Slokas

Vemana Satakam Lyrics in Kannada | Vemana Padyalu

Vemana Satakam was Written by yogi vemana.

Vemana Satakam Lyrics in Kannada:

ತಲಪುಲೋನ ಗಲುಗು ದಾ ದೈವಮೇ ಪ್ರೊದ್ದು
ತಲಚಿ ಚೂಡನತಕು ತತ್ವಮಗುನು
ವೂಱಕುಂಡ ನೇರ್ವುನುತ್ತಮ ಯೋಗಿರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 1 ||

ತನ ವಿರಕ್ತಿ ಯನೆಡಿ ದಾಸಿ ಚೇತನು ಜಿಕ್ಕಿ
ಮಿಗಿಲಿ ವೆಡಲವೇಕ ಮಿಣುಕುಚುನ್ನ
ನರುಡಿ ಕೇಡಮುಕ್ತಿ ವರಲೆಡಿ ಚೆಪ್ಪಡೀ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 2 ||

ತನದು ಮನಸುಚೇತ ದರ್ಕಿಂಚಿ ಜ್ಯೋತಿಷ
ಮೆಂತ ಚೇಸೇ ನನುಚು ನೆಂಚಿ ಚೂಚು,
ತನ ಯದೃಷ್ಟಮಂತ ದೈವ ಮೆಱುಂಗಡಾ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 3 ||

ಟೀಕ ವ್ರಾಸಿನಟ್ಲೇನೇಕುಲು ಪೆದ್ದಲು
ಲೋಕಮಂದು ಜೆಪ್ಪಿ ಮಂಚು
ಕಾಕುಲಟ್ಟಿ ಜನುಲ ಕಾನರೀ ಮರ್ಮಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 4 ||

ಙ್ಞಾನಮೆನ್ನ ಗುರುವು ಙ್ಞಾನಹೈನ್ಯಮು ಬುದ್ಧಿ
ರೆಂಟಿನಂದು ರಿಮ್ಮರೇಚುನಪುಡು
ರಿಮ್ಮ ತೆಲಿಪೆನೇನಿ ರೆಂಡೊಕ ರೂಪುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 5 ||

ಜಾಣಲಮನಿ ಯಂದ್ರು ಚಪಲಾತ್ಮುಲಗುವಾರು
ತೆಲಿವಿಲೇಕ ತಮ್ಮುತೆಲಿಯಲೇರು
ಕಷ್ಟಮೈನ ಯಡವಿ ಗಾಸೀಲುಚುನ್ನಾರು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 6 ||

ಜನನ ಮರಣಮುಲನ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತುಲು
ಜಗಮುಲಂದು ನೆಂಡ ಜಗಮುಲುಂಡು
ನರುಡು ಜಗಮುನಂಟ ನಡುಬಾಟು ಕಾದೊಕೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 7 ||

ಛಾಯನನೊಸಗುಚೆಟ್ಲು ಸಾಧುವು ಬೋಧಟ್ಟು
ಲಡಗಿ ದರಿನಿಜೇರಿ ಪಡಯವಚ್ಚು
ನಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ದಾಟನದಿ ಪೋವುನಿದಿ ರಾಮ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 8 ||

ನರುಡೆಯೈನ ಲೇಕ ನಾರಾಯಣುಂಡೈನ
ತತ್ತ್ವಬದ್ಧುಡೈನ ದರಣಿ ನರಯ
ಮರಣಮುನ್ನದನುಚು ಮದಿನಿ ನಮ್ಮಗವಲೆ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 9 ||

ದ್ವಾರಂಬಂಧಮುನಕು ದಲುಪುಲು ಗಡಿಯಲು
ವಲೆನೆ ನೋಟಿಕೊಪ್ಪುಗಲ ನಿಯತುಲು
ಧರ್ಮಮೆರಿಗಿ ಪಲುಕ ಧನ್ಯುಂಡೌ ಭುವಿಲೋನ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 10 ||

ಬ್ರಹ್ಮಘಟಮು ಮೇನು ಪ್ರಾಣಂಬು ತಗಗಾಲಿ
ಮಿತ್ರಚಂದ್ರ ಶಿಖುಲು ನೇತ್ರಚಯಮು
ಮಱಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಮನಗ ಮಹಿಮೀದ ಲೇದಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 11 ||

ಯೋಗಿನನುಚು ಗೊಂತ ಯೋಗಮುಗೂರ್ಚಕ
ಜಗಮುನೆಲ್ಲಬಟ್ಟ ಚಂಪಿ ತಿನುಚು
ಧನಮು ಕೊಱಕು ವಾಡು ತಗವಾಡುಚುಂಡಿನ
ಯೋಗಿಕಾಡು ವಾಡೆ ಯೋಗು ವೇಮ! || 12 ||

ಅರ್ಧ ಯಂಕಣಮುನ ಕಾಧಾರಮೈನಟ್ಟಿ
ಯೊಂಟಿಮೇಡ ಗುಂಜು ನೊನರನಿಲ್ಪೆ
ನಿಂಟಿಕೊಕ ಮಗಂಡೆ ಯಿಲ್ಲಾಂಡ್ರುನೇದ್ಗುರು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 13 ||

ಅನ್ನದಾನಮುನಕು ನಧಿಕ ಸಂಪದಗಲ್ಗಿ
ಯಮರಲೋಕ ಪೂಜ್ಯುಡಗುನು ಮೀಱು
ಅನ್ನಮಗುನು ಬ್ರಹ್ಮಮದಿ ಕನಲೇರಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 14 ||

ಬೊಂದಿ ಯೆವರಿ ಸೊಮ್ಮು ಪೋಷಿಂಪಬಲುಮಾರು
ಪ್ರಾಣ ಮೆವರಿ ಸೊಮ್ಮು ಭಕ್ತಿಸೇಯ,
ಧನಮದೆವರಿಸೊಮ್ಮು ಧರ್ಮಮೆ ತನ ಸೊಮ್ಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 15 ||

ಪಂಡುವಲನ ಬುಟ್ಟೆ ಬರಗ ಪ್ರಪಂಚಮು
ಪಂಡುವಲನ ಬುಟ್ಟೆ ಪರಮು ನಿಹಮು
ಪಂಡು ಮೇಲೆಱಿಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಲಾದುಡಿಲಲೋನ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 16 ||

ತಪಮುವೇಲ? ಯರಯ ಧಾತ್ರಿಜನುಲಕೆಲ್ಲ
ನೊನರ ಶಿವುನಿ ಜೂಡ ನುಪಮ ಗಲದು
ಮನಸು ಚದರನೀಕ ಮಹಿಲೋನ ಜೂಡರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 17 ||

ತನಗುಣಮು ತನಕು ನುಂಡಗ
ನೆನಯಂಗಾ ನೋರುನಿ ಗುಣಮು ನೆಂಚುನು ಮದಿಲೋ
ದನ ಗುಣಮು ತೆಲಿಯ ಕನ್ಯುನಿ
ಬನಿಗೊನಿ ದೂಷಿಂಚುವಾಡು ವ್ಯರ್ಥುಡು ವೇಮ! || 18 ||

ಜಾಲಿನೊಂದರಾದು ಜವದಾಟಿ ಕನರಾದು
ಅದಿ ಮೂಲಮೈನ ಆತ್ಮಮಱುಗು
ಪೋರಿಚೇರಿ ಪೊಂದಿ ಪೂರ್ಣಮು ನಂದುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 19 ||

ಜಾತಿ, ಮತಮು ವಿಡಿಚಿ ಚನಿ ಯೋಗಿಕಾಮೇಲು
ಜಾತಿತೋ ನೆಯುನ್ನ ನೀತಿವಲದೆ
ಮತಮುಬಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ಮಾನಕುಂಟ ಕೊಱಂತ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 20 ||

ನೀವನಿನನು ನೇನನಿನನು
ಭಾವಮ್ಮುನ ನೆಱುಕಯೊಕ್ಕ ಪದ್ಧತಿಯಗುನಾ
ಭಾವಂಬು ದೆಲಿಸಿ ಮದಿನಿ
ರ್ಭಾವಮುಗಾ ನಿನ್ನು ಗನುಟ ಪರಮಗು ವೇಮ! || 21 ||

ನೀಳ್ಲ ಮುನುಗುನೇಲ? ನಿಧುಲ ಮೆಟ್ಟಗನೇಲ
ಮೊನಸಿ ವೇಲ್ಪುಲಕುನು ಮ್ರೊಕ್ಕನೇಲ
ಕಪಟ ಕಲ್ಮಷಮುಲು ಕಡುಪುಲೋ ನುಂಡಗಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 22 ||

ಪಂಚ ಮುಖಮುಲಂದು ಬಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜನಿಂಚೆ
ಪಂಚ ವರ್ಣಮುಲನು ಪ್ರಬಲೆ ಜಗಮು
ಪಂಚಮುಖುನಿ ಮೀರು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಚೇಯುಂಡೀ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 23 ||

ನೇಯಿ ವೆನ್ನ ಕಾಚಿ ನೀಡನೇ ಯುಂಚಿನ
ಬೇರಿ ಗಟ್ಟಿಪಡುನು ಪೆರುಗುರೀತಿ
ಪೋರಿಪೋರಿ ಮದಿನಿ ಪೋನೀಕ ಪಟ್ಟುಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 24 ||

ಮಂಟಿಕುಂಡವಂಟಿ ಮಾಯ ಶರೀರಂಬು
ಚಚ್ಚುನೆನ್ನಡೈನ, ಚಾವದಾತ್ಮ
ಘಟಮುಲೆನ್ನಿಯೈನ ಗಗನಮೊಕ್ಕಟೇಗದಾ,
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 25 ||

ಮಂಟ ಲೋಹಮಂದು ಮ್ರಾಕುಲ ಶಿಲಲಂದು
ಪಟಮುಲಂದು ಗೋಡಪ್ರತಿಮಲಂದು
ತನ್ನುದೆಲಿಯು ಕೊಱಕುದಗುಲದಾ ಪರಮಾತ್ಮ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 26 ||

ನಿಮಿಷಮೈನನು ಮದಿ ನಿಲ್ಚಿ ನಿರ್ಮಲಮುಗ
ಲಿಂಗ ಜೀವಾವೇಶುಲನು ಗಾಂಚಿ ಭಂಗಪಡಕ
ಪೂಜ ಮದಿಯಂದು ಜೇರುಟ ಪೂರ್ಣಪದವಿ
ಪರಮು ಗೋರಿನ ನಿದಿಚೇಯ ಬಾಗು ವೇಮ! || 27 ||

ಧೂಮಾದುಲ ನಾವೃತಮೈ
ವ್ಯೋಮಂಬುನಕೆಗನಿ ಕಲಿಯು ನುಪಮುಲು ತನಲೋ
ಶ್ರೀಮಿಂಚು ಶಿವುನಿ ಜೇರುನು
ಗಾಮಾದುಲ ಗಲಿಯಡತಡು ಘನಮುಗ ವೇಮ! || 28 ||

ಪಗಲುಡುಗ ನಾಸಲುಡುಗುನು
ವಗಪುಡುಗಂ ಗೋರ್ಕೆಲುಡುಗು ವಡಿ ಜನ್ಮಂಬುಲ್
ತಗುಲುಡುಗು ಭೋಗಮುಡಿಗಿನ
ತ್ರಿಗುಣಂಬುನು ನಡುಗ ಮುಕ್ತಿ ತೆರುವಗು ವೇಮ! || 29 ||

ಪಾಲ ನೀಟಿ ಕಲತ ಪರಮಹಂಸ ಮೆಱುಗುನು
ನೀರು ಪಾಲು ನೆಟ್ಲು ನೇರ್ಚುನೆಮಲಿ
ಲಙ್ಞುಡೈನ ಹೀನುಡಲ ಶಿವು ನೆಱುಗುನಾ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 30 ||

ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಲೇದೇ ಪುಡಮಿನಿ ಜನುಲೆಲ್ಲ
ಪುಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಲೇದೆ ಪೂರ್ವುಲೆವರು
ಪುಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟುಟೆಲ್ಲ ವಟ್ಟಿ ಭ್ರಾಂತುಲು ಸುಮೀ,
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 31 ||

ಪರುಲ ವಿತ್ತಮಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ವಾಸಿನಯಟ್ಟಿ
ಪುರುಷುಡವನಿಲೋನ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ
ಪರುಲ ವಿತ್ತಮರಯ ಪಾಪಸಂಚಿತಮಗು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 32 ||

ಪರಧನಂಬುಲಕುನು ಪ್ರಾಣಮುಲಿಚ್ಚುನು
ಸತ್ಯಮಂತಲೇಕ ಜಾರಡಗುನು
ದ್ವಿಜುಲಮಂಚು ನಿಂತ್ರುತೇಜಮಿಂಚುಕಲೇದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 33 ||

ನೋರು ಪಲಕವಚ್ಚು ನುಡಿ ವ್ರಾಯಗರಾದು
ವ್ರಾತಕನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ವಲವದನ್ನ
ಪರಗಲೇನಿ ವ್ರಾತ ಭಂಗ ಪಾಟುಂದೆಚ್ಚು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 34 ||

ನಿಜಮಾಕಲ್ಲ ರೆಂಡು ನೀಲಕಂಠುಡೆಱುಂಗು
ನಿಜಮುಲಾಡಕುನ್ನ ನೀತಿದಪ್ಪು
ನಿಜಮುಲಾಡುನಪುಡು ನೀ ರೂಪಮನವಚ್ಚು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 35 ||

ದಶಗಲಾರಿನೆಲ್ಲ ದಮ ಬಂಧುವು ಲಟಂಡ್ರು
ದಶಯಲೇಮಿ ನೆಂತ್ರು ತಕ್ಕುವಗನು
ದಶಯನ ಗಮ ಧನ ದಶಮೊಕ್ಕಟೇ ದಶ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 36 ||

ತಾಮಸಿಂಚಿ ಚೇಯದಗ ದೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಂಬು
ವೇಗಿರಿಂಪ ನದಿಯು ವಿಷಮಗುನು
ಪಚ್ಚಿಕಾಯದೆಚ್ಚಿ ಪಡವೇಯ ಫಲಮೌನೇ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 37 ||

ತಲ್ಲಿಬಿಡ್ಡಲಕುನು ತಗವು ಪುಟ್ಟಿಂಚೆಡಿ
ಧನಮು ಸುಖಮು ಗೂರ್ಚುನನಿ ಗಡಿಂತ್ರು
ಕಾನಿ ಯೆಲ್ಲಯೆಡಲ ಘನ ದುಃಖನ್‍ದಮದಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 38 ||

ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲೆನ್ನದಗು ತೊಲಿ ಗುರುವುಲು
ಪಾರ್ವತೀಭವು ಲಿಲಬರಮಗುರುಲು
ಕೂಲಿವಾಂಡ್ರ ಜಗತಿ ಗುರುಲನ ದ್ರೋಹಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 39 ||

ತಾಮಸಿಂಚಿ ಚೇಯದಗ ದೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಂಬು
ವೇಗಿರಿಂಪ ನದಿಯು ವಿಷಮಗುನು
ಪಚ್ಚಿಕಾಯದೆಚ್ಚಿ ಪಡವೇಯ ಫಲಮೌನೇ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 40 ||

ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಲೇದೇ ಪುಡಮಿನಿ ಜನುಲೆಲ್ಲ
ಪುಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಲೇದೆ ಪೂರ್ವುಲೆವರು
ಪುಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟುಟೆಲ್ಲ ವಟ್ಟಿ ಭ್ರಾಂತುಲು ಸುಮೀ,
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 41 ||

ಪೆಟ್ಟಿಪೋಯಲೇನಿ ವಟ್ಟಿ ದೇಬೆಲು ಭೂಮಿ
ಬುಟ್ಟಿರೇಮಿ ವಾರು ಗಿಟ್ಟರೇಮಿ
ಪುಟ್ಟಲೋನಿ ಚೆದಲು ಪುಟ್ಟದಾ ಗಿಟ್ಟದಾ!
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 42 ||

ಲೋಕಮಂದುಬುಟ್ಟಿ ಲೋಕಮಂದೆ ಪೆರಿಗಿ
ಲೋಕ ವಿಭವಮೋರ್ವಲೇಕ ಜನುಡು
ಲೋಕಮಂದು ಜನಿಕಿ ಲೋಬಡಿ ಚೆಡಿಪೋವುನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 43 ||

ಮದಿ ಗಲಿಗಿನ ಪೂಜ ಮದನಾರಿ ಮೆಚ್ಚುನು
ಮನಸು ನಿಲ್ಸಿನಂತ ಮಹಿತುಡಗುನು
ಮನಸುಲೇನಿ ಪೂಜ ಮಟ್ಟಿ ಸಮಾನಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 44 ||

ತಾಮುನು ಜನುಲೇಮನು ಕೊನ
ಬೂನುದುರೋ ದಾನಿ ಸರಸಿ ಪೊಂದಿನ ಜಡನೀ,
ರಾನಿ ಪಧಂಬುನ ನಡಿಚಿನ
ದಾನನೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮುಡಂಡ್ರು ತನ್ನಿಟ ವೇಮ! || 45 ||

ಮದಮು ವಲನ ಗಲುಗು ಮಾಟಲು ಮಱಿಪಲ್ಕಿ
ಮ್ರುಚ್ಚು ಸದ್ದುಲನೊಗಿ ಮೋಸಪುಚ್ಚಿ
ಕಾಸುರಾಬೆನಗೆಡು ಕಷ್ಠುಂಡು ಗುರುಡೌನೇ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 46 ||

ಮನಸೇ ಮಾಯಾ ಮೃಗಮೌ
ಮನನೇಮಿಟಿ ಪೈಕಿಗಾನೀ ಮಣಿಪೋನೀಕಾ
ಮನಸುನ ಮನಸುನು ಜಂಪಿನ
ಮನಂದೇ ಮುಕ್ತಿಗಲದು ಮಹಿಲೋ ವೇಮ! || 47 ||

ಮಂತ್ರಮೊಕಟಿ ಚೆಪ್ಪಿ ಮಱಿ ದೇವತಾರ್ಚನ
ಚೇಸಿ ತಮಕುಗರುಣಚೆಂದಿನದನಿ
ವೇದಪಠನ ಚೇಸಿ ವೆಱ್ಱುಲೈ ಪೋದುರು,
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 48 ||

ಮಠಮುಲೋನಿಯೋಗಿ ಮಾಯಲನ್ನಿಯುಗೋಸಿ
ಘಟಮುಲೋನ ನುನ್ನ ಘನುನಿದೆಲಿಸಿ
ಮಾಟ ಮಾಟಕುಗುರು ಮರುವಕ ತೆಲುಪುರಾ,
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 49 ||

ತಿರಿಗಿ ವಚ್ಚುವೇಳ ಮರಲಿಪೋಯೆಡಿ ವೇಳ
ವೆಂಟ ದೇರು ಧನಮು ವಂಟಬೋರು
ತೊನೆಟಕು ಜನುನೊ ಧನಮೆಂದು ಬೋವುನೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 50 ||

ಆಶಯನೆಡು ದಾನಿ ಗೋಸಿವೇಯಗಾಲೇಕ
ಮೊಹಬುದ್ದಿ ವಲನ ಮುನುಗುವಾರು
ಕಾಶಿವಾಸುಲೈನ ಗನಬೋರು ಮೋಕ್ಷಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 51 ||

ಚಿತ್ತಮನೇಡಿ ವೇರೇ ಶಿಥಿಲಮೈನಪ್ಪುಡೇ
ಪ್ರಕೃತಿ ಯನೆಡಿ ಚೆಟ್ಟು ಪಡುನು ಪಿದಪ
ಗೋರ್ಕುಲನೆಡಿ ಪೆದ್ದಕೊಮ್ಮಲೆಂಡುನು ಗದಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 52 ||

ಭೋಗಂಬುಲ ಕಾಶಿಂಪಕ
ರಾಗದ್ವೇಷಂಬು ರಂಗುಡದಮಲೋ
ವೇಗಮೆ ಮೋಕ್ಷ ಪದಂಬುನು
ರಾಗನು ನಾತಂಡು ಯೋಗಿರಾಯುಡು ವೇಮ! || 53 ||

ಚನುವಾರೆಲ್ಲನು ಜನುಲಂ
ಜನಿಪೋಯಿನ ವಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಸತ್ಕಥಲೆಲ್ಲನ್
ವಿನವಲೆ ಗನವಲೆ ಮನವಲೆ
ನನಿ ಮಷುಲಕು ದೆಲುಸಗೂಡ ದಂತ್ಯಮು ವೇಮ! || 54 ||

ಆಶಯನೆಡಿ ತ್ರಾಳ್ಳ ನಖಿಲ ಜನಂಬುಲು
ಕಟ್ಟುಪಡುಚು ಮುಕ್ತಿಗಾನರೈರಿ
ಙ್ಞಾನಖಡ್ಗಮುನನು ಖಂಡಿಂಪ ರಾದೊಕೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 55 ||

ಅತಿಥಿ ರಾಕ ಚೂಚಿ ಯದಲಿಂಚಿ ಪಡವೈಚಿ
ಕಠಿನ ಚಿತುಲಗುಚು ಗಾನಲೇರು
ಕರ್ಮಮುನಕು ಮುಂದು ಧರ್ಮಮು ಗಾನರೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 56 ||

ತನು ವಲಚಿನ ದಾವಲಚುನು ತನು
ವಲವಕ ಯುನ್ನನೆನಡು ತಾವಲವ ಡಿಲನ್
ತನದು ಪಟಾಟೋಪಂಬುಲು ತನ
ಮಾಯಲು ಪನಿಕಿರಾವು ಧರಲೋನ ವೇಮ! || 57 ||

ಮಾಟಲಾಡ ವಚ್ಚು ಮನಸು ನಿಲ್ವಗಲೇದು
ತೆಲುಪವಚ್ಚು ದನ್ನು ತೆಲಿಯಲೇದು
ಸುರಿಯಬಟ್ಟವಚ್ಚು ಶೂರುಡು ಕಾಲೇಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 58 ||

ತನಕೇನಾಡು ಸುಭಿಕ್ಷಮು
ತನಕೇನಾಡುನು ಭಗಂಬು ತನರವಯುನಂ
ಚುನು ತನ ದಶಕೈ ಯೆಲ್ಲೆಡ
ಮನಸಂದುನ ಜಿವುಕುಚುಂಡು ಮಹಿಲೋ ವೇಮ! || 59 ||

ಎಂಡಿನ ಮಾ ನೊಕಟಡವಿನಿ
ಮಂಡಿನ ನಂದಗ್ನಿ ಪುಟ್ಟಿ ಯೂಡ್ಚುನು ಚೆಟ್ಲನ್
ದಂಡಿಗಲ ವಂಶಮೆಲ್ಲನು
ಚಂಡಾಲುಂಡೊಕಡು ಪುಟ್ಟಿ ಚದುಪುನು ವೇಮ! || 60 ||

ನಿಜಮು ತೆಲಿಸಿಯುನ್ನ ಸುಜಿನುಡಾನಿಜಮುನೆ
ಪಲುಕವಲಯುಗಾನಿ ಪರುಲಕೊರಕು
ಚಾವಕೂಡ ದಿಂಕ ನೋಪದವ್ಯಂ ಪಲ್ಕ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 61 ||

ತಾಮುನು ಜನುಲೇಮನು ಕೊನ
ಬೂನುದುರೋ ದಾನಿ ಸರಸಿ ಪೊಂದಿನ ಜಡನೀ,
ರಾನಿ ಪಧಂಬುನ ನಡಿಚಿನ
ದಾನನೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮುಡಂಡ್ರು ತನ್ನಿಟ ವೇಮ! || 62 ||

ವಿನಿಯು ವಿನಕಯುಂಡು ಕನಿಯು ಗನಕ ಯುಂಡು
ತಲಚಿ ತಲಪಕುಂಡು ತಾನು ಯೋಗಿ
ಮನುಜವರುಲಚೇತ ಮಣಿಪೂಜ ಗೊನುಚುಂಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 63 ||

ವೆನ್ನ ಚೇತಬಟ್ಟಿ ವಿವರಂಬು ತೆಲಿಯಕ
ಘೃತಮು ಕೋರುನಟ್ಟಿ ಯತನಿ ಭಂಡಿ
ತಾನು ದೈವಮಯ್ಯು ದೈವಂಬು ದಲಚುನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 64 ||

ರೂಪುವಂಕ ಪೇರು ರೂಢಿಗಾ ನಿಲುಚುನು
ಪೇರುವಂಕ ಕ್ರಿಯಲು ಪೆನಗುಚುಂಡು
ನಾಶಮೌನು ತುದಕು ನಾಮರೂಪ ಕ್ರಿಯಲ್
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 65 ||

ಲೋಭಮೋಹಮುಲನು ಪ್ರಾಭವಮುಲು ತಪ್ಪು
ತಲಚಿನ ಪನುಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿ ಚನುನು
ತಾನೊಕಟಿ ದಲಚಿನ ದೈವಮೊಂಡಗುಚುಂಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 66 ||

ಶಾಂತಮೇ ಜನುಲನು ಜಯಮುನೊಂದಿಂಚುನು
ಶಾಂತಮುನನೆ ಗುರುವು ಜಾಡ ತೆಲಿಯು
ಶಾಂತ ಭಾವ ಮಹಿಮ ಜರ್ಚಿಂಪಲೇಮಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 67 ||

ವೇಷಧಾರಿನೆಪುಡು ವಿಶ್ವಸಿಂಪಗರಾದು
ವೇಷದೋಷಮುಲೊಕ ವಿಧಯೆ ಯಗುನು
ರಟ್ಟುಕಾದೆ ಮುನುಪು ರಾವಣು ವೇಷಂಬು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 68 ||

ಇಂಗಲಂಬು ತೋಡ ನಿಲ ಸಲ್ಪುತೋಡನು
ಪರುನಿ ಯಾಲಿತೋಡ ಪತಿತುತೋಡ
ಸರಸಮಾಡುಟೆಲ್ಲ ಚಾವುಕು ಮೂಲಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 69 ||

ಐಕಮತ್ಯಮೊಕ್ಕ ಟಾವಶ್ಯಕಂ ಬೆಪ್ಡು
ದಾನಿ ಬಲಿಮಿ ನೆಂತಯೈನ ಗೂಡು
ಗಡ್ಡಿ ವೆಂಟ ಬೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟರಾ ಯೇನುಂಗು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 70 ||

ತಾಮಸಿಂಚಿ ಚೇಯದಗದೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಂಬು
ವೇಗಿರಿಂಪ ನದಿಯು ವಿಷಮಗುನು
ಪಚ್ಚಿಕಾಯದೆಚ್ಚಿ ಪಡವೇಯ ಫಲಮೌನಾ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 71 ||

ತಲ್ಲೀ ಬಿಡ್ಡಲಕು ತಗವು ಪುಟ್ಟಿಂಚೆಡಿ
ಧನಮು ಸುಖಮು ಗೂರ್ಚುನನಿ ಗಡಿಂತ್ರು
ಕಾನೀಯೆಲ್ಲ ಯೆಡಲ ಘನ ದುಃಖಕರಮದಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 72 ||

ದೊಂಗಮಾಟಲಾಡ ದೊರುಕುನೆ ಮೋಕ್ಷಮು
ಚೇತಗಾನಿ ಪಲುಕು ಚೇಟುದೆಚ್ಚು
ಗುರುವುಪದ್ದು ಕಾದು ಗುನಹೈನ್ಯ ಮದಿಯಗು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 73 ||

ನಲುಗುರು ಕಲ ಚೋಟನು ದಾ
ದಲ ಚೂಪುಚು ಮೆಲಗುಚುಂಡಿ ಧನ್ಯಾತ ಗನಗಾ
ದಲಚೆಡಿ ಯಾತಡು ನಿಚ್ಚಲು
ಗಲ ಮಾಟಲೇ ಪಲುಕುಚುಂಡಗಾ ದಗು ವೇಮ! || 74 ||

ನಡುಚುನಿಚ್ಚು ನತನಿ ಬತ್ತೆಮಿಚ್ಚಿನ ವಾನಿ
ಕಡುಪು ಚಲ್ಲಜೇಸಿ ಘನತ ವಿಡುಚು
ನಡುಪ ನೇರ ನೇರ ನತಡು ನಾಲಿ ಮುಚ್ಚೇಗದಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 75 ||

ಪದುಗುರಾಡುಮಾಟ ಪಾಡಿಯೈ ಧರಜೆಲ್ಲು
ನೊಕ್ಕಡಾಡುಮಾಟ ಯೆಕ್ಕದೆಂದು
ವೂರಕುಂಡು ವಾನಿ ಕೂರೆಲ್ಲ ನೋಪದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 76 ||

ಪತಕ ಮಂದು ನೊಪ್ಪು ಪಲು ರತ್ನಮುಲ ಪೆಂಪು
ಬಂಗರಂದು ಕೂರ್ಪ ಬರುವು ಗನುನು
ಗಾನಿ ಯಿತರ ಲೋಹಮೈನ ಹೀನಮು ಗಾದೆ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 77 ||

ಜನ್ನಮುಲನು ಮರಿಯು ಜನ್ನಿಯಲ ನನೇಕ
ಮುಲ ನೊನರ್ಚಿಯುನ್ನ ಫಲಮುಕಾನ
ರಾಕ ಯುಂಡು ನೀತಿ ಲೇಕುನ್ನ ಮಾತ್ರಾನ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 78 ||

ತಪ್ಪು ಪಲುಕು ಪಲಿಕಿ ತಾತೋಟ ಚೇಸಿನ
ಕೂಡಿಯುನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ರುಂಗಿಪೋವು
ನೋಟಿಕುಂಡ ನೀಳ್ಳು ನೊನರಗಾ ನಿಲುಚುನಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 79 ||

ಭೂಮಿ ನಾದಿ ಯನಿನ ಭೂಮಿ ಫಕ್ಕುನ ನವ್ವು
ದಾನ ಹೀನುಂ ಜೂಚಿ ಧನಮು ನವ್ವು
ಕದನ ಭೀತುಂ ಜೂಚಿ ಕಾಲುಂಡು ನವ್ವುನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 80 ||

ನೀತಿ ಜ್ಯೋತಿಲೇಕ ನಿರ್ಮಲಂಬಗು ನೇದಿ
ಎಟ್ಲು ಕಲಗುಬರ ಮದೆಂತಯೈನ
ಧನಮು ಗಲಿಗಿಯುನ್ನ ದೈವಂಬು ಗಲುಗದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 81 ||

ಪಗಯುಡಗು ಗೋಪಮುಡಿಗಿನ
ಪಗಯುಡುಗನ್‌ ಕೋರ್ಕೆಲುಡುಗು ಬರಜನ್ಮಂಪುಂ
ದಗುಲುಡುಗು ಭೇದಮುಡಿಗಿನ
ತ್ರಿಗುಣಮು ಲುಡುಗಂಗ ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರಮಗು ವೇಮ! || 82 ||

ಪಪ್ಪುಲೇನಿ ಕೂಡು ಪರುಲಕೋಸಹ್ಯಮೇ
ಯುಪ್ಪುಲೇನಿ ವಾಡೆ ಯಧಿಕ ಬಲುಡು
ಮುಪ್ಪುಲೇನಿ ವಾಡು ಮೊದಟಿ ಸುಜ್ಜಾನಿರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 83 ||

ನಿಕ್ಕಮೈನ ಮಂಚಿ ನೀಲಮೊಕ್ಕಟಿ ಚಾಲು
ತಳುಕು ಬೆಳುಕು ರಾಲು ತಟ್ಟೆಡೇಲ
ಚದುವ ಪದ್ಯಮರಯ ಜಾಲದಾ ಯೊಕ್ಕಟಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 84 ||

ಪರುಲ ದತ್ತಮೊಪ್ಪಿ ಪಾಲನಚೇಸಿನ
ನಿಲ ಸ್ವದತ್ತಮುನಕು ವಿನು ಮಡಿಯಗು
ನವನಿ ಪರುಲ ದತ್ತ ಮಹಪರಿಂಪಗ ರಾದು
ವಿಶ್ವಧಾಬಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 85 ||

ನಿಜಮುಲಾಡು ವಾನಿ ನಿಂದಿಂಚು ಜಗಮೆಲ್ಲ
ನಿಜಮು ಬಲ್ಕರಾದು ನೀಚುಲಕಡ
ನಿಜ ಮಹಾತ್ಮುಗೂಡ ನಿಜಮಾಡವಲಯುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 86 ||

ಪದುಗುರಾಡುಮಾಟ ಪಾಡಿಯೈ ಧರಜೆಲ್ಲು
ನೊಕ್ಕಡಾಡುಮಾಟ ಯೆಕ್ಕದೆಂದು
ವೂರಕುಂಡು ವಾನಿ ಕೂರೆಲ್ಲ ನೋಪದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 87 ||

ಪರುಲ ಮೇಲು ಚೂಚಿ ಪಲುಗಾಕಿ ವಲೆ ನೆಪ್ಪು
ವಟ್ಟಿ ಮಾಟಲಾಡು ವಾಡಧಮುಡು
ಅಟ್ಟಿ ವಾನಿ ಬ್ರತುಕು ಟದಿಯೇಲ ಮಂಟಿಕಾ
ವಿಶ್ವಧಾಬಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 88 ||

ಭಯಮಂತಯು ದೇಹಮುನಕೆ
ಭಯ ಮುಡಿಗಿನ ನಿಶ್ಚಯಂಬು ಪರಮಾತ್ಮುನಕೇ
ಲಯಮಂತಯು ಜೀವುನಕೇ
ಜಯಮಾತ್ಮಕು ನನುಚು ಜಗತಿಂ ಜಾಟುರ ವೇಮ! || 89 ||

ಭೂಮಿ ನಾದಿ ಯನಿನ ಭೂಮಿ ಫಕ್ಕುನ ನವ್ವು
ದಾನ ಹೀನುಂ ಜೂಚಿ ಧನಮು ನವ್ವು
ಕದನ ಭೀತುಂ ಜೂಚಿ ಕಾಲುಂಡು ನವ್ವುನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 90 ||

ಮಾಟಜೆಪ್ಪ ವಿನನಿ ಮನುಜುಡು ಮೂರ್ಖುಡು
ಮಾಟ ವಿನ್ನ ನರುಡು ಮಾನುಡಗುನು
ಮಾಟ ವಿನಗ ಜೆಪ್ಪ ಮಾನುಟ ಕೂಡದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 91 ||

ಮನಸು ತೆಲಿಸಿ ಯೊಕನಿ ಮಾಟಕು ಬ್ರತಿಚೆಪ್ಪ
ಸಂತಸಿಂಚು ನತಡು ಚಾಲಮೆಚ್ಚು
ಮನಸು ದೆಲಿಯಕುನ್ನಡನಿಯುಚು ನನುನೇದೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 92 ||

ಆಲಿಮಾಟಲು ವಿನಿ ಅನ್ನದಮ್ಮುಲ ರೋಸಿ
ವೇರೇಪೋವುವಾಡು ವೆರ್ರಿವಾಡು
ಕುಕ್ಕತೋಕ ಪಟ್ಟಿ ಗೋದಾರೀದಿನಾ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 93 ||

ಙ್ಞಾನಿಯೈನವಾನಿ ಮಾನಕ ಪೂಜಿಂಚು
ಮನುಜುಡೆಪ್ಪುಡು ಪರಮುನನು ಮುದಂಬು
ಸುಖಮುನಂದುಚುಂಡುಸೂರುಲು ಮೆಚ್ಚಗ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 94 ||

ಹಾನಿ ಕಲುಗಬೋದು ಹರಿಮದಿ ನೆಂಚೆಡು
ವಾನಿ ಕಬ್ದು ಪರಮು ವಸುಧಯಂದು
ಪೂನಿ ನಿಷ್ಠಮೀರಿ ಪೊದಲಕ ಯುಂಡುಮು
ವಿಶ್ವರಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 95 ||

ಅಲ್ಪುಡೆಪ್ಪುಡು ಪಲುಕು ನಾಡಂಬರಮುಗಾನು
ಸಜ್ಜನುಂಡು ಪಲುಕು ಚಲ್ಲಗಾನು
ಕಂಚು ಮೋಗಿನಟ್ಲು ಕನಕಂಬು ಮೋಗುನಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 96 ||

ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮರಯ ನನ್ಯಾಯಮುನ ದಿಂಚು
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊಸಗು ರುಗ್ಮತಂಬು
ಜ್ಯೋತಿಷಮು ಜನಮುಲ ನೀತುಲ ದಪ್ಪಿಂಚು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 97 ||

ದೇವುಡನಗ ವೇರೇ ದೇಶಮುಂದುನ್ನಾಡೆ
ದೇಹಿತೋಡ ನೆಪುಡು ದೇಹಮಂದೆ
ವಾಹನಮುಲನೆಕ್ಕಿ ಪಡಿದೋಲುಚುನ್ನಾಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 98 ||

ಭೂಮಿಲೋನ ಬುಟ್ಟು ಭೂಸಾರಮೆಲ್ಲನು
ತನುವುಲೋನ ಬುಟ್ಟು ತತ್ತ್ವಮೆಲ್ಲ
ಶ್ರಮಲೋನ ಬುಟ್ಟು ಸರ್ವಂಬು ತಾನೌನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 99 ||

ವ್ರಾತಕಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಮೀದು ದೈವಂಬು
ಚೇತಕಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಾತ ಲೇದು
ವ್ರಾತ ಕಜುಡು ಕರ್ತ ಚೇತಕು ದಾಕರ್ತ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 100 ||

ಚಿಪ್ಪಲೋನಬಡ್ಡ ಚಿನುಕು ಮುತ್ಯಂಬಯ್ಯೆ
ನೀಟ ಬಡ್ಡ ಚಿನುಕು ನೀಟ ಗಲಿಸೆ
ಬ್ರಾಪ್ತಿ ಗಲುಗು ಚೋಟ ಫಲಮೇಲ ತಪ್ಪುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 101 ||

ಇಂಟಿ ಇಂಟಿಲೋನನೀಶ್ವರುಡುಂಡಗ
ನಂಟಿ ಚೂಡಲೇಕ ಯಡವುಲಂದು
ನುಂಟ ಮೇಟಂಚುನುಂದುರಾ ಜೋಗುಲೈ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 102 ||

ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಕಲಿಗಿಚೇಸಿನ ಪುಣ್ಯಂಬು
ಕೊಂಚೆಮೈನ ನದಿಯು ಕೊದವಗಾದು
ವಿತ್ತನಂಬು ಮರ್ರಿ ವೃಕ್ಷಂಬುನಕು ನೆಂತೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 103 ||

ಅಗ್ನಿಬಾನಾ ಮೇಸಿ ಯಂಬುಧಿ ನಿಂಕಿಂಚು
ರಾಮುಡವಲಿ ಕೇಗ ರಾಕ, ನಿಲಿಚಿ
ಚೆಟ್ಲು ಗಿರುಲು ತೆಚ್ಚಿ ಸೇತುವು ಗಟ್ಟಡಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 104 ||

ಐದು ವೇಳ್ಲು ಬಲಿಮಿ ಹಸ್ತಂಬು ಪನಿಚೇಯು
ನಂ ದೊಕಂಡು ವಿಡ್ಡ ಪೊಂದು ಚೆಡುನು
ಸ್ವೀಯುಡೊಕಡು ವಿಡಿನ ಜೆಡುಕದಾ ಪನಿಬಲ್ಮಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 105 ||

ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ವಲನ ನಖಿಲಂಬ ತಾನಯ್ಯೆ
ಜೀವಬುದ್ಧಿ ವಲನ ಜೀವುಡಯ್ಯೆ
ಮೋಹಬುದ್ಧಿಲಯಮು ಮುಂದರ ಗನುಗೊನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 106 ||

ಗುಣಮುಲೋಗಲವಾನಿ ಕುಲಮೆಂಚಗಾನೇಲ
ಗುಣಮು ಕಲಿಗೆನೇನಿ ಕೋಟಿಸೇಯು
ಗಣಮುಲೇಕ ಯುನ್ನ ಗುಡ್ಡಿಗವ್ವಯುಲೇದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 107 ||

ತಲ್ಲಿತಂಡ್ರುಲಂದು ದಯಲೇನಿ ಪುತ್ರುಂಡು
ಪುಟ್ಟನೇಮಿ? ವಾಡು ಗಿಟ್ಟನೇಮಿ?
ಪುಟ್ಟಲೋನಿ ಚೆದಲು ಪುಟ್ಟದಾ ಗಿಟ್ಟದಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 108 ||

ಕೋಪಮುನ ಘನತ ಕೊಂಚೆಮೈಪೋವುನು
ಕೋಪಮುನನು ಗುಣಮು ಕೊರತಪಡುನು
ಕೋಪಮಣಚನೇನಿ ಕೋರಿಕಲೀಡೇರು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 109 ||

ಎಲುಗು ತೋಲು ತೆಚ್ಚಿ ಏಡಾದಿ ಯುತಿಕಿನಾ
ನಲುಪು ನಲುಪೇಕಾನಿ ತೆಲುಪುಕಾದು
ಕೊಯ್ಯಬೊಮ್ಮ ತೆಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟಿತೇ ಗುಣಿಯೋನೆ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 110 ||

ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿವಾನಿಕಧಿಕಾರಮಿಚ್ಚಿನ
ದೊಡ್ಡವಾರಿನೆಲ್ಲ ತೊಲಗಗೊಟ್ಟು
ಚೆಪ್ಪುದಿನೆಡು ಕುಕ್ಕ ಚೆರಕು ತೀಪೆರುಗುನಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 111 ||

ಪಟ್ಟುಪಟ್ಟರಾದು ಪಟ್ಟಿವಿಡುವರಾದು
ಪಟ್ಟೆನೇನಿ ಬಿಗಿಯ ಪಟ್ಟವಲಯು
ಪಟ್ಟುವಿಡುಟಕನ್ನಾ ಪಡಿಚಚ್ಚುಟೇಮೇಲು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 112 ||

ತುಮ್ಮಚೆಟ್ಟು ಮುಂಡ್ಲ ತೋಡನೇಪುಟ್ಟುನು
ವಿತ್ತುಲೊನನುಂಡು ವೆಡಲುನಟ್ಲು
ಮೂರ್ಖುನಕುನು ಬುದ್ಧಿ ಮುಂದುಗಾ ಬುಟ್ಟನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 113 ||

ಕಪಟಿ ವೇಷಮೂನಿ ಕಡಗಂಡ್ಲು ಪಡನೇಲ
ವಿಪಿನ ಭೂಮಿ ತಿರಿಗಿ ವಿಸುಗನೇಲ
ಯುಪಮುತೋನೇ ಮುಕ್ತಿ ಉನ್ನದಿ ಚೂಡರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿ ರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ || 114 ||

ಅನುವುಗಾನಿ ಚೋಟ ಅಧಿಕುಲಮನರಾದು
ಕೊಂಚೆಮುಂದುಟೆಲ್ಲ ಕೊದುವಕಾದು
ಕೊಂಡ ಯದ್ದಮಂದು ಕೊಂಚಮೈ ಉಂಡದಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 115 ||

ಮನಸುಲೋನುನ್ನ ಮರ್ಮಮಂತ ಎರಿಗಿ
ಸ್ಥಿರಮು ಚೇಸಿ ಆತ್ಮ ತೇಟಪರಿಚಿ
ಘಟಮು ನಿಲ್ಪವಲಯು, ಘನತಲಿಂಕೇಟಿಕಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿ ರಾಮವಿನುರ ವೇಮ! || 116 ||

ಕದಲನೀಯಕುಂಡ ಗಟ್ಟಿಗಾ ಲಿಂಗಂಬು
ಕಟ್ಟಿವೇಯನೇಮಿ ಘನತ ಕಲುಗು
ಭಾವಮಂದು ಶಿವುನಿ ಭಾವಿಂಚಿ ಕಾನರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 117 ||

ಮೇಕ ಜಂಕಬೆಟ್ಟಿಮೆಲಗುಚು ಮಂದಲೋ
ಬ್ರಮನಿ ತಿರುಗು ಗೊಲ್ಲ ಪಗಿದಿಗಾನು
ದೇವುನೆರುಗಕ ಪರದವೇತಲ ದಲಚು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 118 ||

ತನ ಕುಲ ಗೋತ್ರಮು ಲಾಕೃತಿ
ತನ ಸಂಪದ ಕಲಿಮಿ ಬಲಿಮಿ ತನಕೇಲನಯಾ?
ತನ ವೆಂಟರಾವು ನಿಜಮಿದಿ
ತನ ಸತ್ಯಮೇ ತೋಡುವಚ್ಚು ತನತೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 119 ||

ಕಲಿಮಿಗಲ್ಗನೇಮಿ ಕರುಣ ಲೇಕುಂಡಿನ
ಕಲಿಮಿ ತಗುನೆ ದುಷ್ಟಕರ್ಮುಲಕುನು
ತೇನೆಗೂರ್ಪನೀಗ ತೆರುವುನ ಬೋವದಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 120 ||

ಎಂಡಿನ ಮಾನೊಕಟಡವಿನಿ
ಮಂಡಿನ ನಂದಗ್ನಿ ಪುಟ್ಟಿ ಯೂಡ್ಚುನು ಚೆಟ್ಲನ್
ದಂಡಿಗಲ ವಂಶಮೆಲ್ಲನು
ಚಂಡಾಲುಂಡೊಕಡು ಪುಟ್ಟಿ ಚದುವುನು ವೇಮ! || 121 ||

ಕನುಲು ಪೋವುವಾಡು ಕಾಳ್ಲು ಪೋಯಿನವಾಡು
ಉಭಯುಲರಯುಗೂಡಿ ಯುಂಡಿನಟ್ಲು
ಪೇದ ಪೇದ ಗೂಡಿ ಪೆನಗೊನಿ ಯುಂಡುನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮಾ ವಿನುರ ವೇಮ! || 122 ||

ಮಾಟಲಾಡು ಗಲ್ಗು ಮರ್ಮಮುಲೆರಿಗಿನ
ಪಿನ್ನಪೆದ್ದತನಮು ಲೆನ್ನವಲದು
ಪಿನ್ನಚೇತಿ ದಿವ್ವೆ ಪೆದ್ದಗಾ ವೆಲಗದಾ?
ವಿಶ್ವಧಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 123 ||

ಕೊಂಡಮುಚ್ಚು ಪೆಂಡ್ಲಿಕಿ ಕೋತಿ ಪೇರಂಟಾಲು
ಮೊಂಡಿ ವಾನಿ ಹಿತುಡು ಬಂಡವಾಡು
ದುಂಡಗೀಡುನಕುನು ಕೊಂಡೆಡು ದಳವಾಯಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮಾ ವಿನುರ ವೇಮ! || 124 ||

ಝುಷಮು ನೀರು ವೆಡಲ ಜಚ್ಚುಟೇ ಸಿದ್ಧಮು
ನೀಟನುಂಡನೇನಿ ನಿಕ್ಕಿಪಡುನು
ಅಂಡತೊಲುಗು ನೆಡಲ ನಂದರ ಪನಿ ಅಟ್ಲೇ
ವಿಶ್ವದಾಭಿ ರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 125 ||

ತಲ್ಲಿಯೇಡ್ವ ವಿನಕ ತನಯಾಲು ವಗಚಿನ
ಜಾಲಿಪಡೆಡು ವಾಡು ಜಡುಡು ಸುಮ್ಮಿ
ತಾರತಮ್ಯ ಮೆರುಗನೇರನಿ ಪಶುವದಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 126 ||

ಪರುಲಮೇಲು ಚೂಸಿ ಪಲುಕಾಕಿ ವಲೆ
ವಟ್ಟಿಮಾಟಲಾಡು ವಾಡು ಅಧಮುಡು
ಅಟ್ಟಿವಾನಿ ಬತುಕುಟದಿ ಏಲ ಮಂಟಿಕಾ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 127 ||

ಗಂಗಿ ಗೋವುಪಾಲು ಗರಿಟಡೈನನು ಚಾಲು
ಕಡವೆಡೈನನು ನೇಮಿ ಖರಮುಪಾಲು
ಭಕ್ತಿಕಲ್ಗುಕೂಡು ಪಟ್ಟೆಡೈನನು ಚಾಲು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 128 ||

ಚಿಕ್ಕಿಯುನ್ನವೇಳ ಸಿಂಹಂಬುನೈನನು
ಬಕ್ಕ ಕುಕ್ಕಯೈನಾ ಬಾಧಸೇಯು
ಬಲಿಮಿಲೇನಿ ವೇಳ ಪಂತಮುಲು ಚೆಲ್ಲವು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 129 ||

ಪನಸತೊನಲಕನ್ನ ಪಂಚದಾರಲಕನ್ನ
ಜುಂಟಿತೇನೆಕನ್ನ ಜುನ್ನುಕನ್ನ
ಚೆಱುಕು ರಸಮುಕನ್ನ ಚೆಲುಲ ಮಾಟಲೆ ತೀಪಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 130 ||

ನಿಂಡುನದುಲು ಪಾರು ನಿಲಚಿ ಗಂಭೀರಮೈ
ವೆಱ್ರಿವಾಗು ಪಾಱು ವೇಗಬೊರ್ಲಿ
ಅಲ್ಪುಡಾಡುರೀತಿ ನಧಿಕುಂಡು ನಾಡುನಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 131 ||

ಉಪ್ಪುಲೇನಿಕೂರ ಯೊಪ್ಪದು ರುಚುಲಕು
ಪಪ್ಪುಲೇನಿ ತಿಂಡಿ ಫಲಮುಲೇದು
ಅಪ್ಪುಲೇನಿವಾಡೆ ಯಧಿಕ ಸಂಪನ್ನುಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 132 ||

ಪಸುಲ ವನ್ನೆ ವೇರು ಪಾಲೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟಿ
ಪುಷ್ಪಜಾತಿ ವೇರು ಪೂಜ ಒಕಟಿ
ದರ್ಶನಂಬುಲಾರು ದೈವಂಬು ಒಕ್ಕಟಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 133 ||

ಚಂಪದಗಿನ ಶತೃವು ತನಚೇತ
ಚಿಕ್ಕೆನೇನಿ ಕೀಡು ಚೇಯರಾದು
ಪೊಸಗ ಮೇಲು ಚೇಸಿ ಪೊಮ್ಮನುಟೇ ಮೇಲು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 134 ||

ಆಪದಗಲ ವೇಳ ಅರಸಿ ಬಂಧುವು ಜೂಡು
ಭಯಮು ವೇಳ ಜೂಡು ಬಂಟುತನಮು
ಪೇದವೇಳ ಜೂಡು ಪೆಂಡ್ಲಾಮು ಗುಣಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 135 ||

ಉಪ್ಪು ಕಪ್ಪುರಂಬು ಒಕ್ಕ ಪೋಲಿಕನುಂಡು
ಚೂಡ ಚೂಡ ರುಚುಲ ಜಾಡ ವೇರು
ಪುರುಷುಲಂದು ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷುಲು ವೇರಯ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 136 ||

ಆತ್ಮ ಶುದ್ದಿ ಲೇನಿ ಯಾಚಾರಮದಿಯೇಲ
ಭಾಂಡಶುದ್ದಿ ಲೇನಿ ಪಾಕ ಮೇಲ
ಚಿತ್ತಶುದ್ದಿಲೇನಿ ಶಿವಪೂಜಲೇಲರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 137 ||

ಯಿನುಮು ವಿರಗನೇನಿ ಯಿನುಮೂರು ಮುಮ್ಮಾರು
ಕಾಚಿಯೆತಕವಚ್ಚು ಗ್ರಮಮು ಗಾನು
ಮನಸು ವಿರಿಗೆನೇನಿ ಮರಿ ಚೇರ್ಚರಾದಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 138 ||

ಕುಂಡ ಕುಂಭಮನ್ನ ಕೊಂಡ ಪರ್ವತಮನ್ನ
ನುಪ್ಪು ಲವಣಮನ್ನ ನೊಕಟಿ ಕಾದೆ
ಭಾಷ ಲಿಟ್ಟೆ ವೇರು ಪರತತ್ವಮೊಕಟೆ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 139 ||

ಅನಗ ನನಗ ರಾಗ ಮತಿಶ ಯಿಲ್ಲುಚುನುಂಡು
ದಿನಗ ದಿನಗ ವೇಮು ತಿಯ್ಯನುಂಡು
ಸಾಧನಮುನ ಪನುಲು ಸಮಕೂರು ಧರಲೋನ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 140 ||

ಚೆಪ್ಪುಲೋನಿ ರಾಯಿ ಚೆವಿಲೋನಿ ಜೋರೀಗ
ಕಂಟಿಲೋನಿ ನಲುಸು ಕಾಲಿ ಮುಲ್ಲು
ಇಂಟಿಲೋನಿ ಪೋರು ನಿಂತಿಂತ ಗಾದಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 141 ||

ತಪ್ಪು ಲೆನ್ನುವಾರು ತಂಡೋಪ ತಂಡಂಬು
ಲುರ್ವಿ ಜನುಲಕೆಲ್ಲ ನುಂಡು ತಪ್ಪು
ತಪ್ಪು ಲೆನ್ನುವಾರು ತಮ ತಪ್ಪುಲೆರುಗರು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 142 ||

ಮಿರಪ ಗಿಂಜ ಚೂಡ ಮೀದ ನಲ್ಲಗನುಂಡು
ಕೊರಿಕಿ ಜೂಡಲೋನ ಜುರುಕುಮನುನು
ಸಜ್ಜನು ಲಗು ವಾರಿ ಸಾರ ಮಿಟ್ಲುಂಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 143 ||

ಮೇಡಿಪಂಡು ಚೂಡ ಮೇಲಿಮೈ ಯುಂಡುನು
ಪೊಟ್ಟವಿಚ್ಚಿ ಚೂಡ ಪುರುಗುಲುಂಡು
ಪಿರಿಕಿವಾನಿ ಮದಿನಿ ಬಿಂಕಮೀಲಾಗುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 144 ||

ವೇರು ಪುರುಗು ಚೇರಿ ವೃಕ್ಷಂಬು ಜೆರುಚುನು
ಚೀಡಪುರುಗು ಚೇರಿ ಚೆಟ್ಟು ಜೆರಚು
ಕುತ್ಸಿತುಂಡು ಚೇರಿ ಗುಣವಂತು ಜೆರಚುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 145 ||

ವೇಷಭಾಷ ಲೆರಿಗಿ ಕಾಷಯವಸ್ತ್ರಮುಲ್
ಗಟ್ಟಗಾನೆ ಮುಕ್ತಿ ಗಲುಗಬೋದು
ತಲಲು ಬೋಡುಲೃನ ತಲಪುಲೂ ಬೋಡೂಲಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 146 ||

Also Read:

Vemana Satakam in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

2 Comments

Click here to post a comment

 • Beautiful.

  If meaning either in Kannada or in english is also provided, vemanas message would have reached non telugu community.

  Thanks for the sincere efforts and pains taking rendering in both Kannada and English.

  Please let me know the BHAAVA meaning of each poems, so that, the same can be beneficial to many more. In case meanings are already somewhere you have provided please inform in a line as reply.

  • Dear Nagendra kumar
   As soon as we post the meaning we let you know thru your mail.
   Om Namah Shivaya