Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Varahi Stotrams

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Adi Varahi Sahasranamastotram Lyrics in Tamil: ॥ ஶ்ரீஆதி³வாராஹீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥ உட்³டா³மரதந்த்ர்ந்தர்க³தம் ॥ ஶ்ரீவாராஹீத்⁴யாநம் ॥ நமோঽஸ்து தே³வி வாராஹி ஜயைங்காரஸ்வரூபிணி । ஜய வாராஹி விஶ்வேஶி முக்²யவாராஹி தே நம: ॥ 1 ॥ வாராஹமுகி² வந்தே³ த்வாம் அந்தே⁴ அந்தி⁴நி தே நம: । ஸர்வது³ர்ஷ்டப்ரது³ஷ்டாநாம் வாக்ஸ்தம்ப⁴நகரே நம: ॥ 2 ॥ நம: ஸ்தம்பி⁴நி ஸ்தம்பே⁴ த்வாம் ஜ்ருʼம்பே⁴ ஜ்ருʼம்பி⁴ணி தே நம: । ருந்தே⁴ ருந்தி⁴நி வந்தே³ த்வாம் […]

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Adi Varahi Sahasranamastotram Lyrics in Telugu: ॥ శ్రీఆదివారాహీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥ ఉడ్డామరతన్త్ర్న్తర్గతమ్ ॥ శ్రీవారాహీధ్యానమ్ ॥ నమోఽస్తు దేవి వారాహి జయైఙ్కారస్వరూపిణి । జయ వారాహి విశ్వేశి ముఖ్యవారాహి తే నమః ॥ ౧ ॥ వారాహముఖి వన్దే త్వాం అన్ధే అన్ధిని తే నమః । సర్వదుర్ష్టప్రదుష్టానాం వాక్స్తమ్భనకరే నమః ॥ ౨ ॥ నమః స్తమ్భిని స్తమ్భే త్వాం జృమ్భే జృమ్భిణి తే నమః । రున్ధే రున్ధిని వన్దే త్వాం […]

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Adi Varahi Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam: ॥ ശ്രീആദിവാരാഹീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥ ഉഡ്ഡാമരതന്ത്ര്‍ന്തര്‍ഗതം ॥ ശ്രീവാരാഹീധ്യാനം ॥ നമോഽസ്തു ദേവി വാരാഹി ജയൈങ്കാരസ്വരൂപിണി । ജയ വാരാഹി വിശ്വേശി മുഖ്യവാരാഹി തേ നമഃ ॥ 1 ॥ വാരാഹമുഖി വന്ദേ ത്വാം അന്ധേ അന്ധിനി തേ നമഃ । സര്‍വദുര്‍ഷ്ടപ്രദുഷ്ടാനാം വാക്സ്തംഭനകരേ നമഃ ॥ 2 ॥ നമഃ സ്തംഭിനി സ്തംഭേ ത്വാം ജൃംഭേ ജൃംഭിണി തേ നമഃ । രുന്ധേ രുന്ധിനി വന്ദേ ത്വാം […]

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Adi Varahi Sahasranamastotram Lyrics in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಆದಿವಾರಾಹೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಉಡ್ಡಾಮರತನ್ತ್ರ್ನ್ತರ್ಗತಮ್ ॥ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀಧ್ಯಾನಮ್ ॥ ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವಿ ವಾರಾಹಿ ಜಯೈಂಕಾರಸ್ವರೂಪಿಣಿ । ಜಯ ವಾರಾಹಿ ವಿಶ್ವೇಶಿ ಮುಖ್ಯವಾರಾಹಿ ತೇ ನಮಃ ॥ 1 ॥ ವಾರಾಹಮುಖಿ ವನ್ದೇ ತ್ವಾಂ ಅನ್ಧೇ ಅನ್ಧಿನಿ ತೇ ನಮಃ । ಸರ್ವದುರ್ಷ್ಟಪ್ರದುಷ್ಟಾನಾಂ ವಾಕ್ಸ್ತಮ್ಭನಕರೇ ನಮಃ ॥ 2 ॥ ನಮಃ ಸ್ತಮ್ಭಿನಿ ಸ್ತಮ್ಭೇ ತ್ವಾಂ ಜೃಮ್ಭೇ ಜೃಮ್ಭಿಣಿ ತೇ ನಮಃ । ರುನ್ಧೇ ರುನ್ಧಿನಿ ವನ್ದೇ ತ್ವಾಂ […]

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Adi Varahi Sahasranamastotram Lyrics in Punjabi: ॥ ਸ਼੍ਰੀਆਦਿਵਾਰਾਹੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥ ਉਡ੍ਡਾਮਰਤਨ੍ਤ੍ਰ੍ਨ੍ਤਰ੍ਗਤਮ੍ ॥ ਸ਼੍ਰੀਵਾਰਾਹੀਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਦੇਵਿ ਵਾਰਾਹਿ ਜਯੈਙ੍ਕਾਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣਿ । ਜਯ ਵਾਰਾਹਿ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਿ ਮੁਖ੍ਯਵਾਰਾਹਿ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧ ॥ ਵਾਰਾਹਮੁਖਿ ਵਨ੍ਦੇ ਤ੍ਵਾਂ ਅਨ੍ਧੇ ਅਨ੍ਧਿਨਿ ਤੇ ਨਮਃ । ਸਰ੍ਵਦੁਰ੍ਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਵਾਕ੍ਸ੍ਤਮ੍ਭਨਕਰੇ ਨਮਃ ॥ ੨ ॥ ਨਮਃ ਸ੍ਤਮ੍ਭਿਨਿ ਸ੍ਤਮ੍ਭੇ ਤ੍ਵਾਂ ਜਮ੍ਭੇ ਜਮ੍ਭਿਣਿ ਤੇ ਨਮਃ । ਰੁਨ੍ਧੇ ਰੁਨ੍ਧਿਨਿ ਵਨ੍ਦੇ ਤ੍ਵਾਂ […]

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Adi Varahi Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati: ॥ શ્રીઆદિવારાહીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥ ઉડ્ડામરતન્ત્ર્ન્તર્ગતમ્ ॥ શ્રીવારાહીધ્યાનમ્ ॥ નમોઽસ્તુ દેવિ વારાહિ જયૈઙ્કારસ્વરૂપિણિ । જય વારાહિ વિશ્વેશિ મુખ્યવારાહિ તે નમઃ ॥ ૧ ॥ વારાહમુખિ વન્દે ત્વાં અન્ધે અન્ધિનિ તે નમઃ । સર્વદુર્ષ્ટપ્રદુષ્ટાનાં વાક્સ્તમ્ભનકરે નમઃ ॥ ૨ ॥ નમઃ સ્તમ્ભિનિ સ્તમ્ભે ત્વાં જૃમ્ભે જૃમ્ભિણિ તે નમઃ । રુન્ધે રુન્ધિનિ વન્દે ત્વાં […]

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali

Shri Adi Varahi Sahasranamastotram Lyrics in Bengali: ॥ শ্রীআদিবারাহীসহস্রনামস্তোত্রম্ ॥ উড্ডামরতন্ত্র্ন্তর্গতম্ ॥ শ্রীবারাহীধ্যানম্ ॥ নমোঽস্তু দেবি বারাহি জয়ৈঙ্কারস্বরূপিণি । জয় বারাহি বিশ্বেশি মুখ্যবারাহি তে নমঃ ॥ ১ ॥ বারাহমুখি বন্দে ত্বাং অন্ধে অন্ধিনি তে নমঃ । সর্বদুর্ষ্টপ্রদুষ্টানাং বাক্স্তম্ভনকরে নমঃ ॥ ২ ॥ নমঃ স্তম্ভিনি স্তম্ভে ত্বাং জৃম্ভে জৃম্ভিণি তে নমঃ । রুন্ধে রুন্ধিনি বন্দে ত্বাং […]

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Adi Varahi Sahasranamastotram Lyrics in English: ॥ sriadivarahisahasranamastotram ॥ uddamaratantrntargatam ॥ srivarahidhyanam ॥ namo’stu devi varahi jayainkarasvarupini । jaya varahi visvesi mukhyavarahi te namah ॥ 1 ॥ varahamukhi vande tvam andhe andhini te namah । sarvadurstapradustanam vakstambhanakare namah ॥ 2 ॥ namah stambhini stambhe tvam jrmbhe jrmbhini te namah । rundhe rundhini vande tvam […]

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi

Shri Adi Varahi Sahasranamastotram Lyrics in Hindi: ॥ श्रीआदिवाराहीसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ उड्डामरतन्त्र्न्तर्गतम् ॥ श्रीवाराहीध्यानम् ॥ नमोऽस्तु देवि वाराहि जयैङ्कारस्वरूपिणि । जय वाराहि विश्वेशि मुख्यवाराहि ते नमः ॥ १ ॥ वाराहमुखि वन्दे त्वां अन्धे अन्धिनि ते नमः । सर्वदुर्ष्टप्रदुष्टानां वाक्स्तम्भनकरे नमः ॥ २ ॥ नमः स्तम्भिनि स्तम्भे त्वां जृम्भे जृम्भिणि ते नमः । रुन्धे रुन्धिनि वन्दे त्वां […]

Varahi Sahasranamavali Lyrics in Tamil | Goddess Varahi Stotram

Varahi Sahasra Namavali Lyrics in Tamil: ॥ வாராஹீஸஹஸ்ரநாமம் ॥ ॥ வாராஹீ கா³யத்ரீ ॥ வராஹமுக்²யை வித்³மஹே । த³ண்ட³நாதா²யை தீ⁴மஹீ । தந்நோ அர்க்⁴ரி ப்ரசோத³யாத் ॥ ॥ அத² ஶ்ரீ வாராஹீ ஸஹஸ்ரநாமம் ॥ அத² த்⁴யாநம் வந்தே³ வாராஹவக்த்ராம் வரமணிமகுடாம் வித்³ருமஶ்ரோத்ரபூ⁴ஷாம் ஹாராக்³ரைவேயதுங்க³ஸ்தநப⁴ரநமிதாம் பீதகைஶேயவஸ்த்ராம் । தே³வீம் த³க்ஷோத்⁴வஹஸ்தே முஸலமத²பரம் லாங்க³லம் வா கபாலம் வாமாப்⁴யாம் தா⁴ரயந்தீம் குவலயகலிதாம் ஶ்யாமலாம் ஸுப்ரஸந்நாம் ॥ ஐம் க்³லௌம் ஐம் நமோ ப⁴க³வதி […]

Scroll to top