Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Vemana Satakam Lyrics in Malayalam | Vemana Padyalu

Vemana Satakam was Written by yogi vemana.

Vemana Satakam Lyrics in Malayalam:

തലപുലോന ഗലുഗു ദാ ദൈവമേ പ്രൊദ്ദു
തലചി ചൂഡനതകു തത്വമഗുനു
വൂറകുംഡ നേര്വുനുത്തമ യോഗിരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 1 ||

തന വിരക്തി യനെഡി ദാസി ചേതനു ജിക്കി
മിഗിലി വെഡലവേക മിണുകുചുന്ന
നരുഡി കേഡമുക്തി വരലെഡി ചെപ്പഡീ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 2 ||

തനദു മനസുചേത ദര്കിംചി ജ്യോതിഷ
മെംത ചേസേ നനുചു നെംചി ചൂചു,
തന യദൃഷ്ടമംത ദൈവ മെറുംഗഡാ?
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 3 ||

ടീക വ്രാസിനട്ലേനേകുലു പെദ്ദലു
ലോകമംദു ജെപ്പി മംചു
കാകുലട്ടി ജനുല കാനരീ മര്മമു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 4 ||

ജ്ഞാനമെന്ന ഗുരുവു ജ്ഞാനഹൈന്യമു ബുദ്ധി
രെംടിനംദു രിമ്മരേചുനപുഡു
രിമ്മ തെലിപെനേനി രെംഡൊക രൂപുരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 5 ||

ജാണലമനി യംദ്രു ചപലാത്മുലഗുവാരു
തെലിവിലേക തമ്മുതെലിയലേരു
കഷ്ടമൈന യഡവി ഗാസീലുചുന്നാരു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 6 ||

ജനന മരണമുലന സ്വപ്ന സുഷുപ്തുലു
ജഗമുലംദു നെംഡ ജഗമുലുംഡു
നരുഡു ജഗമുനംട നഡുബാടു കാദൊകോ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 7 ||

ഛായനനൊസഗുചെട്ലു സാധുവു ബോധട്ടു
ലഡഗി ദരിനിജേരി പഡയവച്ചു
നട്ടുനിട്ടു ദാടനദി പോവുനിദി രാമ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 8 ||

നരുഡെയൈന ലേക നാരായണുംഡൈന
തത്ത്വബദ്ധുഡൈന ദരണി നരയ
മരണമുന്നദനുചു മദിനി നമ്മഗവലെ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 9 ||

ദ്വാരംബംധമുനകു ദലുപുലു ഗഡിയലു
വലെനെ നോടികൊപ്പുഗല നിയതുലു
ധര്മമെരിഗി പലുക ധന്യുംഡൗ ഭുവിലോന
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 10 ||

ബ്രഹ്മഘടമു മേനു പ്രാണംബു തഗഗാലി
മിത്രചംദ്ര ശിഖുലു നേത്രചയമു
മറിയു ബ്രഹ്മമനഗ മഹിമീദ ലേദയാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 11 ||

യോഗിനനുചു ഗൊംത യോഗമുഗൂര്ചക
ജഗമുനെല്ലബട്ട ചംപി തിനുചു
ധനമു കൊറകു വാഡു തഗവാഡുചുംഡിന
യോഗികാഡു വാഡെ യോഗു വേമ! || 12 ||

അര്ധ യംകണമുന കാധാരമൈനട്ടി
യൊംടിമേഡ ഗുംജു നൊനരനില്പെ
നിംടികൊക മഗംഡെ യില്ലാംഡ്രുനേദ്ഗുരു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 13 ||

അന്നദാനമുനകു നധിക സംപദഗല്ഗി
യമരലോക പൂജ്യുഡഗുനു മീറു
അന്നമഗുനു ബ്രഹ്മമദി കനലേരയാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 14 ||

ബൊംദി യെവരി സൊമ്മു പോഷിംപബലുമാരു
പ്രാണ മെവരി സൊമ്മു ഭക്തിസേയ,
ധനമദെവരിസൊമ്മു ധര്മമെ തന സൊമ്മു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 15 ||

പംഡുവലന ബുട്ടെ ബരഗ പ്രപംചമു
പംഡുവലന ബുട്ടെ പരമു നിഹമു
പംഡു മേലെറിംഗെ ബ്രഹ്ലാദുഡിലലോന
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 16 ||

തപമുവേല? യരയ ധാത്രിജനുലകെല്ല
നൊനര ശിവുനി ജൂഡ നുപമ ഗലദു
മനസു ചദരനീക മഹിലോന ജൂഡരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 17 ||

തനഗുണമു തനകു നുംഡഗ
നെനയംഗാ നോരുനി ഗുണമു നെംചുനു മദിലോ
ദന ഗുണമു തെലിയ കന്യുനി
ബനിഗൊനി ദൂഷിംചുവാഡു വ്യര്ഥുഡു വേമ! || 18 ||

ജാലിനൊംദരാദു ജവദാടി കനരാദു
അദി മൂലമൈന ആത്മമറുഗു
പോരിചേരി പൊംദി പൂര്ണമു നംദുരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 19 ||

ജാതി, മതമു വിഡിചി ചനി യോഗികാമേലു
ജാതിതോ നെയുന്ന നീതിവലദെ
മതമുബട്ടി ജാതി മാനകുംട കൊറംത
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 20 ||

നീവനിനനു നേനനിനനു
ഭാവമ്മുന നെറുകയൊക്ക പദ്ധതിയഗുനാ
ഭാവംബു ദെലിസി മദിനി
ര്ഭാവമുഗാ നിന്നു ഗനുട പരമഗു വേമ! || 21 ||

നീള്ല മുനുഗുനേല? നിധുല മെട്ടഗനേല
മൊനസി വേല്പുലകുനു മ്രൊക്കനേല
കപട കല്മഷമുലു കഡുപുലോ നുംഡഗാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 22 ||

പംച മുഖമുലംദു ബംചാക്ഷരി ജനിംചെ
പംച വര്ണമുലനു പ്രബലെ ജഗമു
പംചമുഖുനി മീരു പ്രസ്തുതി ചേയുംഡീ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 23 ||

നേയി വെന്ന കാചി നീഡനേ യുംചിന
ബേരി ഗട്ടിപഡുനു പെരുഗുരീതി
പോരിപോരി മദിനി പോനീക പട്ടുമു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 24 ||

മംടികുംഡവംടി മായ ശരീരംബു
ചച്ചുനെന്നഡൈന, ചാവദാത്മ
ഘടമുലെന്നിയൈന ഗഗനമൊക്കടേഗദാ,
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 25 ||

മംട ലോഹമംദു മ്രാകുല ശിലലംദു
പടമുലംദു ഗോഡപ്രതിമലംദു
തന്നുദെലിയു കൊറകുദഗുലദാ പരമാത്മ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 26 ||

നിമിഷമൈനനു മദി നില്ചി നിര്മലമുഗ
ലിംഗ ജീവാവേശുലനു ഗാംചി ഭംഗപഡക
പൂജ മദിയംദു ജേരുട പൂര്ണപദവി
പരമു ഗോരിന നിദിചേയ ബാഗു വേമ! || 27 ||

ധൂമാദുല നാവൃതമൈ
വ്യോമംബുനകെഗനി കലിയു നുപമുലു തനലോ
ശ്രീമിംചു ശിവുനി ജേരുനു
ഗാമാദുല ഗലിയഡതഡു ഘനമുഗ വേമ! || 28 ||

പഗലുഡുഗ നാസലുഡുഗുനു
വഗപുഡുഗം ഗോര്കെലുഡുഗു വഡി ജന്മംബുല്
തഗുലുഡുഗു ഭോഗമുഡിഗിന
ത്രിഗുണംബുനു നഡുഗ മുക്തി തെരുവഗു വേമ! || 29 ||

പാല നീടി കലത പരമഹംസ മെറുഗുനു
നീരു പാലു നെട്ലു നേര്ചുനെമലി
ലജ്ഞുഡൈന ഹീനുഡല ശിവു നെറുഗുനാ?
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 30 ||

പുട്ടു പുട്ടലേദേ പുഡമിനി ജനുലെല്ല
പുട്ടി ഗിട്ടലേദെ പൂര്വുലെവരു
പുട്ടി ഗിട്ടുടെല്ല വട്ടി ഭ്രാംതുലു സുമീ,
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 31 ||

പരുല വിത്തമംദു ഭ്രാംതി വാസിനയട്ടി
പുരുഷുഡവനിലോന പുണ്യമൂര്തി
പരുല വിത്തമരയ പാപസംചിതമഗു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 32 ||

പരധനംബുലകുനു പ്രാണമുലിച്ചുനു
സത്യമംതലേക ജാരഡഗുനു
ദ്വിജുലമംചു നിംത്രുതേജമിംചുകലേദു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 33 ||

നോരു പലകവച്ചു നുഡി വ്രായഗരാദു
വ്രാതകന്ന സാക്ഷി വലവദന്ന
പരഗലേനി വ്രാത ഭംഗ പാടുംദെച്ചു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 34 ||

നിജമാകല്ല രെംഡു നീലകംഠുഡെറുംഗു
നിജമുലാഡകുന്ന നീതിദപ്പു
നിജമുലാഡുനപുഡു നീ രൂപമനവച്ചു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 35 ||

ദശഗലാരിനെല്ല ദമ ബംധുവു ലടംഡ്രു
ദശയലേമി നെംത്രു തക്കുവഗനു
ദശയന ഗമ ധന ദശമൊക്കടേ ദശ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 36 ||

താമസിംചി ചേയദഗ ദെട്ടി കാര്യംബു
വേഗിരിംപ നദിയു വിഷമഗുനു
പച്ചികായദെച്ചി പഡവേയ ഫലമൗനേ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 37 ||

തല്ലിബിഡ്ഡലകുനു തഗവു പുട്ടിംചെഡി
ധനമു സുഖമു ഗൂര്ചുനനി ഗഡിംത്രു
കാനി യെല്ലയെഡല ഘന ദുഃഖന്‍ദമദി
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 38 ||

തല്ലിദംഡ്രുലെന്നദഗു തൊലി ഗുരുവുലു
പാര്വതീഭവു ലിലബരമഗുരുലു
കൂലിവാംഡ്ര ജഗതി ഗുരുലന ദ്രോഹമു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 39 ||

താമസിംചി ചേയദഗ ദെട്ടി കാര്യംബു
വേഗിരിംപ നദിയു വിഷമഗുനു
പച്ചികായദെച്ചി പഡവേയ ഫലമൗനേ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 40 ||

പുട്ടു പുട്ടലേദേ പുഡമിനി ജനുലെല്ല
പുട്ടി ഗിട്ടലേദെ പൂര്വുലെവരു
പുട്ടി ഗിട്ടുടെല്ല വട്ടി ഭ്രാംതുലു സുമീ,
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 41 ||

പെട്ടിപോയലേനി വട്ടി ദേബെലു ഭൂമി
ബുട്ടിരേമി വാരു ഗിട്ടരേമി
പുട്ടലോനി ചെദലു പുട്ടദാ ഗിട്ടദാ!
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 42 ||

ലോകമംദുബുട്ടി ലോകമംദെ പെരിഗി
ലോക വിഭവമോര്വലേക ജനുഡു
ലോകമംദു ജനികി ലോബഡി ചെഡിപോവുനു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 43 ||

മദി ഗലിഗിന പൂജ മദനാരി മെച്ചുനു
മനസു നില്സിനംത മഹിതുഡഗുനു
മനസുലേനി പൂജ മട്ടി സമാനമു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 44 ||

താമുനു ജനുലേമനു കൊന
ബൂനുദുരോ ദാനി സരസി പൊംദിന ജഡനീ,
രാനി പധംബുന നഡിചിന
ദാനനെ ധര്മാത്മുഡംഡ്രു തന്നിട വേമ! || 45 ||

മദമു വലന ഗലുഗു മാടലു മറിപല്കി
മ്രുച്ചു സദ്ദുലനൊഗി മോസപുച്ചി
കാസുരാബെനഗെഡു കഷ്ഠുംഡു ഗുരുഡൗനേ?
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 46 ||

മനസേ മായാ മൃഗമൗ
മനനേമിടി പൈകിഗാനീ മണിപോനീകാ
മനസുന മനസുനു ജംപിന
മനംദേ മുക്തിഗലദു മഹിലോ വേമ! || 47 ||

മംത്രമൊകടി ചെപ്പി മറി ദേവതാര്ചന
ചേസി തമകുഗരുണചെംദിനദനി
വേദപഠന ചേസി വെറ്റുലൈ പോദുരു,
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 48 ||

മഠമുലോനിയോഗി മായലന്നിയുഗോസി
ഘടമുലോന നുന്ന ഘനുനിദെലിസി
മാട മാടകുഗുരു മരുവക തെലുപുരാ,
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 49 ||

തിരിഗി വച്ചുവേള മരലിപോയെഡി വേള
വെംട ദേരു ധനമു വംടബോരു
തൊനെടകു ജനുനൊ ധനമെംദു ബോവുനോ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 50 ||

ആശയനെഡു ദാനി ഗോസിവേയഗാലേക
മൊഹബുദ്ദി വലന മുനുഗുവാരു
കാശിവാസുലൈന ഗനബോരു മോക്ഷമു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 51 ||

ചിത്തമനേഡി വേരേ ശിഥിലമൈനപ്പുഡേ
പ്രകൃതി യനെഡി ചെട്ടു പഡുനു പിദപ
ഗോര്കുലനെഡി പെദ്ദകൊമ്മലെംഡുനു ഗദാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 52 ||

ഭോഗംബുല കാശിംപക
രാഗദ്വേഷംബു രംഗുഡദമലോ
വേഗമെ മോക്ഷ പദംബുനു
രാഗനു നാതംഡു യോഗിരായുഡു വേമ! || 53 ||

ചനുവാരെല്ലനു ജനുലം
ജനിപോയിന വാരി പുണ്യ സത്കഥലെല്ലന്
വിനവലെ ഗനവലെ മനവലെ
നനി മഷുലകു ദെലുസഗൂഡ ദംത്യമു വേമ! || 54 ||

ആശയനെഡി ത്രാള്ള നഖില ജനംബുലു
കട്ടുപഡുചു മുക്തിഗാനരൈരി
ജ്ഞാനഖഡ്ഗമുനനു ഖംഡിംപ രാദൊകോ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 55 ||

അതിഥി രാക ചൂചി യദലിംചി പഡവൈചി
കഠിന ചിതുലഗുചു ഗാനലേരു
കര്മമുനകു മുംദു ധര്മമു ഗാനരോ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 56 ||

തനു വലചിന ദാവലചുനു തനു
വലവക യുന്നനെനഡു താവലവ ഡിലന്
തനദു പടാടോപംബുലു തന
മായലു പനികിരാവു ധരലോന വേമ! || 57 ||

മാടലാഡ വച്ചു മനസു നില്വഗലേദു
തെലുപവച്ചു ദന്നു തെലിയലേദു
സുരിയബട്ടവച്ചു ശൂരുഡു കാലേഡു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 58 ||

തനകേനാഡു സുഭിക്ഷമു
തനകേനാഡുനു ഭഗംബു തനരവയുനം
ചുനു തന ദശകൈ യെല്ലെഡ
മനസംദുന ജിവുകുചുംഡു മഹിലോ വേമ! || 59 ||

എംഡിന മാ നൊകടഡവിനി
മംഡിന നംദഗ്നി പുട്ടി യൂഡ്ചുനു ചെട്ലന്
ദംഡിഗല വംശമെല്ലനു
ചംഡാലുംഡൊകഡു പുട്ടി ചദുപുനു വേമ! || 60 ||

നിജമു തെലിസിയുന്ന സുജിനുഡാനിജമുനെ
പലുകവലയുഗാനി പരുലകൊരകു
ചാവകൂഡ ദിംക നോപദവ്യം പല്ക
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 61 ||

താമുനു ജനുലേമനു കൊന
ബൂനുദുരോ ദാനി സരസി പൊംദിന ജഡനീ,
രാനി പധംബുന നഡിചിന
ദാനനെ ധര്മാത്മുഡംഡ്രു തന്നിട വേമ! || 62 ||

വിനിയു വിനകയുംഡു കനിയു ഗനക യുംഡു
തലചി തലപകുംഡു താനു യോഗി
മനുജവരുലചേത മണിപൂജ ഗൊനുചുംഡു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 63 ||

വെന്ന ചേതബട്ടി വിവരംബു തെലിയക
ഘൃതമു കോരുനട്ടി യതനി ഭംഡി
താനു ദൈവമയ്യു ദൈവംബു ദലചുനു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 64 ||

രൂപുവംക പേരു രൂഢിഗാ നിലുചുനു
പേരുവംക ക്രിയലു പെനഗുചുംഡു
നാശമൗനു തുദകു നാമരൂപ ക്രിയല്
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 65 ||

ലോഭമോഹമുലനു പ്രാഭവമുലു തപ്പു
തലചിന പനുലെല്ല തപ്പി ചനുനു
താനൊകടി ദലചിന ദൈവമൊംഡഗുചുംഡു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 66 ||

ശാംതമേ ജനുലനു ജയമുനൊംദിംചുനു
ശാംതമുനനെ ഗുരുവു ജാഡ തെലിയു
ശാംത ഭാവ മഹിമ ജര്ചിംപലേമയാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 67 ||

വേഷധാരിനെപുഡു വിശ്വസിംപഗരാദു
വേഷദോഷമുലൊക വിധയെ യഗുനു
രട്ടുകാദെ മുനുപു രാവണു വേഷംബു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 68 ||

ഇംഗലംബു തോഡ നില സല്പുതോഡനു
പരുനി യാലിതോഡ പതിതുതോഡ
സരസമാഡുടെല്ല ചാവുകു മൂലമു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 69 ||

ഐകമത്യമൊക്ക ടാവശ്യകം ബെപ്ഡു
ദാനി ബലിമി നെംതയൈന ഗൂഡു
ഗഡ്ഡി വെംട ബെട്ടി കട്ടരാ യേനുംഗു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 70 ||

താമസിംചി ചേയദഗദെട്ടി കാര്യംബു
വേഗിരിംപ നദിയു വിഷമഗുനു
പച്ചികായദെച്ചി പഡവേയ ഫലമൗനാ?
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 71 ||

തല്ലീ ബിഡ്ഡലകു തഗവു പുട്ടിംചെഡി
ധനമു സുഖമു ഗൂര്ചുനനി ഗഡിംത്രു
കാനീയെല്ല യെഡല ഘന ദുഃഖകരമദി
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 72 ||

ദൊംഗമാടലാഡ ദൊരുകുനെ മോക്ഷമു
ചേതഗാനി പലുകു ചേടുദെച്ചു
ഗുരുവുപദ്ദു കാദു ഗുനഹൈന്യ മദിയഗു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 73 ||

നലുഗുരു കല ചോടനു ദാ
ദല ചൂപുചു മെലഗുചുംഡി ധന്യാത ഗനഗാ
ദലചെഡി യാതഡു നിച്ചലു
ഗല മാടലേ പലുകുചുംഡഗാ ദഗു വേമ! || 74 ||

നഡുചുനിച്ചു നതനി ബത്തെമിച്ചിന വാനി
കഡുപു ചല്ലജേസി ഘനത വിഡുചു
നഡുപ നേര നേര നതഡു നാലി മുച്ചേഗദാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 75 ||

പദുഗുരാഡുമാട പാഡിയൈ ധരജെല്ലു
നൊക്കഡാഡുമാട യെക്കദെംദു
വൂരകുംഡു വാനി കൂരെല്ല നോപദു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 76 ||

പതക മംദു നൊപ്പു പലു രത്നമുല പെംപു
ബംഗരംദു കൂര്പ ബരുവു ഗനുനു
ഗാനി യിതര ലോഹമൈന ഹീനമു ഗാദെ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 77 ||

ജന്നമുലനു മരിയു ജന്നിയല നനേക
മുല നൊനര്ചിയുന്ന ഫലമുകാന
രാക യുംഡു നീതി ലേകുന്ന മാത്രാന
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 78 ||

തപ്പു പലുകു പലികി താതോട ചേസിന
കൂഡിയുന ലക്ഷ്മീ ക്രുംഗിപോവു
നോടികുംഡ നീള്ളു നൊനരഗാ നിലുചുനാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 79 ||

ഭൂമി നാദി യനിന ഭൂമി ഫക്കുന നവ്വു
ദാന ഹീനും ജൂചി ധനമു നവ്വു
കദന ഭീതും ജൂചി കാലുംഡു നവ്വുനു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 80 ||

നീതി ജ്യോതിലേക നിര്മലംബഗു നേദി
എട്ലു കലഗുബര മദെംതയൈന
ധനമു ഗലിഗിയുന്ന ദൈവംബു ഗലുഗദു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 81 ||

പഗയുഡഗു ഗോപമുഡിഗിന
പഗയുഡുഗന്‌ കോര്കെലുഡുഗു ബരജന്മംപും
ദഗുലുഡുഗു ഭേദമുഡിഗിന
ത്രിഗുണമു ലുഡുഗംഗ മുക്തി സ്ഥിരമഗു വേമ! || 82 ||

പപ്പുലേനി കൂഡു പരുലകോസഹ്യമേ
യുപ്പുലേനി വാഡെ യധിക ബലുഡു
മുപ്പുലേനി വാഡു മൊദടി സുജ്ജാനിരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 83 ||

നിക്കമൈന മംചി നീലമൊക്കടി ചാലു
തളുകു ബെളുകു രാലു തട്ടെഡേല
ചദുവ പദ്യമരയ ജാലദാ യൊക്കടി
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 84 ||

പരുല ദത്തമൊപ്പി പാലനചേസിന
നില സ്വദത്തമുനകു വിനു മഡിയഗു
നവനി പരുല ദത്ത മഹപരിംപഗ രാദു
വിശ്വധാബിരാമ വിനുര വേമ! || 85 ||

നിജമുലാഡു വാനി നിംദിംചു ജഗമെല്ല
നിജമു ബല്കരാദു നീചുലകഡ
നിജ മഹാത്മുഗൂഡ നിജമാഡവലയുരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 86 ||

പദുഗുരാഡുമാട പാഡിയൈ ധരജെല്ലു
നൊക്കഡാഡുമാട യെക്കദെംദു
വൂരകുംഡു വാനി കൂരെല്ല നോപദു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 87 ||

പരുല മേലു ചൂചി പലുഗാകി വലെ നെപ്പു
വട്ടി മാടലാഡു വാഡധമുഡു
അട്ടി വാനി ബ്രതുകു ടദിയേല മംടികാ
വിശ്വധാബിരാമ വിനുര വേമ! || 88 ||

ഭയമംതയു ദേഹമുനകെ
ഭയ മുഡിഗിന നിശ്ചയംബു പരമാത്മുനകേ
ലയമംതയു ജീവുനകേ
ജയമാത്മകു നനുചു ജഗതിം ജാടുര വേമ! || 89 ||

ഭൂമി നാദി യനിന ഭൂമി ഫക്കുന നവ്വു
ദാന ഹീനും ജൂചി ധനമു നവ്വു
കദന ഭീതും ജൂചി കാലുംഡു നവ്വുനു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 90 ||

മാടജെപ്പ വിനനി മനുജുഡു മൂര്ഖുഡു
മാട വിന്ന നരുഡു മാനുഡഗുനു
മാട വിനഗ ജെപ്പ മാനുട കൂഡദു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 91 ||

മനസു തെലിസി യൊകനി മാടകു ബ്രതിചെപ്പ
സംതസിംചു നതഡു ചാലമെച്ചു
മനസു ദെലിയകുന്നഡനിയുചു നനുനേദോ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 92 ||

ആലിമാടലു വിനി അന്നദമ്മുല രോസി
വേരേപോവുവാഡു വെര്രിവാഡു
കുക്കതോക പട്ടി ഗോദാരീദിനാ?
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 93 ||

ജ്ഞാനിയൈനവാനി മാനക പൂജിംചു
മനുജുഡെപ്പുഡു പരമുനനു മുദംബു
സുഖമുനംദുചുംഡുസൂരുലു മെച്ചഗ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 94 ||

ഹാനി കലുഗബോദു ഹരിമദി നെംചെഡു
വാനി കബ്ദു പരമു വസുധയംദു
പൂനി നിഷ്ഠമീരി പൊദലക യുംഡുമു
വിശ്വരാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 95 ||

അല്പുഡെപ്പുഡു പലുകു നാഡംബരമുഗാനു
സജ്ജനുംഡു പലുകു ചല്ലഗാനു
കംചു മോഗിനട്ലു കനകംബു മോഗുനാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 96 ||

ന്യായശാസ്ത്ര മരയ നന്യായമുന ദിംചു
ധര്മശാസ്ത്ര മൊസഗു രുഗ്മതംബു
ജ്യോതിഷമു ജനമുല നീതുല ദപ്പിംചു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 97 ||

ദേവുഡനഗ വേരേ ദേശമുംദുന്നാഡെ
ദേഹിതോഡ നെപുഡു ദേഹമംദെ
വാഹനമുലനെക്കി പഡിദോലുചുന്നാഡു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 98 ||

ഭൂമിലോന ബുട്ടു ഭൂസാരമെല്ലനു
തനുവുലോന ബുട്ടു തത്ത്വമെല്ല
ശ്രമലോന ബുട്ടു സര്വംബു താനൗനു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 99 ||

വ്രാതകംടെ ഹെച്ചു പരമീദു ദൈവംബു
ചേതകംടെ ഹെച്ചു വ്രാത ലേദു
വ്രാത കജുഡു കര്ത ചേതകു ദാകര്ത
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 100 ||

ചിപ്പലോനബഡ്ഡ ചിനുകു മുത്യംബയ്യെ
നീട ബഡ്ഡ ചിനുകു നീട ഗലിസെ
ബ്രാപ്തി ഗലുഗു ചോട ഫലമേല തപ്പുരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 101 ||

ഇംടി ഇംടിലോനനീശ്വരുഡുംഡഗ
നംടി ചൂഡലേക യഡവുലംദു
നുംട മേടംചുനുംദുരാ ജോഗുലൈ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 102 ||

ചിത്തശുദ്ധി കലിഗിചേസിന പുണ്യംബു
കൊംചെമൈന നദിയു കൊദവഗാദു
വിത്തനംബു മര്രി വൃക്ഷംബുനകു നെംതോ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 103 ||

അഗ്നിബാനാ മേസി യംബുധി നിംകിംചു
രാമുഡവലി കേഗ രാക, നിലിചി
ചെട്ലു ഗിരുലു തെച്ചി സേതുവു ഗട്ടഡാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 104 ||

ഐദു വേള്ലു ബലിമി ഹസ്തംബു പനിചേയു
നം ദൊകംഡു വിഡ്ഡ പൊംദു ചെഡുനു
സ്വീയുഡൊകഡു വിഡിന ജെഡുകദാ പനിബല്മി
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 105 ||

ആത്മബുദ്ധി വലന നഖിലംബ താനയ്യെ
ജീവബുദ്ധി വലന ജീവുഡയ്യെ
മോഹബുദ്ധിലയമു മുംദര ഗനുഗൊനു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 106 ||

ഗുണമുലോഗലവാനി കുലമെംചഗാനേല
ഗുണമു കലിഗെനേനി കോടിസേയു
ഗണമുലേക യുന്ന ഗുഡ്ഡിഗവ്വയുലേദു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 107 ||

തല്ലിതംഡ്രുലംദു ദയലേനി പുത്രുംഡു
പുട്ടനേമി? വാഡു ഗിട്ടനേമി?
പുട്ടലോനി ചെദലു പുട്ടദാ ഗിട്ടദാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 108 ||

കോപമുന ഘനത കൊംചെമൈപോവുനു
കോപമുനനു ഗുണമു കൊരതപഡുനു
കോപമണചനേനി കോരികലീഡേരു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 109 ||

എലുഗു തോലു തെച്ചി ഏഡാദി യുതികിനാ
നലുപു നലുപേകാനി തെലുപുകാദു
കൊയ്യബൊമ്മ തെച്ചി കൊട്ടിതേ ഗുണിയോനെ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 110 ||

അല്പബുദ്ധിവാനികധികാരമിച്ചിന
ദൊഡ്ഡവാരിനെല്ല തൊലഗഗൊട്ടു
ചെപ്പുദിനെഡു കുക്ക ചെരകു തീപെരുഗുനാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 111 ||

പട്ടുപട്ടരാദു പട്ടിവിഡുവരാദു
പട്ടെനേനി ബിഗിയ പട്ടവലയു
പട്ടുവിഡുടകന്നാ പഡിചച്ചുടേമേലു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 112 ||

തുമ്മചെട്ടു മുംഡ്ല തോഡനേപുട്ടുനു
വിത്തുലൊനനുംഡു വെഡലുനട്ലു
മൂര്ഖുനകുനു ബുദ്ധി മുംദുഗാ ബുട്ടനു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 113 ||

കപടി വേഷമൂനി കഡഗംഡ്ലു പഡനേല
വിപിന ഭൂമി തിരിഗി വിസുഗനേല
യുപമുതോനേ മുക്തി ഉന്നദി ചൂഡരാ
വിശ്വദാഭി രാമ വിനുര വേമ || 114 ||

അനുവുഗാനി ചോട അധികുലമനരാദു
കൊംചെമുംദുടെല്ല കൊദുവകാദു
കൊംഡ യദ്ദമംദു കൊംചമൈ ഉംഡദാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 115 ||

മനസുലോനുന്ന മര്മമംത എരിഗി
സ്ഥിരമു ചേസി ആത്മ തേടപരിചി
ഘടമു നില്പവലയു, ഘനതലിംകേടികി
വിശ്വദാഭി രാമവിനുര വേമ! || 116 ||

കദലനീയകുംഡ ഗട്ടിഗാ ലിംഗംബു
കട്ടിവേയനേമി ഘനത കലുഗു
ഭാവമംദു ശിവുനി ഭാവിംചി കാനരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 117 ||

മേക ജംകബെട്ടിമെലഗുചു മംദലോ
ബ്രമനി തിരുഗു ഗൊല്ല പഗിദിഗാനു
ദേവുനെരുഗക പരദവേതല ദലചു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 118 ||

തന കുല ഗോത്രമു ലാകൃതി
തന സംപദ കലിമി ബലിമി തനകേലനയാ?
തന വെംടരാവു നിജമിദി
തന സത്യമേ തോഡുവച്ചു തനതോ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 119 ||

കലിമിഗല്ഗനേമി കരുണ ലേകുംഡിന
കലിമി തഗുനെ ദുഷ്ടകര്മുലകുനു
തേനെഗൂര്പനീഗ തെരുവുന ബോവദാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 120 ||

എംഡിന മാനൊകടഡവിനി
മംഡിന നംദഗ്നി പുട്ടി യൂഡ്ചുനു ചെട്ലന്
ദംഡിഗല വംശമെല്ലനു
ചംഡാലുംഡൊകഡു പുട്ടി ചദുവുനു വേമ! || 121 ||

കനുലു പോവുവാഡു കാള്ലു പോയിനവാഡു
ഉഭയുലരയുഗൂഡി യുംഡിനട്ലു
പേദ പേദ ഗൂഡി പെനഗൊനി യുംഡുനു
വിശ്വദാഭിരാമാ വിനുര വേമ! || 122 ||

മാടലാഡു ഗല്ഗു മര്മമുലെരിഗിന
പിന്നപെദ്ദതനമു ലെന്നവലദു
പിന്നചേതി ദിവ്വെ പെദ്ദഗാ വെലഗദാ?
വിശ്വധാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 123 ||

കൊംഡമുച്ചു പെംഡ്ലികി കോതി പേരംടാലു
മൊംഡി വാനി ഹിതുഡു ബംഡവാഡു
ദുംഡഗീഡുനകുനു കൊംഡെഡു ദളവായി
വിശ്വദാഭിരാമാ വിനുര വേമ! || 124 ||

ഝുഷമു നീരു വെഡല ജച്ചുടേ സിദ്ധമു
നീടനുംഡനേനി നിക്കിപഡുനു
അംഡതൊലുഗു നെഡല നംദര പനി അട്ലേ
വിശ്വദാഭി രാമ വിനുര വേമ! || 125 ||

തല്ലിയേഡ്വ വിനക തനയാലു വഗചിന
ജാലിപഡെഡു വാഡു ജഡുഡു സുമ്മി
താരതമ്യ മെരുഗനേരനി പശുവദി
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 126 ||

പരുലമേലു ചൂസി പലുകാകി വലെ
വട്ടിമാടലാഡു വാഡു അധമുഡു
അട്ടിവാനി ബതുകുടദി ഏല മംടികാ?
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 127 ||

ഗംഗി ഗോവുപാലു ഗരിടഡൈനനു ചാലു
കഡവെഡൈനനു നേമി ഖരമുപാലു
ഭക്തികല്ഗുകൂഡു പട്ടെഡൈനനു ചാലു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 128 ||

ചിക്കിയുന്നവേള സിംഹംബുനൈനനു
ബക്ക കുക്കയൈനാ ബാധസേയു
ബലിമിലേനി വേള പംതമുലു ചെല്ലവു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 129 ||

പനസതൊനലകന്ന പംചദാരലകന്ന
ജുംടിതേനെകന്ന ജുന്നുകന്ന
ചെറുകു രസമുകന്ന ചെലുല മാടലെ തീപി
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 130 ||

നിംഡുനദുലു പാരു നിലചി ഗംഭീരമൈ
വെറ്രിവാഗു പാറു വേഗബൊര്ലി
അല്പുഡാഡുരീതി നധികുംഡു നാഡുനാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 131 ||

ഉപ്പുലേനികൂര യൊപ്പദു രുചുലകു
പപ്പുലേനി തിംഡി ഫലമുലേദു
അപ്പുലേനിവാഡെ യധിക സംപന്നുഡു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 132 ||

പസുല വന്നെ വേരു പാലെല്ല ഒക്കടി
പുഷ്പജാതി വേരു പൂജ ഒകടി
ദര്ശനംബുലാരു ദൈവംബു ഒക്കടി
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 133 ||

ചംപദഗിന ശതൃവു തനചേത
ചിക്കെനേനി കീഡു ചേയരാദു
പൊസഗ മേലു ചേസി പൊമ്മനുടേ മേലു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 134 ||

ആപദഗല വേള അരസി ബംധുവു ജൂഡു
ഭയമു വേള ജൂഡു ബംടുതനമു
പേദവേള ജൂഡു പെംഡ്ലാമു ഗുണമു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 135 ||

ഉപ്പു കപ്പുരംബു ഒക്ക പോലികനുംഡു
ചൂഡ ചൂഡ രുചുല ജാഡ വേരു
പുരുഷുലംദു പുണ്യ പുരുഷുലു വേരയ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 136 ||

ആത്മ ശുദ്ദി ലേനി യാചാരമദിയേല
ഭാംഡശുദ്ദി ലേനി പാക മേല
ചിത്തശുദ്ദിലേനി ശിവപൂജലേലരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 137 ||

യിനുമു വിരഗനേനി യിനുമൂരു മുമ്മാരു
കാചിയെതകവച്ചു ഗ്രമമു ഗാനു
മനസു വിരിഗെനേനി മരി ചേര്ചരാദയാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 138 ||

കുംഡ കുംഭമന്ന കൊംഡ പര്വതമന്ന
നുപ്പു ലവണമന്ന നൊകടി കാദെ
ഭാഷ ലിട്ടെ വേരു പരതത്വമൊകടെ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 139 ||

അനഗ നനഗ രാഗ മതിശ യില്ലുചുനുംഡു
ദിനഗ ദിനഗ വേമു തിയ്യനുംഡു
സാധനമുന പനുലു സമകൂരു ധരലോന
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 140 ||

ചെപ്പുലോനി രായി ചെവിലോനി ജോരീഗ
കംടിലോനി നലുസു കാലി മുല്ലു
ഇംടിലോനി പോരു നിംതിംത ഗാദയാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 141 ||

തപ്പു ലെന്നുവാരു തംഡോപ തംഡംബു
ലുര്വി ജനുലകെല്ല നുംഡു തപ്പു
തപ്പു ലെന്നുവാരു തമ തപ്പുലെരുഗരു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 142 ||

മിരപ ഗിംജ ചൂഡ മീദ നല്ലഗനുംഡു
കൊരികി ജൂഡലോന ജുരുകുമനുനു
സജ്ജനു ലഗു വാരി സാര മിട്ലുംഡു
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 143 ||

മേഡിപംഡു ചൂഡ മേലിമൈ യുംഡുനു
പൊട്ടവിച്ചി ചൂഡ പുരുഗുലുംഡു
പിരികിവാനി മദിനി ബിംകമീലാഗുരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 144 ||

വേരു പുരുഗു ചേരി വൃക്ഷംബു ജെരുചുനു
ചീഡപുരുഗു ചേരി ചെട്ടു ജെരചു
കുത്സിതുംഡു ചേരി ഗുണവംതു ജെരചുരാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 145 ||

വേഷഭാഷ ലെരിഗി കാഷയവസ്ത്രമുല്
ഗട്ടഗാനെ മുക്തി ഗലുഗബോദു
തലലു ബോഡുലൃന തലപുലൂ ബോഡൂലാ
വിശ്വദാഭിരാമ വിനുര വേമ! || 146 ||

Also Read:

Vemana Satakam in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Vemana Satakam Lyrics in Malayalam | Vemana Padyalu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top