Varahi Stotrams

Varahi Nigraha Ashtakam Lyrics in Kannada | Goddess Varahi Stotram

Shri Varahinigraha Ashtakam Lyrics in Kannada:

ವಾರಾಹೀನಿಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ದೇವಿ ಕ್ರೋಡಮುಖಿ ತ್ವದಂಘ್ರಿಕಮಲ-ದ್ವನ್ದ್ವಾನುರಕ್ತಾತ್ಮನೇ
ಮಹ್ಯಂ ದ್ರುಹ್ಯತಿ ಯೋ ಮಹೇಶಿ ಮನಸಾ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ನರಃ ।
ತಸ್ಯಾಶು ತ್ವದಯೋಗ್ರನಿಷ್ಠುರಹಲಾ-ಘಾತ-ಪ್ರಭೂತ-ವ್ಯಥಾ-
ಪರ್ಯಸ್ಯನ್ಮನಸೋ ಭವನ್ತು ವಪುಷಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರಯಾಣೋನ್ಮುಖಾಃ ॥ 1॥

ದೇವಿ ತ್ವತ್ಪದಪದ್ಮಭಕ್ತಿವಿಭವ-ಪ್ರಕ್ಷೀಣದುಷ್ಕರ್ಮಣಿ
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತನೃಶಂಸಭಾವಮಲಿನಾಂ ವೃತ್ತಿಂ ವಿಧತ್ತೇ ಮಯಿ ।
ಯೋ ದೇಹೀ ಭುವನೇ ತದೀಯಹೃದಯಾನ್ನಿರ್ಗತ್ವರೈರ್ಲೋಹಿತೈಃ
ಸದ್ಯಃ ಪೂರಯಸೇ ಕರಾಬ್ಜ-ಚಷಕಂ ವಾಂಛಾಫಲೈರ್ಮಾಮಪಿ ॥ 2॥

ಚಂಡೋತ್ತುಂಡ-ವಿದೀರ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಹೃದಯ-ಪ್ರೋದ್ಭಿನ್ನರಕ್ತಚ್ಛಟಾ-
ಹಾಲಾಪಾನ-ಮದಾಟ್ಟಹಾಸ-ನಿನದಾಟೋಪ-ಪ್ರತಾಪೋತ್ಕಟಮ್ ।
ಮಾತರ್ಮತ್ಪರಿಪನ್ಥಿನಾಮಪಹೃತೈಃ ಪ್ರಾಣೈಸ್ತ್ವದಂಘ್ರಿದ್ವಯಂ
ಧ್ಯಾನೋದ್ದಾಮರವೈರ್ಭವೋದಯವಶಾತ್ಸನ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 3॥

ಶ್ಯಾಮಾಂ ತಾಮರಸಾನನಾಂಘ್ರಿನಯನಾಂ ಸೋಮಾರ್ಧಚೂಡಾಂ
ಜಗತ್ತ್ರಾಣ-ವ್ಯಗ್ರ-ಹಲಾಯುಧಾಗ್ರಮುಸಲಾಂ ಸನ್ತ್ರಾಸಮುದ್ರಾವತೀಮ್ ।
ಯೇ ತ್ವಾಂ ರಕ್ತಕಪಾಲಿನೀಂ ಹರವರಾರೋಹೇ ವರಾಹಾನನಾಂ
ಭಾವೈಃ ಸನ್ದಧತೇ ಕಥಂ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಪ್ರಾಣನ್ತಿ ತೇಷಾಂ ದ್ವಿಷಃ ॥ 4॥

ವಿಶ್ವಾಧೀಶ್ವರವಲ್ಲಭೇ ವಿಜಯಸೇ ಯಾ ತ್ವಂ ನಿಯನ್ತ್ರ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ
ಭೂತಾನ್ತಾ ಪುರುಷಾಯುಷಾವಧಿಕರೀ ಪಾಕಪ್ರದಾ ಕರ್ಮಣಾಮ್ ।
ತ್ವಾಂ ಯಾಚೇ ಭವತೀಂ ಕಿಮಪ್ಯವಿತಥಂ ಯೋ ಮದ್ವಿರೋಧೀ
ಜನಸ್ತಸ್ಯಾಯುರ್ಮಮ ವಾಂಛಿತಾವಧಿ ಭವೇನ್ಮಾತಸ್ತವೈವಾಜ್ಞಯಾ ॥ 5॥

ಮಾತಃ ಸಮ್ಯಗುಪಾಸಿತುಂ ಜಡಮತಿಸ್ತ್ವಾಂ ನೈವ ಶಕ್ನೋಮ್ಯಹಂ
ಯದ್ಯಪ್ಯನ್ವಿತ-ದೈಶಿಕಾಂಘ್ರಿಕಮಲಾನುಕ್ರೋಶಪಾತ್ರಸ್ಯ ಮೇ ।
ಜನ್ತುಃ ಕಶ್ಚನ ಚಿನ್ತಯತ್ಯಕುಶಲಂ ಯಸ್ತಸ್ಯ ತದ್ವೈಶಸಂ
ಭೂಯಾದ್ದೇವಿ ವಿರೋಧಿನೋ ಮಮ ಚ ತೇ ಶ್ರೇಯಃ ಪದಾಸಂಗಿನಃ ॥ 6॥

ವಾರಾಹಿ ವ್ಯಥಮಾನ-ಮಾನಸಗಲತ್ಸೌಖ್ಯಂ ತದಾಶಾಬಲಿಂ
ಸೀದನ್ತಂ ಯಮಪಾಕೃತಾಧ್ಯವಸಿತಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಖಿಲೋತ್ಪಾದಿತಮ್ ।
ಕ್ರನ್ದದ್ಬನ್ಧುಜನೈಃ ಕಲಂಕಿತತುಲಂ ಕಂಠವ್ರಣೋದ್ಯತ್ಕೃಮಿ
ಪಶ್ಯಾಮಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಮಾಶು ಪತಿತಂ ಭ್ರಾನ್ತಂ ಲುಠನ್ತಂ ಮುಹುಃ ॥ 7॥

ವಾರಾಹಿ ತ್ವಮಶೇಷಜನ್ತುಷು ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಿಕಾ ಸ್ಪನ್ದಸೇ
ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತ-ಚರಾಚರಾ ಖಲು ಯತಸ್ತ್ವಾಮೇತದಭ್ಯರ್ಥಯೇ ।
ತ್ವತ್ಪಾದಾಮ್ಬುಜಸಂಗಿನೋ ಮಮ ಸಕೃತ್ಪಾಪಂ ಚಿಕೀರ್ಷನ್ತಿ ಯೇ
ತೇಷಾಂ ಮಾ ಕುರು ಶಂಕರಪ್ರಿಯತಮೇ ದೇಹಾನ್ತರಾವಸ್ಥಿತಿಮ್ ॥ 8॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀನಿಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥