Slokas

Vemana Satakam Lyrics in Hindi | Vemana Padyalu

Vemana Satakam was Written by yogi vemana.

Vemana Satakam Lyrics in Hindi:

तलपुलोन गलुगु दा दैवमे प्रोद्दु
तलचि चूडनतकु तत्वमगुनु
वूऱकुण्ड नेर्वुनुत्तम योगिरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 1 ॥

तन विरक्ति यनेडि दासि चेतनु जिक्कि
मिगिलि वेडलवेक मिणुकुचुन्न
नरुडि केडमुक्ति वरलेडि चेप्पडी
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 2 ॥

तनदु मनसुचेत दर्किञ्चि ज्योतिष
मेन्त चेसे ननुचु नेञ्चि चूचु,
तन यदृष्टमन्त दैव मेऱुङ्गडा?
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 3 ॥

टीक व्रासिनट्लेनेकुलु पेद्दलु
लोकमन्दु जेप्पि मञ्चु
काकुलट्टि जनुल कानरी मर्ममु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 4 ॥

ज्ञानमेन्न गुरुवु ज्ञानहैन्यमु बुद्धि
रेण्टिनन्दु रिम्मरेचुनपुडु
रिम्म तेलिपेनेनि रेण्डोक रूपुरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 5 ॥

जाणलमनि यन्द्रु चपलात्मुलगुवारु
तेलिविलेक तम्मुतेलियलेरु
कष्टमैन यडवि गासीलुचुन्नारु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 6 ॥

जनन मरणमुलन स्वप्न सुषुप्तुलु
जगमुलन्दु नेण्ड जगमुलुण्डु
नरुडु जगमुनण्ट नडुबाटु कादोको
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 7 ॥

छायननोसगुचेट्लु साधुवु बोधट्टु
लडगि दरिनिजेरि पडयवच्चु
नट्टुनिट्टु दाटनदि पोवुनिदि राम
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 8 ॥

नरुडेयैन लेक नारायणुण्डैन
तत्त्वबद्धुडैन दरणि नरय
मरणमुन्नदनुचु मदिनि नम्मगवले
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 9 ॥

द्वारम्बन्धमुनकु दलुपुलु गडियलु
वलेने नोटिकोप्पुगल नियतुलु
धर्ममेरिगि पलुक धन्युण्डौ भुविलोन
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 10 ॥

ब्रह्मघटमु मेनु प्राणम्बु तगगालि
मित्रचन्द्र शिखुलु नेत्रचयमु
मऱियु ब्रह्ममनग महिमीद लेदया
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 11 ॥

योगिननुचु गोन्त योगमुगूर्चक
जगमुनेल्लबट्ट चम्पि तिनुचु
धनमु कोऱकु वाडु तगवाडुचुण्डिन
योगिकाडु वाडे योगु वेम! ॥ 12 ॥

अर्ध यङ्कणमुन काधारमैनट्टि
योण्टिमेड गुञ्जु नोनरनिल्पे
निण्टिकोक मगण्डे यिल्लाण्ड्रुनेद्गुरु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 13 ॥

अन्नदानमुनकु नधिक सम्पदगल्गि
यमरलोक पूज्युडगुनु मीऱु
अन्नमगुनु ब्रह्ममदि कनलेरया
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 14 ॥

बोन्दि येवरि सोम्मु पोषिम्पबलुमारु
प्राण मेवरि सोम्मु भक्तिसेय,
धनमदेवरिसोम्मु धर्ममे तन सोम्मु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 15 ॥

पण्डुवलन बुट्टे बरग प्रपञ्चमु
पण्डुवलन बुट्टे परमु निहमु
पण्डु मेलेऱिङ्गे ब्रह्लादुडिललोन
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 16 ॥

तपमुवेल? यरय धात्रिजनुलकेल्ल
नोनर शिवुनि जूड नुपम गलदु
मनसु चदरनीक महिलोन जूडरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 17 ॥

तनगुणमु तनकु नुण्डग
नेनयङ्गा नोरुनि गुणमु नेञ्चुनु मदिलो
दन गुणमु तेलिय कन्युनि
बनिगोनि दूषिञ्चुवाडु व्यर्थुडु वेम! ॥ 18 ॥

जालिनोन्दरादु जवदाटि कनरादु
अदि मूलमैन आत्ममऱुगु
पोरिचेरि पोन्दि पूर्णमु नन्दुरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 19 ॥

जाति, मतमु विडिचि चनि योगिकामेलु
जातितो नेयुन्न नीतिवलदे
मतमुबट्टि जाति मानकुण्ट कोऱन्त
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 20 ॥

नीवनिननु नेननिननु
भावम्मुन नेऱुकयोक्क पद्धतियगुना
भावम्बु देलिसि मदिनि
र्भावमुगा निन्नु गनुट परमगु वेम! ॥ 21 ॥

नील्ल मुनुगुनेल? निधुल मेट्टगनेल
मोनसि वेल्पुलकुनु म्रोक्कनेल
कपट कल्मषमुलु कडुपुलो नुण्डगा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 22 ॥

पञ्च मुखमुलन्दु बञ्चाक्षरि जनिञ्चे
पञ्च वर्णमुलनु प्रबले जगमु
पञ्चमुखुनि मीरु प्रस्तुति चेयुण्डी
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 23 ॥

नेयि वेन्न काचि नीडने युञ्चिन
बेरि गट्टिपडुनु पेरुगुरीति
पोरिपोरि मदिनि पोनीक पट्टुमु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 24 ॥

मण्टिकुण्डवण्टि माय शरीरम्बु
चच्चुनेन्नडैन, चावदात्म
घटमुलेन्नियैन गगनमोक्कटेगदा,
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 25 ॥

मण्ट लोहमन्दु म्राकुल शिललन्दु
पटमुलन्दु गोडप्रतिमलन्दु
तन्नुदेलियु कोऱकुदगुलदा परमात्म
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 26 ॥

निमिषमैननु मदि निल्चि निर्मलमुग
लिङ्ग जीवावेशुलनु गाञ्चि भङ्गपडक
पूज मदियन्दु जेरुट पूर्णपदवि
परमु गोरिन निदिचेय बागु वेम! ॥ 27 ॥

धूमादुल नावृतमै
व्योमम्बुनकेगनि कलियु नुपमुलु तनलो
श्रीमिञ्चु शिवुनि जेरुनु
गामादुल गलियडतडु घनमुग वेम! ॥ 28 ॥

पगलुडुग नासलुडुगुनु
वगपुडुगं गोर्केलुडुगु वडि जन्मम्बुल्
तगुलुडुगु भोगमुडिगिन
त्रिगुणम्बुनु नडुग मुक्ति तेरुवगु वेम! ॥ 29 ॥

पाल नीटि कलत परमहंस मेऱुगुनु
नीरु पालु नेट्लु नेर्चुनेमलि
लज्ञुडैन हीनुडल शिवु नेऱुगुना?
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 30 ॥

पुट्टु पुट्टलेदे पुडमिनि जनुलेल्ल
पुट्टि गिट्टलेदे पूर्वुलेवरु
पुट्टि गिट्टुटेल्ल वट्टि भ्रान्तुलु सुमी,
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 31 ॥

परुल वित्तमन्दु भ्रान्ति वासिनयट्टि
पुरुषुडवनिलोन पुण्यमूर्ति
परुल वित्तमरय पापसञ्चितमगु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 32 ॥

परधनम्बुलकुनु प्राणमुलिच्चुनु
सत्यमन्तलेक जारडगुनु
द्विजुलमञ्चु निन्त्रुतेजमिञ्चुकलेदु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 33 ॥

नोरु पलकवच्चु नुडि व्रायगरादु
व्रातकन्न साक्षि वलवदन्न
परगलेनि व्रात भङ्ग पाटुन्देच्चु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 34 ॥

निजमाकल्ल रेण्डु नीलकण्ठुडेऱुङ्गु
निजमुलाडकुन्न नीतिदप्पु
निजमुलाडुनपुडु नी रूपमनवच्चु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 35 ॥

दशगलारिनेल्ल दम बन्धुवु लटण्ड्रु
दशयलेमि नेन्त्रु तक्कुवगनु
दशयन गम धन दशमोक्कटे दश
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 36 ॥

तामसिञ्चि चेयदग देट्टि कार्यम्बु
वेगिरिम्प नदियु विषमगुनु
पच्चिकायदेच्चि पडवेय फलमौने
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 37 ॥

तल्लिबिड्डलकुनु तगवु पुट्टिञ्चेडि
धनमु सुखमु गूर्चुननि गडिन्त्रु
कानि येल्लयेडल घन दुःखन्‍दमदि
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 38 ॥

तल्लिदण्ड्रुलेन्नदगु तोलि गुरुवुलु
पार्वतीभवु लिलबरमगुरुलु
कूलिवाण्ड्र जगति गुरुलन द्रोहमु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 39 ॥

तामसिञ्चि चेयदग देट्टि कार्यम्बु
वेगिरिम्प नदियु विषमगुनु
पच्चिकायदेच्चि पडवेय फलमौने
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 40 ॥

पुट्टु पुट्टलेदे पुडमिनि जनुलेल्ल
पुट्टि गिट्टलेदे पूर्वुलेवरु
पुट्टि गिट्टुटेल्ल वट्टि भ्रान्तुलु सुमी,
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 41 ॥

पेट्टिपोयलेनि वट्टि देबेलु भूमि
बुट्टिरेमि वारु गिट्टरेमि
पुट्टलोनि चेदलु पुट्टदा गिट्टदा!
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 42 ॥

लोकमन्दुबुट्टि लोकमन्दे पेरिगि
लोक विभवमोर्वलेक जनुडु
लोकमन्दु जनिकि लोबडि चेडिपोवुनु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 43 ॥

मदि गलिगिन पूज मदनारि मेच्चुनु
मनसु निल्सिनन्त महितुडगुनु
मनसुलेनि पूज मट्टि समानमु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 44 ॥

तामुनु जनुलेमनु कोन
बूनुदुरो दानि सरसि पोन्दिन जडनी,
रानि पधम्बुन नडिचिन
दानने धर्मात्मुडण्ड्रु तन्निट वेम! ॥ 45 ॥

मदमु वलन गलुगु माटलु मऱिपल्कि
म्रुच्चु सद्दुलनोगि मोसपुच्चि
कासुराबेनगेडु कष्ठुण्डु गुरुडौने?
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 46 ॥

मनसे माया मृगमौ
मननेमिटि पैकिगानी मणिपोनीका
मनसुन मनसुनु जम्पिन
मनन्दे मुक्तिगलदु महिलो वेम! ॥ 47 ॥

मन्त्रमोकटि चेप्पि मऱि देवतार्चन
चेसि तमकुगरुणचेन्दिनदनि
वेदपठन चेसि वेऱ्ऱुलै पोदुरु,
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 48 ॥

मठमुलोनियोगि मायलन्नियुगोसि
घटमुलोन नुन्न घनुनिदेलिसि
माट माटकुगुरु मरुवक तेलुपुरा,
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 49 ॥

तिरिगि वच्चुवेल मरलिपोयेडि वेल
वेण्ट देरु धनमु वण्टबोरु
तोनेटकु जनुनो धनमेन्दु बोवुनो
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 50 ॥

आशयनेडु दानि गोसिवेयगालेक
मोहबुद्दि वलन मुनुगुवारु
काशिवासुलैन गनबोरु मोक्षमु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 51 ॥

चित्तमनेडि वेरे शिथिलमैनप्पुडे
प्रकृति यनेडि चेट्टु पडुनु पिदप
गोर्कुलनेडि पेद्दकोम्मलेण्डुनु गदा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 52 ॥

भोगम्बुल काशिम्पक
रागद्वेषम्बु रङ्गुडदमलो
वेगमे मोक्ष पदम्बुनु
रागनु नातण्डु योगिरायुडु वेम! ॥ 53 ॥

चनुवारेल्लनु जनुलं
जनिपोयिन वारि पुण्य सत्कथलेल्लन्
विनवले गनवले मनवले
ननि मषुलकु देलुसगूड दन्त्यमु वेम! ॥ 54 ॥

आशयनेडि त्राल्ल नखिल जनम्बुलु
कट्टुपडुचु मुक्तिगानरैरि
ज्ञानखड्गमुननु खण्डिम्प रादोको
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 55 ॥

अतिथि राक चूचि यदलिञ्चि पडवैचि
कठिन चितुलगुचु गानलेरु
कर्ममुनकु मुन्दु धर्ममु गानरो
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 56 ॥

तनु वलचिन दावलचुनु तनु
वलवक युन्ननेनडु तावलव डिलन्
तनदु पटाटोपम्बुलु तन
मायलु पनिकिरावु धरलोन वेम! ॥ 57 ॥

माटलाड वच्चु मनसु निल्वगलेदु
तेलुपवच्चु दन्नु तेलियलेदु
सुरियबट्टवच्चु शूरुडु कालेडु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 58 ॥

तनकेनाडु सुभिक्षमु
तनकेनाडुनु भगम्बु तनरवयुनं
चुनु तन दशकै येल्लेड
मनसन्दुन जिवुकुचुण्डु महिलो वेम! ॥ 59 ॥

एण्डिन मा नोकटडविनि
मण्डिन नन्दग्नि पुट्टि यूड्चुनु चेट्लन्
दण्डिगल वंशमेल्लनु
चण्डालुण्डोकडु पुट्टि चदुपुनु वेम! ॥ 60 ॥

निजमु तेलिसियुन्न सुजिनुडानिजमुने
पलुकवलयुगानि परुलकोरकु
चावकूड दिङ्क नोपदव्यं पल्क
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 61 ॥

तामुनु जनुलेमनु कोन
बूनुदुरो दानि सरसि पोन्दिन जडनी,
रानि पधम्बुन नडिचिन
दानने धर्मात्मुडण्ड्रु तन्निट वेम! ॥ 62 ॥

विनियु विनकयुण्डु कनियु गनक युण्डु
तलचि तलपकुण्डु तानु योगि
मनुजवरुलचेत मणिपूज गोनुचुण्डु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 63 ॥

वेन्न चेतबट्टि विवरम्बु तेलियक
घृतमु कोरुनट्टि यतनि भण्डि
तानु दैवमय्यु दैवम्बु दलचुनु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 64 ॥

रूपुवङ्क पेरु रूढिगा निलुचुनु
पेरुवङ्क क्रियलु पेनगुचुण्डु
नाशमौनु तुदकु नामरूप क्रियल्
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 65 ॥

लोभमोहमुलनु प्राभवमुलु तप्पु
तलचिन पनुलेल्ल तप्पि चनुनु
तानोकटि दलचिन दैवमोण्डगुचुण्डु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 66 ॥

शान्तमे जनुलनु जयमुनोन्दिञ्चुनु
शान्तमुनने गुरुवु जाड तेलियु
शान्त भाव महिम जर्चिम्पलेमया
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 67 ॥

वेषधारिनेपुडु विश्वसिम्पगरादु
वेषदोषमुलोक विधये यगुनु
रट्टुकादे मुनुपु रावणु वेषम्बु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 68 ॥

इङ्गलम्बु तोड निल सल्पुतोडनु
परुनि यालितोड पतितुतोड
सरसमाडुटेल्ल चावुकु मूलमु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 69 ॥

ऐकमत्यमोक्क टावश्यकं बेप्डु
दानि बलिमि नेन्तयैन गूडु
गड्डि वेण्ट बेट्टि कट्टरा येनुङ्गु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 70 ॥

तामसिञ्चि चेयदगदेट्टि कार्यम्बु
वेगिरिम्प नदियु विषमगुनु
पच्चिकायदेच्चि पडवेय फलमौना?
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 71 ॥

तल्ली बिड्डलकु तगवु पुट्टिञ्चेडि
धनमु सुखमु गूर्चुननि गडिन्त्रु
कानीयेल्ल येडल घन दुःखकरमदि
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 72 ॥

दोङ्गमाटलाड दोरुकुने मोक्षमु
चेतगानि पलुकु चेटुदेच्चु
गुरुवुपद्दु कादु गुनहैन्य मदियगु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 73 ॥

नलुगुरु कल चोटनु दा
दल चूपुचु मेलगुचुण्डि धन्यात गनगा
दलचेडि यातडु निच्चलु
गल माटले पलुकुचुण्डगा दगु वेम! ॥ 74 ॥

नडुचुनिच्चु नतनि बत्तेमिच्चिन वानि
कडुपु चल्लजेसि घनत विडुचु
नडुप नेर नेर नतडु नालि मुच्चेगदा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 75 ॥

पदुगुराडुमाट पाडियै धरजेल्लु
नोक्कडाडुमाट येक्कदेन्दु
वूरकुण्डु वानि कूरेल्ल नोपदु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 76 ॥

पतक मन्दु नोप्पु पलु रत्नमुल पेम्पु
बङ्गरन्दु कूर्प बरुवु गनुनु
गानि यितर लोहमैन हीनमु गादे
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 77 ॥

जन्नमुलनु मरियु जन्नियल ननेक
मुल नोनर्चियुन्न फलमुकान
राक युण्डु नीति लेकुन्न मात्रान
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 78 ॥

तप्पु पलुकु पलिकि तातोट चेसिन
कूडियुन लक्ष्मी क्रुङ्गिपोवु
नोटिकुण्ड नील्लु नोनरगा निलुचुना
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 79 ॥

भूमि नादि यनिन भूमि फक्कुन नव्वु
दान हीनुं जूचि धनमु नव्वु
कदन भीतुं जूचि कालुण्डु नव्वुनु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 80 ॥

नीति ज्योतिलेक निर्मलम्बगु नेदि
एट्लु कलगुबर मदेन्तयैन
धनमु गलिगियुन्न दैवम्बु गलुगदु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 81 ॥

पगयुडगु गोपमुडिगिन
पगयुडुगन्‌ कोर्केलुडुगु बरजन्मम्पुं
दगुलुडुगु भेदमुडिगिन
त्रिगुणमु लुडुगङ्ग मुक्ति स्थिरमगु वेम! ॥ 82 ॥

पप्पुलेनि कूडु परुलकोसह्यमे
युप्पुलेनि वाडे यधिक बलुडु
मुप्पुलेनि वाडु मोदटि सुज्जानिरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 83 ॥

निक्कमैन मञ्चि नीलमोक्कटि चालु
तलुकु बेलुकु रालु तट्टेडेल
चदुव पद्यमरय जालदा योक्कटि
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 84 ॥

परुल दत्तमोप्पि पालनचेसिन
निल स्वदत्तमुनकु विनु मडियगु
नवनि परुल दत्त महपरिम्पग रादु
विश्वधाबिराम विनुर वेम! ॥ 85 ॥

निजमुलाडु वानि निन्दिञ्चु जगमेल्ल
निजमु बल्करादु नीचुलकड
निज महात्मुगूड निजमाडवलयुरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 86 ॥

पदुगुराडुमाट पाडियै धरजेल्लु
नोक्कडाडुमाट येक्कदेन्दु
वूरकुण्डु वानि कूरेल्ल नोपदु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 87 ॥

परुल मेलु चूचि पलुगाकि वले नेप्पु
वट्टि माटलाडु वाडधमुडु
अट्टि वानि ब्रतुकु टदियेल मण्टिका
विश्वधाबिराम विनुर वेम! ॥ 88 ॥

भयमन्तयु देहमुनके
भय मुडिगिन निश्चयम्बु परमात्मुनके
लयमन्तयु जीवुनके
जयमात्मकु ननुचु जगतिं जाटुर वेम! ॥ 89 ॥

भूमि नादि यनिन भूमि फक्कुन नव्वु
दान हीनुं जूचि धनमु नव्वु
कदन भीतुं जूचि कालुण्डु नव्वुनु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 90 ॥

माटजेप्प विननि मनुजुडु मूर्खुडु
माट विन्न नरुडु मानुडगुनु
माट विनग जेप्प मानुट कूडदु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 91 ॥

मनसु तेलिसि योकनि माटकु ब्रतिचेप्प
सन्तसिञ्चु नतडु चालमेच्चु
मनसु देलियकुन्नडनियुचु ननुनेदो
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 92 ॥

आलिमाटलु विनि अन्नदम्मुल रोसि
वेरेपोवुवाडु वेर्रिवाडु
कुक्कतोक पट्टि गोदारीदिना?
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 93 ॥

ज्ञानियैनवानि मानक पूजिञ्चु
मनुजुडेप्पुडु परमुननु मुदम्बु
सुखमुनन्दुचुण्डुसूरुलु मेच्चग
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 94 ॥

हानि कलुगबोदु हरिमदि नेञ्चेडु
वानि कब्दु परमु वसुधयन्दु
पूनि निष्ठमीरि पोदलक युण्डुमु
विश्वराभिराम विनुर वेम! ॥ 95 ॥

अल्पुडेप्पुडु पलुकु नाडम्बरमुगानु
सज्जनुण्डु पलुकु चल्लगानु
कञ्चु मोगिनट्लु कनकम्बु मोगुना
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 96 ॥

न्यायशास्त्र मरय नन्यायमुन दिञ्चु
धर्मशास्त्र मोसगु रुग्मतम्बु
ज्योतिषमु जनमुल नीतुल दप्पिञ्चु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 97 ॥

देवुडनग वेरे देशमुन्दुन्नाडे
देहितोड नेपुडु देहमन्दे
वाहनमुलनेक्कि पडिदोलुचुन्नाडु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 98 ॥

भूमिलोन बुट्टु भूसारमेल्लनु
तनुवुलोन बुट्टु तत्त्वमेल्ल
श्रमलोन बुट्टु सर्वम्बु तानौनु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 99 ॥

व्रातकण्टे हेच्चु परमीदु दैवम्बु
चेतकण्टे हेच्चु व्रात लेदु
व्रात कजुडु कर्त चेतकु दाकर्त
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 100 ॥

चिप्पलोनबड्ड चिनुकु मुत्यम्बय्ये
नीट बड्ड चिनुकु नीट गलिसे
ब्राप्ति गलुगु चोट फलमेल तप्पुरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 101 ॥

इण्टि इण्टिलोननीश्वरुडुण्डग
नण्टि चूडलेक यडवुलन्दु
नुण्ट मेटञ्चुनुन्दुरा जोगुलै
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 102 ॥

चित्तशुद्धि कलिगिचेसिन पुण्यम्बु
कोञ्चेमैन नदियु कोदवगादु
वित्तनम्बु मर्रि वृक्षम्बुनकु नेन्तो
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 103 ॥

अग्निबाना मेसि यम्बुधि निङ्किञ्चु
रामुडवलि केग राक, निलिचि
चेट्लु गिरुलु तेच्चि सेतुवु गट्टडा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 104 ॥

ऐदु वेल्लु बलिमि हस्तम्बु पनिचेयु
नं दोकण्डु विड्ड पोन्दु चेडुनु
स्वीयुडोकडु विडिन जेडुकदा पनिबल्मि
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 105 ॥

आत्मबुद्धि वलन नखिलम्ब तानय्ये
जीवबुद्धि वलन जीवुडय्ये
मोहबुद्धिलयमु मुन्दर गनुगोनु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 106 ॥

गुणमुलोगलवानि कुलमेञ्चगानेल
गुणमु कलिगेनेनि कोटिसेयु
गणमुलेक युन्न गुड्डिगव्वयुलेदु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 107 ॥

तल्लितण्ड्रुलन्दु दयलेनि पुत्रुण्डु
पुट्टनेमि? वाडु गिट्टनेमि?
पुट्टलोनि चेदलु पुट्टदा गिट्टदा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 108 ॥

कोपमुन घनत कोञ्चेमैपोवुनु
कोपमुननु गुणमु कोरतपडुनु
कोपमणचनेनि कोरिकलीडेरु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 109 ॥

एलुगु तोलु तेच्चि एडादि युतिकिना
नलुपु नलुपेकानि तेलुपुकादु
कोय्यबोम्म तेच्चि कोट्टिते गुणियोने
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 110 ॥

अल्पबुद्धिवानिकधिकारमिच्चिन
दोड्डवारिनेल्ल तोलगगोट्टु
चेप्पुदिनेडु कुक्क चेरकु तीपेरुगुना
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 111 ॥

पट्टुपट्टरादु पट्टिविडुवरादु
पट्टेनेनि बिगिय पट्टवलयु
पट्टुविडुटकन्ना पडिचच्चुटेमेलु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 112 ॥

तुम्मचेट्टु मुण्ड्ल तोडनेपुट्टुनु
वित्तुलोननुण्डु वेडलुनट्लु
मूर्खुनकुनु बुद्धि मुन्दुगा बुट्टनु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 113 ॥

कपटि वेषमूनि कडगण्ड्लु पडनेल
विपिन भूमि तिरिगि विसुगनेल
युपमुतोने मुक्ति उन्नदि चूडरा
विश्वदाभि राम विनुर वेम ॥ 114 ॥

अनुवुगानि चोट अधिकुलमनरादु
कोञ्चेमुन्दुटेल्ल कोदुवकादु
कोण्ड यद्दमन्दु कोञ्चमै उण्डदा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 115 ॥

मनसुलोनुन्न मर्ममन्त एरिगि
स्थिरमु चेसि आत्म तेटपरिचि
घटमु निल्पवलयु, घनतलिङ्केटिकि
विश्वदाभि रामविनुर वेम! ॥ 116 ॥

कदलनीयकुण्ड गट्टिगा लिङ्गम्बु
कट्टिवेयनेमि घनत कलुगु
भावमन्दु शिवुनि भाविञ्चि कानरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 117 ॥

मेक जङ्कबेट्टिमेलगुचु मन्दलो
ब्रमनि तिरुगु गोल्ल पगिदिगानु
देवुनेरुगक परदवेतल दलचु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 118 ॥

तन कुल गोत्रमु लाकृति
तन सम्पद कलिमि बलिमि तनकेलनया?
तन वेण्टरावु निजमिदि
तन सत्यमे तोडुवच्चु तनतो
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 119 ॥

कलिमिगल्गनेमि करुण लेकुण्डिन
कलिमि तगुने दुष्टकर्मुलकुनु
तेनेगूर्पनीग तेरुवुन बोवदा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 120 ॥

एण्डिन मानोकटडविनि
मण्डिन नन्दग्नि पुट्टि यूड्चुनु चेट्लन्
दण्डिगल वंशमेल्लनु
चण्डालुण्डोकडु पुट्टि चदुवुनु वेम! ॥ 121 ॥

कनुलु पोवुवाडु काल्लु पोयिनवाडु
उभयुलरयुगूडि युण्डिनट्लु
पेद पेद गूडि पेनगोनि युण्डुनु
विश्वदाभिरामा विनुर वेम! ॥ 122 ॥

माटलाडु गल्गु मर्ममुलेरिगिन
पिन्नपेद्दतनमु लेन्नवलदु
पिन्नचेति दिव्वे पेद्दगा वेलगदा?
विश्वधाभिराम विनुर वेम! ॥ 123 ॥

कोण्डमुच्चु पेण्ड्लिकि कोति पेरण्टालु
मोण्डि वानि हितुडु बण्डवाडु
दुण्डगीडुनकुनु कोण्डेडु दलवायि
विश्वदाभिरामा विनुर वेम! ॥ 124 ॥

झुषमु नीरु वेडल जच्चुटे सिद्धमु
नीटनुण्डनेनि निक्किपडुनु
अण्डतोलुगु नेडल नन्दर पनि अट्ले
विश्वदाभि राम विनुर वेम! ॥ 125 ॥

तल्लियेड्व विनक तनयालु वगचिन
जालिपडेडु वाडु जडुडु सुम्मि
तारतम्य मेरुगनेरनि पशुवदि
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 126 ॥

परुलमेलु चूसि पलुकाकि वले
वट्टिमाटलाडु वाडु अधमुडु
अट्टिवानि बतुकुटदि एल मण्टिका?
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 127 ॥

गङ्गि गोवुपालु गरिटडैननु चालु
कडवेडैननु नेमि खरमुपालु
भक्तिकल्गुकूडु पट्टेडैननु चालु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 128 ॥

चिक्कियुन्नवेल सिंहम्बुनैननु
बक्क कुक्कयैना बाधसेयु
बलिमिलेनि वेल पन्तमुलु चेल्लवु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 129 ॥

पनसतोनलकन्न पञ्चदारलकन्न
जुण्टितेनेकन्न जुन्नुकन्न
चेऱुकु रसमुकन्न चेलुल माटले तीपि
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 130 ॥

निण्डुनदुलु पारु निलचि गम्भीरमै
वेऱ्रिवागु पाऱु वेगबोर्लि
अल्पुडाडुरीति नधिकुण्डु नाडुना
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 131 ॥

उप्पुलेनिकूर योप्पदु रुचुलकु
पप्पुलेनि तिण्डि फलमुलेदु
अप्पुलेनिवाडे यधिक सम्पन्नुडु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 132 ॥

पसुल वन्ने वेरु पालेल्ल ओक्कटि
पुष्पजाति वेरु पूज ओकटि
दर्शनम्बुलारु दैवम्बु ओक्कटि
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 133 ॥

चम्पदगिन शतृवु तनचेत
चिक्केनेनि कीडु चेयरादु
पोसग मेलु चेसि पोम्मनुटे मेलु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 134 ॥

आपदगल वेल अरसि बन्धुवु जूडु
भयमु वेल जूडु बण्टुतनमु
पेदवेल जूडु पेण्ड्लामु गुणमु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 135 ॥

उप्पु कप्पुरम्बु ओक्क पोलिकनुण्डु
चूड चूड रुचुल जाड वेरु
पुरुषुलन्दु पुण्य पुरुषुलु वेरय
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 136 ॥

आत्म शुद्दि लेनि याचारमदियेल
भाण्डशुद्दि लेनि पाक मेल
चित्तशुद्दिलेनि शिवपूजलेलरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 137 ॥

यिनुमु विरगनेनि यिनुमूरु मुम्मारु
काचियेतकवच्चु ग्रममु गानु
मनसु विरिगेनेनि मरि चेर्चरादया
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 138 ॥

कुण्ड कुम्भमन्न कोण्ड पर्वतमन्न
नुप्पु लवणमन्न नोकटि कादे
भाष लिट्टे वेरु परतत्वमोकटे
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 139 ॥

अनग ननग राग मतिश यिल्लुचुनुण्डु
दिनग दिनग वेमु तिय्यनुण्डु
साधनमुन पनुलु समकूरु धरलोन
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 140 ॥

चेप्पुलोनि रायि चेविलोनि जोरीग
कण्टिलोनि नलुसु कालि मुल्लु
इण्टिलोनि पोरु निन्तिन्त गादया
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 141 ॥

तप्पु लेन्नुवारु तण्डोप तण्डम्बु
लुर्वि जनुलकेल्ल नुण्डु तप्पु
तप्पु लेन्नुवारु तम तप्पुलेरुगरु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 142 ॥

मिरप गिञ्ज चूड मीद नल्लगनुण्डु
कोरिकि जूडलोन जुरुकुमनुनु
सज्जनु लगु वारि सार मिट्लुण्डु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 143 ॥

मेडिपण्डु चूड मेलिमै युण्डुनु
पोट्टविच्चि चूड पुरुगुलुण्डु
पिरिकिवानि मदिनि बिङ्कमीलागुरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 144 ॥

वेरु पुरुगु चेरि वृक्षम्बु जेरुचुनु
चीडपुरुगु चेरि चेट्टु जेरचु
कुत्सितुण्डु चेरि गुणवन्तु जेरचुरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 145 ॥

वेषभाष लेरिगि काषयवस्त्रमुल्
गट्टगाने मुक्ति गलुगबोदु
तललु बोडुलृन तलपुलू बोडूला
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ 146 ॥

Also Read:

Vemana Satakam in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil