Varahi Stotrams

Varahi Sahasranamavali Lyrics in Punjabi | Goddess Varahi Stotram

Varahi Sahasra Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਵਾਰਾਹੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਮ੍ ॥

॥ ਵਾਰਾਹੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ॥

ਵਰਾਹਮੁਖ੍ਯੈ ਵਿਦ੍ਮਹੇ । ਦਣ੍ਡਨਾਥਾਯੈ ਧੀਮਹੀ ।
ਤਨ੍ਨੋ ਅਰ੍ਘ੍ਰਿ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍ ॥

॥ ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਰਾਹੀ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਮ੍ ॥

ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਵਨ੍ਦੇ ਵਾਰਾਹਵਕ੍ਤ੍ਰਾਂ ਵਰਮਣਿਮਕੁਟਾਂ ਵਿਦ੍ਰੁਮਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਭੂਸ਼ਾਮ੍
ਹਾਰਾਗ੍ਰੈਵੇਯਤੁਂਗਸ੍ਤਨਭਰਨਮਿਤਾਂ ਪੀਤਕੈਸ਼ੇਯਵਸ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ ।
ਦੇਵੀਂ ਦਕ੍ਸ਼ੋਧ੍ਵਹਸ੍ਤੇ ਮੁਸਲਮਥਪਰਂ ਲਾਙ੍ਗਲਂ ਵਾ ਕਪਾਲਮ੍
ਵਾਮਾਭ੍ਯਾਂ ਧਾਰਯਨ੍ਤੀਂ ਕੁਵਲਯਕਲਿਤਾਂ ਸ਼੍ਯਾਮਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਮ੍ ॥

ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਐਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤਿ ਵਾਰ੍ਤਾਲ਼ਿ ਵਾਰ੍ਤਾਲ਼ਿ ਵਾਰਾਹਿ ਵਾਰਾਹਿ ਵਰਾਹਮੁਖਿ
ਵਰਾਹਮੁਖਿ ਅਨ੍ਧੇ ਅਨ੍ਧਿਨਿ ਨਮਃ ਰੁਨ੍ਧੇ ਰੁਨ੍ਧਿਨਿ ਨਮਃ ਜਮ੍ਭੇ ਜਮ੍ਭਿਨਿ ਨਮਃ
ਮੋਹੇ ਮੋਹਿਨਿ ਨਮਃ ਸ੍ਤਂਭੇ ਸ੍ਤਂਭਿਨਿ ਨਮਃ ਸਰ੍ਵਦੁਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ
ਸਰ੍ਵਵਾਕ੍-ਚਿਤ੍ਤਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਮੁਖਗਤਿਜਿਹ੍ਵਾਂ ਸ੍ਤਂਭਨਂ ਕੁਰੁ ਕੁਰੁ ਸ਼ੀਘ੍ਰਂ ਵਸ਼੍ਯਂ
ਕੁਰੁ ਕੁਰੁ । ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਠਃ ਠਃ ਠਃ ਠਃ ਹੁਂ ਫਟ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਮਹਾਵਾਰਾਹ੍ਯਂ ਵਾ ਸ਼੍ਰੀਪਾਦੁਕਾਂ ਪੂਜਯਾਮਿ ਨਮਃ ॥

ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਰਾਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਮਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬਗਲ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਸਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਸਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵੈਦੇਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਰਸੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬਾਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਰਦਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਨ੍ਦਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਸੁਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਸ਼੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵ੍ਯਾਤ੍ਤਾਸ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਞ੍ਚਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਸੁਨ੍ਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵੀਥਿਹੋਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵੀਥਿਰਾਜਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਹਾਯਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਰ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਖਨਿਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਮਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਞ੍ਚਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧੂਮ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਪਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਮਾਯੈ ਨਮਃ । ੩੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੁਰੁਕੁਲ੍ਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਲਾਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯਾਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਆਗ੍ਨੇਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਨ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧ੍ਯਾਨਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧ੍ਰੁਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੪੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੇਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਪਸ੍ਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵੇਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੫੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ੍ਵਾਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਲਜ੍ਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ੍ਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਨ੍ਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੌਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੬੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ੍ਵਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਣ੍ਡ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਭਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭੀਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਾਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਯਾਨਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭੂਧਰਾਯੈ ਨਮਃ । ੭੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਯਾਪਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭੀਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭੈਰਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਙ੍ਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੁਰ੍ਗੁਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਘੋਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਘੋਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਘੋਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਘੋਣਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੮੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਘਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਘ੍ਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਘਰ੍ਘਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਘੋਣਯੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਘਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪੂਰ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਆਗ੍ਨੇਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯਾਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨੈऋਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਯਵ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੯੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਉਤ੍ਤਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਰੁਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਐਸ਼ਾਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਊਰ੍ਧ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਧਃਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਗ੍ਰਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਮਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹਙ੍ਕਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੦ (bhR^i~NgAyai ?)

ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਾਭਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਨ੍ਧ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਰ੍ਕ੍ਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਾਤਾਲਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭੂਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਐਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹ੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕ੍ਲੀਮ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੧੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤੀਰ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤ੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਿਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਵ੍ਯਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ऋਗ੍ਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯਜੁਰ੍ਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਾਮਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੨੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯਾਤ੍ਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਉਦੁਮ੍ਬਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਦਾਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਸਿਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਾਪਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਇਕ੍ਸ਼ੁਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ੂਲਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਕ੍ਰਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੩੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਸ਼੍ਟਿਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਝਰਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯੁਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬਾਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਤੁਰਂਗਬਲੋਤ੍ਕਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਕ੍ਸ਼ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਆਦਿਭੇਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੪੦ (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਟਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਮ੍ਪਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੂਰਦਰ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧੁਰਨ੍ਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਾਨਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੧੫੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਾਨਨੀਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਨਸ੍ਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹੋਦ੍ਘਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਨ੍ਯੁਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਨੁਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਨੋਜਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੇਧਸ੍ਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਧ੍ਯਾਵਧਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਧੁਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਙ੍ਗਲਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੬੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਮਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਆਮ੍ਯਹਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਡਾਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਿਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੋਹਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਞ੍ਜਵੇ ਨਮਃ । ੧੭੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਮਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਾਂਸਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਾਨਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੂਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਲਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਗਾਙ੍ਕਕਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਰ੍ਕਾਲਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੀਨਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼੍ਯਾਮਮਹਿਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੮੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਤਨ੍ਦਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੂਰ੍ਚਾਪਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੋਹਾਪਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਸ਼ਾਪਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੋਹਾਪਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਦਾਪਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਤ੍ਯਪਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਲਾਪਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਿਂਹਾਨਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਨਨਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੯੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੁਕ੍ਸ਼ਾਨਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਿਸ਼ਾਨਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਗਾਨਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕ੍ਰੋਢਾਨਨਾਯੈ ਨਮਃ । (DA/DhA ??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧੁਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਰਿਦ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਾਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੨੦੦

ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਰ੍ਮਧ੍ਵਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧ੍ਯਾਨਪਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਨਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਾਨ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਰਾਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੋਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਿਪੁਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵ੍ਯਾਧਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੨੧੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਲਾਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਸ਼੍ਠਾਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕ੍ਸ਼ਮਾਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਕ੍ਸ਼ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਹੋਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤ੍ਰੁਟਿਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼੍ਵਾਸਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਮਦ੍ਧਾਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੁਭੁਜਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੨੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰੌਦ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਾਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਾਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਰਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰੁਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਵਿਮਧ੍ਯਗਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੩੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਜਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਮਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰੇਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਙ੍ਗਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਞ੍ਜਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰੋਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰੋਸ਼ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਰ੍ਵਿਜਯਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਥਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੪੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰੂਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰੂਪਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਰਾਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰੁਦ੍ਰਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਣਪਣ੍ਡਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯਮੁਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ੍ਵਸਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਧ੍ਵੈ ਨਮਃ । ੨੫੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਣ੍ਟਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤੁਙ੍ਗਭਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਵੇਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੌਸ਼ਿਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਟਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਖਟ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਉਰਗਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰਤਰ੍ਦਨਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੬੦ (pratarddhanAyai ??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜਟਾਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਯੋਧਸਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯਾਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੌਰਭ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੁਬ੍ਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਧੋਦ੍ਯਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੭੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਪੀਡਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਙ੍ਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨੀਲੋਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧ੍ਯਾਨਾਤੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਪਰਿਚ੍ਛੇਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਤ੍ਯੁਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬਹੁਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੮੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਾਨਾਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਤਾਨਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਸ਼ਾਕਪਯੇ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਸ਼ਾਰੂਢਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਸ਼ੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਸ਼ਵਾਹਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਸ਼ਾਵਰ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਸ਼ਪਰ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਸ਼ਾਕ੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੨੯੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੋਦਣ੍ਡਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਾਗਚੂਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਕ੍ਸ਼ੁਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਰਮਾਰ੍ਥਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਰ੍ਵਾਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਰ੍ਗਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਰਾਵਾਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਰਾਰਿਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ । ੩੦੦

ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਾਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਃਖਹਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਰਾਰਾਧ੍ਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਵੀਯਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਰਾਵਾਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਪ੍ਰਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਃਕਮ੍ਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦ੍ਰੁਹਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੁਵੇਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ੍ਮਰਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੩੧੦ (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼੍ਯਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਗਤਾਪਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵ੍ਯਾਤਤਾਪਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਰ੍ਕ੍ਕਤਾਪਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ । (dArkShyai ??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਾਸ਼ੁਪਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੌਣਭ੍ਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੁਣਪਾਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਪਰ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੩੨੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਮਕਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਮਨੀਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਲੋਜ੍ਵਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਸਾਵਹਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਰਕਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਮ੍ਬੁਕਣ੍ਠ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਤਾਗਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਰ੍ਕਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਰਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੩੩੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਲ੍ਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਕਲ੍ਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਟਂਕਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬਿਨ੍ਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਜਾਰੁਢਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਜਾਪਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਤ੍ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਾਯਾਯੈ ਨਮਃ । ੩੪੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ੍ਵਰ੍ਭਾਨਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਲਵਞ੍ਚਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਾਖਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਸ਼ਿਖਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੋਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੁਸ਼ਾਖਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੇਸ਼ਪਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵ੍ਯਙ੍ਗ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੁਸ਼ਾਙ੍ਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਮਾਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ । ੩੫੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨੀਲਾਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਨਙ੍ਗਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਾਙ੍ਗੋਪਾਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਾਰਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ੁਭਾਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਙ੍ਗਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੁਭਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਿਂਹਿਕਾਯੈ ਨਮਃ । ੩੬੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਨਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਦਿਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹਦਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਵਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੁਵਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਦ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਦ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰਸਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਰ੍ਚਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭੋਗਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੩੭੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਮ੍ਬਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਾਰਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯੋਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪੁਸ਼੍ਕਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਨਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਾਂਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਚ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੩੮੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਮ੍ਨਗਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਮ੍ਨਨਾਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਹਿਸ਼੍ਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜਾਗਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਲਿਪ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਮਯਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਉਦ੍ਦਣ੍ਡਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੩੯੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਾਰਦਾਯਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੀਪਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਾਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਕ੍ਸ਼ਕਨ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਰਦੇ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਾਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦ੍ਰਵਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਰ੍ਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਣ੍ਡਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੪੦੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਣ੍ਡਨਾਯਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਾਨਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੋਸ਼ਹਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਃਖਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੋਸ਼ਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੋਸ਼ਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੋਗ੍ਧ੍ਰੇ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੋਹਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੇਵਿਕਾਯੈ ਨਮਃ । ੪੧੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਧਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਰ੍ਵਿਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਰ੍ਵਲਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਰ੍ਯੁਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਦ੍ਵਯਵਾਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਸ਼੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਨਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੪੨੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਮਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਲਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਾਰਕਾਨ੍ਤਰਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੁਬ੍ਜਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਇਨ੍ਦਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹਿਰਣ੍ਯਕਵਚਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵ੍ਯਵਸਾਯਿਕਾਯੈ ਨਮਃ । ੪੩੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਈਸ਼ਨਨ੍ਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਾਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਰ੍ਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੁਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਸ਼੍ਵਸਖਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੁਵਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ । ੪੪੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਙ੍ਗਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਘੇਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਞ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਂਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਉਤ੍ਤਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਮੇਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਰਿਸ਼੍ਟਦਮਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਿਙ੍ਗਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਲਿਙ੍ਗਵਾਰੁਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੪੫੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਲਾਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹਾਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬਹਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਉਰੁਕ੍ਰਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੁਪ੍ਰਤੀਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੁਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹਵ੍ਯਵਾਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰਲਾਪਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੪੬੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਪਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਾਧ੍ਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜ੍ਵਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰੁਚ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ੁਚਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ੋਕਾਯੈ ਨਮਃ । ੪੭੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ੁਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭੇਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਿਦ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਗ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਕ੍ਸ਼ਤਸ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਭੋਯੋਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੁਪ੍ਰਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਭਾਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਰ੍ਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੁਰ੍ਵਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੪੮੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਣ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੁਰੁਤਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਣਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੁਨ੍ਦਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਰੁਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੋਪਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਗ੍ਰਗਾਯੈ ਨਮਃ । ੪੯੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਣੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਨ੍ਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੋਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਨ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਰ੍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਘੋਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ । ੫੦੦

ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੋਵਿਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕ੍ਰਾਤਿਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕ੍ਰਤਿਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੋਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਰ੍ਭਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੁਣੇਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਾਰਸ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਾਞ੍ਚਨਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬਹੁਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ । ੫੧੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਰੂਪਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਊਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਰੂਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਮ੍ਮੋਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੋਹਹਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯਜ੍ਞਵਿਗ੍ਰਹਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯਾਯਜੁਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਙ੍ਕੇਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੫੨੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਗ੍ਨਿਸ਼੍ਠੋਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਤ੍ਯਗ੍ਨਿਸ਼੍ਟੋਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਜਪੇਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ੋਡਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਾਜਸੂਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਾਪਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬਹ੍ਵ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੫੩੦ (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੌਵਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੋਸ਼ਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਵ੍ਰਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਸ਼੍ਵਜਿਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਯਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰਾਜਾਪਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਿਲਾਵਯਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਸ਼੍ਵਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਰਿਘ੍ਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਆਜ੍ਞਾਚਕ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੫੪੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਭਾਵਸੇ ਨਮਃ । (vibhAvaryai ??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੂਰ੍ਯਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਜਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬਲਿਬਿਦ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਾਗਯਜ੍ਞਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਾਵਿਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਰ੍ਦ੍ਧਸਾਵਿਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਰ੍ਵਤੋਭਦ੍ਰਵਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਆਦਿਤ੍ਯਮਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੋਦੋਹਾਯੈ ਨਮਃ । ੫੫੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਗਮਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਰ੍ਪਮਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਲਪਿਞ੍ਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੌਣ੍ਡਿਨ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਉਪਨਾਗਾਹਲਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਗ੍ਨਿਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਹਸ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਾਂਸਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੋਮਾਯੈ ਨਮਃ । ੫੬੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਸ਼੍ਵਪ੍ਰਤਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਾਗੀਰਥ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਭ੍ਯੁਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ऋਦ੍ਧ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਾਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੋਮਾਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਮਿਦਾਹ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਡਾਯਨਾਯੈ ਨਮਃ । ੫੭੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੋਦੋਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ੍ਵਾਹਾਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਨੂਨਪਾਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪੁਰੁਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼੍ਯੇਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਜ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਇਸ਼ਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਉਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਙ੍ਗਿਰਸੇ ਨਮਃ । ੫੮੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭੇਰੁਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਾਨ੍ਦ੍ਰਾਯਣਪਰਾਯਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਠੋਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੁਦਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਰ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਨ੍ਦਿਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪੌਰ੍ਣਮਾਸਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਜਪ੍ਰਤਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੫੯੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੌਰਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਾਙ੍ਕਲਾਯਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੌਭਾਗ੍ਯਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਰੀਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵੈਤਲਾਯਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਾਮਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੋਚਿਸ਼੍ਕਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪੋਤ੍ਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਾਚਿਕੇਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਤੇ ਨਮਃ । ੬੦੦

ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪੁਸ਼੍ਟਿਕਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵੈਨਤੇਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਉਚ੍ਚਾਟਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਸ਼ੀਕਰਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਾਰਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮੋਹਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵੀਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਬਲਸ਼ਾਦਨਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਙ੍ਖਚੂਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਜਾਚਾਯਾਯੈ ਨਮਃ । ੬੧੦ (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰੌਦ੍ਰਾਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਿਕ੍ਰਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭੈਰਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਵਹਾਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਵਭਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਸ਼੍ਟਪਾਲਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ੍ਰੌਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵੌਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਾਕਸਂਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ । ੬੨੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਰਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਮਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਰਮੇਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਰੀਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਤ੍ਨਦਾਨਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੌਦਾਮਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਰਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਾਰ੍ਗਸ੍ਪਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਲਵਂਗਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰਚੇਤਸੇ ਨਮਃ । ੬੩੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਜਮੇਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਰਮ੍ਬਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹਵਿਸ੍ਸਂਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੋਮਸਂਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਾਕਸਂਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਤਿਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੂਰ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਮਸੇ ਨਮਃ । ੬੪੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ੍ਰੁਚੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ੍ਰੁਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਉਲੂਖਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਪਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਨ੍ਥਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੇਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰਾਗ੍ਵਂਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੁਞ੍ਜਿਕਾਯੈ ਨਮਃ । ੬੫੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਸ਼੍ਮਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਂਸ਼ਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੋਭ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਰੁਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਉਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਵਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰੁਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਬ੍ਦੋਰ੍ਯਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦ੍ਰੋਣਕਲਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੈਤ੍ਰਾਵਰੁਣਾਯੈ ਨਮਃ । ੬੬੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਆਸ਼੍ਵਿਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਾਤ੍ਨੀਵਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਨ੍ਥ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹਾਰਿਯੋਜਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰਤਿਪਰਸ੍ਥਾਨਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਾਮਿਧੇਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਮਿਧੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹੋਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੬੭੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਧ੍ਵਰ੍ਯਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਉਦ੍ਘਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤ੍ਵਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪੋਤ੍ਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਆਗ੍ਨੀਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਚ੍ਚਵਾਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਸ਼੍ਟਾਵਸਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਾਭਸ੍ਤੁਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਕਾਯੈ ਨਮਃ । ੬੮੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੈਤ੍ਰਾਵਰੁਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਰੁਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰਸ੍ਤਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਰਸ੍ਤਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯਜਮਾਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧ੍ਰੁਵਨ੍ਤ੍ਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ । (druvantrikAyai ??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਆਮਿਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ । (AmiShAyai ??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਈਸ਼ਤਾਜ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ । ੬੯੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਯਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜੁਹੋਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਣੋਭਤੇ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤ੍ਰਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤ੍ਰੇਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਾਸ੍ਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੭੦੦

ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪੁਰੋਡਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਸ਼ੁਕਰ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ । (pashukarShAyai ??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਯਜ੍ਞਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਗ੍ਨਿਜਿਹ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਰ੍ਪਰੋਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹੋਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਮਤਪ੍ਰਾਸ਼ਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਾਰਾਯਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੭੧੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਗ੍ਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਿਗਮ੍ਬਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਓਂਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਨੁਲ੍ਬਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਭੁਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਗਨਚਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੭੨੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭੀਮਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੀਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਆਕਰ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਿਙ੍ਗਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਸ਼੍ਣਮੂਰ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਮੂਰ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਘੋਰਮੂਰ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਯਾਨਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਘੋਰਾਨਨਾਯੈ ਨਮਃ । ੭੩੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਘੋਰਜਿਹ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਘੋਰਰਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਵ੍ਰਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੀਪ੍ਤਾਸ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੀਪ੍ਤਨੇਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਣ੍ਡਪ੍ਰਹਰਣਾਯੈ ਨਮਃ । (chaNDaprakaraNAyai ??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੁਰਭ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੌਲਭ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵੀਚ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੭੪੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਛਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਾਂਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਸ਼੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਸ਼੍ਣਾਮ੍ਬਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਸ਼੍ਣਸਾਰਙ੍ਗਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਸ਼੍ਣਵਲ੍ਲਬਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਰਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੋਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦ੍ਵੇਸ਼੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ । ੭੫੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਤ੍ਯੁਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਯਾਵਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭੀਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਾਨਵੇਨ੍ਦ੍ਰਗਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਲ੍ਪਕਰ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕ੍ਸ਼ਯਂਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਭਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਥਿਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਾਧ੍ਵੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੇਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੭੬੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵ੍ਯਾਧਿਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜਨ੍ਮਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਆਹ੍ਲਾਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਨ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਵਿਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ੁਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਨ੍ਯਾਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸੁਰਾਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੭੭੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭੀਮਾਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਦਨ੍ਤਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਾਕਮ੍ਬਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਸ਼੍ਵੇਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧੂਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧੂਮ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਈਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵੀਰਭਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਭਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੭੮੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਸ਼ੁਕ੍ਯੈ ਨਮਃ । (mahAsukhyai ??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੀਪ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਿਤਿਸਂਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਿਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਪਾਲਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਖਡ੍ਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ੂਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹਲ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੭੯੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਾਨ੍ਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਯੋਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯੋਗਮਾਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯੁਗਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧੂਮ੍ਰਕੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਸ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਆਯੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯੁਗਾਰਮ੍ਭਪਰਿਵਰ੍ਤਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਙ੍ਗਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਙ੍ਕੁਸ਼ਕਰਾਯੈ ਨਮਃ । ੮੦੦

ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਘਣ੍ਟਾਵਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਕ੍ਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵੇਤਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵੇਤਾਲਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਵੇਤਾਲਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਦ੍ਯਾਰਾਜ੍ਞੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੋਹਾਰਾਜ੍ਞੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹੋਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭੂਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ । ੮੧੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭਵਿਸ਼੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਾਂਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਯੋਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਪਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਧ੍ਯਾਤ੍ਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਧਿਦੈਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਧਿਭੂਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਂਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਸ਼੍ਵਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੮੨੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਘਣ੍ਟਾਰਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਿਖਿਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਦਾਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਾਤਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਤ੍ਤਮਾਤਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੮੩੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੌਸ਼ਿਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਉਗ੍ਰਤੇਜਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਿਦ੍ਧਸੇਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜਂਭਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੋਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਜਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਨਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਤ੍ਰਵੇ ਨਮਃ । ੮੪੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਧਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧ੍ਵਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੂਰ੍ਚਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੂਰ੍ਚਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਮਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਾਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚੇਤਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੮੫੦ (Chedinyai ??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਾਪਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਪ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬਨ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬਾਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ । (bandhyAyai ??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬੋਧਾਤੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬੁਧਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੮੬੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਸ਼ਾਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਾਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਂਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਨ੍ਤੋਪਨ੍ਤਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਰੇਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧੂਮ੍ਰਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੮੭੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਿਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਰੁਨ੍ਧਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਰ੍ਮਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਰ੍ਮਾਦ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਧਰ੍ਮਚਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵ੍ਯੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਖ੍ਯਾਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਿਨੀਵਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੮੮੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੁਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ऋਤੁਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ऋਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤ੍ਵਸ਼੍ਟ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵੈਰੋਚਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੈਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਰਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੈਤਕੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੮੯੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭ੍ਰਮਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਭ੍ਰਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਸ਼੍ਕਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਲਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੌਲਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਲੇਬਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਦ੍ਯੁਜ੍ਜਿਹ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਰ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੯੦੦

ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹਿਰਣ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਨਿਪਾਤਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਜਿਤਕਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਾਮਗਾਯੈ ਨਮਃ । (kAmragAyai ??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕੋਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਲ੍ਪਾਙ੍ਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰਦਾਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਾਰਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹਿਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ੯੧੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹਿਤਵੇਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਰਕ੍ਸ਼ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਦਾਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਹਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਰੁਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵ੍ਯਰੁਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵੀਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵੇਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੯੨੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਹਙ੍ਗਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੋਦਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੋਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਲਵਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਲਾਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਲੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਜਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਲੋਹਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰਤਪ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੯੩੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਸ਼੍ਵਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਨਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਬੁਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਅਹਙ੍ਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਤੁਰ੍ਪਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਤੁਰਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਰੁਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ । ੯੪੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਰ੍ਵਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚੋਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਚਰਮਭੇਰਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਰ੍ਲੇਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਤ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ੍ਤਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ । ੯੫੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸ੍ਤਵਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵ੍ਯਾਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਆਸ਼੍ਰਿਤਵਤ੍ਸਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਸ਼੍ਕਲਙ੍ਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਰਾਲਮ੍ਬਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਰ੍ਦ੍ਵੈਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਸ਼੍ਪਰਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਰ੍ਮਲਾਯੈ ਨਮਃ । ੯੬੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਰੀਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਰਹਾਯੈ ਨਮਃ । (??)
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਰਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਰਾਭਾਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਰ੍ਮੋਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨੀਤਿਨਾਯਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਰਨ੍ਤਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਸ਼੍ਚਲਾਯੈ ਨਮਃ । ੯੭੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਲੀਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਨਿਰਾਮਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੁਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਕਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਿਙ੍ਗਲਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗੁਣੋਤ੍ਤਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਦ੍ਮਗਰ੍ਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਹਾਗਰ੍ਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਸ਼੍ਵਗਰ੍ਭਾਯੈ ਨਮਃ । ੯੮੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਰਨ੍ਤਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਂਸਰਸੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਕ੍ਰੂਰਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮੂਰ੍ਚ੍ਛਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਤ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੯੯੦
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਮਨੁਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਸ੍ਮਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦੁਰ੍ਜਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਤਨੁਹਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਦਯਾਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਆਨਨ੍ਦਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਗ੍ਲੌਂ ਵਿਧਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੦੦

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਰਾਹੀ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Add Comment

Click here to post a comment