Gita - Geetaa

Vibhishana Gita from Adhyatma Ramayana Lyrics in English

Vibhishanagita – from Adhyatmaramayana Yuddha Kanda – 3rd Sarga – Slokas 13 to 37

Vibhishanagita from Adhyatmaramayana in English:

॥ vibheeshanageetaa adhyaatmaraamaayane ॥
raamasya vachanam shrutvaa sugreevo hri’sht’amaanasah’ ।
vibheeshanamathaanaayya darshayaamaasa raaghavam ॥ 13 ॥

vibheeshanastu saasht’aangam pranipatya raghoottamam ।
harshagadgadayaa vaachaa bhaktyaa cha parayaanvitah’ ॥ 14 ॥

raamam shyaamam vishaalaaksham prasannamukhapankajam ।
dhanurbaanadharam shaantam lakshmanena samanvitam ॥ 15 ॥

kri’taanjaliput’o bhootvaa stotum samupachakrame ॥ 16 ॥

vibheeshana uvaacha ।
namaste raama raajendra namah’ seetaamanorama ।
namaste chand’akodand’a namaste bhaktavatsala ॥ 17 ॥

namo’nantaaya shaantaaya raamaayaamitatejase ।
sugreevamitraaya cha te raghoonaam pataye namah’ ॥ 18 ॥

yagadutpattinaashaanaam kaaranaaya mahaatmane ।
trailokyagurave’naadigri’hasthaaya namo namah’ ॥ 19 ॥

tvamaadirjagataam raama tvameva sthitikaaranam ।
tvamante nidhanasthaanam svechchhaachaarastvameva hi ॥ 20 ॥

charaacharaanaam bhootaanaam bahirantashcha raaghava ।
vyaapyavyaapakaroopena bhavaan bhaati jaganmayah’ ॥ 21 ॥

tvanmaayayaa hri’tajnyaanaa nasht’aatmaano vichetasah’ ।
gataagatam prapadyante paapapunyavashaat sadaa ॥ 22 ॥

taavatsatyam jagadbhaati shuktikaarajatam yathaa
yaavanna jnyaayate jnyaanam chetasaananyagaaminaa ॥ 23 ॥

tvadajnyaanaat sadaa yuktaah’ putradaaragri’haadishu ।
ramante vishayaan sarvaanante duh’khapradaan vibho. । 24 ॥

tvamindro’gniryamo raksho varunashcha tathaanilah’ ।
kuberashcha tathaa rudrastvameva purushottama ॥ 25 ॥

tvamanorapyaneeyaamshcha sthoolaat sthoolatarah’ prabho ।
tvam pitaa sarvalokaanaam maataa dhaataa tvameva hi ॥ 26 ॥

aadimadhyaantarahitah’ paripoorno’chyuto’vyayah’ ।
tvam paanipaadarahitashchakshuh’shrotravivarjitah’ ॥ 27 ॥

shrotaa drasht’aa graheetaa cha javanastvam kharaantaka ।
koshebhyo vyatiriktastvam nirguno nirupaashrayah’ ॥ 28 ॥

nirvikalpo nirvikaaro niraakaaro nireeshvarah’ ।
shad’bhaavarahito’naadih’ purushah’ prakri’te parah’ ॥ 29 ॥

maayayaa gri’hyamaanastvam manushya iva bhaavyase ।
nyaatvaa tvaam nirgunamajam vaishnavaa mokshagaaminah’ ॥ 30 ॥

aham tvatpaadasadbhaktinih’shreneem praapya raaghava ।
ichchhaami jnyaanayogaakhyam saudhamaarod’humeeshvara ॥ 31 ॥

namah’ seetaapate raama namah’ kaarunikottama ।
raavanaare namastubhyam traahi maam bhavasaagaraat ॥ 32 ॥

tatah’ prasannah’ provaacha shreeraamo bhaktavatsalah’ ।
varam vri’neeshva bhadram te vaanchhitam varado’smyaham ॥ 33 ॥

vibheeshana uvaacha ।
dhanyo’smi kri’takri’tyo’smi kri’takaaryo’smi raaghava ।
tvatpaadadarshanaadeva vimukto’smi na samshayah’ ॥ 34 ॥

naasti matsadri’sho dhanyo naasti matsadri’shah’ shuchih’ ।
naasti matsadri’sho loke raama tvanmoortidarshanaat ॥ 35 ॥

karmabandhavinaashaaya tvajjnyaanam bhaktilakshanam ।
tvaddhyaanam paramaartham cha dehi me raghunandana ॥ 36 ॥

na yaache raama raajendra sukham vishayasambhavam ।
tvatpaadakamale saktaa bhaktireva sadaastu me ॥ 37 ॥

Also Read:

Vibhishana Gita from Adhyatma Ramayana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment