Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vibhishana Gita from Adhyatma Ramayana Lyrics in Malayalam

Vibhishanagita – from Adhyatmaramayana Yuddha Kanda – 3rd Sarga – Slokas 13 to 37

Vibhishanagita from Adhyatmaramayana in Malayalam:

॥ വിഭീഷണഗീതാ അധ്യാത്മരാമായണേ ॥

രാമസ്യ വചനം ശ്രുത്വാ സുഗ്രീവോ ഹൃഷ്ടമാനസഃ ।
വിഭീഷണമഥാനായ്യ ദർശയാമാസ രാഘവം ॥ 13 ॥

വിഭീഷണസ്തു സാഷ്ടാംഗം പ്രണിപത്യ രഘൂത്തമം ।
ഹർഷഗദ്ഗദയാ വാചാ ഭക്ത്യാ ച പരയാന്വിതഃ ॥ 14 ॥

രാമം ശ്യാമം വിശാലാക്ഷം പ്രസന്നമുഖപങ്കജം ।
ധനുർബാണധരം ശാന്തം ലക്ഷ്മണേന സമന്വിതം ॥ 15 ॥

കൃതാഞ്ജലിപുടോ ഭൂത്വാ സ്തോതും സമുപചക്രമേ ॥ 16 ॥

വിഭീഷണ ഉവാച ।
നമസ്തേ രാമ രാജേന്ദ്ര നമഃ സീതാമനോരമ ।
നമസ്തേ ചണ്ഡകോദണ്ഡ നമസ്തേ ഭക്തവത്സല ॥ 17 ॥

നമോഽനന്തായ ശാന്തായ രാമായാമിതതേജസേ ।
സുഗ്രീവമിത്രായ ച തേ രഘൂണാം പതയേ നമഃ ॥ 18 ॥

ജഗദുത്പത്തിനാശാനാം കാരണായ മഹാത്മനേ ।
ത്രൈലോക്യഗുരവേഽനാദിഗൃഹസ്ഥായ നമോ നമഃ ॥ 19 ॥

ത്വമാദിർജഗതാം രാമ ത്വമേവ സ്ഥിതികാരണം ।
ത്വമന്തേ നിധനസ്ഥാനം സ്വേച്ഛാചാരസ്ത്വമേവ ഹി ॥ 20 ॥

ചരാചരാണാം ഭൂതാനാം ബഹിരന്തശ്ച രാഘവ ।
വ്യാപ്യവ്യാപകരൂപേണ ഭവാൻ ഭാതി ജഗന്മയഃ ॥ 21 ॥

ത്വന്മായയാ ഹൃതജ്ഞാനാ നഷ്ടാത്മാനോ വിചേതസഃ ।
ഗതാഗതം പ്രപദ്യന്തേ പാപപുണ്യവശാത് സദാ ॥ 22 ॥

താവത്സത്യം ജഗദ്ഭാതി ശുക്തികാരജതം യഥാ
യാവന്ന ജ്ഞായതേ ജ്ഞാനം ചേതസാനന്യഗാമിനാ ॥ 23 ॥

ത്വദജ്ഞാനാത് സദാ യുക്താഃ പുത്രദാരഗൃഹാദിഷു ।
രമന്തേ വിഷയാൻ സർവാനന്തേ ദുഃഖപ്രദാൻ വിഭോ. । 24 ॥

ത്വമിന്ദ്രോഽഗ്നിര്യമോ രക്ഷോ വരുണശ്ച തഥാനിലഃ ।
കുബേരശ്ച തഥാ രുദ്രസ്ത്വമേവ പുരുഷോത്തമ ॥ 25 ॥

ത്വമണോരപ്യണീയാംശ്ച സ്ഥൂലാത് സ്ഥൂലതരഃ പ്രഭോ ।
ത്വം പിതാ സർവലോകാനാം മാതാ ധാതാ ത്വമേവ ഹി ॥ 26 ॥

ആദിമധ്യാന്തരഹിതഃ പരിപൂർണോഽച്യുതോഽവ്യയഃ ।
ത്വം പാണിപാദരഹിതശ്ചക്ഷുഃശ്രോത്രവിവർജിതഃ ॥ 27 ॥

ശ്രോതാ ദ്രഷ്ടാ ഗ്രഹീതാ ച ജവനസ്ത്വം ഖരാന്തക ।
കോശേഭ്യോ വ്യതിരിക്തസ്ത്വം നിർഗുണോ നിരുപാശ്രയഃ ॥ 28 ॥

നിർവികൽപോ നിർവികാരോ നിരാകാരോ നിരീശ്വരഃ ।
ഷഡ്ഭാവരഹിതോഽനാദിഃ പുരുഷഃ പ്രകൃതേ പരഃ ॥ 29 ॥

മായയാ ഗൃഹ്യമാണസ്ത്വം മനുഷ്യ ഇവ ഭാവ്യസേ ।
ജ്ഞാത്വാ ത്വാം നിർഗുണമജം വൈഷ്ണവാ മോക്ഷഗാമിനഃ ॥ 30 ॥

അഹം ത്വത്പാദസദ്ഭക്തിനിഃശ്രേണീം പ്രാപ്യ രാഘവ ।
ഇച്ഛാമി ജ്ഞാനയോഗാഖ്യം സൗധമാരോഢുമീശ്വര ॥ 31 ॥

നമഃ സീതാപതേ രാമ നമഃ കാരുണികോത്തമ ।
രാവണാരേ നമസ്തുഭ്യം ത്രാഹി മാം ഭവസാഗരാത് ॥ 32 ॥

തതഃ പ്രസന്നഃ പ്രോവാച ശ്രീരാമോ ഭക്തവത്സലഃ ।
വരം വൃണീഷ്വ ഭദ്രം തേ വാഞ്ഛിതം വരദോഽസ്മ്യഹം ॥ 33 ॥

വിഭീഷണ ഉവാച ।
ധന്യോഽസ്മി കൃതകൃത്യോഽസ്മി കൃതകാര്യോഽസ്മി രാഘവ ।
ത്വത്പാദദർശനാദേവ വിമുക്തോഽസ്മി ന സംശയഃ ॥ 34 ॥

നാസ്തി മത്സദൃശോ ധന്യോ നാസ്തി മത്സദൃശഃ ശുചിഃ ।
നാസ്തി മത്സദൃശോ ലോകേ രാമ ത്വന്മൂർതിദർശനാത് ॥ 35 ॥

കർമബന്ധവിനാശായ ത്വജ്ജ്ഞാനം ഭക്തിലക്ഷണം ।
ത്വദ്ധ്യാനം പരമാർഥം ച ദേഹി മേ രഘുനന്ദന ॥ 36 ॥

ന യാചേ രാമ രാജേന്ദ്ര സുഖം വിഷയസംഭവം ।
ത്വത്പാദകമലേ സക്താ ഭക്തിരേവ സദാസ്തു മേ ॥ 37 ॥

Also Read:

Vibhishana Gita from Adhyatma Ramayana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vibhishana Gita from Adhyatma Ramayana Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top