Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Dharmasastha or Harihara | Ayyappan Sahasranama Stotram Lyrics in English

Dharmashasta or Harihara Sahasranamastotram Lyrics in English:

॥ dharmasastasahasranamastotram ॥

Om purna puskalamba sameta srihariharaputrasvamine namah ।
sri dharmasastasahasranamastotram ।
asya sri hariharaputrasahasranamastotramalamantrasya
ardhanarisvara rsih । anustupchandah ।
sri hariharaputro devata ।
hram bijam hrim saktih hrum kilakam ।
sri hariharaputra prasadasidhyarthe jape viniyogah ॥

atha karanyasah ।
hram angusthabhyam namah ।
hrim tarjanibhyam namah ।
hrum madhyamabhyan namah ।
hraim anamikabhyam namah ।
hraim kanisthikabhyam namah ।
hrah karatalakaraprsthabhyam namah ॥

athanganyasah ।
hram hrdayaya namah ।
hrim sirase svaha ।
hrum sikhayai vasat ।
hraim kavacaya ham ।
hraum netratrayaya vausat ।
hrah astraya phat ।
bhurbhuvassuvarom iti digbandhah ॥

॥ dhyanam ॥

dhyayedumapatiramapati bhagyaputram ।
vetrojvalat karatalam bhasitabhiramam ॥

visvaika visva vapusam mrgaya vinodam ।
vamchanurupa phaladam vara bhutanatham ॥

asayamakomalavisalatanum vicitra-
vaso vasanam arunotpaladamahastam ।
uttungaratnamakutam kutilagrakesam
sastaram istavaradam saranam prapadye ॥

pancopacarah ।
lam prthivyatmane gandham samarpayami ।
ham akasatmane puspani samarpayami ।
yam vayvatmane dhupamaghrapayami ।
ram agrayatmane dipam darsayami ।
vam amrtatmane amrtam mahanaivedyam nivedayami ।
sam sarvatmane sarvopacarapujam samarpayami ।

mulamantrah om ghrum namah paraya goptre namah ॥

Om namo bhagavate bhutanathaya ।

Om sivaputro mahatejah sivakaryadhurandharah ।
sivaprada sivajnani saivadharmasuraksakah ॥ 1 ॥

samkhadhari suradhyaksa candramaulissurottamah ।
kamesa kamatejasvi kamadiphalasamyutah ॥ 2 ॥

kalyana komalamgasca kalyanaphaladayakah ।
karunabdhi karmadaksa karunarasasagarah ॥ 3 ॥

jagatpriyo jagadrakso jagadanandadayakah ।
jayadi sakti samsevyo janahlado jigisukah ॥ 4 ॥

jitendriyo jitakrodho jitasevarisamkhah ।
jaiminyadrsisamsevyo jaramarananasakah ॥ 5 ॥

janardana suto jyestho jyesthadiganasevitah ।
janmahino jitamitro janakenabhipujitah ॥ 6 ॥

paramesthi pasupati pamkajasanapujitah ।
purahanta puratrata paramaisvaryadayakah ॥ 7 ॥

pavanadi suraih sevyah pamcabrahmaparayanah ।
parvati tanayo brahma parananda paratparah ॥ 8 ॥

brahmisto jnananirato gunagunanirupakah ।
gunadhyakso gunanidhih gopalenabhipujitah ॥ 9 ॥

goraksako godhanado gajaruḍho gajapriyah ।
gajagrivo gajaskando gabhastirgopatih prabhuh ॥ 10 ॥

gramapalo gajadhyakso diggajenabhipujitah ।
ganadhyakso ganapatirgavam patiraharpatih ॥ 11 ॥

jatadharo jalanibho jaiminyadṝsipujitah ।
jalanthara nihanta ca sonaksassonavasakah ॥ 12 ॥

surathipassokahanta sobhaksassurya taijasah ।
surarcitassurairvandyah sonamgah salmalipatih ॥ 13 ॥

sujyotissaraviraghnah saratccandranibhananah ।
sanakadimunidhyeyah sarvajnanaprado vibhuh ॥ 14 ॥

halayudho hamsanibho hahahuhu mukhastutah ।
hariharapriyo hamso haryaksasanatatparah ॥ 15 ॥

pavanah pavakanibho bhaktapapavinasanah ।
bhasitamgo bhayatrata bhanuman bhayanasanah ॥ 16 ॥

tripunḍrakastrinayanah tripunḍramgitamastakah ।
tripurakhno devavaro devarikulanasakah ॥ 17 ॥

devasenathipastejastejorasirdasananah ।
daruno dosahanta ca dordanḍo danḍanayakah ॥ 18 ॥

dhanuspanirdharadhyakso dhaniko dharmavatsalah ।
dharmajno dharmanirato dhanurssastraparayanah ॥ 19 ॥

sthulakarnah sthulatanuh sthulaksah sthulabahukah ।
tanuttamattanutranastarakastejasampatih ॥ 20 ॥

yogisvaro yoganidhiryogino yogasamsthitah ।
mandaravatikamatto malayacalavasabhuh ॥ 21 ॥

mandarakusumaprakhyo mandamarutasevitah ।
mahabhasca mahavaksa manoharamadarcitah ॥ 22 ॥

mahonnato mahakayo mahanetro mahahanuh ।
marutpujyo manadhano mohano moksadayakah ॥ 23 ॥

mitro medha mahaujasvi mahavarsapradayakah ।
bhasako bhasyasastrajno bhanuman bhanutaijasah ॥ 24 ॥

bhisag bhavaniputrasca bhavataranakaranah ।
nilambaro nilanibho nilagrivo niramjanah ॥ 25 ॥

netratrayo nisadajno nanaratnopasobhitah ।
ratnaprabho ramaputro ramaya paritositah ॥ 26 ॥

rajasevyo rajadhanah ranadordanḍamanḍitah ।
ramano renukasevyo rajanicaradaranah ॥ 27 ॥

isana ibharatsevya isanatrayanasanah ।
iḍavaso hemanibho haimaprakarasobhitah ॥ 28 ॥

hayapriyohayagrivo hamso hariharatmajah ।
hatakasphatikaprakhyo hamsaruoḍhena sevitah ॥ 29 ॥

vanavaso vanadhyakso vamadevo varananah ।
vaivasvatapatirvisnuh viaratrupo visampatih ॥ 30 ॥

venunado varagrivo varabhayakaranvitah ।
varcasvi vipulagrivo vipulakso vinodavan ॥ 31 ॥

vainavaranya vasasca vamadevenasevitah ।
vetrahasto vedavidhirvamsadevo varanga़kah ॥ 32 ॥

hrimga़aro hrimmana hrsto hiranyah hemasambhavah ।
hutaso hutanispanno hu~garakrtisuprabhah ॥ 33 ॥

havyavaho havyakarascattahaso’parahatah ।
anurupo rupakarascajaro’tanurupakah ॥ 34 ॥

hamsamantrascahutabhuk hemambarassulaksanah ।
nipapriyo nilavasah nidhipalo niratapah ॥ 35 ॥

kroḍahastastapastrata taporaksastapahvayah ।
murtabhisikto mani ca mantrarupoh mruḍo manuh ॥ 36 ॥

medhavi medaso musnuh makaro makaralayah ।
marttanḍo mamjukesasca masapalo mahausadhih ॥ 37 ॥

srotriyassobhamanasca savita sarvadesikah ।
candrahasassmassktah sasibhasassamadhikah ॥ 38 ॥

sudantassukapolasca saḍvarnassampado’dhipah ।
garalah kalakanḍhasca goneta gomukhaprabhuh ॥ 39 ॥

kausikah kaladevasca krosakah kraumcabhedakah ।
kriyakarah krpalusca karavirakareruhah ॥ 40 ॥

kandarpadarpahari ca kamadata kapalakah ।
kailasavaso varado virocano vibhavasuh ॥ 41 ॥

babhruvaho baladhyaksah phanamanivibhusanah ।
sundarassumukhah svaccah saphasacca saphakarah ॥ 42 ॥

saranivruttassakraptah saranagatapalakah ।
tisnadamstro dirghajihva pimgalaksah pisacaha ॥ 43 ॥

abhedyascangadarḍyasco bhojapalo’dha bhupatih ।
grudhranaso’visahyasc digdeho dainyadahakah ॥ 44 ॥

baḍavapuritamukho vyapako visamocakah ।
vasantassamarakruddhah pumgavah pangajasanah ॥ 45 ॥

visvadarpo niscitajno nagabharanabhusitah ।
bharato bhairavakaro bharano vamanakriyah ॥ 46 ॥

simhasyassimharupasca senapatissakarakah ।
sanatanassiddharupi siddhadharmaparayanah ॥ 47 ॥

adityarupscapadghnascamrutabdhinivasabhuh ।
yuvarajo yogivarya usasteja uḍuprabhah ॥ 48 ॥

devadidevo daivajnastamrostastamralocanah ।
pimgalaksa picchacuḍah phanamani vibhusitah ॥ 49 ॥

bhujamgabhusano bhogo bhoganandakaro’vyayah ।
pamcahastena sampujyah pamcabanenasevitah ॥ 50 ॥

bhavassarvo bhanumayah prajapatyasvarupakah ।
svaccandascandassastrajno danto deva manuprabhuh ॥ 51 ॥

dasabhukca dasadhyakso danavanam vinasanah ।
sahasraksassarotpannah satanandasamagamah ॥ 52 ॥

grdhradrivaso gambhiro gandhagrahoganesvarah ।
gomedho ganḍhakavaso gokulaih parivaritah ॥ 53 ॥

parivesah padajnani priyannudrumavasakah ।
guhavaso guruvaro vandaniyo vadanyakah ॥ 54 ॥

vrttakaro venupanirvinadanḍadaroharah ।
haimiḍyo hotrusubhago hautrajnascaujasam patih ॥ 55 ॥

pavamanah prajatantuprado danḍavinasanah ।
nimiḍayo nimisardhajno nimisakarakaranah ॥ 56 ॥

liguḍabho liḍakaro laksmivandyo varaprabhuh ।
iḍajnah pimgalavasah susumnamadhyasambhavah ॥ 57 ॥

bhiksatano bhimavarca varakirtissabhesvarah ।
vaco’tito varanidhih parivettapramanakah ॥ 58 ॥

aprameyo’niruddhascapyanandadityasuprabhah ।
vesapriyo visagraho varadanakarottamah ॥ 59 ॥

vipinah vedasarasca vedantaih paritositah ।
vakragamo varcavaca baladata vimanavan ॥ 60 ॥

vajrakanto vamsakaro vaturaksavisaradah ।
vaprakriḍo viprapujya velarasiscalalakah ॥ 61 ॥

kolahalah kroḍanetrah
kroḍasyasca kapalabhrt ।
kumjareḍya mamjuvasah
kriyamanah kriyapradah ॥ 62 ॥

kriḍanadhah kilahasthah krosamano baladhikah ।
kanako hotrubhagi ca khavasah khacarah khagah ॥ 63 ॥

ganako gunanirdusto gunatyagi kusadhipah ।
patalah patradhari ca palasah putravardhanah ॥ 64 ॥

pitrusaccaritah prestah papabhasma punascucih ।
phalanetrah phullakesah phullakalharabhusitah ॥ 65 ॥

phanisevyah pattabhadrah paturvagmi vayodhikah ।
coranatyascoravesascoraghnascauryavardhanah ॥ 66 ॥

camcalaksascamarako maricirmadagamikah ।
mruḍabho mesavahasca maithilyo mocakomanuh ॥ 67 ॥

manurupo mantradevo mamtrarasirmahadrḍh ।
sthupijno dhanadata ca devavandhyascataranah ॥ 68 ॥

yajnapriyo yamadhyaksa ibhakriḍa ibheksana ।
dadhipriyo duradharso darupalo danujahah ॥ 69 ॥

damodarodamadharo daksinamurtirupakah ।
sacipujyassamkhakarnascandracuḍo manupriyah ॥ 70 ॥

guḍarupo guḍakesah kuladharmaparayanah ।
kalakanḍho gaḍhagatro gotrarupah kulesvarah ॥ 71 ॥

anandabhairavaradhyo hayamedhaphalapradah ।
dadhyannasaktahrdayo guḍannapritamanasah ॥ 72 ॥

khrtannasaktahrdayo gauramgogarvvabhamjakah ।
ganesapujyo gaganah gananam patirurjitah ॥ 73 ॥

chadmahinassasiradah satrunam patirangirah ।
caracaramayassantah sarabhesassatatapah ॥ 74 ॥

viraradhyo vakragamo vedamgo vedaparagah ।
parvatarohanah pusa paramesah prajapatih ॥ 75 ॥

bhavajno bhavarogakhno bhavasagarataranah ।
cidagnidehascidrupascidanandascidakrtih ॥ 76 ॥

natyapriyo narapatirnaranarayanarcitah ।
nisadarajo niharo nesta nisthurabhasanah ॥ 77 ॥

nimnapriyo nilanetro nilanago nilakesakah ।
simhaksassarvavighnesassamavedaparayanah ॥ 78 ॥

sanakadimunidhyeyah sarvvarisah saḍananah ।
surupassulabhassvargah sacinadhena pujitah ॥ 79 ॥

kakinah kamadahano dagdhapapo dharadhipah ।
damagrandhi satastrisastasripalasca tarakah ॥ 80 ॥

tamraksastisnadamstrasca tilabhojyastilodarah ।
manḍukarno mrḍadhiso meruvarno mahodarah ॥ 81 ॥

martanḍabhairavaradhyo manirupo marudvahah ।
masapriyo madhupano mrunalo mohinipati ॥ 82 ॥

mahakamesatanayo madhavo madagarvvitah ।
muladharambujavaso mulavidyasvarupakah ॥ 83 ॥

svadhistanamayah svasthah svasthivakya sruvayudhah ।
manipurabjanilayo mahabhairavapujitah ॥ 84 ॥

anahatabjarasiko hrimgararasapesalah ।
bhumadhyavaso bhukanto bharadvajaprapujitah ॥ 85 ॥

sahasrarambujavasah savita samavacakah ।
mukundasca gunatito gunapujyo gunasrayah ॥ 86 ॥

dhanyasca dhanabhrd daho dhanadanakarambujah ।
mahasayo mahatito mayahino madarcitah ॥ 87 ॥

matharo moksaphaladah sadvairikulanasanah ।
pimgalah pimchacuḍasca pisitasa pavitrakah ॥ 88 ॥

payasannapriyah parvvapaksamasavibhajakah ।
vajrabhuso vajrakayo virimjo varavaksana ॥ 89 ॥

vijnanakalikabrndo visvarupapradarsakah ।
ḍambhaghno damakhosaghno dasapalastapaujasah ॥ 90 ॥

dronakumbhabhisiktasca drohinasastapaturah ।
mahavirendravarado mahasamsaranasanah ॥ 91 ॥

lakini hakinilabhdho
lavanambhodhitaranah ।
kakilah kalapasaghnah
karmabandhavimocakah ॥ 92 ॥

mocako mohanirbhinno bhagaradhyo bruhattanuh ।
aksayo’kruravarado vakragamavinasanah ॥ 93 ॥

ḍakinah suryatejasvi sarppabhusasca sadguruh ।
svatamtrah sarvatantreso daksinadigadhisvarah ॥ 94 ॥

saccidanandakalikah premarupah priyamgarah ।
midhyajagadadhistano muktido muktirupakah ॥ 95 ॥

mumuksuh karmaphalado margadakso’dhakarmathah ।
mahabuddho mahasuddhah sukavarnah sukapriyah ॥ 96 ॥

somapriyah svarapritah parvvaradhanatatparah ।
ajapo janahamsasca phalapani prapujitah ॥ 97 ॥

arcito vardhano vagmi viraveso vidhupriyah ।
lasyapriyo layakaro labhalabhavivarjitah ॥ 98 ॥

pamcananah pamcaguḍhah pamcayajnaphalapradah ।
pasahastah pavakesah parjjanyasamagarjanah ॥ 99 ॥

paparih paramodarah prajesah pamganasanah ।
nastakarma nastavaira istasiddhipradayakah ॥ 100 ॥

nagadhiso nastapapa istanamavidhayakah ।
pamcakrtyaparah pata pamcapamcatisayikah ॥ 101 ॥

padmaksoh padmavadanah pavakabhah priyangarah ।
karttasvarango gourango gauriputro dhanesvarah ॥ 102 ॥

ganesaslistadehasca sitamsuh subhaditih ।
daksadhvamso daksakaro varah katyayanisutah ॥ 103 ॥

sumukho margano garbho garvvabhangah kusasanah ।
kulapalapatisresta pavamanah prajadhipah ॥ 104 ॥

darsapriyo nirvvikaro dirkhakayo divakarah ।
bherinadapriyo brndo brhatsenah supalakah ॥ 105 ॥

subrahma brahmarasiko rasajno rajatadribhah ।
timiraghno mihirabho mahanilasamaprabhah ॥ 106 ॥

sricandanaviliptangah sriputrahsritarupriyah ।
laksavarno lasatkarno rajanidhvamsi sannibhah ॥ 107 ॥

bindupriyom’mbikaputro baindavo balanayakah ।
apannatarakastaptastaptakrccaphalapradah ॥ 108 ॥

maruddhrto mahakharvvasciravasah sikhipriyah ।
ayusmananakho duta ayurvedaparayanah ॥ 109 ॥

hamsah paramahamsascapyavadhutasramapriyah ।
asvavego’svahrudayo haya dhairyah phalapradah ॥ 110 ॥

sumukho durmmukho vighno
nirvighno vighnanasanah ।
aryo natho’ryamabhasah ।
phalgunah phalalocanah ॥ 111 ॥

aratighno ghanagrivo grismasurya samaprabhah ।
kiriti kalpasastrajnah kalpanalavidhayakah ॥ 112 ॥

jnanavijnanaphalado virimjari vinasanah ।
viramarttanḍavarado virabahusca purvajah ॥ 113 ॥

virasimhasano vijno virakaryo’sthadanavah ।
naravirasuhrdbhrata nagaratnavibhusitah ॥ 114 ॥

vacaspatih puraratih samvarttah samaresvarah ।
uruvagmihyumaputrah uḍulokasuraksakah ॥ 115 ॥

srmgararasasampurnah sinduratilakamgitah ।
kumgumamgitasarvamgah kalakeyavinasanah ॥ 116 ॥

mattanagapriyo neta nagagandharvapujitah ।
susvapnabodhako bodho gauridusvapnanasanah ॥ 117 ॥

cintarasiparidhvamsi cintamanivibhusitah ।
caracarajagatsrsta calatkunḍalakarnayuk ॥ 118 ॥

mukurasyo mulanidhirnidhidvayanisevitah ।
nirajanapritamanah nilanetro nayapradah ॥ 119 ॥

kedaresah kiratasca kalatma kalpavigrahah ।
kalpandabhairavaradhyah kangapatrasarayudhah ॥ 120 ॥

kalakasthasvarupasca ṝtuvarsadimasavan ।
dinesamanḍalavaso vasavadiprapujitah ॥ 121 ॥

bahulastambakarmajnah pamcasadvarnarupakah ।
cintahinascidakrantah carupalohalayudhah ॥ 122 ॥

bandukakusumaprakhyah paragarvvavibhanjanah ।
vidvattamo viradhagkhnah sacitrascitrakarmakah ॥ 123 ॥

samgitalolupamanah snigdhagambhiragarjjitah ।
tungavaktrahstavarasascabhrabho bhumareksanah ॥ 124 ॥

lilakamalahastabjo balakundavibhusitah ।
lodhraprasavasudhabhah sirisakusumapriyah ॥ 125 ॥

trastatranakarastatvam tatvavakyarthabodhakah ।
varsiyamsca vidhistutyo vedanta pratipadakah ॥ 126 ॥

mulabhuto mulatatvam mulakaranavigrahah ।
adinatho’ksayaphalah panijanma’parajitah ॥ 127 ॥

ganapriyo ganalolo maheso vijnamanasah ।
girijastanyarasiko girirajavarastuta ॥ 128 ॥

piyusakumbhahastabjah pasatyagi cirantanah ।
sulalalasavaktrabjah suradrumaphalepsitah ॥ 129 ॥

ratnahatakabhusamgo ravanabhiprapujitah ।
kanatkaleyasupritah kraumjagarvvavinasanah ॥ 130 ॥

asesajanasammoha ayurvidyaphalapradah ।
avabaddhadukulamgo haralamkrtakandharah ॥ 131 ॥

ketakikusumapritah kalabhaih parivaritah ।
kekapriyah kartikeyah saramganinadapriyah ॥ 132 ॥

catakalapasamtustascamarimrgasevitah ।
amrakutadrisamcari camnayaphaladayakah ॥ 133 ॥

dhrtaksasutrapaniscapyaksirogavinasanah ।
mukundapujyo mohamgo munimanasatositah ॥ 134 ॥

tailabhisiktasusirastarjjanimudrikayutah ।
tatatakamanah pritastamoga़unavinasanah ॥ 135 ॥

anamayo’pyanadarsamcarjjunabho hutapriyah ।
saḍgunya parisampurnassaptasvadigrhaistutah ॥ 136 ॥

vitasokahprasadajnah saptapranavarapradah ।
saptarciscatrinayanastriveniphaladayakah ॥ 137 ॥

krsnavartma vedamukho darumanḍalamadhyagah ।
viranupurapadabjovirakamkunapaniman ॥ 138 ॥

visvamurtissudhamukhassudhabhasmanulepanah ।
sumbhadhvamsinya sampujyo raktabijakulandakah ॥ 139 ॥

nisadadisvarapritah namaskaraphalapradah ।
bhaktaripamcadatayi sajjikrtasarayudhah ॥ 140 ॥

abhayankaramamtrajnah kubjikamamtravigrahah ।
dhumrasascogratejasvi dasakanthavinasanah ॥ 141 ॥

asugayudhahastabjo gadayudhakarambujah ।
pasayudhasupanisca kapalayudhasadbhujah ॥ 142 ॥

sahasrasirsavadanah sahasradvayalocanah ।
nanahetirdhanusppanih nanasrgbhusanapriyah ॥ 143 ॥

asyamakomalatanuraraktapamgalocanah ।
dvadasahakratupritah paunḍarikaphalapradah ॥ 144 ॥

aptoramyakratumayascayanadiphalapradah ।
pasubandhasyaphalado vajapeyatmadaivatah ॥ 145 ॥

abrahmakitajananavanatma cambakapriyah ।
pasupasavibhagajnah parijnanapradayakah ॥ 146 ॥

kalpesvarah kalpavaryo jatavedah prabhakarah ।
kumbhisvarah kumbhapanih kumkumaktalalatakah ॥ 147 ॥

silidhrapatrasamkasah simhavaktrapramardanah ।
kokilakvananakarni kalanasana tatparah ॥ 148 ॥

naiyyayikamatakhnasca bauddhasamkhavinasanah ।
dhrtahemabjapanisca homasantustamanasah ॥ 149 ॥

pitruyajnasyaphaladah pitruvajjanaraksakah ।
padatikarmaniratah prsadajyapradayakah ॥ 150 ॥

mahasuravadhodyuktah svastrapratyastravarsakah ।
mahavarsatirodhanah nagabhrtakarambujah ॥ 151 ॥

namah svahavasat vausat vallavapratipadakah ।
mahirasadṝsagrivo mahirasadṝsastavah ॥ 152 ॥

tantrivadanahastagrah samgitapritamanasah ।
cidamsamukuravaso manikutadri samcarah ॥ 153 ॥

lilasamcaratanuko lingasastrapravartakah ।
rakendudyutisampanno yagakarmaphalapradah ॥ 154 ॥

mainakagirisamcari madhuvamsavinasanah ।
talakhanḍapuravasah tamalanibhataijasah ॥ 155 ॥

sri dharmasasta sahasranamastotram sampurnam ।

Also Read 1000 Names of Sree Dharma Sastha or Harihara:

1000 Names of Dharmasastha or Harihara | Ayyappan Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top