1008 - Sahasranamavali Varahi Stotrams

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Adi Varahi Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീആദിവാരാഹീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ഉഡ്ഡാമരതന്ത്ര്‍ന്തര്‍ഗതം
॥ ശ്രീവാരാഹീധ്യാനം ॥

നമോഽസ്തു ദേവി വാരാഹി ജയൈങ്കാരസ്വരൂപിണി ।
ജയ വാരാഹി വിശ്വേശി മുഖ്യവാരാഹി തേ നമഃ ॥ 1 ॥

വാരാഹമുഖി വന്ദേ ത്വാം അന്ധേ അന്ധിനി തേ നമഃ ।
സര്‍വദുര്‍ഷ്ടപ്രദുഷ്ടാനാം വാക്സ്തംഭനകരേ നമഃ ॥ 2 ॥

നമഃ സ്തംഭിനി സ്തംഭേ ത്വാം ജൃംഭേ ജൃംഭിണി തേ നമഃ ।
രുന്ധേ രുന്ധിനി വന്ദേ ത്വാം നമോ ദേവേശി മോഹിനി ॥ 3 ॥

സ്വഭക്താനാം ഹി സര്‍വേഷാം സര്‍വകാമപ്രദേ നമഃ ।
ബാഹ്വോഃ സ്തംഭകരീം വന്ദേ ജിഹ്വാസ്തംഭനകാരിണീം ॥ 4 ॥

സ്തംഭനം കുരു ശത്രൂണാം കുരു മേ ശത്രുനാശനം ।
ശീഘ്രം വശ്യം ച കുരു മേ യാഽഗ്നൌ വാഗാത്മികാ സ്ഥിതാ ॥ 5 ॥

ഠചതുഷ്ടയരൂപേ ത്വാം ശരണം സര്‍വദാ ഭജേ ।
ഹുമാത്മികേ ഫഡ്രൂപേണ ജയ ആദ്യാനനേ ശിവേ ॥ 6 ॥

ദേഹി മേ സകലാന്‍ കാമാന്‍ വാരാഹി ജഗദീശ്വരി ।
നമസ്തുഭ്യം നമസ്തുഭ്യം നമസ്തുഭ്യം നമോ നമഃ ॥ 7 ॥

॥ വാരാഹീ ഗായത്രീ ॥

വരാഹമുഖ്യൈ വിദ്മഹേ । ദണ്ഡനാഥായൈ ധീമഹീ ।
തന്നോ അര്‍ഘ്രി പ്രചോദയാത് ॥

॥ അഥ ശ്രീആദിവാരാഹീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

അഥ ധ്യാനം ।
വന്ദേ വാരാഹവക്ത്രാം വരമണിമകുടാം വിദ്രുമശ്രോത്രഭൂഷാം
ഹാരാഗ്രൈവേയതുങ്ഗസ്തനഭരനമിതാം പീതകൌശേയവസ്ത്രാം ।
ദേവീം ദക്ഷോര്‍ധ്വഹസ്തേ മുസലമഥപരം ലാങ്ഗലം വാ കപാലം
വാമാഭ്യാം ധാരയന്തീം കുവലയകലികാം ശ്യാമലാം സുപ്രസന്നാം ॥

ഐം ഗ്ലൌം ഐം നമോ ഭഗവതി വാര്‍താലി വാര്‍താലി വാരാഹി വാരാഹി വരാഹമുഖി
വരാഹമുഖി അന്ധേ അന്ധിനി നമഃ രുന്ധേ രുന്ധിനി നമഃ ജംഭേ ജംഭിനി നമഃ
മോഹേ മോഹിനി നമഃ സ്തംഭേ സ്തംഭിനി നമഃ സര്‍വദുഷ്ടപ്രദുഷ്ടാനാം സര്‍വേഷാം
സര്‍വവാക്ചിത്തചക്ഷുര്‍മുഖഗതിജിഹ്വാസ്തംഭനം കുരു കുരു ശീഘ്രം വശ്യം
കുരു കുരു । ഐം ഗ്ലൌം ഠഃ ഠഃ ഠഃ ഠഃ ഹും ഫട് സ്വാഹാ ।
മഹാവാരാഹ്യം വാ ശ്രീപാദുകാം പൂജയാമി നമഃ ॥

ദേവ്യുവാച —
ശ്രീകണ്ഠ കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ।
ഭൂതിഭൂഷിതസര്‍വാങ്ഗ പരാത്പരതര പ്രഭോ ॥ 1 ॥

കൃതാഞ്ജലിപുടാ ഭൂത്വാ പൃച്ഛാംയേകം ദയാനിധേ ।
ആദ്യാ യാ ചിത്സ്വരൂപാ യാ നിര്‍വികാരാ നിരഞ്ജനാ ॥ 2 ॥

ബോധാതീതാ ജ്ഞാനഗംയാ കൂടസ്ഥാഽഽനന്ദവിഗ്രഹാ ।
അഗ്രാഹ്യാഽതീന്ദ്രിയാ ശുദ്ധാ നിരീഹാ സ്വാവഭാസികാ ॥ 3 ॥

ഗുണാതീതാ നിഷ്പ്രപഞ്ചാ ഹ്യവാങ്മനസഗോചരാ ।
പ്രകൃതിര്‍ജഗദുത്പത്തിസ്ഥിതിസംഹാരകാരിണീ ॥ 4 ॥

രക്ഷാര്‍ഥേ ജഗതാം ദേവകാര്യാര്‍ഥം വാ സുരദ്വിഷാം ।
നാശായ ധത്തേ സാ ദേഹം തത്തത്കാര്യൈകസാധനം ॥ 5 ॥

തത്ര ഭൂധരണാര്‍ഥായ യജ്ഞവിസ്താരഹേതവേ ।
വിദ്യുത്കേശഹിരണ്യാക്ഷബലാകാദിവധായ ച ॥ 6 ॥

ആവിര്‍ബഭൂവ യാ ശക്തിര്‍ഘോരാ ഭൂദാരരൂപിണീ ।
വാരാഹീ വികടാകാരാ ദാനവാസുരനാശിനീ ॥ 7 ॥

സദ്യഃസിദ്ധികരീ ദേവീ ധോരാ ഘോരതരാ ശിവാ ।
തസ്യാഃ സഹസ്രനാമാഖ്യം സ്തോത്രം മേ സമുദീരയ ॥ 8 ॥

കൃപാലേശോഽസ്തി മയി ചേദ്ഭാഗ്യം മേ യദി വാ ഭവേത് ।
അനുഗ്രാഹ്യാ യദ്യഹം സ്യാം തദാ വദ ദയാനിധേ ॥ 9 ॥

ഈശ്വര ഉവാച ।
സാധു സാധു വരാരോഹേ ധന്യാ ബഹുമതാസി മേ ।
ശുശ്രൂഷാദിസമുത്പന്നാ ഭക്തിശ്രദ്ധാസമന്വിതാ തവ ॥ 10 ॥

സഹസ്രനാമ വാരാഹ്യാഃ സര്‍വസിദ്ധിവിധായി ച ।
തവ ചേന്ന പ്രവക്ഷ്യാമി പ്രിയേ കസ്യ വദാംയഹം ॥ 11 ॥

കിന്തു ഗോപ്യം പ്രയത്നേന സംരക്ഷ്യം പ്രാണതോഽപി ച ।
വിശേഷതഃ കലിയുഗേ ന ദേയം യസ്യ കസ്യചിത് ॥

സര്‍വേഽന്യഥാ സിദ്ധിഭാജോ ഭവിഷ്യന്തി വരാനനേ ॥ 12 ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീവാരാഹീസഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ മഹാദേവ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ ।
വാരാഹീ ദേവതാ । ഐം ബീജം । ക്രോം ശക്തിഃ । ഹും കീലകം ।
മമ സര്‍വാര്‍ഥസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।

ഓം വാരാഹീ വാമനീ വാമാ ബഗലാ വാസവീ വസുഃ ।
വൈദേഹീ വിരസൂര്‍ബാലാ വരദാ വിഷ്ണുവല്ലഭാ ॥ 13 ॥

വന്ദിതാ വസുദാ വശ്യാ വ്യാത്താസ്യാ വഞ്ചിനീ ബലാ ।
വസുന്ധരാ വീതിഹോത്രാ വീതരാഗാ വിഹായസീ ॥ 14 ॥

സര്‍വാ ഖനിപ്രിയാ കാംയാ കമലാ കാഞ്ചനീ രമാ ।
ധൂംരാ കപാലിനീ വാമാ കുരുകുല്ലാ കലാവതീ ॥ 15 ॥

യാംയാഽഗ്നേയീ ധരാ ധന്യാ ധര്‍മിണീ ധ്യാനിനീ ധ്രുവാ ।
ധൃതിര്ലക്ഷ്മീര്‍ജയാ തുഷ്ടിഃ ശക്തിര്‍മേധാ തപസ്വിനീ ॥ 16 ॥

വേധാ ജയാ കൃതിഃ കാന്തിഃ സ്വാഹാ ശാന്തിര്‍ദമാ രതിഃ ।
ലജ്ജാ മതിഃ സ്മൃതിര്‍നിദ്രാ തന്ദ്രാ ഗൌരീ ശിവാ സ്വധാ ॥ 17 ॥

ചണ്ഡീ ദുര്‍ഗാഽഭയാ ഭീമാ ഭാഷാ ഭാമാ ഭയാനകാ ।
ഭൂദാരാ ഭയാപഹാ ഭീരുര്‍ഭൈരവീ ഭങ്ഗരാ ഭടീ ॥ 18 ॥

ഘുര്‍ഘുരാ ഘോഷണാ ഘോരാ ഘോഷിണീ ഘോണസംയുതാ ।
ഘനാധനാ ഘര്‍ഘരാ ച ഘോണയുക്താഽഘനാശിനീ ॥ 19 ॥

പൂര്‍വാഗ്നേയീ പാതു യാംയാ വായവ്യുത്തരവാരുണീ ।
ഐശാന്യൂര്‍ധ്വാധഃസ്ഥിതാ ച പൃഷ്ടാ ദക്ഷാഗ്രവാമഗാ ॥ 20 ॥

ഹൃന്നാഭിബ്രഹ്മരന്ധ്രാര്‍കസ്വര്‍ഗപാതാലഭൂമിഗാ ।
ഐം ശ്രീഃ ഹ്രീഃ ക്ലീം തീര്‍ഥഗതിഃ പ്രീതിര്‍ധീര്‍ഗീഃ കലാഽവ്യയാ ॥ 21 ॥

ഋഗ്യജുഃ സാമരൂപാ ച പരാ യാത്രിണ്യുദുംബരാ ।
ഗദാസിശക്തിചാപേഷുശൂലചക്രക്രഷ്ടിധാരിണീ ॥ 22 ॥

ജരതീ യുവതീ ബാലാ ചതുരങ്ഗബലോത്കടാ ।
സത്യാക്ഷരാ ചാധിഭേത്രീ ധാത്രീ പാത്രീ പരാ പടുഃ ॥ 23 ॥

ക്ഷേത്രജ്ഞാ കമ്പിനീ ജ്യേഷ്ഠാ ദൂരധര്‍ശാ ധുരന്ധരാ ।
മാലിനീ മാനിനീ മാതാ മാനനീയാ മനസ്വിനീ ॥ 24 ॥

മഹോത്കടാ മന്യുകരീ മനുരൂപാ മനോജവാ ।
മേദസ്വിനീ മദ്യരതാ മധുപാ മങ്ഗലാഽമരാ ॥ 25 ॥

മായാ മാതാഽഽമയഹരീ മൃഡാനീ മഹിലാ മൃതിഃ ।
മഹാദേവീ മോഹഹരീ മഞ്ജുര്‍മൃത്യുഞ്ജയാഽമലാ ॥ 26 ॥

മാംസലാ മാനവാ മൂലാ മഹാരാത്രിമഹാലസാ ।
മൃഗാങ്കാ മീനകാരീ സ്യാന്‍മഹിഷഘ്നീ മദന്തികാ ॥ 27 ॥

മൂര്‍ച്ഛാമോഹമൃഷാമോഘാമദമൃത്യുമലാപഹാ ।
സിംഹര്‍ക്ഷമഹിഷവ്യാഘ്രമൃഗക്രോഡാനനാ ധുനീ ॥ 28 ॥

ധരിണീ ധാരിണീ ധേനുര്‍ധരിത്രീ ധാവനീ ധവാ ।
ധര്‍മധ്വനാ ധ്യാനപരാ ധനധാന്യധരാപ്രദാ ॥ 29 ॥

പാപദോഷരിപുവ്യാധിനാശിനീ സിദ്ധിദായിനീ ।
കലാകാഷ്ഠാത്രപാപക്ഷാഽഹസ്ത്രുടിശ്വാസരൂപിണീ ॥ 30 ॥

സമൃദ്ധാ സുഭുജാ രൌദ്രീ രാധാ രാകാ രമാഽരണിഃ ।
രാമാ രതിഃ പ്രിയാ രുഷ്ടാ രക്ഷിണീ രവിമധ്യഗാ ॥ 31 ॥

രജനീ രമണീ രേവാ രങ്കിനീ രഞ്ജിനീ രമാ ।
രോഷാ രോഷവതീ രൂക്ഷാ കരിരാജ്യപ്രദാ രതാ ॥ 32 ॥

രൂക്ഷാ രൂപവതീ രാസ്യാ രുദ്രാണീ രണപണ്ഡിതാ ।
ഗങ്ഗാ ച യമുനാ ചൈവ സരസ്വതിസ്വസൂര്‍മധുഃ ॥ 33 ॥

ഗണ്ഡകീ തുങ്ഗഭദ്രാ ച കാവേരീ കൌശികീ പടുഃ ।
ഖട്വോരഗവതീ ചാരാ സഹസ്രാക്ഷാ പ്രതര്‍ദനാ ॥ 34 ॥

സര്‍വജ്ഞാ ശാങ്കരീ ശാസ്ത്രീ ജടാധാരിണ്യയോരദാ ।
യാവനീ സൌരഭീ കുബ്ജാ വക്രതുണ്ഡാ വധോദ്യതാ ॥ 35 ॥

ചന്ദ്രാപീഡാ വേദവേദ്യാ ശങ്ഖിനീ നീല്ലഓഹിതാ ।
ധ്യാനാതീതാഽപരിച്ഛേദ്യാ മൃത്യുരൂപാ ത്രിവര്‍ഗദാ ॥ 36 ॥

അരൂപാ ബഹുരൂപാ ച നാനാരൂപാ നതാനനാ ।
വൃഷാകപിര്‍വൃഷാരൂഢാ വൃഷേശീ വൃഷവാഹനാ ॥ 37 ॥

വൃഷപ്രിയാ വൃഷാവര്‍താ വൃഷപര്‍വാ വൃഷാകൃതിഃ ।
കോദണ്ഡിനീ നാഗചൂഡാ ചക്ഷുഷ്യാ പരമാര്‍ഥികാ ॥ 38 ॥

ദുര്‍വാസാ ദുര്‍ഗ്രഹാ ദേവീ സുരാവാസാ ദുരാരിഹാ ।
ദുര്‍ഗാ രാധാ ദുര്‍ഗഹന്ത്രീ ദുരാരാധ്യാ ദവീയസീ ॥ 39 ॥

ദുരാവാസാ ദുഃപ്രഹസ്താ ദുഃപ്രകമ്പാ ദുരുഹിണീ ।
സുവേണീ ശ്രമണീ ശ്യാമാ മൃഗവ്യാധാഽര്‍കതാപിനീ ॥ 40 ॥

ദുര്‍ഗാ താര്‍ക്ഷീ പാശുപതീ കൌണപീ കുണപാശനാ ।
കപര്‍ദിനീ കാമകാമാ കമനീയാ കലോജ്വലാ ॥ 41 ॥

കാസാവഹൃത്കാരകാനീ കംബുകണ്ഠീ കൃതാഗമാ ।
കര്‍കശാ കാരണാ കാന്താ കല്‍പാഽകല്‍പാ കടങ്കടാ ॥ 42 ॥

ശ്മശാനനിലയാ ഭിന്നീ ഗജാരുഢാ ഗജാപഹാ ।
തത്പ്രിയാ തത്പരാ രായാ സ്വര്‍ഭാനുഃ കാലവഞ്ചിനീ ॥ 43 ॥

ശാഖാ വിശാഖാ ഗോശാഖാ സുശാഖാ ശേഷശാഖിനീ ।
വ്യങ്ഗാ സുഭാങ്ഗാ വാമാങ്ഗാ നീലാങ്ഗാഽനങ്ഗരൂപിണീ ॥ 44 ॥

സാങ്ഗോപാങ്ഗാ ച ശാരങ്ഗാ ശുഭാങ്ഗാ രങ്ഗരൂപിണീ ।
ഭദ്രാ സുഭദ്രാ ഭദ്രാക്ഷീ സിംഹികാ വിനതാഽദിതിഃ ॥ 45 ॥

ഹൃദ്യാ വദ്യാ സുപദ്യാ ച ഗദ്യപദ്യപ്രിയാ പ്രസൂഃ ।
ചര്‍ചികാ ഭോഗവത്യംബാ സാരസീ ശബരീ നടീ ॥ 46 ॥

യോഗിനീ പുഷ്കലാഽനന്താ പരാ സാങ്ഖ്യാ ശചീ സതീ ।
നിംനഗാ നിംനനാഭിശ്ച സഹിഷ്ണുര്‍ജാഗൃതീ ലിപിഃ ॥ 47 ॥

ദമയന്തീ ദമീ ദണ്ഡോദ്ദണ്ഡിനീ ദാരദായികാ ।
ദീപിനീ ധാവിനീ ധാത്രീ ദക്ഷകന്യാ ദരിദ്രതീ ॥ 48 ॥

ദാഹിനീ ദ്രവിണീ ദര്‍വീ ദണ്ഡിനീ ദണ്ഡനായികാ ।
ദാനപ്രിയാ ദോഷഹന്ത്രീ ദുഃഖദാരിദ്ര്യനാശിനീ ॥ 49 ॥

ദോഷദാ ദോഷകൃദ്ദോഗ്ധ്രീ ദോഹദാ ദേവികാഽദനാ ।
ദര്‍വീകരീ ദുര്‍വലിതാ ദുര്യുഗാഽദ്വയവാദിനീ ॥ 50 ॥

ചരാചരാഽനന്തവൃഷ്ടിരുന്‍മത്താ കമലാലസാ ।
താരിണീ താരകാന്താരാ പരാത്മാ കുബ്ജലോചനാ ॥ 51 ॥

ഇന്ദുര്‍ഹിരണ്യകവചാ വ്യവസ്ഥാ വ്യവസായികാ ।
ഈശനന്ദാ നദീ നാഗീ യക്ഷിണീ സര്‍പിണീ വരീ ॥ 52 ॥

സുധാ സുരാ വിശ്വസഹാ സുവര്‍ണാങ്ഗദധാരിണീ ।
ജനനീ പ്രീതിപാകേരുഃ സാംരാജ്ഞീ സംവിദുത്തമാ ॥ 53 ॥

അമേയാഽരിഷ്ടദമനീ പിങ്ഗലാ ലിങ്ഗധാരിണീ ।
ചാമുണ്ഡാ പ്ലാവിനീ ഹാലാ ബൃഹജ്ജ്യോതിരുരുക്രമാ ॥ 54 ॥

സുപ്രതീകാ ച സുഗ്രീവാ ഹവ്യവാഹാ പ്രലാപിനീ ।
നഭസ്യാ മാധവീ ജ്യേഷ്ഠാ ശിശിരാ ജ്വാലിനീ രുചിഃ ॥ 55 ॥

ശുക്ലാ ശുക്രാ ശുചാ ശോകാ ശുകീ ഭേകീ പികീ ഭകീ ।
പൃഷദശ്വാ നഭോയോനീ സുപ്രതീകാ വിഭാവരീ ॥ 56 ॥

ഗര്‍വിതാ ഗുര്‍വിണീ ഗണ്യാ ഗുരുര്‍ഗുരുതരീ ഗയാ ।
ഗന്ധര്‍വീ ഗണികാ ഗുന്ദ്രാ ഗാരുഡീ ഗോപികാഽഗ്രഗാ ॥ 57 ॥

ഗണേശീ ഗാമിനീ ഗന്ത്രീ ഗോപതിര്‍ഗന്ധിനീ ഗവീ ।
ഗര്‍ജിതാ ഗാനനീ ഗോനാ ഗോരക്ഷാ ഗോവിദാം ഗതിഃ ॥ 58 ॥

ഗ്രാഥികീ ഗ്രഥികൃദ്ഗോഷ്ഠീ ഗര്‍ഭരൂപാ ഗുണൈഷിണീ ।
പാരസ്കരീ പാഞ്ചനദാ ബഹുരൂപാ വിരൂപികാ ॥ 59 ॥

ഊഹാ വ്യൂഹാ ദുരൂഹാ ച സമ്മോഹാ മോഹഹാരിണീ ।
യജ്ഞവിഗ്രഹിണീ യജ്ഞാ യായജൂകാ യശസ്വിനീ ॥ 60 ॥

അഗ്നിഷ്ഠോമോഽത്യഗ്നിഷ്ടോമോ വാജപേയശ്ച ഷോഡശീ ।
പുണ്ഡരീകോഽശ്വമേധശ്ച രാജസൂയശ്ച നാഭസഃ ॥ 61 ॥

സ്വിഷ്ടകൃദ്ബഹുസൌവര്‍ണോ ഗോസവശ്ച മഹാവ്രതഃ ।
വിശ്വജിദ്ബ്രഹ്മയജ്ഞശ്ച പ്രാജാപത്യഃ ശിലായവഃ ॥ 62 ॥

അശ്വക്രാന്തോ രഥക്രാന്തോ വിഷ്ണുക്രാന്തോ വിഭാവസുഃ ।
സൂര്യക്രാന്തോ ഗജക്രാന്തോ ബലിഭിന്നാഗയജ്ഞകഃ ॥ 63 ॥

സാവിത്രീ ചാര്‍ധസാവിത്രീ സര്‍വതോഭദ്രവാരുണഃ ।
ആദിത്യാമയഗോദോഹഗവാമയമൃഗാമയാഃ ॥ 64 ॥

സര്‍പമയഃ കാലപിഞ്ജഃ കൌണ്ഡിന്യോപനകാഹലഃ ।
അഗ്നിവിദ്ദ്വാദശാഹഃ സ്വോപാംശുഃ സോമദോഹനഃ ॥ 65 ॥

അശ്വപ്രതിഗ്രഹോ ബര്‍ഹിരഥോഽഭ്യുദയ ഋദ്ധിരാട് ।
സര്‍വസ്വദക്ഷിണോ ദീക്ഷാ സോമാഖ്യാ സമിദാഹ്വയഃ ॥ 66 ॥

കഠായനശ്ച ഗോദോഹഃ സ്വാഹാകാരസ്തനൂനപാത് ।
ദണ്ഡാപുരുഷമേധശ്ച ശ്യേനോ വജ്ര ഇഷുര്യമഃ ॥ 67 ॥

അങ്ഗിരാ കങ്ഗഭേരുണ്ഡാ ചാന്ദ്രായണപരായണാ ।
ജ്യോതിഷ്ഠോമഃ കുതോ ദര്‍ശോ നന്ദ്യാഖ്യഃ പൌര്‍ണമാസികഃ ॥ 68 ॥

ഗജപ്രതിഗ്രഹോ രാത്രിഃ സൌരഭഃ ശാങ്കലായനഃ ।
സൌഭാഗ്യകൃച്ച കാരീഷോ വൈതലായനരാമഠീ ॥ 69 ॥

ശോചിഷ്കാരീ നാചികേതഃ ശാന്തികൃത്പുഷ്ടികൃത്തഥാ ।
വൈനതേയോച്ചാടനൌ ച വശീകരണമാരണേ ॥ 70 ॥

ത്രൈലോക്യമോഹനോ വീരഃ കന്ദര്‍പബലശാതനഃ ।
ശങ്ഖചൂഡോ ഗജാച്ഛായോ രൌദ്രാഖ്യോ വിഷ്ണുവിക്രമഃ ॥ 71 ॥

ഭൈരവഃ കവഹാഖ്യശ്ചാവഭൃഥോഽഷ്ടാകപാലകഃ ।
ശ്രൌഷട് വൌഷട് വഷട്കാരഃ പാകസംസ്ഥാ പരിശ്രുതീ ॥ 72 ॥

ചയനോ നരമേധശ്ച കാരീരീ രത്നദാനികാ ।
സൌത്രാമണീ ച ഭാരുന്ദാ ബാര്‍ഹസ്പത്യോ ബലങ്ഗമഃ ॥ 73 ॥

പ്രചേതാഃ സര്‍വസത്രശ്ച ഗജമേധഃ കരംഭകഃ ।
ഹവിഃസംസ്ഥാ സോമസംസ്ഥാ പാകസംസ്ഥാ ഗരുത്മതീ ॥ 74 ॥

സത്യസൂര്യശ്ചമസഃ സ്രുക്സ്രുവോലൂഖലമേക്ഷണീ ।
ചപലോ മന്ഥിനീ മേഢീ യൂപഃ പ്രാഗ്വംശകുഞ്ജികാ ॥ 75 ॥

രശ്മിരശുശ്ച ദോഭ്യശ്ച വാരുണോദഃ പവിഃ കുഥാ ।
ആപ്തോര്യാമോ ദ്രോണകലശോ മൈത്രാവരുണ ആശ്വിനഃ ॥ 76 ॥

പാത്നീവതശ്ച മന്ഥീ ച ഹാരിയോജന ഏവ ച ।
പ്രതിപ്രസ്ഥാനശുക്രൌ ച സാമിധേനീ സമിത്സമാ ॥ 77 ॥

ഹോതാഽധ്വര്യുസ്തഥോദ്ഘാതാ നേതാ ത്വഷ്ടാ ച യോത്രികാ ।
ആഗ്നീധ്രോഽച്ഛവഗാഷ്ടാവഗ്രാവസ്തുത്പ്രതര്‍ദകഃ ॥ 78 ॥

സുബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രാഹ്മണശ്ച മൈത്രാവരുണവാരുണൌ ।
പ്രസ്തോതാ പ്രതിപ്രസ്ഥാതാ യജമാനാ ധ്രുവംത്രികാ ॥ 79 ॥

ആമിക്ഷാമീഷദാജ്യം ച ഹവ്യം കവ്യം ചരുഃ പയഃ ।
ജുഹൂദ്ധുണോഭൃത് ബ്രഹ്മാ ത്രയീ ത്രേതാ തരശ്വിനീ ॥ 80 ॥

പുരോഡാശഃ പശുകര്‍ഷഃ പ്രേക്ഷണീ ബ്രഹ്മയജ്ഞിനീ ।
അഗ്നിജിഹ്വാ ദര്‍ഭരോമാ ബ്രഹ്മശീര്‍ഷാ മഹോദരീ ॥ 81 ॥

അമൃതപ്രാശികാ നാരായണീ നഗ്നാ ദിഗംബരാ ।
ഓങ്കാരിണീ ചതുര്‍വേദരൂപാ ശ്രുതിരനുല്വണാ ॥ 82 ॥

അഷ്ടാദശഭുജാ രംഭാ സത്യാ ഗഗനചാരിണീ ।
ഭീമവക്ത്രാ മഹാവക്ത്രാ കീര്‍തിരാകൃഷ്ണപിങ്ഗലാ ॥ 83 ॥

കൃഷ്ണമൂര്‍ദ്ധാ മഹാമൂര്‍ദ്ധാ ഘോരമൂര്‍ദ്ധാ ഭയാനനാ ।
ഘോരാനനാ ഘോരജിഹ്വാ ഘോരരാവാ മഹാവ്രതാ ॥ 84 ॥

ദീപ്താസ്യാ ദീപ്തനേത്രാ ചണ്ഡപ്രഹരണാ ജടീ ।
സുരഭീ സൌനഭീ വീചീ ഛായാ സന്ധ്യാ ച മാംസലാ ॥ 85 ॥

കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാംബരാ കൃഷ്ണശാര്‍ങ്ഗിണീ കൃഷ്ണവല്ലഭാ ।
ത്രാസിനീ മോഹിനീ ദ്വേഷ്യാ മൃത്യുരൂപാ ഭയാവഹാ ॥ 86 ॥

ഭീഷണാ ദാനവേന്ദ്രഘ്നീ കല്‍പകര്‍ത്രീ ക്ഷയങ്കരീ ।
അഭയാ പൃഥിവീ സാധ്വീ കേശിനീ വ്യാധിജന്‍മഹാ ॥ 87 ॥

അക്ഷോഭ്യാ ഹ്ലാദിനീ കന്യാ പവിത്രാ രോപിണീ ശുഭാ ।
കന്യാദേവീ സുരാദേവീ ഭീമാദേവീ മദന്തികാ ॥ 88 ॥

ശാകംബരീ മഹാശ്വേതാ ധൂംരാ ധൂംരേശ്വരീശ്വരീ ।
വീരഭദ്രാ മഹാഭദ്രാ മഹാദേവീ മഹാസുരീ ॥ 89 ॥

ശ്മശാനവാസിനീ ദീപ്താ ചിതിസംസ്ഥാ ചിതിപ്രിയാ ।
കപാലഹസ്താ ഖട്വാങ്ഗീ ഖഡ്ഗിനീ ശൂലിനീ ഹലീ ॥ 90 ॥

കാന്താരിണീ മഹായോഗീ യോഗമാര്‍ഗാ യുഗഗ്രഹാ ।
ധൂംരകേതുര്‍മഹാസ്യായുര്യുഗാനാം പരിവര്‍തിനീ ॥ 91 ॥

അങ്ഗാരിണ്യങ്കുശകരാ ഘണ്ടാവര്‍ണാ ച ചക്രിണീ ।
വേതാലീ ബ്രഹ്മവേതാലീ മഹാവേതാലികാ തഥാ ॥ 92 ॥

വിദ്യാരാജ്ഞീ മോഹരാജ്ഞീ മഹാരാജ്ഞീ മഹോദരീ ।
ഭൂതം ഭവ്യം ഭവിഷ്യം ച സാങ്ഖ്യം യോഗസ്തതോ ദമഃ ॥ 93 ॥

അധ്യാത്മം ചാധിദൈവം ചാധിഭൂതാംശ ഏവ ച ।
ഘണ്ടാരവാ വിരൂപാക്ഷീ ശിഖിചിച്ഛ്രീചയപ്രിയാ ॥ 94 ॥

ഖഡ്ഗശൂലഗദാഹസ്താ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനീ ।
മാതങ്ഗീ മത്തമാതങ്ഗീ കൌശികീ ബ്രഹ്മവാദിനീ ॥ 95 ॥

ഉഗ്രതേജാ സിദ്ധസേനാ ജൃംഭിണീ മോഹിനീ തഥാ ।
ജയാ ച വിജയാ ചൈവ വിനതാ കദ്രുരേവ ച ॥ 96 ॥

ധാത്രീ വിധാത്രീ വിക്രാന്താ ധ്വസ്താ മൂര്‍ച്ഛാ ച മൂര്‍ച്ഛനീ ।
ദമനീ ദാമിനീ ദംയാ ഛേദിനീ താപിനീ തപീ ॥ 97 ॥

ബന്ധിനീ ബാധിനീ ബന്ധ്യാ ബോധാതീതാ ബുധപ്രിയാ ।
ഹരിണീ ഹാരിണീ ഹന്ത്രീ ധരിണീ ധാരിണീ ധരാ ॥ 98 ॥

വിസാധിനീ സാധിനീ ച സന്ധ്യാ സങ്ഗോപനീ പ്രിയാ ।
രേവതീ കാലകര്‍ണീ ച സിദ്ധിലക്ഷ്മീരരുന്ധതീ ॥ 99 ॥

ധര്‍മപ്രിയാ ധര്‍മരതിഃ ധര്‍മിഷ്ഠാ ധര്‍മചാരിണീ ।
വ്യുഷ്ടിഃ ഖ്യാതിഃ സിനീവാലീ കുഹൂഃ ഋതുമതീ മൃതിഃ ॥ 100 ॥

തവാഷ്ട്രീ വൈരോചനീ മൈത്രീ നീരജാ കൈടഭേശ്വരീ ।
ഭ്രമണീ ഭ്രാമണീ ഭ്രാമാ ഭ്രമരീ ഭ്രാമരീ ഭ്രമാ ॥ 101 ॥

നിഷ്കലാ കലഹാ നീതാ കൌലാകാരാ കലേബരാ ।
വിദ്യുജ്ജിഹ്വാ വര്‍ഷിണീ ച ഹിരണ്യാക്ഷനിപാതിനീ ॥ 102 ॥

ജിതകാമാ കാമൃഗയാ കോലാ കല്‍പാങ്ഗിനീ കലാ ।
പ്രധാനാ താരകാ താരാ ഹിതാത്മാ ഹിതഭേദിനീ ॥ 103 ॥

ദുരക്ഷരാ പരംബ്രഹ്മ മഹാതാനാ മഹാഹവാ ।
വാരുണീ വ്യരുണീ വാണീ വീണാ വേണീ വിഹങ്ഗമാ ॥ 104 ॥

മോദപ്രിയാ മോദകിനീ പ്ലവനീ പ്ലാവിനീ പ്ലുതിഃ ।
അജരാ ലോഹിതാ ലാക്ഷാ പ്രതപ്താ വിശ്വഭോജിനീ ॥ 105 ॥

മനോ ബുദ്ധിരഹങ്കാരഃ ക്ഷേത്രജ്ഞാ ക്ഷേത്രപാലികാ ।
ചതുര്‍വേദാ ചതുര്‍ഭാരാ ചതുരന്താ ചരുപ്രിയാ ॥ 106 ॥

ചര്‍വിണീ ചോരിണീ ചാരീ ചാങ്കരീ ചര്‍മഭേഭൈരവീ ।
നിര്ലേപാ നിഷ്പ്രപഞ്ചാ ച പ്രശാന്താ നിത്യവിഗ്രഹാ ॥ 107 ॥

സ്തവ്യാ സ്തവപ്രിയാ വ്യാലാ ഗുരുരാശ്രിതവത്സലാ ।
നിഷ്കലങ്കാ നിരാലംബാ നിര്‍ദ്വന്ദ്വാ നിഷ്പരിഗ്രഹാ ॥ 108 ॥

നിര്‍ഗുണാ നിര്‍മലാ നിത്യാ നിരീഹാ നിരഘാ നവാ ।
നിരിന്ദ്രിയാ നിരാഭാസാ നിര്‍മോഹാ നീതിനായികാ ॥ 109 ॥

നിരിന്ധനാ നിഷ്കലാ ച ലീലാകാരാ നിരാമയാ ।
മുണ്ഡാ വിരൂപാ വികൃതാ പിങ്ഗലാക്ഷീ ഗുണോത്തരാ ॥ 110 ॥

പദ്മഗര്‍ഭാ മഹാഗര്‍ഭാ വിശ്വഗര്‍ഭാ വിലക്ഷണാ ।
പരമാത്മാ പരേശാനീ പരാ പാരാ പരന്തപാ ॥ 111 ॥

സംസാരസേതുഃ ക്രൂരാക്ഷീ മൂര്‍ച്ഛാ മത്താ മനുപ്രിയാ ।
വിസ്മയാ ദുര്‍ജയാ ദക്ഷാ തനുഹന്ത്രീ ദയാലയാ ॥ 112 ॥

പരബ്രഹ്മാഽഽനന്ദരൂപാ സര്‍വസിദ്ധിവിധായിനീ । ഓം।
ഏവമുഡ്ഡാമരതന്ത്രാന്‍മയോദ്ധൃത്യ പ്രകാശിതം ॥ 113 ॥

ഗോപനീയം പ്രയത്നേന നാഖ്യേയം യസ്യ കസ്യചിത് ।
യദീച്ഛസി ദ്രുതം സിദ്ധിം ഐശ്വര്യം ചിരജീവിതാം ॥ 114 ॥

ആരോഗ്യം നൃപസമ്മാനം തദാ നാമാനി കീര്‍തയേത് ।
നാംനാം സഹസ്രം വാരാഹ്യാഃ മയാ തേ സമുദീരിതം ॥ 115 ॥

യഃ പഠേച്ഛൃണുയാദ്വാപി സര്‍വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ।
അശ്ചമേധസഹസ്രസ്യ വാജപേയശതസ്യ ച ॥ 116 ॥

പുണ്ഡരീകായുതസ്യാപി ഫലം പാഠാത് പ്രജായതേ ।
പഠതഃ സര്‍വഭാവേന സര്‍വാഃ സ്യുഃ സിദ്ധയഃ കരേ ॥ 117 ॥

ജായതേ മഹദൈശ്വര്യം സര്‍വേഷാം ദയിതോ ഭവേത് ।
ധനസാരായതേ വഹ്നിരഗാധോഽബ്ധിഃ കണായതേ ॥ 118 ॥

സിദ്ധയശ്ച തൃണായന്തേ വിഷമപ്യമൃതായതേ ।
ഹാരായന്തേ മഹാസര്‍പാഃ സിംഹഃ ക്രീഡാമൃഗായതേ ॥ 119 ॥

ദാസായന്തേ മഹീപാലാ ജഗന്‍മിത്രായതേഽഖിലം ।
തസ്മാന്നാംനാം സഹസ്രേണ സ്തുതാ സാ ജഗദംബികാ ।
പ്രയച്ഛത്യഖിലാന്‍ കാമാന്‍ ദേഹാന്തേ പരമാം ഗതിം ॥ 120 ॥

॥ ഇതി ഉഡ്ഡാമരതന്ത്രാന്തര്‍ഗതം ശ്രീആദിവാരാഹീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Sri Adivarahi :

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment