Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vibhishana Gita from Adhyatma Ramayana Lyrics in Gujarati

Vibhishanagita – from Adhyatmaramayana Yuddha Kanda – 3rd Sarga – Slokas 13 to 37

Vibhishanagita from Adhyatmaramayana in Gujarati:

॥ વિભીષણગીતા અધ્યાત્મરામાયણે ॥

રામસ્ય વચનં શ્રુત્વા સુગ્રીવો હૃષ્ટમાનસઃ ।
વિભીષણમથાનાય્ય દર્શયામાસ રાઘવમ્ ॥ ૧૩ ॥

વિભીષણસ્તુ સાષ્ટાઙ્ગં પ્રણિપત્ય રઘૂત્તમમ્ ।
હર્ષગદ્ગદયા વાચા ભક્ત્યા ચ પરયાન્વિતઃ ॥ ૧૪ ॥

રામં શ્યામં વિશાલાક્ષં પ્રસન્નમુખપઙ્કજમ્ ।
ધનુર્બાણધરં શાન્તં લક્ષ્મણેન સમન્વિતમ્ ॥ ૧૫ ॥

કૃતાઞ્જલિપુટો ભૂત્વા સ્તોતું સમુપચક્રમે ॥ ૧૬ ॥

વિભીષણ ઉવાચ ।
નમસ્તે રામ રાજેન્દ્ર નમઃ સીતામનોરમ ।
નમસ્તે ચણ્ડકોદણ્ડ નમસ્તે ભક્તવત્સલ ॥ ૧૭ ॥

નમોઽનન્તાય શાન્તાય રામાયામિતતેજસે ।
સુગ્રીવમિત્રાય ચ તે રઘૂણાં પતયે નમઃ ॥ ૧૮ ॥

જગદુત્પત્તિનાશાનાં કારણાય મહાત્મને ।
ત્રૈલોક્યગુરવેઽનાદિગૃહસ્થાય નમો નમઃ ॥ ૧૯ ॥

ત્વમાદિર્જગતાં રામ ત્વમેવ સ્થિતિકારણમ્ ।
ત્વમન્તે નિધનસ્થાનં સ્વેચ્છાચારસ્ત્વમેવ હિ ॥ ૨૦ ॥

ચરાચરાણાં ભૂતાનાં બહિરન્તશ્ચ રાઘવ ।
વ્યાપ્યવ્યાપકરૂપેણ ભવાન્ ભાતિ જગન્મયઃ ॥ ૨૧ ॥

ત્વન્માયયા હૃતજ્ઞાના નષ્ટાત્માનો વિચેતસઃ ।
ગતાગતં પ્રપદ્યન્તે પાપપુણ્યવશાત્ સદા ॥ ૨૨ ॥

તાવત્સત્યં જગદ્ભાતિ શુક્તિકારજતં યથા
યાવન્ન જ્ઞાયતે જ્ઞાનં ચેતસાનન્યગામિના ॥ ૨૩ ॥

ત્વદજ્ઞાનાત્ સદા યુક્તાઃ પુત્રદારગૃહાદિષુ ।
રમન્તે વિષયાન્ સર્વાનન્તે દુઃખપ્રદાન્ વિભો. । ૨૪ ॥

ત્વમિન્દ્રોઽગ્નિર્યમો રક્ષો વરુણશ્ચ તથાનિલઃ ।
કુબેરશ્ચ તથા રુદ્રસ્ત્વમેવ પુરુષોત્તમ ॥ ૨૫ ॥

ત્વમણોરપ્યણીયાંશ્ચ સ્થૂલાત્ સ્થૂલતરઃ પ્રભો ।
ત્વં પિતા સર્વલોકાનાં માતા ધાતા ત્વમેવ હિ ॥ ૨૬ ॥

આદિમધ્યાન્તરહિતઃ પરિપૂર્ણોઽચ્યુતોઽવ્યયઃ ।
ત્વં પાણિપાદરહિતશ્ચક્ષુઃશ્રોત્રવિવર્જિતઃ ॥ ૨૭ ॥

શ્રોતા દ્રષ્ટા ગ્રહીતા ચ જવનસ્ત્વં ખરાન્તક ।
કોશેભ્યો વ્યતિરિક્તસ્ત્વં નિર્ગુણો નિરુપાશ્રયઃ ॥ ૨૮ ॥

નિર્વિકલ્પો નિર્વિકારો નિરાકારો નિરીશ્વરઃ ।
ષડ્ભાવરહિતોઽનાદિઃ પુરુષઃ પ્રકૃતે પરઃ ॥ ૨૯ ॥

માયયા ગૃહ્યમાણસ્ત્વં મનુષ્ય ઇવ ભાવ્યસે ।
જ્ઞાત્વા ત્વાં નિર્ગુણમજં વૈષ્ણવા મોક્ષગામિનઃ ॥ ૩૦ ॥

અહં ત્વત્પાદસદ્ભક્તિનિઃશ્રેણીં પ્રાપ્ય રાઘવ ।
ઇચ્છામિ જ્ઞાનયોગાખ્યં સૌધમારોઢુમીશ્વર ॥ ૩૧ ॥

નમઃ સીતાપતે રામ નમઃ કારુણિકોત્તમ ।
રાવણારે નમસ્તુભ્યં ત્રાહિ માં ભવસાગરાત્ ॥ ૩૨ ॥

તતઃ પ્રસન્નઃ પ્રોવાચ શ્રીરામો ભક્તવત્સલઃ ।
વરં વૃણીષ્વ ભદ્રં તે વાઞ્છિતં વરદોઽસ્મ્યહમ્ ॥ ૩૩ ॥

વિભીષણ ઉવાચ ।
ધન્યોઽસ્મિ કૃતકૃત્યોઽસ્મિ કૃતકાર્યોઽસ્મિ રાઘવ ।
ત્વત્પાદદર્શનાદેવ વિમુક્તોઽસ્મિ ન સંશયઃ ॥ ૩૪ ॥

નાસ્તિ મત્સદૃશો ધન્યો નાસ્તિ મત્સદૃશઃ શુચિઃ ।
નાસ્તિ મત્સદૃશો લોકે રામ ત્વન્મૂર્તિદર્શનાત્ ॥ ૩૫ ॥

કર્મબન્ધવિનાશાય ત્વજ્જ્ઞાનં ભક્તિલક્ષણમ્ ।
ત્વદ્ધ્યાનં પરમાર્થં ચ દેહિ મે રઘુનન્દન ॥ ૩૬ ॥

ન યાચે રામ રાજેન્દ્ર સુખં વિષયસંભવમ્ ।
ત્વત્પાદકમલે સક્તા ભક્તિરેવ સદાસ્તુ મે ॥ ૩૭ ॥

Also Read:

Vibhishana Gita from Adhyatma Ramayana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vibhishana Gita from Adhyatma Ramayana Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top