Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Sri Kiratashastuh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Kiratashastuh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

110 Views

Shri Kiratashastuh Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಕಿರಾತಶಾಸ್ತುಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಕಿರಾತಾತ್ಮಾ ಶಿವಃ ಶಾನ್ತ ಶಿವಾತ್ಮಾ ಶಿವನನ್ದನಃ ।
ಪುರಾಣಪುರುಷೋಧನ್ವೀ ಪುರುಹುತ ಸಹಾಯಕೃತ್ ॥ 1 ॥

ನೀಲಾಮ್ಬರೋ ಮಹಾಬಾಹುರ್ವೀರ್ಯವಾನ್ ವಿಜಯಪ್ರದಃ ।
ವಿಧುಮೌಲಿ ರ್ವಿರಾಡಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವೀರ್ಯಮೋಹನಃ ॥ 2 ॥

ವರದೋ ವಾಮದೇವಶ್ಚ ವಾಸುದೇವಪ್ರಿಯೋ ವಿಭುಃ ।
ಕೇಯೂರವಾನ್ ಪಿಂಛಮೌಲಿಃ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಃ ಕೃಪಾಣವಾನ್ ॥ 3 ॥

ಶಾಸ್ವತಃ ಶರಕೋದಂಡೀ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ ।
ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಃ ಶರಧೀಮಾನ್ ಶರದಿನ್ದು ನಿಭಾನನಃ ॥ 4 ॥

ಪೀನಕಂಠೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಕ್ಷುದ್ರಹಾ ಕ್ಷುರಿಕಾಯುಧಃ ।
ಧಾರಾಧರ ವಪುರ್ಧೀಮಾನ್ ಸತ್ಯಸನ್ಧಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 5 ॥

ಕೈರಾತಪತಿರಾಖೇಟಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರೀತಿಪ್ರದಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ರೇಣುಕಾತ್ಮಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಿತ್ತಪತ್ಮಾಲಯೋ ಬಲೀ ॥ 6 ॥

ವ್ಯಾಧರೂಪಧರೋ ವ್ಯಾಧಿನಾಶನಃ ಕಾಲಶಾಸನಃ ।
ಕಾಮದೇವಸಮೋ ದೇವಃ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಫಲಪ್ರದಃ ॥ 7 ॥

ಅಭೃತಃ ಸ್ವಭೃತೋ ಧೀರಃ ಸಾರಃ ಸಾತ್ವಿಕಸತ್ತಮಃ ।
ಸಾಮವೇದಪ್ರಿಯೋ ವೇಧಾಃ ವೇದೋ ವೇದವಿದಾಂವರಃ ॥ 8 ॥

ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ ತ್ರಿಸ್ವರಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಚನಃ ।
ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಃ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಾ ತ್ರಿವರ್ಗದಃ ॥ 9 ॥

ಪಾರ್ವತೀನನ್ದನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಾವನಃ ಪಾಪನಾಶನಃ ।
ಪಾರಾವಾರಗಭೀರಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 10 ॥

ಗೀತಪ್ರಿಯೋ ಗೀತಕೀರ್ತಿಃ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಸಹೋದರಃ ।
ಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರೋ ಹಂಸಃ ಸಿದ್ಧ ಸಿಮ್ಹಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 11 ॥

ಸುಶ್ಲೋಕಃ ಸುಮುಖೋ ವೀರಃ ಸುನ್ದರಃ ಸುರವನ್ದಿತಃ ।
ಸುರವೈರಿಕುಲಧ್ವಂಸೀ ಸ್ಥೂಲಶ್ಮಶ್ರುರಮಿತ್ರಹಾ ॥ 12 ॥

ಅಮೃತಃ ಸರ್ವಗಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲಸ್ತುರಗವಾಹನಃ ।
ಅಮಲೋ ವಿಮಲೋ ದಕ್ಷೋ ವಸುಮಾನ್ ವನಗೋ ಗುರುಃ ॥ 13 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ
ತಾರಕ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೀ ಚ ಚನ್ದ್ರಿಕಾವಿಶದಸ್ಮಿತಃ
ಕಿರಾತ ವಪುರಾರಾಮಸಂಚಾರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 14 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಿರಾತಶಾಸ್ತುಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಂ ॥

Also Read:

Sri Kiratashastuh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *