮਃ ।
ਸਾਮਵੇਦਪ੍ਰਿਯੋ ਵੇਧਾਃ ਵੇਦੋ ਵੇਦਵਿਦਾਂਵਰਃ ॥ ੮ ॥

ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਃ ਤ੍ਰਿਸ੍ਵਰਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਃ ।
ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਃ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਦਃ ॥ ੯ ॥

ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਨ੍ਦਨਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਪਾਵਨਃ ਪਾਪਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਪਾਰਾਵਾਰਗਭੀਰਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੦ ॥

ਗੀਤਪ੍ਰਿਯੋ ਗੀਤਕੀਰ੍ਤਿਃ ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯਸਹੋਦਰਃ ।
ਕਾਰੁਣ੍ਯਸਾਗਰੋ ਹਂਸਃ ਸਿਦ੍ਧ ਸਿਮ੍ਹਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੧ ॥

ਸੁਸ਼੍ਲੋਕਃ ਸੁਮੁਖੋ ਵੀਰਃ ਸੁਨ੍ਦਰਃ ਸੁਰਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਸੁਰਵੈਰਿਕੁਲਧ੍ਵਂਸੀ ਸ੍ਥੂਲਸ਼੍ਮਸ਼੍ਰੁਰਮਿਤ੍ਰਹਾ ॥ ੧੨ ॥

ਅਮਤਃ ਸਰ੍ਵਗਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸ੍ਥੂਲਸ੍ਤੁਰਗਵਾਹਨਃ ।
ਅਮਲੋ ਵਿਮਲੋ ਦਕ੍ਸ਼ੋ ਵਸੁਮਾਨ੍ ਵਨਗੋ ਗੁਰੁਃ ॥ ੧੩ ॥

ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਃ ਸਰ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਰ੍ਵਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰਃ
ਤਾਰਕ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪੀ ਚ ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਵਿਸ਼ਦਸ੍ਮਿਤਃ
ਕਿਰਾਤ ਵਪੁਰਾਰਾਮਸਞ੍ਚਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੪ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਾਤਸ਼ਾਸ੍ਤੁਃ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਂ ॥

Also Read:

Sri Kiratashastuh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil