Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Vemana Padyalu

Vemana Padyalu Telugu 30 | వేమన పద్యాలు

విశ్వ‌దాభిరామ వినుర వేమ అంటూ ముగిసే వేమ‌న ప‌ద్యాలు చ‌ద‌వ‌ని తెలుగు వారు ఉండ‌రు. చ‌దువురాని పామ‌రుల‌కు కూడా అర్థ‌మ‌య్యేలా ప‌ద్యాలు రాసిన మ‌హ‌నీయుడాయ‌న‌. లోకంలోని ఎన్నో విష‌యాల‌ను త‌న ప‌ద్యాల ద్వారా చెప్పాడు. వేమన సృశించని అంశం లేదు. లోతైన భావాల‌ను సైతం సుల‌భ‌మైన వాడుక భాష‌లో చెప్ప‌గ‌ల దిట్ట‌. అందుకే వేమ‌న జ‌నం మెచ్చిన క‌వి అయ్యాడు. ఇత‌ని ప‌ద్యాల‌న్నీ ఆట‌వెల‌దిలోనే ఉంటాయి. ఆట‌వెల‌ది అనేది తెలుగులో ఒక ప‌ద్య‌రీతి. అందుకే వేమ‌న‌ను ఆట‌వెల‌దిని […]

Vemana Satakam Lyrics in English | Vemana Padyalu

Vema Reddy also known as Yogi Vemana, was a Telugu philosopher and poet. Vemana was born in Gandikota, Kadapa district in Andhra Pradesh. His poems are known for their use of simple language and native idioms. They discuss the subjects of yoga, wisdom and morality. There is no consensus among scholars about the period in […]

Vemana Satakam Lyrics in Bengali | Vemana Padyalu

Vemana Satakam was Written by yogi Vemana. Vemana Satakam Lyrics in Bengali: তলপুলোন গলুগু দা দৈবমে প্রোদ্দু তলচি চূডনতকু তত্বমগুনু বূরঅকুংড নের্বুনুত্তম য়োগিরা বিশ্বদাভিরাম বিনুর বেম! || 1 || তন বিরক্তি য়নেডি দাসি চেতনু জিক্কি মিগিলি বেডলবেক মিণুকুচুন্ন নরুডি কেডমুক্তি বরলেডি চেপ্পডী বিশ্বদাভিরাম বিনুর বেম! || 2 || তনদু মনসুচেত দর্কিংচি জ্য়োতিষ মেংত চেসে ননুচু […]

Vemana Satakam Lyrics in Malayalam | Vemana Padyalu

Vemana Satakam was Written by yogi vemana. Vemana Satakam Lyrics in Malayalam: തലപുലോന ഗലുഗു ദാ ദൈവമേ പ്രൊദ്ദു തലചി ചൂഡനതകു തത്വമഗുനു വൂറകുംഡ നേര്വുനുത്തമ യോഗിരാ വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 1 || തന വിരക്തി യനെഡി ദാസി ചേതനു ജിക്കി മിഗിലി വെഡലവേക മിണുകുചുന്ന നരുഡി കേഡമുക്തി വരലെഡി ചെപ്പഡീ വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 2 || തനദു മനസുചേത ദര്കിംചി ജ്യോതിഷ മെംത ചേസേ നനുചു […]

Vemana Satakam Lyrics in Kannada | Vemana Padyalu

Vemana Satakam was Written by yogi vemana. Vemana Satakam Lyrics in Kannada: ತಲಪುಲೋನ ಗಲುಗು ದಾ ದೈವಮೇ ಪ್ರೊದ್ದು ತಲಚಿ ಚೂಡನತಕು ತತ್ವಮಗುನು ವೂಱಕುಂಡ ನೇರ್ವುನುತ್ತಮ ಯೋಗಿರಾ ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 1 || ತನ ವಿರಕ್ತಿ ಯನೆಡಿ ದಾಸಿ ಚೇತನು ಜಿಕ್ಕಿ ಮಿಗಿಲಿ ವೆಡಲವೇಕ ಮಿಣುಕುಚುನ್ನ ನರುಡಿ ಕೇಡಮುಕ್ತಿ ವರಲೆಡಿ ಚೆಪ್ಪಡೀ ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 2 || ತನದು ಮನಸುಚೇತ ದರ್ಕಿಂಚಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಮೆಂತ ಚೇಸೇ ನನುಚು […]

Vemana Satakam Lyrics in Tamil | Vemana Padyalu

Vemana Satakam was Written by yogi vemana. Vemana Satakam Lyrics in Tamil: தலபுலோன கலுகு தா தைவமே ப்ரொத்து தலசி சூடனதகு தத்வமகுனு வூறகும்ட னேர்வுனுத்தம யோகிரா விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 1 || தன விரக்தி யனெடி தாஸி சேதனு ஜிக்கி மிகிலி வெடலவேக மிணுகுசுன்ன னருடி கேடமுக்தி வரலெடி செப்படீ விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 2 || தனது மனஸுசேத தர்கிம்சி ஜ்யோதிஷ மெம்த சேஸே னனுசு […]

Vemana Satakam Lyrics in Telugu | Vemana Padyalu

Vemana Satakam was Written by yogi vemana. Vemana Satakam Lyrics in Telugu: తలపులోన గలుగు దా దైవమే ప్రొద్దు తలచి చూడనతకు తత్వమగును వూఱకుండ నేర్వునుత్తమ యోగిరా విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ! || 1 || తన విరక్తి యనెడి దాసి చేతను జిక్కి మిగిలి వెడలవేక మిణుకుచున్న నరుడి కేడముక్తి వరలెడి చెప్పడీ విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ! || 2 || తనదు మనసుచేత దర్కించి జ్యోతిష మెంత చేసే ననుచు […]

Vemana Satakam Lyrics in Hindi | Vemana Padyalu

Vemana Satakam was Written by yogi vemana. Vemana Satakam Lyrics in Hindi: तलपुलोन गलुगु दा दैवमे प्रोद्दु तलचि चूडनतकु तत्वमगुनु वूऱकुण्ड नेर्वुनुत्तम योगिरा विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 1 ॥ तन विरक्ति यनेडि दासि चेतनु जिक्कि मिगिलि वेडलवेक मिणुकुचुन्न नरुडि केडमुक्ति वरलेडि चेप्पडी विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 2 ॥ तनदु मनसुचेत दर्किञ्चि ज्योतिष मेन्त चेसे ननुचु […]

Scroll to top