Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Vemana Satakam Lyrics in Tamil | Vemana Padyalu

Vemana Satakam was Written by yogi vemana.

Vemana Satakam Lyrics in Tamil:

தலபுலோன கலுகு தா தைவமே ப்ரொத்து
தலசி சூடனதகு தத்வமகுனு
வூறகும்ட னேர்வுனுத்தம யோகிரா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 1 ||

தன விரக்தி யனெடி தாஸி சேதனு ஜிக்கி
மிகிலி வெடலவேக மிணுகுசுன்ன
னருடி கேடமுக்தி வரலெடி செப்படீ
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 2 ||

தனது மனஸுசேத தர்கிம்சி ஜ்யோதிஷ
மெம்த சேஸே னனுசு னெம்சி சூசு,
தன யத்றுஷ்டமம்த தைவ மெறும்கடா?
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 3 ||

டீக வ்ராஸினட்லேனேகுலு பெத்தலு
லோகமம்து ஜெப்பி மம்சு
காகுலட்டி ஜனுல கானரீ மர்மமு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 4 ||

ஜ்ஞானமென்ன குருவு ஜ்ஞானஹைன்யமு புத்தி
ரெம்டினம்து ரிம்மரேசுனபுடு
ரிம்ம தெலிபெனேனி ரெம்டொக ரூபுரா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 5 ||

ஜாணலமனி யம்த்ரு சபலாத்முலகுவாரு
தெலிவிலேக தம்முதெலியலேரு
கஷ்டமைன யடவி காஸீலுசுன்னாரு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 6 ||

ஜனன மரணமுலன ஸ்வப்ன ஸுஷுப்துலு
ஜகமுலம்து னெம்ட ஜகமுலும்டு
னருடு ஜகமுனம்ட னடுபாடு காதொகோ
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 7 ||

சாயனனொஸகுசெட்லு ஸாதுவு போதட்டு
லடகி தரினிஜேரி படயவச்சு
னட்டுனிட்டு தாடனதி போவுனிதி ராம
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 8 ||

னருடெயைன லேக னாராயணும்டைன
தத்த்வபத்துடைன தரணி னரய
மரணமுன்னதனுசு மதினி னம்மகவலெ
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 9 ||

த்வாரம்பம்தமுனகு தலுபுலு கடியலு
வலெனெ னோடிகொப்புகல னியதுலு
தர்மமெரிகி பலுக தன்யும்டௌ புவிலோன
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 10 ||

ப்ரஹ்மகடமு மேனு ப்ராணம்பு தககாலி
மித்ரசம்த்ர ஶிகுலு னேத்ரசயமு
மறியு ப்ரஹ்மமனக மஹிமீத லேதயா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 11 ||

யோகினனுசு கொம்த யோகமுகூர்சக
ஜகமுனெல்லபட்ட சம்பி தினுசு
தனமு கொறகு வாடு தகவாடுசும்டின
யோகிகாடு வாடெ யோகு வேம! || 12 ||

அர்த யம்கணமுன காதாரமைனட்டி
யொம்டிமேட கும்ஜு னொனரனில்பெ
னிம்டிகொக மகம்டெ யில்லாம்ட்ருனேத்குரு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 13 ||

அன்னதானமுனகு னதிக ஸம்பதகல்கி
யமரலோக பூஜ்யுடகுனு மீறு
அன்னமகுனு ப்ரஹ்மமதி கனலேரயா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 14 ||

பொம்தி யெவரி ஸொம்மு போஷிம்பபலுமாரு
ப்ராண மெவரி ஸொம்மு பக்திஸேய,
தனமதெவரிஸொம்மு தர்மமெ தன ஸொம்மு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 15 ||

பம்டுவலன புட்டெ பரக ப்ரபம்சமு
பம்டுவலன புட்டெ பரமு னிஹமு
பம்டு மேலெறிம்கெ ப்ரஹ்லாதுடிலலோன
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 16 ||

தபமுவேல? யரய தாத்ரிஜனுலகெல்ல
னொனர ஶிவுனி ஜூட னுபம கலது
மனஸு சதரனீக மஹிலோன ஜூடரா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 17 ||

தனகுணமு தனகு னும்டக
னெனயம்கா னோருனி குணமு னெம்சுனு மதிலோ
தன குணமு தெலிய கன்யுனி
பனிகொனி தூஷிம்சுவாடு வ்யர்துடு வேம! || 18 ||

ஜாலினொம்தராது ஜவதாடி கனராது
அதி மூலமைன ஆத்மமறுகு
போரிசேரி பொம்தி பூர்ணமு னம்துரா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 19 ||

ஜாதி, மதமு விடிசி சனி யோகிகாமேலு
ஜாதிதோ னெயுன்ன னீதிவலதெ
மதமுபட்டி ஜாதி மானகும்ட கொறம்த
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 20 ||

னீவனினனு னேனனினனு
பாவம்முன னெறுகயொக்க பத்ததியகுனா
பாவம்பு தெலிஸி மதினி
ர்பாவமுகா னின்னு கனுட பரமகு வேம! || 21 ||

னீள்ல முனுகுனேல? னிதுல மெட்டகனேல
மொனஸி வேல்புலகுனு ம்ரொக்கனேல
கபட கல்மஷமுலு கடுபுலோ னும்டகா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 22 ||

பம்ச முகமுலம்து பம்சாக்ஷரி ஜனிம்செ
பம்ச வர்ணமுலனு ப்ரபலெ ஜகமு
பம்சமுகுனி மீரு ப்ரஸ்துதி சேயும்டீ
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 23 ||

னேயி வென்ன காசி னீடனே யும்சின
பேரி கட்டிபடுனு பெருகுரீதி
போரிபோரி மதினி போனீக பட்டுமு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 24 ||

மம்டிகும்டவம்டி மாய ஶரீரம்பு
சச்சுனென்னடைன, சாவதாத்ம
கடமுலென்னியைன ககனமொக்கடேகதா,
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 25 ||

மம்ட லோஹமம்து ம்ராகுல ஶிலலம்து
படமுலம்து கோடப்ரதிமலம்து
தன்னுதெலியு கொறகுதகுலதா பரமாத்ம
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 26 ||

னிமிஷமைனனு மதி னில்சி னிர்மலமுக
லிம்க ஜீவாவேஶுலனு காம்சி பம்கபடக
பூஜ மதியம்து ஜேருட பூர்ணபதவி
பரமு கோரின னிதிசேய பாகு வேம! || 27 ||

தூமாதுல னாவ்றுதமை
வ்யோமம்புனகெகனி கலியு னுபமுலு தனலோ
ஶ்ரீமிம்சு ஶிவுனி ஜேருனு
காமாதுல கலியடதடு கனமுக வேம! || 28 ||

பகலுடுக னாஸலுடுகுனு
வகபுடுகம் கோர்கெலுடுகு வடி ஜன்மம்புல்
தகுலுடுகு போகமுடிகின
த்ரிகுணம்புனு னடுக முக்தி தெருவகு வேம! || 29 ||

பால னீடி கலத பரமஹம்ஸ மெறுகுனு
னீரு பாலு னெட்லு னேர்சுனெமலி
லஜ்ஞுடைன ஹீனுடல ஶிவு னெறுகுனா?
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 30 ||

புட்டு புட்டலேதே புடமினி ஜனுலெல்ல
புட்டி கிட்டலேதெ பூர்வுலெவரு
புட்டி கிட்டுடெல்ல வட்டி ப்ராம்துலு ஸுமீ,
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 31 ||

பருல வித்தமம்து ப்ராம்தி வாஸினயட்டி
புருஷுடவனிலோன புண்யமூர்தி
பருல வித்தமரய பாபஸம்சிதமகு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 32 ||

பரதனம்புலகுனு ப்ராணமுலிச்சுனு
ஸத்யமம்தலேக ஜாரடகுனு
த்விஜுலமம்சு னிம்த்ருதேஜமிம்சுகலேது
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 33 ||

னோரு பலகவச்சு னுடி வ்ராயகராது
வ்ராதகன்ன ஸாக்ஷி வலவதன்ன
பரகலேனி வ்ராத பம்க பாடும்தெச்சு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 34 ||

னிஜமாகல்ல ரெம்டு னீலகம்டுடெறும்கு
னிஜமுலாடகுன்ன னீதிதப்பு
னிஜமுலாடுனபுடு னீ ரூபமனவச்சு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 35 ||

தஶகலாரினெல்ல தம பம்துவு லடம்ட்ரு
தஶயலேமி னெம்த்ரு தக்குவகனு
தஶயன கம தன தஶமொக்கடே தஶ
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 36 ||

தாமஸிம்சி சேயதக தெட்டி கார்யம்பு
வேகிரிம்ப னதியு விஷமகுனு
பச்சிகாயதெச்சி படவேய பலமௌனே
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 37 ||

தல்லிபிட்டலகுனு தகவு புட்டிம்செடி
தனமு ஸுகமு கூர்சுனனி கடிம்த்ரு
கானி யெல்லயெடல கன துஃகன்‍தமதி
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 38 ||

தல்லிதம்ட்ருலென்னதகு தொலி குருவுலு
பார்வதீபவு லிலபரமகுருலு
கூலிவாம்ட்ர ஜகதி குருலன த்ரோஹமு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 39 ||

தாமஸிம்சி சேயதக தெட்டி கார்யம்பு
வேகிரிம்ப னதியு விஷமகுனு
பச்சிகாயதெச்சி படவேய பலமௌனே
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 40 ||

புட்டு புட்டலேதே புடமினி ஜனுலெல்ல
புட்டி கிட்டலேதெ பூர்வுலெவரு
புட்டி கிட்டுடெல்ல வட்டி ப்ராம்துலு ஸுமீ,
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 41 ||

பெட்டிபோயலேனி வட்டி தேபெலு பூமி
புட்டிரேமி வாரு கிட்டரேமி
புட்டலோனி செதலு புட்டதா கிட்டதா!
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 42 ||

லோகமம்துபுட்டி லோகமம்தெ பெரிகி
லோக விபவமோர்வலேக ஜனுடு
லோகமம்து ஜனிகி லோபடி செடிபோவுனு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 43 ||

மதி கலிகின பூஜ மதனாரி மெச்சுனு
மனஸு னில்ஸினம்த மஹிதுடகுனு
மனஸுலேனி பூஜ மட்டி ஸமானமு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 44 ||

தாமுனு ஜனுலேமனு கொன
பூனுதுரோ தானி ஸரஸி பொம்தின ஜடனீ,
ரானி பதம்புன னடிசின
தானனெ தர்மாத்முடம்ட்ரு தன்னிட வேம! || 45 ||

மதமு வலன கலுகு மாடலு மறிபல்கி
ம்ருச்சு ஸத்துலனொகி மோஸபுச்சி
காஸுராபெனகெடு கஷ்டும்டு குருடௌனே?
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 46 ||

மனஸே மாயா ம்றுகமௌ
மனனேமிடி பைகிகானீ மணிபோனீகா
மனஸுன மனஸுனு ஜம்பின
மனம்தே முக்திகலது மஹிலோ வேம! || 47 ||

மம்த்ரமொகடி செப்பி மறி தேவதார்சன
சேஸி தமகுகருணசெம்தினதனி
வேதபடன சேஸி வெற்றுலை போதுரு,
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 48 ||

மடமுலோனியோகி மாயலன்னியுகோஸி
கடமுலோன னுன்ன கனுனிதெலிஸி
மாட மாடகுகுரு மருவக தெலுபுரா,
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 49 ||

திரிகி வச்சுவேள மரலிபோயெடி வேள
வெம்ட தேரு தனமு வம்டபோரு
தொனெடகு ஜனுனொ தனமெம்து போவுனோ
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 50 ||

ஆஶயனெடு தானி கோஸிவேயகாலேக
மொஹபுத்தி வலன முனுகுவாரு
காஶிவாஸுலைன கனபோரு மோக்ஷமு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 51 ||

சித்தமனேடி வேரே ஶிதிலமைனப்புடே
ப்ரக்றுதி யனெடி செட்டு படுனு பிதப
கோர்குலனெடி பெத்தகொம்மலெம்டுனு கதா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 52 ||

போகம்புல காஶிம்பக
ராகத்வேஷம்பு ரம்குடதமலோ
வேகமெ மோக்ஷ பதம்புனு
ராகனு னாதம்டு யோகிராயுடு வேம! || 53 ||

சனுவாரெல்லனு ஜனுலம்
ஜனிபோயின வாரி புண்ய ஸத்கதலெல்லன்
வினவலெ கனவலெ மனவலெ
னனி மஷுலகு தெலுஸகூட தம்த்யமு வேம! || 54 ||

ஆஶயனெடி த்ராள்ள னகில ஜனம்புலு
கட்டுபடுசு முக்திகானரைரி
ஜ்ஞானகட்கமுனனு கம்டிம்ப ராதொகோ
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 55 ||

அதிதி ராக சூசி யதலிம்சி படவைசி
கடின சிதுலகுசு கானலேரு
கர்மமுனகு மும்து தர்மமு கானரோ
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 56 ||

தனு வலசின தாவலசுனு தனு
வலவக யுன்னனெனடு தாவலவ டிலன்
தனது படாடோபம்புலு தன
மாயலு பனிகிராவு தரலோன வேம! || 57 ||

மாடலாட வச்சு மனஸு னில்வகலேது
தெலுபவச்சு தன்னு தெலியலேது
ஸுரியபட்டவச்சு ஶூருடு காலேடு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 58 ||

தனகேனாடு ஸுபிக்ஷமு
தனகேனாடுனு பகம்பு தனரவயுனம்
சுனு தன தஶகை யெல்லெட
மனஸம்துன ஜிவுகுசும்டு மஹிலோ வேம! || 59 ||

எம்டின மா னொகடடவினி
மம்டின னம்தக்னி புட்டி யூட்சுனு செட்லன்
தம்டிகல வம்ஶமெல்லனு
சம்டாலும்டொகடு புட்டி சதுபுனு வேம! || 60 ||

னிஜமு தெலிஸியுன்ன ஸுஜினுடானிஜமுனெ
பலுகவலயுகானி பருலகொரகு
சாவகூட திம்க னோபதவ்யம் பல்க
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 61 ||

தாமுனு ஜனுலேமனு கொன
பூனுதுரோ தானி ஸரஸி பொம்தின ஜடனீ,
ரானி பதம்புன னடிசின
தானனெ தர்மாத்முடம்ட்ரு தன்னிட வேம! || 62 ||

வினியு வினகயும்டு கனியு கனக யும்டு
தலசி தலபகும்டு தானு யோகி
மனுஜவருலசேத மணிபூஜ கொனுசும்டு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 63 ||

வென்ன சேதபட்டி விவரம்பு தெலியக
க்றுதமு கோருனட்டி யதனி பம்டி
தானு தைவமய்யு தைவம்பு தலசுனு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 64 ||

ரூபுவம்க பேரு ரூடிகா னிலுசுனு
பேருவம்க க்ரியலு பெனகுசும்டு
னாஶமௌனு துதகு னாமரூப க்ரியல்
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 65 ||

லோபமோஹமுலனு ப்ராபவமுலு தப்பு
தலசின பனுலெல்ல தப்பி சனுனு
தானொகடி தலசின தைவமொம்டகுசும்டு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 66 ||

ஶாம்தமே ஜனுலனு ஜயமுனொம்திம்சுனு
ஶாம்தமுனனெ குருவு ஜாட தெலியு
ஶாம்த பாவ மஹிம ஜர்சிம்பலேமயா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 67 ||

வேஷதாரினெபுடு விஶ்வஸிம்பகராது
வேஷதோஷமுலொக விதயெ யகுனு
ரட்டுகாதெ முனுபு ராவணு வேஷம்பு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 68 ||

இம்கலம்பு தோட னில ஸல்புதோடனு
பருனி யாலிதோட பதிதுதோட
ஸரஸமாடுடெல்ல சாவுகு மூலமு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 69 ||

ஐகமத்யமொக்க டாவஶ்யகம் பெப்டு
தானி பலிமி னெம்தயைன கூடு
கட்டி வெம்ட பெட்டி கட்டரா யேனும்கு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 70 ||

தாமஸிம்சி சேயதகதெட்டி கார்யம்பு
வேகிரிம்ப னதியு விஷமகுனு
பச்சிகாயதெச்சி படவேய பலமௌனா?
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 71 ||

தல்லீ பிட்டலகு தகவு புட்டிம்செடி
தனமு ஸுகமு கூர்சுனனி கடிம்த்ரு
கானீயெல்ல யெடல கன துஃககரமதி
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 72 ||

தொம்கமாடலாட தொருகுனெ மோக்ஷமு
சேதகானி பலுகு சேடுதெச்சு
குருவுபத்து காது குனஹைன்ய மதியகு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 73 ||

னலுகுரு கல சோடனு தா
தல சூபுசு மெலகுசும்டி தன்யாத கனகா
தலசெடி யாதடு னிச்சலு
கல மாடலே பலுகுசும்டகா தகு வேம! || 74 ||

னடுசுனிச்சு னதனி பத்தெமிச்சின வானி
கடுபு சல்லஜேஸி கனத விடுசு
னடுப னேர னேர னதடு னாலி முச்சேகதா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 75 ||

பதுகுராடுமாட பாடியை தரஜெல்லு
னொக்கடாடுமாட யெக்கதெம்து
வூரகும்டு வானி கூரெல்ல னோபது
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 76 ||

பதக மம்து னொப்பு பலு ரத்னமுல பெம்பு
பம்கரம்து கூர்ப பருவு கனுனு
கானி யிதர லோஹமைன ஹீனமு காதெ
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 77 ||

ஜன்னமுலனு மரியு ஜன்னியல னனேக
முல னொனர்சியுன்ன பலமுகான
ராக யும்டு னீதி லேகுன்ன மாத்ரான
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 78 ||

தப்பு பலுகு பலிகி தாதோட சேஸின
கூடியுன லக்ஷ்மீ க்ரும்கிபோவு
னோடிகும்ட னீள்ளு னொனரகா னிலுசுனா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 79 ||

பூமி னாதி யனின பூமி பக்குன னவ்வு
தான ஹீனும் ஜூசி தனமு னவ்வு
கதன பீதும் ஜூசி காலும்டு னவ்வுனு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 80 ||

னீதி ஜ்யோதிலேக னிர்மலம்பகு னேதி
எட்லு கலகுபர மதெம்தயைன
தனமு கலிகியுன்ன தைவம்பு கலுகது
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 81 ||

பகயுடகு கோபமுடிகின
பகயுடுகன்‌ கோர்கெலுடுகு பரஜன்மம்பும்
தகுலுடுகு பேதமுடிகின
த்ரிகுணமு லுடுகம்க முக்தி ஸ்திரமகு வேம! || 82 ||

பப்புலேனி கூடு பருலகோஸஹ்யமே
யுப்புலேனி வாடெ யதிக பலுடு
முப்புலேனி வாடு மொதடி ஸுஜ்ஜானிரா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 83 ||

னிக்கமைன மம்சி னீலமொக்கடி சாலு
தளுகு பெளுகு ராலு தட்டெடேல
சதுவ பத்யமரய ஜாலதா யொக்கடி
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 84 ||

பருல தத்தமொப்பி பாலனசேஸின
னில ஸ்வதத்தமுனகு வினு மடியகு
னவனி பருல தத்த மஹபரிம்பக ராது
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 85 ||

னிஜமுலாடு வானி னிம்திம்சு ஜகமெல்ல
னிஜமு பல்கராது னீசுலகட
னிஜ மஹாத்முகூட னிஜமாடவலயுரா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 86 ||

பதுகுராடுமாட பாடியை தரஜெல்லு
னொக்கடாடுமாட யெக்கதெம்து
வூரகும்டு வானி கூரெல்ல னோபது
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 87 ||

பருல மேலு சூசி பலுகாகி வலெ னெப்பு
வட்டி மாடலாடு வாடதமுடு
அட்டி வானி ப்ரதுகு டதியேல மம்டிகா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 88 ||

பயமம்தயு தேஹமுனகெ
பய முடிகின னிஶ்சயம்பு பரமாத்முனகே
லயமம்தயு ஜீவுனகே
ஜயமாத்மகு னனுசு ஜகதிம் ஜாடுர வேம! || 89 ||

பூமி னாதி யனின பூமி பக்குன னவ்வு
தான ஹீனும் ஜூசி தனமு னவ்வு
கதன பீதும் ஜூசி காலும்டு னவ்வுனு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 90 ||

மாடஜெப்ப வினனி மனுஜுடு மூர்குடு
மாட வின்ன னருடு மானுடகுனு
மாட வினக ஜெப்ப மானுட கூடது
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 91 ||

மனஸு தெலிஸி யொகனி மாடகு ப்ரதிசெப்ப
ஸம்தஸிம்சு னதடு சாலமெச்சு
மனஸு தெலியகுன்னடனியுசு னனுனேதோ
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 92 ||

ஆலிமாடலு வினி அன்னதம்முல ரோஸி
வேரேபோவுவாடு வெர்ரிவாடு
குக்கதோக பட்டி கோதாரீதினா?
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 93 ||

ஜ்ஞானியைனவானி மானக பூஜிம்சு
மனுஜுடெப்புடு பரமுனனு முதம்பு
ஸுகமுனம்துசும்டுஸூருலு மெச்சக
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 94 ||

ஹானி கலுகபோது ஹரிமதி னெம்செடு
வானி கப்து பரமு வஸுதயம்து
பூனி னிஷ்டமீரி பொதலக யும்டுமு
விஶ்வராபிராம வினுர வேம! || 95 ||

அல்புடெப்புடு பலுகு னாடம்பரமுகானு
ஸஜ்ஜனும்டு பலுகு சல்லகானு
கம்சு மோகினட்லு கனகம்பு மோகுனா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 96 ||

ன்யாயஶாஸ்த்ர மரய னன்யாயமுன திம்சு
தர்மஶாஸ்த்ர மொஸகு ருக்மதம்பு
ஜ்யோதிஷமு ஜனமுல னீதுல தப்பிம்சு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 97 ||

தேவுடனக வேரே தேஶமும்துன்னாடெ
தேஹிதோட னெபுடு தேஹமம்தெ
வாஹனமுலனெக்கி படிதோலுசுன்னாடு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 98 ||

பூமிலோன புட்டு பூஸாரமெல்லனு
தனுவுலோன புட்டு தத்த்வமெல்ல
ஶ்ரமலோன புட்டு ஸர்வம்பு தானௌனு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 99 ||

வ்ராதகம்டெ ஹெச்சு பரமீது தைவம்பு
சேதகம்டெ ஹெச்சு வ்ராத லேது
வ்ராத கஜுடு கர்த சேதகு தாகர்த
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 100 ||

சிப்பலோனபட்ட சினுகு முத்யம்பய்யெ
னீட பட்ட சினுகு னீட கலிஸெ
ப்ராப்தி கலுகு சோட பலமேல தப்புரா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 101 ||

இம்டி இம்டிலோனனீஶ்வருடும்டக
னம்டி சூடலேக யடவுலம்து
னும்ட மேடம்சுனும்துரா ஜோகுலை
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 102 ||

சித்தஶுத்தி கலிகிசேஸின புண்யம்பு
கொம்செமைன னதியு கொதவகாது
வித்தனம்பு மர்ரி வ்றுக்ஷம்புனகு னெம்தோ
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 103 ||

அக்னிபானா மேஸி யம்புதி னிம்கிம்சு
ராமுடவலி கேக ராக, னிலிசி
செட்லு கிருலு தெச்சி ஸேதுவு கட்டடா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 104 ||

ஐது வேள்லு பலிமி ஹஸ்தம்பு பனிசேயு
னம் தொகம்டு விட்ட பொம்து செடுனு
ஸ்வீயுடொகடு விடின ஜெடுகதா பனிபல்மி
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 105 ||

ஆத்மபுத்தி வலன னகிலம்ப தானய்யெ
ஜீவபுத்தி வலன ஜீவுடய்யெ
மோஹபுத்திலயமு மும்தர கனுகொனு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 106 ||

குணமுலோகலவானி குலமெம்சகானேல
குணமு கலிகெனேனி கோடிஸேயு
கணமுலேக யுன்ன குட்டிகவ்வயுலேது
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 107 ||

தல்லிதம்ட்ருலம்து தயலேனி புத்ரும்டு
புட்டனேமி? வாடு கிட்டனேமி?
புட்டலோனி செதலு புட்டதா கிட்டதா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 108 ||

கோபமுன கனத கொம்செமைபோவுனு
கோபமுனனு குணமு கொரதபடுனு
கோபமணசனேனி கோரிகலீடேரு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 109 ||

எலுகு தோலு தெச்சி ஏடாதி யுதிகினா
னலுபு னலுபேகானி தெலுபுகாது
கொய்யபொம்ம தெச்சி கொட்டிதே குணியோனெ
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 110 ||

அல்பபுத்திவானிகதிகாரமிச்சின
தொட்டவாரினெல்ல தொலககொட்டு
செப்புதினெடு குக்க செரகு தீபெருகுனா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 111 ||

பட்டுபட்டராது பட்டிவிடுவராது
பட்டெனேனி பிகிய பட்டவலயு
பட்டுவிடுடகன்னா படிசச்சுடேமேலு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 112 ||

தும்மசெட்டு மும்ட்ல தோடனேபுட்டுனு
வித்துலொனனும்டு வெடலுனட்லு
மூர்குனகுனு புத்தி மும்துகா புட்டனு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 113 ||

கபடி வேஷமூனி கடகம்ட்லு படனேல
விபின பூமி திரிகி விஸுகனேல
யுபமுதோனே முக்தி உன்னதி சூடரா
விஶ்வதாபி ராம வினுர வேம || 114 ||

அனுவுகானி சோட அதிகுலமனராது
கொம்செமும்துடெல்ல கொதுவகாது
கொம்ட யத்தமம்து கொம்சமை உம்டதா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 115 ||

மனஸுலோனுன்ன மர்மமம்த எரிகி
ஸ்திரமு சேஸி ஆத்ம தேடபரிசி
கடமு னில்பவலயு, கனதலிம்கேடிகி
விஶ்வதாபி ராமவினுர வேம! || 116 ||

கதலனீயகும்ட கட்டிகா லிம்கம்பு
கட்டிவேயனேமி கனத கலுகு
பாவமம்து ஶிவுனி பாவிம்சி கானரா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 117 ||

மேக ஜம்கபெட்டிமெலகுசு மம்தலோ
ப்ரமனி திருகு கொல்ல பகிதிகானு
தேவுனெருகக பரதவேதல தலசு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 118 ||

தன குல கோத்ரமு லாக்றுதி
தன ஸம்பத கலிமி பலிமி தனகேலனயா?
தன வெம்டராவு னிஜமிதி
தன ஸத்யமே தோடுவச்சு தனதோ
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 119 ||

கலிமிகல்கனேமி கருண லேகும்டின
கலிமி தகுனெ துஷ்டகர்முலகுனு
தேனெகூர்பனீக தெருவுன போவதா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 120 ||

எம்டின மானொகடடவினி
மம்டின னம்தக்னி புட்டி யூட்சுனு செட்லன்
தம்டிகல வம்ஶமெல்லனு
சம்டாலும்டொகடு புட்டி சதுவுனு வேம! || 121 ||

கனுலு போவுவாடு காள்லு போயினவாடு
உபயுலரயுகூடி யும்டினட்லு
பேத பேத கூடி பெனகொனி யும்டுனு
விஶ்வதாபிராமா வினுர வேம! || 122 ||

மாடலாடு கல்கு மர்மமுலெரிகின
பின்னபெத்ததனமு லென்னவலது
பின்னசேதி திவ்வெ பெத்தகா வெலகதா?
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 123 ||

கொம்டமுச்சு பெம்ட்லிகி கோதி பேரம்டாலு
மொம்டி வானி ஹிதுடு பம்டவாடு
தும்டகீடுனகுனு கொம்டெடு தளவாயி
விஶ்வதாபிராமா வினுர வேம! || 124 ||

ஜுஷமு னீரு வெடல ஜச்சுடே ஸித்தமு
னீடனும்டனேனி னிக்கிபடுனு
அம்டதொலுகு னெடல னம்தர பனி அட்லே
விஶ்வதாபி ராம வினுர வேம! || 125 ||

தல்லியேட்வ வினக தனயாலு வகசின
ஜாலிபடெடு வாடு ஜடுடு ஸும்மி
தாரதம்ய மெருகனேரனி பஶுவதி
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 126 ||

பருலமேலு சூஸி பலுகாகி வலெ
வட்டிமாடலாடு வாடு அதமுடு
அட்டிவானி பதுகுடதி ஏல மம்டிகா?
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 127 ||

கம்கி கோவுபாலு கரிடடைனனு சாலு
கடவெடைனனு னேமி கரமுபாலு
பக்திகல்குகூடு பட்டெடைனனு சாலு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 128 ||

சிக்கியுன்னவேள ஸிம்ஹம்புனைனனு
பக்க குக்கயைனா பாதஸேயு
பலிமிலேனி வேள பம்தமுலு செல்லவு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 129 ||

பனஸதொனலகன்ன பம்சதாரலகன்ன
ஜும்டிதேனெகன்ன ஜுன்னுகன்ன
செறுகு ரஸமுகன்ன செலுல மாடலெ தீபி
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 130 ||

னிம்டுனதுலு பாரு னிலசி கம்பீரமை
வெற்ரிவாகு பாறு வேகபொர்லி
அல்புடாடுரீதி னதிகும்டு னாடுனா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 131 ||

உப்புலேனிகூர யொப்பது ருசுலகு
பப்புலேனி திம்டி பலமுலேது
அப்புலேனிவாடெ யதிக ஸம்பன்னுடு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 132 ||

பஸுல வன்னெ வேரு பாலெல்ல ஒக்கடி
புஷ்பஜாதி வேரு பூஜ ஒகடி
தர்ஶனம்புலாரு தைவம்பு ஒக்கடி
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 133 ||

சம்பதகின ஶத்றுவு தனசேத
சிக்கெனேனி கீடு சேயராது
பொஸக மேலு சேஸி பொம்மனுடே மேலு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 134 ||

ஆபதகல வேள அரஸி பம்துவு ஜூடு
பயமு வேள ஜூடு பம்டுதனமு
பேதவேள ஜூடு பெம்ட்லாமு குணமு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 135 ||

உப்பு கப்புரம்பு ஒக்க போலிகனும்டு
சூட சூட ருசுல ஜாட வேரு
புருஷுலம்து புண்ய புருஷுலு வேரய
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 136 ||

ஆத்ம ஶுத்தி லேனி யாசாரமதியேல
பாம்டஶுத்தி லேனி பாக மேல
சித்தஶுத்திலேனி ஶிவபூஜலேலரா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 137 ||

யினுமு விரகனேனி யினுமூரு மும்மாரு
காசியெதகவச்சு க்ரமமு கானு
மனஸு விரிகெனேனி மரி சேர்சராதயா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 138 ||

கும்ட கும்பமன்ன கொம்ட பர்வதமன்ன
னுப்பு லவணமன்ன னொகடி காதெ
பாஷ லிட்டெ வேரு பரதத்வமொகடெ
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 139 ||

அனக னனக ராக மதிஶ யில்லுசுனும்டு
தினக தினக வேமு திய்யனும்டு
ஸாதனமுன பனுலு ஸமகூரு தரலோன
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 140 ||

செப்புலோனி ராயி செவிலோனி ஜோரீக
கம்டிலோனி னலுஸு காலி முல்லு
இம்டிலோனி போரு னிம்திம்த காதயா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 141 ||

தப்பு லென்னுவாரு தம்டோப தம்டம்பு
லுர்வி ஜனுலகெல்ல னும்டு தப்பு
தப்பு லென்னுவாரு தம தப்புலெருகரு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 142 ||

மிரப கிம்ஜ சூட மீத னல்லகனும்டு
கொரிகி ஜூடலோன ஜுருகுமனுனு
ஸஜ்ஜனு லகு வாரி ஸார மிட்லும்டு
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 143 ||

மேடிபம்டு சூட மேலிமை யும்டுனு
பொட்டவிச்சி சூட புருகுலும்டு
பிரிகிவானி மதினி பிம்கமீலாகுரா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 144 ||

வேரு புருகு சேரி வ்றுக்ஷம்பு ஜெருசுனு
சீடபுருகு சேரி செட்டு ஜெரசு
குத்ஸிதும்டு சேரி குணவம்து ஜெரசுரா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 145 ||

வேஷபாஷ லெரிகி காஷயவஸ்த்ரமுல்
கட்டகானெ முக்தி கலுகபோது
தலலு போடுல்றுன தலபுலூ போடூலா
விஶ்வதாபிராம வினுர வேம! || 146 ||

Also Read:

Vemana Satakam in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Vemana Satakam Lyrics in Tamil | Vemana Padyalu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top