1008 - Sahasranamavali Varahi Stotrams

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Adi Varahi Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీఆదివారాహీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

ఉడ్డామరతన్త్ర్న్తర్గతమ్
॥ శ్రీవారాహీధ్యానమ్ ॥

నమోఽస్తు దేవి వారాహి జయైఙ్కారస్వరూపిణి ।
జయ వారాహి విశ్వేశి ముఖ్యవారాహి తే నమః ॥ ౧ ॥

వారాహముఖి వన్దే త్వాం అన్ధే అన్ధిని తే నమః ।
సర్వదుర్ష్టప్రదుష్టానాం వాక్స్తమ్భనకరే నమః ॥ ౨ ॥

నమః స్తమ్భిని స్తమ్భే త్వాం జృమ్భే జృమ్భిణి తే నమః ।
రున్ధే రున్ధిని వన్దే త్వాం నమో దేవేశి మోహిని ॥ ౩ ॥

స్వభక్తానాం హి సర్వేషాం సర్వకామప్రదే నమః ।
బాహ్వోః స్తమ్భకరీం వన్దే జిహ్వాస్తమ్భనకారిణీమ్ ॥ ౪ ॥

స్తమ్భనం కురు శత్రూణాం కురు మే శత్రునాశనమ్ ।
శీఘ్రం వశ్యం చ కురు మే యాఽగ్నౌ వాగాత్మికా స్థితా ॥ ౫ ॥

ఠచతుష్టయరూపే త్వాం శరణం సర్వదా భజే ।
హుమాత్మికే ఫడ్రూపేణ జయ ఆద్యాననే శివే ॥ ౬ ॥

దేహి మే సకలాన్ కామాన్ వారాహి జగదీశ్వరి ।
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమో నమః ॥ ౭ ॥

॥ వారాహీ గాయత్రీ ॥

వరాహముఖ్యై విద్మహే । దణ్డనాథాయై ధీమహీ ।
తన్నో అర్ఘ్రి ప్రచోదయాత్ ॥

॥ అథ శ్రీఆదివారాహీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

అథ ధ్యానమ్ ।
వన్దే వారాహవక్త్రాం వరమణిమకుటాం విద్రుమశ్రోత్రభూషాం
హారాగ్రైవేయతుఙ్గస్తనభరనమితాం పీతకౌశేయవస్త్రామ్ ।
దేవీం దక్షోర్ధ్వహస్తే ముసలమథపరం లాఙ్గలం వా కపాలం
వామాభ్యాం ధారయన్తీం కువలయకలికాం శ్యామలాం సుప్రసన్నామ్ ॥

ఐం గ్లౌం ఐం నమో భగవతి వార్తాలి వార్తాలి వారాహి వారాహి వరాహముఖి
వరాహముఖి అన్ధే అన్ధిని నమః రున్ధే రున్ధిని నమః జమ్భే జమ్భిని నమః
మోహే మోహిని నమః స్తమ్భే స్తమ్భిని నమః సర్వదుష్టప్రదుష్టానాం సర్వేషాం
సర్వవాక్చిత్తచక్షుర్ముఖగతిజిహ్వాస్తమ్భనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం
కురు కురు । ఐం గ్లౌం ఠః ఠః ఠః ఠః హుం ఫట్ స్వాహా ।
మహావారాహ్యం వా శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః ॥

దేవ్యువాచ —
శ్రీకణ్ఠ కరుణాసిన్ధో దీనబన్ధో జగత్పతే ।
భూతిభూషితసర్వాఙ్గ పరాత్పరతర ప్రభో ॥ ౧ ॥

కృతాఞ్జలిపుటా భూత్వా పృచ్ఛామ్యేకం దయానిధే ।
ఆద్యా యా చిత్స్వరూపా యా నిర్వికారా నిరఞ్జనా ॥ ౨ ॥

బోధాతీతా జ్ఞానగమ్యా కూటస్థాఽఽనన్దవిగ్రహా ।
అగ్రాహ్యాఽతీన్ద్రియా శుద్ధా నిరీహా స్వావభాసికా ॥ ౩ ॥

గుణాతీతా నిష్ప్రపఞ్చా హ్యవాఙ్మనసగోచరా ।
ప్రకృతిర్జగదుత్పత్తిస్థితిసంహారకారిణీ ॥ ౪ ॥

రక్షార్థే జగతాం దేవకార్యార్థం వా సురద్విషామ్ ।
నాశాయ ధత్తే సా దేహం తత్తత్కార్యైకసాధనమ్ ॥ ౫ ॥

తత్ర భూధరణార్థాయ యజ్ఞవిస్తారహేతవే ।
విద్యుత్కేశహిరణ్యాక్షబలాకాదివధాయ చ ॥ ౬ ॥

ఆవిర్బభూవ యా శక్తిర్ఘోరా భూదారరూపిణీ ।
వారాహీ వికటాకారా దానవాసురనాశినీ ॥ ౭ ॥

సద్యఃసిద్ధికరీ దేవీ ధోరా ఘోరతరా శివా ।
తస్యాః సహస్రనామాఖ్యం స్తోత్రం మే సముదీరయ ॥ ౮ ॥

కృపాలేశోఽస్తి మయి చేద్భాగ్యం మే యది వా భవేత్ ।
అనుగ్రాహ్యా యద్యహం స్యాం తదా వద దయానిధే ॥ ౯ ॥

ఈశ్వర ఉవాచ ।
సాధు సాధు వరారోహే ధన్యా బహుమతాసి మే ।
శుశ్రూషాదిసముత్పన్నా భక్తిశ్రద్ధాసమన్వితా తవ ॥ ౧౦ ॥

సహస్రనామ వారాహ్యాః సర్వసిద్ధివిధాయి చ ।
తవ చేన్న ప్రవక్ష్యామి ప్రియే కస్య వదామ్యహమ్ ॥ ౧౧ ॥

కిన్తు గోప్యం ప్రయత్నేన సంరక్ష్యం ప్రాణతోఽపి చ ।
విశేషతః కలియుగే న దేయం యస్య కస్యచిత్ ॥

సర్వేఽన్యథా సిద్ధిభాజో భవిష్యన్తి వరాననే ॥ ౧౨ ॥

ఓం అస్య శ్రీవారాహీసహస్రనామస్తోత్రస్య మహాదేవ ఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః ।
వారాహీ దేవతా । ఐం బీజమ్ । క్రోం శక్తిః । హుం కీలకమ్ ।
మమ సర్వార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

ఓం వారాహీ వామనీ వామా బగలా వాసవీ వసుః ।
వైదేహీ విరసూర్బాలా వరదా విష్ణువల్లభా ॥ ౧౩ ॥

వన్దితా వసుదా వశ్యా వ్యాత్తాస్యా వఞ్చినీ బలా ।
వసున్ధరా వీతిహోత్రా వీతరాగా విహాయసీ ॥ ౧౪ ॥

సర్వా ఖనిప్రియా కామ్యా కమలా కాఞ్చనీ రమా ।
ధూమ్రా కపాలినీ వామా కురుకుల్లా కలావతీ ॥ ౧౫ ॥

యామ్యాఽగ్నేయీ ధరా ధన్యా ధర్మిణీ ధ్యానినీ ధ్రువా ।
ధృతిర్లక్ష్మీర్జయా తుష్టిః శక్తిర్మేధా తపస్వినీ ॥ ౧౬ ॥

వేధా జయా కృతిః కాన్తిః స్వాహా శాన్తిర్దమా రతిః ।
లజ్జా మతిః స్మృతిర్నిద్రా తన్ద్రా గౌరీ శివా స్వధా ॥ ౧౭ ॥

చణ్డీ దుర్గాఽభయా భీమా భాషా భామా భయానకా ।
భూదారా భయాపహా భీరుర్భైరవీ భఙ్గరా భటీ ॥ ౧౮ ॥

ఘుర్ఘురా ఘోషణా ఘోరా ఘోషిణీ ఘోణసంయుతా ।
ఘనాధనా ఘర్ఘరా చ ఘోణయుక్తాఽఘనాశినీ ॥ ౧౯ ॥

పూర్వాగ్నేయీ పాతు యామ్యా వాయవ్యుత్తరవారుణీ ।
ఐశాన్యూర్ధ్వాధఃస్థితా చ పృష్టా దక్షాగ్రవామగా ॥ ౨౦ ॥

హృన్నాభిబ్రహ్మరన్ధ్రార్కస్వర్గపాతాలభూమిగా ।
ఐం శ్రీః హ్రీః క్లీం తీర్థగతిః ప్రీతిర్ధీర్గీః కలాఽవ్యయా ॥ ౨౧ ॥

ఋగ్యజుః సామరూపా చ పరా యాత్రిణ్యుదుమ్బరా ।
గదాసిశక్తిచాపేషుశూలచక్రక్రష్టిధారిణీ ॥ ౨౨ ॥

జరతీ యువతీ బాలా చతురఙ్గబలోత్కటా ।
సత్యాక్షరా చాధిభేత్రీ ధాత్రీ పాత్రీ పరా పటుః ॥ ౨౩ ॥

క్షేత్రజ్ఞా కమ్పినీ జ్యేష్ఠా దూరధర్శా ధురన్ధరా ।
మాలినీ మానినీ మాతా మాననీయా మనస్వినీ ॥ ౨౪ ॥

మహోత్కటా మన్యుకరీ మనురూపా మనోజవా ।
మేదస్వినీ మద్యరతా మధుపా మఙ్గలాఽమరా ॥ ౨౫ ॥

మాయా మాతాఽఽమయహరీ మృడానీ మహిలా మృతిః ।
మహాదేవీ మోహహరీ మఞ్జుర్మృత్యుఞ్జయాఽమలా ॥ ౨౬ ॥

మాంసలా మానవా మూలా మహారాత్రిమహాలసా ।
మృగాఙ్కా మీనకారీ స్యాన్మహిషఘ్నీ మదన్తికా ॥ ౨౭ ॥

మూర్చ్ఛామోహమృషామోఘామదమృత్యుమలాపహా ।
సింహర్క్షమహిషవ్యాఘ్రమృగక్రోడాననా ధునీ ॥ ౨౮ ॥

ధరిణీ ధారిణీ ధేనుర్ధరిత్రీ ధావనీ ధవా ।
ధర్మధ్వనా ధ్యానపరా ధనధాన్యధరాప్రదా ॥ ౨౯ ॥

పాపదోషరిపువ్యాధినాశినీ సిద్ధిదాయినీ ।
కలాకాష్ఠాత్రపాపక్షాఽహస్త్రుటిశ్వాసరూపిణీ ॥ ౩౦ ॥

సమృద్ధా సుభుజా రౌద్రీ రాధా రాకా రమాఽరణిః ।
రామా రతిః ప్రియా రుష్టా రక్షిణీ రవిమధ్యగా ॥ ౩౧ ॥

రజనీ రమణీ రేవా రఙ్కినీ రఞ్జినీ రమా ।
రోషా రోషవతీ రూక్షా కరిరాజ్యప్రదా రతా ॥ ౩౨ ॥

రూక్షా రూపవతీ రాస్యా రుద్రాణీ రణపణ్డితా ।
గఙ్గా చ యమునా చైవ సరస్వతిస్వసూర్మధుః ॥ ౩౩ ॥

గణ్డకీ తుఙ్గభద్రా చ కావేరీ కౌశికీ పటుః ।
ఖట్వోరగవతీ చారా సహస్రాక్షా ప్రతర్దనా ॥ ౩౪ ॥

సర్వజ్ఞా శాఙ్కరీ శాస్త్రీ జటాధారిణ్యయోరదా ।
యావనీ సౌరభీ కుబ్జా వక్రతుణ్డా వధోద్యతా ॥ ౩౫ ॥

చన్ద్రాపీడా వేదవేద్యా శఙ్ఖినీ నీల్లఓహితా ।
ధ్యానాతీతాఽపరిచ్ఛేద్యా మృత్యురూపా త్రివర్గదా ॥ ౩౬ ॥

అరూపా బహురూపా చ నానారూపా నతాననా ।
వృషాకపిర్వృషారూఢా వృషేశీ వృషవాహనా ॥ ౩౭ ॥

వృషప్రియా వృషావర్తా వృషపర్వా వృషాకృతిః ।
కోదణ్డినీ నాగచూడా చక్షుష్యా పరమార్థికా ॥ ౩౮ ॥

దుర్వాసా దుర్గ్రహా దేవీ సురావాసా దురారిహా ।
దుర్గా రాధా దుర్గహన్త్రీ దురారాధ్యా దవీయసీ ॥ ౩౯ ॥

దురావాసా దుఃప్రహస్తా దుఃప్రకమ్పా దురుహిణీ ।
సువేణీ శ్రమణీ శ్యామా మృగవ్యాధాఽర్కతాపినీ ॥ ౪౦ ॥

దుర్గా తార్క్షీ పాశుపతీ కౌణపీ కుణపాశనా ।
కపర్దినీ కామకామా కమనీయా కలోజ్వలా ॥ ౪౧ ॥

కాసావహృత్కారకానీ కమ్బుకణ్ఠీ కృతాగమా ।
కర్కశా కారణా కాన్తా కల్పాఽకల్పా కటఙ్కటా ॥ ౪౨ ॥

శ్మశాననిలయా భిన్నీ గజారుఢా గజాపహా ।
తత్ప్రియా తత్పరా రాయా స్వర్భానుః కాలవఞ్చినీ ॥ ౪౩ ॥

శాఖా విశాఖా గోశాఖా సుశాఖా శేషశాఖినీ ।
వ్యఙ్గా సుభాఙ్గా వామాఙ్గా నీలాఙ్గాఽనఙ్గరూపిణీ ॥ ౪౪ ॥

సాఙ్గోపాఙ్గా చ శారఙ్గా శుభాఙ్గా రఙ్గరూపిణీ ।
భద్రా సుభద్రా భద్రాక్షీ సింహికా వినతాఽదితిః ॥ ౪౫ ॥

హృద్యా వద్యా సుపద్యా చ గద్యపద్యప్రియా ప్రసూః ।
చర్చికా భోగవత్యమ్బా సారసీ శబరీ నటీ ॥ ౪౬ ॥

యోగినీ పుష్కలాఽనన్తా పరా సాఙ్ఖ్యా శచీ సతీ ।
నిమ్నగా నిమ్ననాభిశ్చ సహిష్ణుర్జాగృతీ లిపిః ॥ ౪౭ ॥

దమయన్తీ దమీ దణ్డోద్దణ్డినీ దారదాయికా ।
దీపినీ ధావినీ ధాత్రీ దక్షకన్యా దరిద్రతీ ॥ ౪౮ ॥

దాహినీ ద్రవిణీ దర్వీ దణ్డినీ దణ్డనాయికా ।
దానప్రియా దోషహన్త్రీ దుఃఖదారిద్ర్యనాశినీ ॥ ౪౯ ॥

దోషదా దోషకృద్దోగ్ధ్రీ దోహదా దేవికాఽదనా ।
దర్వీకరీ దుర్వలితా దుర్యుగాఽద్వయవాదినీ ॥ ౫౦ ॥

చరాచరాఽనన్తవృష్టిరున్మత్తా కమలాలసా ।
తారిణీ తారకాన్తారా పరాత్మా కుబ్జలోచనా ॥ ౫౧ ॥

ఇన్దుర్హిరణ్యకవచా వ్యవస్థా వ్యవసాయికా ।
ఈశనన్దా నదీ నాగీ యక్షిణీ సర్పిణీ వరీ ॥ ౫౨ ॥

సుధా సురా విశ్వసహా సువర్ణాఙ్గదధారిణీ ।
జననీ ప్రీతిపాకేరుః సామ్రాజ్ఞీ సంవిదుత్తమా ॥ ౫౩ ॥

అమేయాఽరిష్టదమనీ పిఙ్గలా లిఙ్గధారిణీ ।
చాముణ్డా ప్లావినీ హాలా బృహజ్జ్యోతిరురుక్రమా ॥ ౫౪ ॥

సుప్రతీకా చ సుగ్రీవా హవ్యవాహా ప్రలాపినీ ।
నభస్యా మాధవీ జ్యేష్ఠా శిశిరా జ్వాలినీ రుచిః ॥ ౫౫ ॥

శుక్లా శుక్రా శుచా శోకా శుకీ భేకీ పికీ భకీ ।
పృషదశ్వా నభోయోనీ సుప్రతీకా విభావరీ ॥ ౫౬ ॥

గర్వితా గుర్విణీ గణ్యా గురుర్గురుతరీ గయా ।
గన్ధర్వీ గణికా గున్ద్రా గారుడీ గోపికాఽగ్రగా ॥ ౫౭ ॥

గణేశీ గామినీ గన్త్రీ గోపతిర్గన్ధినీ గవీ ।
గర్జితా గాననీ గోనా గోరక్షా గోవిదాం గతిః ॥ ౫౮ ॥

గ్రాథికీ గ్రథికృద్గోష్ఠీ గర్భరూపా గుణైషిణీ ।
పారస్కరీ పాఞ్చనదా బహురూపా విరూపికా ॥ ౫౯ ॥

ఊహా వ్యూహా దురూహా చ సమ్మోహా మోహహారిణీ ।
యజ్ఞవిగ్రహిణీ యజ్ఞా యాయజూకా యశస్వినీ ॥ ౬౦ ॥

అగ్నిష్ఠోమోఽత్యగ్నిష్టోమో వాజపేయశ్చ షోడశీ ।
పుణ్డరీకోఽశ్వమేధశ్చ రాజసూయశ్చ నాభసః ॥ ౬౧ ॥

స్విష్టకృద్బహుసౌవర్ణో గోసవశ్చ మహావ్రతః ।
విశ్వజిద్బ్రహ్మయజ్ఞశ్చ ప్రాజాపత్యః శిలాయవః ॥ ౬౨ ॥

అశ్వక్రాన్తో రథక్రాన్తో విష్ణుక్రాన్తో విభావసుః ।
సూర్యక్రాన్తో గజక్రాన్తో బలిభిన్నాగయజ్ఞకః ॥ ౬౩ ॥

సావిత్రీ చార్ధసావిత్రీ సర్వతోభద్రవారుణః ।
ఆదిత్యామయగోదోహగవామయమృగామయాః ॥ ౬౪ ॥

సర్పమయః కాలపిఞ్జః కౌణ్డిన్యోపనకాహలః ।
అగ్నివిద్ద్వాదశాహః స్వోపాంశుః సోమదోహనః ॥ ౬౫ ॥

అశ్వప్రతిగ్రహో బర్హిరథోఽభ్యుదయ ఋద్ధిరాట్ ।
సర్వస్వదక్షిణో దీక్షా సోమాఖ్యా సమిదాహ్వయః ॥ ౬౬ ॥

కఠాయనశ్చ గోదోహః స్వాహాకారస్తనూనపాత్ ।
దణ్డాపురుషమేధశ్చ శ్యేనో వజ్ర ఇషుర్యమః ॥ ౬౭ ॥

అఙ్గిరా కఙ్గభేరుణ్డా చాన్ద్రాయణపరాయణా ।
జ్యోతిష్ఠోమః కుతో దర్శో నన్ద్యాఖ్యః పౌర్ణమాసికః ॥ ౬౮ ॥

గజప్రతిగ్రహో రాత్రిః సౌరభః శాఙ్కలాయనః ।
సౌభాగ్యకృచ్చ కారీషో వైతలాయనరామఠీ ॥ ౬౯ ॥

శోచిష్కారీ నాచికేతః శాన్తికృత్పుష్టికృత్తథా ।
వైనతేయోచ్చాటనౌ చ వశీకరణమారణే ॥ ౭౦ ॥

త్రైలోక్యమోహనో వీరః కన్దర్పబలశాతనః ।
శఙ్ఖచూడో గజాచ్ఛాయో రౌద్రాఖ్యో విష్ణువిక్రమః ॥ ౭౧ ॥

భైరవః కవహాఖ్యశ్చావభృథోఽష్టాకపాలకః ।
శ్రౌషట్ వౌషట్ వషట్కారః పాకసంస్థా పరిశ్రుతీ ॥ ౭౨ ॥

చయనో నరమేధశ్చ కారీరీ రత్నదానికా ।
సౌత్రామణీ చ భారున్దా బార్హస్పత్యో బలఙ్గమః ॥ ౭౩ ॥

ప్రచేతాః సర్వసత్రశ్చ గజమేధః కరమ్భకః ।
హవిఃసంస్థా సోమసంస్థా పాకసంస్థా గరుత్మతీ ॥ ౭౪ ॥

సత్యసూర్యశ్చమసః స్రుక్స్రువోలూఖలమేక్షణీ ।
చపలో మన్థినీ మేఢీ యూపః ప్రాగ్వంశకుఞ్జికా ॥ ౭౫ ॥

రశ్మిరశుశ్చ దోభ్యశ్చ వారుణోదః పవిః కుథా ।
ఆప్తోర్యామో ద్రోణకలశో మైత్రావరుణ ఆశ్వినః ॥ ౭౬ ॥

పాత్నీవతశ్చ మన్థీ చ హారియోజన ఏవ చ ।
ప్రతిప్రస్థానశుక్రౌ చ సామిధేనీ సమిత్సమా ॥ ౭౭ ॥

హోతాఽధ్వర్యుస్తథోద్ఘాతా నేతా త్వష్టా చ యోత్రికా ।
ఆగ్నీధ్రోఽచ్ఛవగాష్టావగ్రావస్తుత్ప్రతర్దకః ॥ ౭౮ ॥

సుబ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణశ్చ మైత్రావరుణవారుణౌ ।
ప్రస్తోతా ప్రతిప్రస్థాతా యజమానా ధ్రువంత్రికా ॥ ౭౯ ॥

ఆమిక్షామీషదాజ్యం చ హవ్యం కవ్యం చరుః పయః ।
జుహూద్ధుణోభృత్ బ్రహ్మా త్రయీ త్రేతా తరశ్వినీ ॥ ౮౦ ॥

పురోడాశః పశుకర్షః ప్రేక్షణీ బ్రహ్మయజ్ఞినీ ।
అగ్నిజిహ్వా దర్భరోమా బ్రహ్మశీర్షా మహోదరీ ॥ ౮౧ ॥

అమృతప్రాశికా నారాయణీ నగ్నా దిగమ్బరా ।
ఓఙ్కారిణీ చతుర్వేదరూపా శ్రుతిరనుల్వణా ॥ ౮౨ ॥

అష్టాదశభుజా రమ్భా సత్యా గగనచారిణీ ।
భీమవక్త్రా మహావక్త్రా కీర్తిరాకృష్ణపిఙ్గలా ॥ ౮౩ ॥

కృష్ణమూర్ద్ధా మహామూర్ద్ధా ఘోరమూర్ద్ధా భయాననా ।
ఘోరాననా ఘోరజిహ్వా ఘోరరావా మహావ్రతా ॥ ౮౪ ॥

దీప్తాస్యా దీప్తనేత్రా చణ్డప్రహరణా జటీ ।
సురభీ సౌనభీ వీచీ ఛాయా సన్ధ్యా చ మాంసలా ॥ ౮౫ ॥

కృష్ణా కృష్ణామ్బరా కృష్ణశార్ఙ్గిణీ కృష్ణవల్లభా ।
త్రాసినీ మోహినీ ద్వేష్యా మృత్యురూపా భయావహా ॥ ౮౬ ॥

భీషణా దానవేన్ద్రఘ్నీ కల్పకర్త్రీ క్షయఙ్కరీ ।
అభయా పృథివీ సాధ్వీ కేశినీ వ్యాధిజన్మహా ॥ ౮౭ ॥

అక్షోభ్యా హ్లాదినీ కన్యా పవిత్రా రోపిణీ శుభా ।
కన్యాదేవీ సురాదేవీ భీమాదేవీ మదన్తికా ॥ ౮౮ ॥

శాకమ్బరీ మహాశ్వేతా ధూమ్రా ధూమ్రేశ్వరీశ్వరీ ।
వీరభద్రా మహాభద్రా మహాదేవీ మహాసురీ ॥ ౮౯ ॥

శ్మశానవాసినీ దీప్తా చితిసంస్థా చితిప్రియా ।
కపాలహస్తా ఖట్వాఙ్గీ ఖడ్గినీ శూలినీ హలీ ॥ ౯౦ ॥

కాన్తారిణీ మహాయోగీ యోగమార్గా యుగగ్రహా ।
ధూమ్రకేతుర్మహాస్యాయుర్యుగానాం పరివర్తినీ ॥ ౯౧ ॥

అఙ్గారిణ్యఙ్కుశకరా ఘణ్టావర్ణా చ చక్రిణీ ।
వేతాలీ బ్రహ్మవేతాలీ మహావేతాలికా తథా ॥ ౯౨ ॥

విద్యారాజ్ఞీ మోహరాజ్ఞీ మహారాజ్ఞీ మహోదరీ ।
భూతం భవ్యం భవిష్యం చ సాఙ్ఖ్యం యోగస్తతో దమః ॥ ౯౩ ॥

అధ్యాత్మం చాధిదైవం చాధిభూతాంశ ఏవ చ ।
ఘణ్టారవా విరూపాక్షీ శిఖిచిచ్ఛ్రీచయప్రియా ॥ ౯౪ ॥

ఖడ్గశూలగదాహస్తా మహిషాసురమర్దినీ ।
మాతఙ్గీ మత్తమాతఙ్గీ కౌశికీ బ్రహ్మవాదినీ ॥ ౯౫ ॥

ఉగ్రతేజా సిద్ధసేనా జృమ్భిణీ మోహినీ తథా ।
జయా చ విజయా చైవ వినతా కద్రురేవ చ ॥ ౯౬ ॥

ధాత్రీ విధాత్రీ విక్రాన్తా ధ్వస్తా మూర్చ్ఛా చ మూర్చ్ఛనీ ।
దమనీ దామినీ దమ్యా ఛేదినీ తాపినీ తపీ ॥ ౯౭ ॥

బన్ధినీ బాధినీ బన్ధ్యా బోధాతీతా బుధప్రియా ।
హరిణీ హారిణీ హన్త్రీ ధరిణీ ధారిణీ ధరా ॥ ౯౮ ॥

విసాధినీ సాధినీ చ సన్ధ్యా సఙ్గోపనీ ప్రియా ।
రేవతీ కాలకర్ణీ చ సిద్ధిలక్ష్మీరరున్ధతీ ॥ ౯౯ ॥

ధర్మప్రియా ధర్మరతిః ధర్మిష్ఠా ధర్మచారిణీ ।
వ్యుష్టిః ఖ్యాతిః సినీవాలీ కుహూః ఋతుమతీ మృతిః ॥ ౧౦౦ ॥

తవాష్ట్రీ వైరోచనీ మైత్రీ నీరజా కైటభేశ్వరీ ।
భ్రమణీ భ్రామణీ భ్రామా భ్రమరీ భ్రామరీ భ్రమా ॥ ౧౦౧ ॥

నిష్కలా కలహా నీతా కౌలాకారా కలేబరా ।
విద్యుజ్జిహ్వా వర్షిణీ చ హిరణ్యాక్షనిపాతినీ ॥ ౧౦౨ ॥

జితకామా కామృగయా కోలా కల్పాఙ్గినీ కలా ।
ప్రధానా తారకా తారా హితాత్మా హితభేదినీ ॥ ౧౦౩ ॥

దురక్షరా పరమ్బ్రహ్మ మహాతానా మహాహవా ।
వారుణీ వ్యరుణీ వాణీ వీణా వేణీ విహఙ్గమా ॥ ౧౦౪ ॥

మోదప్రియా మోదకినీ ప్లవనీ ప్లావినీ ప్లుతిః ।
అజరా లోహితా లాక్షా ప్రతప్తా విశ్వభోజినీ ॥ ౧౦౫ ॥

మనో బుద్ధిరహఙ్కారః క్షేత్రజ్ఞా క్షేత్రపాలికా ।
చతుర్వేదా చతుర్భారా చతురన్తా చరుప్రియా ॥ ౧౦౬ ॥

చర్విణీ చోరిణీ చారీ చాఙ్కరీ చర్మభేభైరవీ ।
నిర్లేపా నిష్ప్రపఞ్చా చ ప్రశాన్తా నిత్యవిగ్రహా ॥ ౧౦౭ ॥

స్తవ్యా స్తవప్రియా వ్యాలా గురురాశ్రితవత్సలా ।
నిష్కలఙ్కా నిరాలమ్బా నిర్ద్వన్ద్వా నిష్పరిగ్రహా ॥ ౧౦౮ ॥

నిర్గుణా నిర్మలా నిత్యా నిరీహా నిరఘా నవా ।
నిరిన్ద్రియా నిరాభాసా నిర్మోహా నీతినాయికా ॥ ౧౦౯ ॥

నిరిన్ధనా నిష్కలా చ లీలాకారా నిరామయా ।
ముణ్డా విరూపా వికృతా పిఙ్గలాక్షీ గుణోత్తరా ॥ ౧౧౦ ॥

పద్మగర్భా మహాగర్భా విశ్వగర్భా విలక్షణా ।
పరమాత్మా పరేశానీ పరా పారా పరన్తపా ॥ ౧౧౧ ॥

సంసారసేతుః క్రూరాక్షీ మూర్చ్ఛా మత్తా మనుప్రియా ।
విస్మయా దుర్జయా దక్షా తనుహన్త్రీ దయాలయా ॥ ౧౧౨ ॥

పరబ్రహ్మాఽఽనన్దరూపా సర్వసిద్ధివిధాయినీ । ఓం।
ఏవముడ్డామరతన్త్రాన్మయోద్ధృత్య ప్రకాశితమ్ ॥ ౧౧౩ ॥

గోపనీయం ప్రయత్నేన నాఖ్యేయం యస్య కస్యచిత్ ।
యదీచ్ఛసి ద్రుతం సిద్ధిం ఐశ్వర్యం చిరజీవితామ్ ॥ ౧౧౪ ॥

ఆరోగ్యం నృపసమ్మానం తదా నామాని కీర్తయేత్ ।
నామ్నాం సహస్రం వారాహ్యాః మయా తే సముదీరితమ్ ॥ ౧౧౫ ॥

యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ।
అశ్చమేధసహస్రస్య వాజపేయశతస్య చ ॥ ౧౧౬ ॥

పుణ్డరీకాయుతస్యాపి ఫలం పాఠాత్ ప్రజాయతే ।
పఠతః సర్వభావేన సర్వాః స్యుః సిద్ధయః కరే ॥ ౧౧౭ ॥

జాయతే మహదైశ్వర్యం సర్వేషాం దయితో భవేత్ ।
ధనసారాయతే వహ్నిరగాధోఽబ్ధిః కణాయతే ॥ ౧౧౮ ॥

సిద్ధయశ్చ తృణాయన్తే విషమప్యమృతాయతే ।
హారాయన్తే మహాసర్పాః సింహః క్రీడామృగాయతే ॥ ౧౧౯ ॥

దాసాయన్తే మహీపాలా జగన్మిత్రాయతేఽఖిలమ్ ।
తస్మాన్నామ్నాం సహస్రేణ స్తుతా సా జగదమ్బికా ।
ప్రయచ్ఛత్యఖిలాన్ కామాన్ దేహాన్తే పరమాం గతిమ్ ॥ ౧౨౦ ॥

॥ ఇతి ఉడ్డామరతన్త్రాన్తర్గతం శ్రీఆదివారాహీసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Adivarahi :

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet