Home » Hindu Mantras » Lalitha Stotram » Sri Lalitha Stavaraja Stotram Lyrics in Kannada
Lalitha Stotram

Sri Lalitha Stavaraja Stotram Lyrics in Kannada

Sri Lalitha Stavaraja Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತವರಾಜಃ ॥
ದೇವಾ ಊಚುಃ |
ಜಯ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಜಯ ದೇವಿ ಪರಾತ್ಪರೇ |
ಜಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಲಯೇ ಜಯ ಕಾಮಕಲಾತ್ಮಿಕೇ || ೧ ||

ಜಯಕಾರಿ ಚ ವಾಮಾಕ್ಷಿ ಜಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುನ್ದರಿ |
ಜಯಾಖಿಲಸುರಾರಾಧ್ಯೇ ಜಯ ಕಾಮೇಶಿ ಮಾನದೇ || ೨ ||

ಜಯ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೇ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕರಸಾತ್ಮಿಕೇ |
ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ಪರೇ ನನ್ದಿತಾಶೇಷವಿಷ್ಟಪೇ || ೩ ||

ಜಯ ಶ್ರೀಕಣ್ಠದಯಿತೇ ಜಯ ಶ್ರೀಲಲಿತೇಽಂಬಿಕೇ |
ಜಯ ಶ್ರೀವಿಜಯೇ ದೇವಿ ವಿಜಯ ಶ್ರೀಸಮೃದ್ಧಿದೇ || ೪ ||

ಜಾತಸ್ಯ ಜಾಯಮಾನಸ್ಯ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಸ್ಯ ಹೇತವೇ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಪಾಲಯಿತ್ರ್ಯೈ ಪರಾತ್ಪರೇ || ೫ ||

ಕಲಾಮುಹೂರ್ತಕಾಷ್ಠಾಹರ್ಮಾಸರ್ತುಶರದಾತ್ಮನೇ |
ನಮಃ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾಯೈ ಸಹಸ್ರಮುಖಲೋಚನೇ || ೬ ||

ನಮಃ ಸಹಸ್ರಹಸ್ತಾಬ್ಜಪಾದಪಙ್ಕಜಶೋಭಿತೇ |
ಅಣೋರಣುತರೇ ದೇವಿ ಮಹತೋಽಪಿ ಮಹೀಯಸಿ || ೭ ||

ಪರಾತ್ಪರತರೇ ಮಾತಸ್ತೇಜಸ್ತೇಜೀಯಸಾಮಪಿ |
ಅತಲಂ ತು ಭವೇತ್ಪಾದೌ ವಿತಲಂ ಜಾನುನೀ ತವ || ೮ ||

ರಸಾತಲಂ ಕಟೀದೇಶಃ ಕುಕ್ಷಿಸ್ತೇ ಧರಣೀ ಭವೇತ್ |
ಹೃದಯಂ ತು ಭುವರ್ಲೋಕಃ ಸ್ವಸ್ತೇ ಮುಖಮುದಾಹೃತಮ್ || ೯ ||

ದೃಶಶ್ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕದಹನಾ ದಿಶಸ್ತೇ ಬಾಹವೋಽಂಬಿಕೇ |
ಮರುತಸ್ತು ತವೋಚ್ಛ್ವಾಸಾ ವಾಚಸ್ತೇ ಶ್ರುತಯೋಽಖಿಲಾಃ || ೧೦ ||

ಕ್ರೀಡಾ ತೇ ಲೋಕರಚನಾ ಸಖಾ ತೇ ಚಿನ್ಮಯಃ ಶಿವಃ |
ಆಹಾರಸ್ತೇ ಸದಾನನ್ದೋ ವಾಸಸ್ತೇ ಹೃದಯೇ ಸತಾಮ್ || ೧೧ ||

ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯಸ್ವರೂಪಾಣಿ ರೂಪಾಣಿ ಭುವನಾನಿ ತೇ |
ಶಿರೋರುಹಾ ಘನಾಸ್ತೇ ತು ತಾರಕಾಃ ಕುಸುಮಾನಿ ತೇ || ೧೨ ||

ಧರ್ಮಾದ್ಯಾ ಬಾಹವಸ್ತೇ ಸ್ಯುರಧರ್ಮಾದ್ಯಾಯುಧಾನಿ ತೇ |
ಯಮಾಶ್ಚ ನಿಯಮಾಶ್ಚೈವ ಕರಪಾದರುಹಾಸ್ತಥಾ || ೧೩ ||

ಸ್ತನೌ ಸ್ವಾಹಾಸ್ವಧಾಽಽಕರೌ ಲೋಕೋಜ್ಜೀವನಕಾರಕೌ |
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಸ್ತು ತೇ ನಾಸಾ ರಸನಾ ತೇ ಸರಸ್ವತೀ || ೧೪ ||

ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಸ್ತ್ವಿನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಧ್ಯಾನಂ ತೇ ಧೀಸ್ತು ಸತ್ತಮಾ |
ಮನಸ್ತೇ ಧಾರಣಾಶಕ್ತಿರ್ಹೃದಯಂ ತೇ ಸಮಾಧಿಕಃ || ೧೫ ||

ಮಹೀರುಹಾಸ್ತೇಽಙ್ಗರುಹಾಃ ಪ್ರಭಾತಂ ವಸನಂ ತವ |
ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚ ನಿತ್ಯಂ ಚ ತವ ವಿಗ್ರಹಃ || ೧೬ ||

ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಚ ಪಾವನೀ |
ಆದೌ ಯಾ ತು ದಯಾಭೂತಾ ಸಸರ್ಜ ನಿಖಿಲಾಃ ಪ್ರಜಾಃ || ೧೭ ||

ಹೃದಯಸ್ಥಾಪಿ ಲೋಕಾನಾಮದೃಶ್ಯಾ ಮೋಹನಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೮ ||

ನಾಮರೂಪವಿಭಾಗಂ ಚ ಯಾ ಕರೋತಿ ಸ್ವಲೀಲಯಾ |
ತಾನ್ಯಧಿಷ್ಠಾಯ ತಿಷ್ಠನ್ತೀ ತೇಷ್ವಸಕ್ತಾರ್ಥಕಾಮದಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ || ೧೯ ||

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಪ್ರವರ್ತನ್ತೇ ವಹ್ನಿಸೂರ್ಯೇನ್ದುಮಾರುತಾಃ |
ಪೃಥಿವ್ಯಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ || ೨೦ ||

ಯಾ ಸಸರ್ಜಾದಿಧಾತಾರಂ ಸರ್ಗಾದಾವಾದಿಭೂರಿದಮ್ |
ದಧಾರ ಸ್ವಯಮೇವೈಕಾ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ || ೨೧ ||

ಯಥಾ ಧೃತಾ ತು ಧರಣೀ ಯಯಾಽಽಕಾಶಮಮೇಯಯಾ |
ಯಸ್ಯಾಮುದೇತಿ ಸವಿತಾ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ || ೨೨ ||

ಯತ್ರೋದೇತಿ ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಯತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ ನಿರ್ಭರಮ್ |
ಯತ್ರಾನ್ತಮೇತಿ ಕಾಲೇ ತು ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ || ೨೩ ||

ನಮೋನಮಸ್ತೇ ರಜಸೇ ಭವಾಯೈ
ನಮೋನಮಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ |
ನಮೋನಮಸ್ತೇ ತಮಸೇ ಹರಾಯೈ
ನಮೋನಮೋ ನಿರ್ಗುಣತಃ ಶಿವಾಯೈ || ೨೪ ||

ನಮೋನಮಸ್ತೇ ಜಗದೇಕಮಾತ್ರೇ
ನಮೋನಮಸ್ತೇ ಜಗದೇಕಪಿತ್ರೇ |
ನಮೋನಮಸ್ತೇಽಖಿಲರೂಪತನ್ತ್ರೇ
ನಮೋನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಯನ್ತ್ರರೂಪೇ || ೨೫ ||

ನಮೋನಮೋ ಲೋಕಗುರುಪ್ರಧಾನೇ
ನಮೋನಮಸ್ತೇಽಖಿಲವಾಗ್ವಿಭೂತ್ಯೈ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಜಗದೇಕತುಷ್ಟ್ಯೈ
ನಮೋನಮಃ ಶಾಂಭವಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈ || ೨೬ ||

ಅನಾದಿಮಧ್ಯಾನ್ತಮಪಾಞ್ಚಭೌತಿಕಂ
ಹ್ಯವಾಙ್ಮನೋಗಮ್ಯಮತರ್ಕ್ಯವೈಭವಮ್ |
ಅರೂಪಮದ್ವನ್ದ್ವಮದೃಷ್ಟಗೋಚರಂ
ಪ್ರಭಾವಮಗ್ರ್ಯಂ ಕಥಮಂಬ ವರ್ಣಯೇ || ೨೭ ||

ಪ್ರಸೀದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವನ್ದಿತೇ
ಪ್ರಸೀದ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರಿ ವೇದರೂಪಿಣಿ |
ಪ್ರಸೀದ ಮಾಯಾಮಯಿ ಮನ್ತ್ರಾವಿಗ್ರಹೇ
ಪ್ರಸೀದ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಸರ್ವರೂಪಿಣಿ || ೨೮ ||

ಇತಿ ಸ್ತುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೀಂ ದೇವಾಃ ಸರ್ವೇ ಸವಾಸವಾಃ |
ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಶರಣಂ ಜಗ್ಮುರಞ್ಜಸಾ || ೨೯ ||

ತತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸಾ ದೇವೀ ಪ್ರಣತಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಾಸವಮ್ |
ವರೇಣ ಚ್ಛನ್ದಯಾಮಾಸ ವರದಾಖಿಲದೇಹಿನಾಮ್ || ೩೦ ||

ಇನ್ದ್ರ ಉವಾಚ |
ಯದಿ ತುಷ್ಟಾಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವರಂ ದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರಪೀಡಿತಾಃ |
ದುರ್ಧರಂ ಜೀವಿತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಂ ಗತಾಃ ಶರಣಾರ್ಥಿನಃ || ೩೧ ||

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಅಹಮೇವ ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಭಣ್ಡಂ ದೈತ್ಯಕುಲೋದ್ಭವಮ್ |
ಅಚಿರಾತ್ತವ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಮ್ || ೩೨ ||

ನಿರ್ಭಯಾ ಮುದಿತಾಃ ಸನ್ತು ಸರ್ವೇ ದೇವಗಣಾಸ್ತಥಾ |
ಯೇ ಸ್ತೋಷ್ಯನ್ತಿ ಚ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ತವೇನಾನೇನ ಮಾನವಾಃ || ೩೩ ||

ಭಾಜನಂ ತೇ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಧರ್ಮಶ್ರೀಯಶಸಾಂ ಸದಾ |
ವಿದ್ಯಾವಿನಯಸಮ್ಪನ್ನಾ ನೀರೋಗಾ ದೀರ್ಘಜೀವಿನಃ || ೩೪ ||

ಪುತ್ರಮಿತ್ರಕಲತ್ರಾಢ್ಯಾ ಭವನ್ತು ಮದನುಗ್ರಹಾತ್ |
ಇತಿ ಲಬ್ಧವರಾ ದೇವಾ ದೇವೇನ್ದ್ರೋಽಪಿ ಮಹಾಬಲಃ || ೩೫ ||

ಆಮೋದಂ ಪರಮಂ ಜಗ್ಮುಸ್ತಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ || ೩೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಮಹಾಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಭಾಗೇ ಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನೇ ಲಲಿತಾಸ್ತವರಾಜೋ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ||

Also Read:

Sri Lalitha Stavaraja Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment